MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaMINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ › Strategické dokumenty  

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tisk
i
Web ke strategiím


  Seřadit: Dle typu Abecedně

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050 2021 2030
Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (2021) 2021 2040
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017) 2017 2030
Dokumentů: 3

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023 (2020) 2020 2023
Aktualizace národního programu snižování emisí (2019) 2019 --
Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v ČR na léta 2018-2023 2018 2023
Koncepce environmentální bezpečnosti 2021-2030 s výhledem do roku 2050 2021 2030
Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (2017) 2017 2022
Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020 (2012) 2012 2020
Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010) 2010 2015
Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2035 s výhledem do roku 2050 2016 2035
Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 2015 2024
Politika ochrany klimatu v ČR (2017) 2017 2030
Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014) 2014 2020
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství 2016-2025 2016 2025
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025 2016 2025
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2021) 2021 2030
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015) 2015 2020
Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu (2020) 2021 2030
Dokumentů: 16

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
2. implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030 (pro roky 2022-2025) 2022 2025
Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice (2018) 2018 2030
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2021) 2021 2025
Národní program Životní prostředí 2015 --
Nová zelená úsporám [akt. 2016] 2015 2024
Operační program Životní prostředí 2014-2020 2014 2023
Státní program ochrany přírody a krajiny (2020) 2020 2025
Dokumentů: 7

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Plány pro zvládání povodňových rizik ČR (2015) 2015 2021
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 27


..archiv show
TISK
i