MAS Rozkvět
Znak MAS Rozkvět

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

MAS Rozkvět

Komunitní plán zdraví a kvality života MAS Rozkvět (2015-2016)

E1. Místní ekonomika a podnikání – Zaměstnanost v místě

E1.1 VYŠŠÍ PODPORA DROBNÝM PODNIKATELŮM: prostřednictvím OP 2014-2020 P

E1.2 POSTAVIT LANOVKU

E1.3 PODPORA REGIONÁLNÍ PRODUKCE

E1.4 POSTAVIT ROZHLEDNY

E1.5 UPŘEDNOSTŇOVÁNÍ MÍSTNÍCH VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

E1.6 VYTVOŘIT LEPŠÍ PODMÍNKY PRO DROBNÉ PODNIKATELE

E1.7 PODPORA DROBNÉHO PRŮMYSLU

E1.8 VYSTAVIT LYŽAŘSKÝ AREÁL BOLETICE

E1.9 ŠPATNĚ NASTAVENÝ SYSTÉM K MOTIVACI NEZAMĚSTNANÝCH

E1.10 LEPŠÍ INFORMOVANOST O MOŽNOSTECH PODPORY V PODNIKÁNÍ

E1.11 SPOLUPRÁCE MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ S MÍSTNÍMI ŠKOLAMI

E1.12 SKLOUBIT TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ S PODNIKÁNÍM V OBCI

ŽP. Životní prostředí – Krajina, příroda, prostředí …pro život

ŽP.1 OBNOVA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY – Protipovodňová opatření, kanalizace P

ŽP.2 MOTIVAČNÍ PROGRAM – třídění odpadů P

ŽP.3 NADŘAZENOST APLIKACE ZÁKONŮ NA OCHRANU ŽP NAD ZÁKONY UMOŽŇUJÍCÍ ROZVOJ ŽIVOTA OBYVATEL OBCÍ

ŽP.4 ZTRÁTA DROBNÉ KRAJINNÉ MOZAIKY (KULTURNÍ KRAJINA) A TÍM BIODIVERZITY DRUHŮ

ŽP.5 ZHORŠENÁ HYDRICKÁ FUNKCE KRAJINY (vodu zadržující funkce)

ŽP.6 NEDEFINOVANÝ KONCESZUS NAD UŽÍVÁNÍM KRAJINY (částí území – NPŠ, CHKOŠ) ČLOVĚKEM

ŽP.7 ZVÝŠENÁ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ PŘI REALIZACE TRVALE UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA OBYVATEL OBCÍ

ŽP.8 DLOUHODOBÁ DEGRADACE PŮVODNÍ CESTNÍ SÍTĚ KOMUNIKAČNÍ STRUKTURY V KRAJINĚ (železnice, voj.prostor)

ŽP.9 ZNEČIŠTĚNÉ LOKALITY – úklidové akce

ŽP.10 ZAPOJENÍ NEZAMĚSTNANÝCH A PŘÍJEMCŮ SOCIÁLNÍCH DÁVEK

ŽP.11 PODPORA ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIÍ u domácností (dotace)

ŽP.12 SNÍŽIT CHEMIZACI ZEMĚDĚLSTVÍ

LZ 1. Sociální prostředí – Sociální služby na dosah

LZ 1.1 SOCIÁLNÍ BYTY

LZ 1.2 NEDOSTATEK LÉKAŘŮ

LZ 1.3 ŠPATNÁ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST KE SLUŽBÁM

LZ 1.4 ŠPATNÁ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

LZ 1.5 NEDOSTATEK PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

LZ 1.6 VĚTŠÍ MOŽNOST ROZHODOVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCÍ / Ne rozhodnutí shora

LZ 1.7 TERÉNNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

LZ 1.8 NEDOSTATEK MÍST V DPS

LZ 1.9 OBECNÍ BYTY

LZ 1.10 STACIONÁŘ PRO SENIORY: Podpora sociálních služeb terénních a služeb v domácím prostředí

