Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Aktivita"

Zdravotní plán města Litoměřice 2015-2020

1. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO VŠECHNY GENERACE (Zdraví 21 - Cíl 11)

1.1 Bude podporována výchova ke zdraví dětí a mládeže

1.1.1 Podpořit zdravotní a zdravotně výchovné programy na školách
1.1.1.1 Podpořit programy prevence zubního kazu
1.1.1.2 Podpořit programy sex. výchovy a výchovy k rodičovství
1.1.1.3 Podpořit programy k nekuřáctví, návykovým látkám, gamblerství
1.1.2 Zapojit školy do kampaní Zdravého města
1.1.3 Provázat preventivní programy a aktivity s výsledky studie o zdravém živ. stylu dětí a mládeže
1.1.3.1 Budou podpořeny nové dotační programy zaměřené na aktivity pro zdraví neorganizované mládeže
1.1.3.2 Budou podpořeny programy o zdravé výživě, stravování

1.2 Bude podporováno zdravé chování ve výživě a stravování

1.2.1 Odstranit ze školních automatů nutričně nevhodné potraviny
1.2.2 Podporovat pitný režim
1.2.3 Zlepšit stravování ve školních jídelnách
1.2.4 Zvyšovat znalosti zaměstnanců školních jídelen
1.2.5 Podpořit spolupráci s odborníky při sestavování jídelníčku

1.3 Bude podporováno aktivní trávení volného času

1.3.1 Podpořit organizace pracujících se dětmi a mládeží
1.3.2 Motivovat ke zvyšování pohybových aktivit všech věkových kategorií
1.3.2.1 Spolupráce s rekondičním centrem UK
1.3.3 Zajistit širokou nabídku volnočasových aktivit
1.3.4 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport

1.4 Bude podporováno zdraví a aktivní život seniorů

1.4.1 Zajistit dostatečné kapacity pobytových a ambulantních služeb pro seniory
1.4.1.1 Podpora programu „pečuj doma“
1.4.2 Zajistit dostupnou zdravotní péči o seniory
1.4.3 Podpořit aktivní život a volnočasové aktivity pro seniory
1.4.3.1 Podpora počítačové gramotnosti seniorů
1.4.3.2 Podpora aktivizačních programů a služeb pro seniory
1.4.3.3 Zlepšovat zdravotní kondici a mobilitu seniorů
1.4.4 Zvyšovat bezpečnost seniorů

1.5 Bude zlepšováno duševní zdraví

1.5.1 Zvýšit kapacity zdravotních a souvisejících služeb v oblasti péče o duševní zdraví
1.5.1.1 Zvýšit kapacity psychiatrické a psychologické péče
1.5.2 Podporovat osvětu a výchovu v oblasti péče o duševní zdraví
1.5.2.1 Přednášky pro mládež, veřejnost
1.5.2.2 Osvěta v rámci občanské poradny, zvýšení informovanosti
1.5.3 Rozvíjet duševní zdraví seniorů

2. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ (Zdraví 21 - Cíl 8)

2.1 Podpořit prevenci kardiovaskulárních onemocnění

2.1.1 Zvýšení pohybových aktivit občanů
2.1.2 Pravidelná měření zdravotních činitelů při kampaních ZM

2.2 Posílit prevenci onkologických onemocnění

2.2.1 Podpořit prevenci a informovanost o nutnosti preventivních vyšetření
2.2.1.1 Zvýšit informovanost o očkování
2.2.2 Podpořit prevenci a informovanost o nejčastějších onkologických onemocněních

2.3 Podpořit prevenci cukrovky

2.3.1 Bude řešena prevence obezity
2.3.2 Zvýšení pohybových aktivit

2.4 Posílit prevenci alergií

3. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (Zdraví 21 - Cíl 10)

3.1 Bude se zvyšovat kvalita životního prostředí ve městě

3.1.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady – prašnost, alergie
3.1.1.1 Podpora solárního ohřevu teplé užitkové vody
3.1.1.2 Podpora využívání geotermální energie
3.1.1.3 Trvalé zvyšování podílu separovaných odpadů
3.1.2 Monitoring znečištění ovzduší
3.1.2.1 Pravidelný monitoring ČHMÚ a SZU
3.1.2.2 Monitoring stavu ovzduší systémem monitorovací sítě pro zjištění zdrojů prachu (spolupráce s ČVUT)
3.1.3 Bude se zvyšovat množství a kvalita zeleně ve městě
3.1.4 Zvyšování povědomí o zdrojích znečištění ovzduší a možnostech zvyšování kvality ŽP (informovanost dětí – zdroje znečištění apod. – programy MŠ, ZŠ)
3.1.5 Edukace problematiky ŽP na školách

3.2 Bude se zvyšovat bezpečnost v dopravě

3.2.1 Osvětlené a dobře označené přechody
3.2.2 Bezpečnost dětí a seniorů v dopravním prostředí
3.2.3 Podpora programů spolupracujících organizací

3.3 Bude se snižovat vliv dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

3.3.1 Bude zvyšován podíl cyklodopravy a pěších cest
3.3.2 Zkvalitnit provoz dopravy, systém parkování

3.4 Bude se snižovat hluková zátěž obyvatel

3.4.1 Snížit intenzitu dopravy v centru města

3.5 Podpora bezbariérového prostředí ve městě

3.5.1 Rozšiřovat bezbariérové úpravy a trasy ve městě

3.6 Budou realizovány programy prevence kriminality

3.7 Podporovat prevenci úrazů a výuku první pomoci

3.7.1 Realizovat programy protiúrazové prevence v dopravním prostředí
3.7.2 Dopravní výchova na školách
3.7.3 Kampaň Národní dny bez úrazů

4. SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK A ZÁVISLOSTMI (Zdraví 21 - Cíl 12)

4.1 Bude aktivně podporováno nekuřáctví

4.1.1 Bude aktivně podporována osvěta a preventivní programy v oblasti kouření
4.1.2 Rozšíření nekuřáckých zón ve městě
4.1.2.1 Podpora a certifikace nekuřáckých provozoven
4.1.2.2 Dětská hřiště – nekuřácké zóny
4.1.2.3 Kontrola Městské policie – hřiště, nek. zóny, zastávky MHD

4.2 Bude podporováno omezování závislostí a užívání alkoholu a návykových látek

4.2.1 Zajistit informovanost o nebezpečí užívání návykových látek
4.2.2 Cílenými programy na školách usilovat o snížení poptávky dětí a mládeže po alkoholu a drogách
4.2.3 Zajistit informovanost pro rodiče o užívání návykových látek
4.2.4 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu, tabáku, drog a gamblerství

5. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY (Zdraví 21 - Cíl 13)

5.1 Bude realizován projekt Zdravé město

5.1.1 Realizace mezinárodních kampaní a místních akcí
5.1.2 Plnění kritérií MA21
5.1.3 Vstup do kategorie A

5.2 Motivovat školy ke vstupu do projektu Zdravá škola

5.3 Motivovat městskou nemocnici ke vstupu do projektu Zdravá nemocnice

5.4 Bude podporováno zapojení firem do programu Zdravý podnik

5.5 Motivovat ke vstupu do projektu Bezpečná komunita

5.5.1 Podpora programů sousedských aktivit

5.6 Podpora společenské sounáležitosti

5.6.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnost napříč generacemi
5.6.2 Podpořit mezigenerační aktivity

5.7 Podporovat aktivity prohlubující globální odpovědnost a udržitelný rozvoj

5.8 Podporovat spolupráci s partnery

TISK
i