hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

hlavní město PRAHA

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní osa"
1.1 "Strategický cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032

1. Organizovaný sport

1.1 Rozvoj organizovaného sportu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
1.1.1 Podpora činnosti sportovních organizací
1.1.2 Podpora provozu sportovních zařízení
1.1.3 Podpora sportovních akcí regionálního významu
1.1.4 Realizace náborového projektu do sportovních klubů

1.2 Rozvoj vertikální spolupráce

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
1.2.1 Snižování administrativní zátěže a integrace dotačních programů
1.2.2 Koncepční podpora výstavby sportovní infrastruktury
1.2.3 Zajištění vyšší úrovně monitoringu a víceúrovňové spolupráce

2. Pohybová rekreace a neorganizovaný sport

2.1 Rozvoj neorganizovaného sportu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
2.1.1 Zajištění podpory pro neorganizovaný sport
2.1.2 Zajištění vyšší otevřenosti sportovišť

2.2 Podpora vyšší informovanosti široké veřejnosti

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
2.2.1 Realizace sportovních akcí pro širokou veřejnost
2.2.2 Zefektivnění propagace neorganizovaných sportovních aktivit
2.2.3 Podpora edukativních aktivit v oblasti sportu

3. Školní sport

3.1 Zvyšování zájmu o pohybové aktivity

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.h další vzdělávání
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
3.1.1 Zajištění a podpora odborných kapacit na školách
3.1.2 Podpora mimoškolních pohybových aktivit
3.1.3 Podpora sportu na školách

3.2 Využití potenciálu školních sportovišť

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
3.2.1 Zajištění vyšší otevřenosti sportovišť široké veřejnosti
3.2.2 Zajištění vyšší úrovně monitoringu
3.2.3 Zajištění vyšší informovanosti o dostupnosti školních sportovišť

4. Sport zdravotně handicapovaných

4.1 Rozvoj sportu zdravotně handicapovaných

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
4.1.1 Zajištění podpory sportu zdravotně handicapovaných sportovců

4.2 Rozvoj spolupráce s cílovou skupinou

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VIII.b ohrožené skupiny
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
4.2.1 Zajištění bezbariérovosti sportovišť
4.2.2 Zmapování dostupnosti bezbariérových sportovišť
4.2.3 Školení pro personál sportovních zařízení

4.3 Integrace sportovců s handicapem

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
4.3.1 Podpora sdíleného pořádání sportovních akcí
4.3.2 Podpora zapojení handicapovaných sportovců do běžných sportovních akcí
4.3.3 Zvýšení informovanosti handicapovaných sportovců

5. Významné sportovní akce

5.1 Vybudování silné sportovní značky

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
5.1.1 Podpora konání jednorázových mezinárodních sportovních akcí v hl. m. Praze
5.1.2 Podpora pro hl. m. Prahu významných sportovních akcí

5.2 Spolupráce se zainteresovanými subjekty

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
5.2.1 Koncepční plánování jednorázových akcí mezinárodního významu
5.2.2 Rozvoj spolupráce s městskými společnostmi

6. Investice

6.1 Oblast rekreačně-výkonostního sportu

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
XI.k nemotorová doprava
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
6.1.1 Výstavba, obnova a modernizace školní sportovní infrastruktury
6.1.2 Podpora růstu soukromých investic do výstavby sportovišť
6.1.3 Rozvoj sítě cest pro bezmotorovou dopravu
6.1.4 Podpora výstavby a obnovy volnočasových sportovišť
6.1.5 Instalace dočasných volnočasových sportovišť

6.2 Oblast výkonnostního sportu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
6.2.1 Výstavba sportovišť pro výkonnostní sport
6.2.2 Obnova stávajících sportovišť pro výkonnostní sport
6.2.3 Podpora pořízení specializovaného vybavení a strojů

6.3 Oblast vrcholového sportu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
6.3.1 Výstavba multifunkční sportovní haly
6.3.2 Podpora výstavby národních sportovních center
TISK
i