LZ 1.11 PLÁNOVÁNÍ: Stárnutí populace – komunitní plán sociálních služeb

LZ 1.12 VĚTŠÍ INFORMOVANOST O SLUŽBÁCH A MOŽNOSTECH POMOCI VŠEM POTŘEBNÝM LIDEM

LZ 1.13 V KAŽDÉ OBCI „OMBUDSMAN“ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

LZ 1.14 PODPORA ZAMĚSTNAVATELŮ zaměstnávajících handikepované lidi a MOTIVACE

LZ 1.15 ŠKOLENÍ SENIORŮ proti nekalým praktikám

LZ 1.16 UDRŽENÍ LÉKAŘŮ NA VENKOVĚ

LZ 1.17 ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: mladých i seniorů

LZ 2. Zdravý životní styl – Zdraví obyvatel

LZ 2.1 NEDOSTATEK LÉKAŘŮ V MÍSTĚ P

LZ 2.2 SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST P

LZ 2.3 NÍZKÁ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE

LZ 2.4 NÍZKÁ MOTIVACE K TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

LZ 2.5 KLIDOVÉ ZÓNY – Potřeba vybudování center pro setkávání

LZ 2.6 ZLEPŠIT PODPORU MÍSTNÍCH PĚSTITELŮ A FARMÁŘŮ – Farmářské trhy

LZ 2.7 VENKOVNÍ POSILOVNY: mládež, senioři, hřiště pro děti

LZ 2.8 USPOŘÁDAT SPORTOVNÍ KLÁNÍ REGIONU MAS

LZ 2.9 ZALOŽIT KLUB TURISTŮ

LZ 2.10 USPOŘÁDAT KURZ Zdravé výživy

LZ 2.11 USPOŘÁDAT KURZ Chůze s trekingovými holemi

LZ 2.12 ZLEPŠIT PODMÍNKY: pro mládež, pro sportovní kluby (finance, trenéři)

LZ 3. Místní tradice – Kultura

LZ 3.1 FINANCOVÁNÍ MÍSTNÍCH SPOLKŮ P

LZ 3.2 ZÍSKÁNÍ FINANCÍ NA KULTURNÍ AKCE

LZ 3.3 ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY KULTURNÍCH AKCÍ

LZ 3.4 INFORMAČNÍ SERVER V REGIONU

LZ 3.5 MÍSTA VHODNÁ REALIZACE, VYBUDOVÁNÍ KULTURNÍCH LOKALIT

LZ 3.6 PODPORA MÍSTNÍCH SPOLKŮ

LZ 3.7 OBNOVA DROBNÉ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY V KRAJINĚ

LZ 3.8 ÚČAST MLÁDEŽE NA AKCÍCH

LZ 3.9 ZACHOVÁNÍ MÍSTNÍCH TRADIC

LZ 3.10 KULTURA PRO SENIORY

LZ 3.11 SPOLUPRÁCE OBCÍ při pořádání kulturních akcí

LZ 3.12 ÚČAST MÍSTNÍCH OBČANŮ PŘI PŘÍPRAVĚ A KONÁNÍ AKCÍ MÍSTNÍCH SPOLKŮ

LZ 3.13 ZAPOJENÍ ŽIVNOSTNÍKŮ A MÍSTNÍCH I REGIONÁLNÍCH FIREM

LZ 3.14 VYLEPŠENÍ VYBAVENÍ KNIHOVEN

LZ 3.15 KLUBOVNU PRO SPOLKY Češnovice

LZ 4. Vzdělávání a výchova

LZ 4.1 Aktivizace výuky německého jazyka

LZ 4.2 Podpora dětí ze sociálně slabých rodin tak, aby dosáhly odborného vzdělání (vyučení)

LZ 4.3 VZDĚLÁVAT DĚTI PRO POTŘEBY TRHU PRÁCE

LZ 4.4 ŠKOLA H.PLANÁ – VYBUDOVAT VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

