Nový Jičín
Znak Nový Jičín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Nový Jičín

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Strategický cíl"
1.1.1 "Hlavní opatření"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Nový Jičín 2021-2027

1. Ekonomika a sociální oblast

1.1 Podporovat podnikatelské prostředí a utvářet podmínky pro příchod nových investorů

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.b podnikatelská infrastruktura
1.1.1 Rozvíjet spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem
1.1.2 Vytvářet podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí
1.1.3 Vytvářet podmínky pro udržení a získávání investorů
1.1.4 Podporovat vhodné využití centra města podnikatelskými subjekty

1.2 Spolupracovat na projektech zvyšování zaměstnanosti

Deskriptory:
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
1.2.1 Posilovat spolupráci města, zaměstnavatelů, škol a dalších vzdělávacích organizací při podpoře zaměstnanosti.
1.2.2 Podporovat realizaci projektů aktivní politiky zaměstnanosti (včetně projektů Moravskoslezského paktu zaměstnanosti)
1.2.3 Podporovat uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce

1.3 Rozvíjet cestovní ruch

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu
XIV.b služby cestovního ruchu
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
1.3.1 Spoluvytvářet a rozvíjet relevantní strategie cestovního ruchu
1.3.2 Podporovat společné aktivity subjektů cestovního ruchu v regionu

1.4 Zajistit dostupnost široké škály kvalitních zdravotních a sociálních služeb včetně jejich udržitelnosti

Deskriptory:
IX.b sociální péče
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
1.4.1 Udržet a zkvalitnit rozsah zdravotních služeb
1.4.2 Zpracovávat a naplňovat Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku
1.4.3 Podporovat aktivní a důstojné stárnutí
1.4.4 Zajistit financování sociálních služeb v území z rozpočtu města, zajistit spolufinancování z rozpočtu obcí ve správním obvodu a dalších zdrojů
1.4.5 Systematicky podporovat osoby se zdravotním postižením a sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel

1.5 Zvyšovat bezpečnost a posilovat prevenci kriminality

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality
1.5.1 Zvyšovat bezpečnost ve městě a posilovat prevenci kriminality

2. Společenská oblast

2.1 Zvyšovat kvalitu a rozšiřovat nabídku vzdělávání

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.h další vzdělávání
2.1.1 Zvyšovat kvalitu vzdělávání
2.1.2 Zlepšovat standard kvality zázemí a vybavení škol, školských zařízení i volnočasových institucí (včetně důrazu na energetické úspory)
2.1.3 Podporovat úspěch každého žáka
2.1.4 Podporovat spolupráci mezi vzdělávacími zařízeními, institucemi a zaměstnavateli
2.1.5 Realizovat mezinárodní vzdělávací projekty na úrovni partnerských měst
2.1.6 Podporovat rozšíření nabídky vzdělávání
2.1.7 Podporovat mimoškolní vzdělávání a vzdělávání dospělých

2.2 Podporovat kulturní, sportovní a volnočasové aktivity pro všechny generace

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
2.2.1 Udržet a rozšiřovat pestrost volnočasových, kulturních, sportovních a sociálních aktivit pro všechny věkové skupiny (vč. děti, mladiství, rodiny s malými dětmi, senioři)
2.2.2 Rozvíjet podmínky (včetně infrastruktury) pro kulturní a společenské aktivity
2.2.3 Rozvíjet podmínky pro sportovní aktivity (včetně zázemí a infrastruktury)
2.2.4 Rozvíjet podmínky pro volnočasové aktivity (včetně zázemí a infrastruktury)

2.3 Obnovovat, rozvíjet a propagovat kulturní a historické dědictví města

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
XV.c propagace a marketing kultury
2.3.1 Zvyšovat kvalitu péče o hmotné i nehmotné kulturní a historické dědictví města
2.3.2 Postupně realizovat opatření z regulačního plánu městské památkové rezervace
2.3.3 Propagovat architektonické, urbanistické dědictví a přírodní krásy města a jeho okolí

2.4 Podporovat občanskou společnost a komunitní život

Deskriptory:
XXI.b zájmová činnost a rekreace
2.4.1 Podporovat spolkovou činnost
2.4.2 Podporovat občanskou společnost a komunitní život

3. Udržitelný rozvoj

3.1 Zajistit kvalitní urbanistický rozvoj s důrazem na dostatek nových možností pro bydlení

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
3.1.1 Zaměřit se na využití a revitalizaci brownfieldů (s důrazem na bytovou výstavbu)
3.1.2 Rozšiřovat dostupnost startovacích a sociálních bytů
3.1.3 Podporovat nové výstavby rodinných a bytových domů
3.1.4 Budovat a kultivovat veřejná prostranství
3.1.5 Koncepčně rozvíjet a využívat objekty a byty v majetku města

3.2 Rozvíjet a obnovovat dopravní a technickou infrastrukturu

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.k nemotorová doprava
3.2.1 Rozšiřovat a rekonstruovat místní komunikace a chodníky
3.2.2 Rozšiřovat možnosti parkování s využitím řešení minimalizujících zábor zelených ploch
3.2.3 Zavádět a maximálně podporovat využívání nízkoemisních dopravních prostředků
3.2.4 Rozvíjet infrastrukturu pro pěší a cyklisty
3.2.5 Rozvíjet a obnovovat technickou infrastrukturu
3.2.6 Podporovat propojení regionu

3.3 Posilovat ochranu přírody a zvyšovat kvalitu životního prostředí

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.b nakládání s odpady
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XXIV.a udržitelný rozvoj
3.3.1 Podporovat odpovědné a udržitelné nakládání s odpady
3.3.2 Vytvářet příjemné prostředí ve městě a rozšiřovat prostory pro příměstskou rekreaci
3.3.3 Aktivně pracovat na zlepšování kvality ovzduší
3.3.4 Posilovat osvětu a vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí
3.3.5 Podporovat ochranu krajiny a přírody včetně projektů šetrných k životnímu prostředí

3.4 Zajistit adaptaci města na klimatické změny

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XVIII.b lesnictví
XVIII.f vodní hospodářství
3.4.1 Zajistit úsporné hospodaření s vodou (využití a retence vod ve městě i krajině)
3.4.2 Realizovat protipovodňová opatření a opatření proti následkům přívalových dešťů
3.4.3 Zajistit zdroje pitné vody
3.4.4 Chránit lesy, podporovat jejich přirozené funkce a adaptační opatření v lesních porostech
3.4.5 Snižovat spotřebu energie budov v majetku města
3.4.6 Realizovat opatření snižující tepelnou zátěž budov, povrchů komunikací a veřejných prostranství

3.5 Kontinuálně zvyšovat kvalitu městského úřadu a jím poskytovaných služeb

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
3.5.1 Vytvářet přátelský úřad a otevřenou radnici
3.5.2 Posilovat profesionalitu a kompetence úředníků a zástupců města
3.5.3 Rozvíjet strategické řízení a komunitní plánování
3.5.4 Posilovat spolupráci s ostatními městy, obcemi a mikroregiony

3.6 Systematicky zavádět koncept SMART City

Deskriptory:
V.c infrastruktura ICT
XI.i mobilita
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
3.6.1 Chytrý rozvoj, řízení měst a úřadu
3.6.2 Podporovat chytrou mobilitu
3.6.3 Využívat principy inteligentní energetiky a služeb
3.6.4 Systematicky zavádět a využívat informační a komunikační technologie
3.6.5 Motivace a podpora občanů pro využívání informačních a komunikačních technologií
TISK
i