Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Zdravotní plán města Litoměřice 2008-2009

1. ZDRAVÍ MLADÝCH (ZDRAVÍ 21 – CÍL 4)

1.1 Budou probíhat programy sexuální výchovy (vč. výchovy k odpovědnému rodičovství) P

1.1.1 Realizovat programy pro mládež na školách

1.2 Bude podporována racionální výživa dětí a mládeže

1.2.1 Podporovat centrální školní stravování
1.2.2 Podporovat zapojení rodičů dětí s nadváhou do aktivit

1.3 Bude podporována výchova ke zdraví ve školách

1.3.1 Organizovat besedy s využitím pomůcek a kvalitních pořadů
1.3.2 Podporovat realizaci interaktivních programů primární prevence
1.3.3 Motivovat školy ke vstupu do Projektu Zdravá škola

1.4 Snížit četnost úrazů dětí

1.4.1 Realizovat programy protiúrazové prevence v dopravním prostředí

1.5 Bude probíhat výchova mládeže k duševnímu zdraví

1.5.1 Podpora realizaci programů pro ochranu stresu

1.6 Budou probíhat programy péče i chrup

1.6.1 Realizovat projekt Zdravé zuby a Zdravý úsměv na základních školách
1.6.2 Podporovat nebytové prostory pro stomatologické ordinace

2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ (ZDRAVÍ 21 - CÍL 5)

2.1 Bude podporován aktivní život seniorů (vč. fyzického a duševního) P

2.1.1 Podporovat vzdělávací programy pro senioři
2.1.2 Podpora počítačové gramotnosti seniorů

2.2 Bude nadále zajištěna dostupná zdravotní péče pro seniory

2.2.1 Podpora zdravotní péče přímo v městském zařízení
2.2.2 Podpora ze strany vedení města na investiční akce a přístrojové vybavení městské nemocnice
2.2.3 Připravit pohybové aktivity pro seniory

2.3 Budou se nadále rozvíjet sociální služby pro seniory

2.3.1 Směřovat k podpoře domácí péče
2.3.2 Vybudování domova důchodců
2.3.3 Zvyšování bezpečnosti seniorů ve městě

2.4 Bude se zlepšovat péče a životní podmínky pro zdravotně postižené občany a seniory

2.4.1 Podporovat organizace zajišťující služby pro handicapované
2.4.2 Zpřístupňovat veřejné prostory handicapovaným občanům

3. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ (ZDRAVÍ 21 - CÍL 8)

3.1 Bude podpořena prevence kardiovaskulárních onemocnění

3.1.1 Preventivní programy zaměřené na širokou veřejnost

3.2 Bude posílena prevence onkologických onemocnění

3.2.1 Podpora preventivních programů a informovanosti o nutnosti preventivních vyšetření
3.2.2 Zajistit dostatečnou kapacitu diagnostických přístrojů Městské nemocnice Litoměřice

3.3 Bude podpořena prevence cukrovky

3.3.1 Preventivní programy zaměřené na širokou veřejnost

4. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ZDRAVÍ 21 - CÍL 10)

4.1 Bude se zvyšovat kvalita ovzduší ve městě

4.1.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie
4.1.2 Monitoring znečištění ovzduší

4.2 Bude se zvyšovat bezpečnost v dopravě

4.2.1 Bezpečnost dětí v dopravním prostředí
4.2.2 Dobře umístěné a označené přechody

4.3 Bude se snižovat hluková zátěž obyvatel města

4.3.1 Snížit intenzitu dopravy v centru města

4.4 Bude se zvyšovat množství a kvalita zeleně ve městě

4.4.1 Zelené bezpečné prostředí
4.4.2 Rozšiřovat městské parky a ostatní plochy zeleně

5. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL (ZDRAVÍ 21 - CÍL 11)

5.1 Bude se zvyšovat pohybová aktivita všech věkových kategorií obyvatel

5.1.1 Motivovat ke zvýšení tělesné aktivity
5.1.2 Zaměřit edukaci na nejrizikovější skupiny
5.1.3 Zajistit širokou nabídku volnočasových aktivit
5.1.4 Vybudování cyklotras a cyklostezek na území města

5.2 Bude podporováno zdravé stravování

5.2.1 Podporovat konzumaci bezpečných potravin a pitný režim na školách
5.2.2 Podporovat zapojení do programů zaměřených na správnou výživu všech věkových skupin
5.2.3 Příspěvky města na režijní náklady obědů žáků a studentů soukromých škol

5.3 Budou posíleny aktivity k prevenci stresu

6. SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI, TABÁKEM (ZDRAVÍ 21 - CÍL 12)

6.1 Bude podporována osvěta v oblasti kouření, drog a alkoholu všech věkových kategorií P

6.1.1 Podporovat neziskové organizace
6.1.2 Podporovat realizaci preventivních programů - kouření, alkohol, drogy
6.1.3 Podporovat nekuřácké prostředí

6.2 Bude aktivně podporováno nekuřáctví

6.2.1 Podporovat preventivní programy a osvětové kampaně zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o rizicích kouření
6.2.2 Podporovat prevenci na školách

6.3 Zajistit informovanost o nebezpečí užívání návykových látek

6.3.1 Cílenými programy na školách usilovat o snížení poptávky dětí a mládeže po alkoholu a drogách
6.3.2 Zajistit informovanost pro rodiče o užívaní návykových látek

7. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY (ZDRAVÍ 21 - CÍL 13)

7.1 Bude realizován a rozvíjen projekt Zdravé město

7.1.1 Realizace mezinárodních kampaní a místních akcí
7.1.2 Školení koordinátora projektu Zdravé město

7.2 Snaha zvýšit zájem všech typů škol o program "Škola podporující zdraví" apod. zaměřené programy

7.2.1 Motivovat a podporovat školy zapojené do programu ŠPZ

7.3 Bude podporováno zapojení firem do programu "Zdravý podnik"

7.3.1 Motivovat firmy k zapojení do programu
TISK
i