LZ 4.5 ŠKOLA H.PLANÁ – UPRAVIT ŠKOLNÍ DVŮR PRO VOLNOU ZÁBAVU DĚTÍ

LZ 4.6 ZŘÍDIT POBOČKU DOMU DĚTÍ

LZ 4.7 PODPOROVAT SPORTOVNÍ ODDÍLY

LZ 4.8 BYTY PRO MLADÉ UČITELE

LZ 4.9 ÚPRAVA ŠKOLNÍ VÝUKOVÉ A PŘÍRODNÍ ZAHRADY ZŠ Lhenice přístupné veřejnosti

LZ 4.10 PREFERENCE PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ A OBORŮ ke konkrétní následné praxi v regionu

LZ 4.11 PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

LZ 4.12 UŽŠÍ SPOLUPRÁCCE ZŠ A MŠ při společenském a kulturním životě v jednotlivých obcích i regionu

LZ 4.13 REALIZACE AKCÍ PRO VEŘEJNOST v prostorách škol (např. dílny, cvičná kuchyňka, PC učebna…)

LZ 4.14 FINANČNÍ PODPORA ASISTENTŮ ZNEVÝHODNĚNÝCH DĚTÍ PRO INTEGRACI DO MŠ A ZŠ

LZ 4.15 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

E2. Venkov a zemědělství

E2.1 PODPORA SDH A JSDHO P

E2.2 PODPORA DOBROVOLNÝCH SPOLKŮ A HASIČŮ P

E2.3 PODPORA VÝJEZDOVÝCH JEDNOTEK DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚST A OBCÍ P

E2.4 PODPORA REGIONÁLNÍ PRODUKCE P

E2.5 OBNOVA ZEMĚDĚLSKÝCH OBJEKTŮ STÁVAJÍCÍCH

E2.6 PODPORA ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ OSVĚTY

E2.7 OCHRANA PŮDNÍHO FONDU

E2.8 PODPORA MYSLIVOSTI A JEJÍCH PRODUKTŮ

LZ 5. Stůl mladých

LZ 5.1 CHYBÍ MENŠÍ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ PRO ML. A ST. ŽÁKY

LZ 5.2 LEPŠÍ VYUŽITÍ HOKEJOVÝCH MANTINELŮ U ZŠ

LZ 5.3 ÚDRŽBA A ZLEPŠENÍ STAVU VEŘEJNÉ PLOCHY U ŽŠ

LZ 5.4 REKONSTRUKCE POVRCHU U ČERPACÍ STANICE

LZ 5.5 OPRAVA NEBO DOSTAVBA V MÍSTĚ SOUČASNÉ RESTAURACE „KOHBA“

LZ 5.6 PROPOJENÍ CYKLOSTEZKY - Hůrka-Černá v Pošumaví-Frymburk

LZ 5.7 PROPOJENÍ S LYŽAŘSKÝM AREÁLEM HOCHFICHT

LZ 5.8 CHYBÍ VĚTŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V REGIONU

LZ 5.9 POSÍLIT ŠKOLSKOU RADU, aby byl slyšet hlas studenta

LZ 5.10 MOŽNOST NABÍRAT PRAXI BĚHEM STUDIA

LZ 5.11 VÍCE PRACOVNÍCH MÍST PRO MLADĚ ZVLÁŠTĚ PRO ŽENY

LZ 5.12 NEDOSTATEK VÍCEÚČELOVÝCH SPORTOVIŠŤ – s celoročním využitím, aquaparků

LZ 5.13 BYDLENÍ PRO MLADÉ – „Startovací byty“

LZ 5.14 VÍCE VENKOVNÍCH POSILOVEN

LZ 5.15 VÍCE SPORTŮ PRO VENKOV

LZ 5.16 SNAŽŠÍ A ŠTĚDŘEJŠÍ PODPORA (finanční) AKTIVIT MLADÝCH A TO I TRADIC

LZ 5.17 VÍCE KLUBOVEN NA VESNICÍCH

TISK
i