Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Zdravotní plán města Litoměřice / Rozpočet 2008

  2008 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Zdravotní plán města Litoměřice / Rozpočet 2008
105036 0 105036 MěÚ
1. ZDRAVÍ MLADÝCH (ZDRAVÍ 21 – CÍL 4) 404 0 404
1.1 Bude podporována racionální výživa dětí a mládeže 0 0 0
1.1.1 Podporovat centrální školní stravování 0 0 0
1.1.2 Podporovat zapojení rodičů dětí s nadváhou do aktivit 0 0 0
1.2 Mládež bude vychovávána k odpovědnému rodičovství 121 0 121
1.2.1 Realizovat programy pro mládež na školách 121 0 121
06.2.2.9 Dny zdravi - Masáže pro děti a kojence 1 0 1 SOC
06.3.14.1 SKP - Klubíčko - mzda koordinátora 120 0 120 SOC SKP KL
1.3 Bude podporována výchova ke zdraví ve školách 0 0 0
1.3.1 Organizovat besedy s využitím pomůcek a kvalitních pořadů 0 0 0
1.3.2 Podporovat realizaci interaktivních programů primární prevence 0 0 0
1.3.3 Motivovat školy ke vstupu do Projektu Zdravá škola 0 0 0
1.4 Snížit četnost úrazů dětí 9 0 9
1.4.1 Realizovat programy protiúrazové prevence v dopravním prostředí 9 0 9
06.3.15.15 Ajaxovy zápisníky 9 0 9 SOC
1.5 Bude probíhat výchova mládeže k duševnímu zdraví 50 0 50
1.5.1 Podpora realizaci programů pro ochranu stresu 50 0 50
06.3.17.26 psychoterapeut 50 0 50 SOC
1.6 Bude probíhat prevence zubního kazu 0 0 0
1.6.1 Realizovat projekt Zdravé zuby a Zdravý úsměv na základních školách 0 0 0
1.6.2 Podporovat nebytové prostory pro stomatologické ordinace 0 0 0
1.7 Bude podporována osvěta v oblasti kouření, drog a alkoholu 224 0 224
1.7.1 Podporovat neziskové organizace 199 0 199
06.3.17.25 osvětová akce pro žáky ZŠ a SŠ zaměřená na propagaci sociálních služeb 116 0 116 SOC
15.1.21.3 kulturní, volnočasový akce, spolupráce s NNO 83 0 83 SC
1.7.2 Podporovat realizaci preventivních programů - kouření, alkohol, drogy 25 0 25
03.5.1.1 Program protidrogové politiky, KÚÚK 24 0 24 ŠKAS ZŠ NV
06.2.2.10 Dny zdravi - Přednášky o reprodukčním zdraví 1 0 1 SOC
1.7.3 Podporovat nekuřácké prostředí 0 0 0
2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ (ZDRAVÍ 21 - CÍL 5) 42263 0 42263
2.1 Bude nadále zajištěna dostupná zdravotní péče pro seniory 87 0 87
2.1.1 Podpora zdravotní péče přímo v městském zařízení 0 0 0
2.1.2 Podpora ze strany vedení města na investiční akce a přístrojové vybavení městské nemocnice 0 0 0
2.1.3 Připravit pohybové aktivity pro seniory 87 0 87
06.4.9.3 granty (projekty zaměřené na pohybové aktivity seniorů) 87 0 87 SOC
2.2 Budou se nadále rozvíjet sociální služby pro seniory 30433 0 30433
2.2.1 Směřovat k podpoře domácí péče 3455 0 3455
06.5.1.6 Pečovatelská služby - příspěvek na mzdy 3105 0 3105 SOC FCH Ltm
06.5.1.7 Pečovatelská služby - příspěvek na provoz 350 0 350 SOC FCH Ltm
2.2.2 Vybudování domova důchodců 26650 0 26650
06.3.18.1 vybavení Domova důchodců (DD) 1000 0 1000 SOC
06.3.19.1 výběrové řízení DD (zpracování koncesního řízení) 150 0 150 SOC
08.1.4.1 Domov důchodců IČ+AD 500 0 500 OÚR
08.2.4.1 domov důchodců 25000 0 25000 OÚR
2.2.3 Zvyšování bezpečnosti seniorů ve městě 328 0 328
06.3.15.14 Nákup bezpečmostní senior linky a bezpečnostních samolepek 328 0 328 SOC
2.3 Bude rozvíjeno duševní zdraví seniorů 166 0 166
2.3.1 Podporovat vzdělávací programy pro senioři 96 0 96
06.2.2.11 Dny zdravi - Přednáška ČČK pro seniory 1 0 1 SOC
06.7.1.1 dohody včetně zák. pojistného - správce + úklid 16 0 16 SOC KSe
06.7.1.2 neinvest. náklady (mat., prádlo, služby, popl., DHDM) 54 0 54 SOC KSe
06.7.1.3 provozní náklady (energie) 25 0 25 SOC KSe
2.3.2 Podpora počítačové gramotnosti seniorů 70 0 70
06.3.17.22 počítačové kurzy pro seniory 70 0 70 SOC
2.4 Bude se zlepšovat péče a životní podmínky pro zdravotně postižené občany a seniory 11577 0 11577
2.4.1 Podporovat organizace zajišťující služby pro handicapované 11577 0 11577
06.2.3.1 Hospic - příspěvek 165 0 165 SOC
06.3.2.1 neivn. příspěvek PO na mzdy 5476 0 5476 SOC
06.3.3.1 neivn. příspěvek PO na provoz 774 0 774 SOC
06.3.11.2 Srdíčko - oprava nátěru oken 300 0 300 SOC
06.3.11.3 Srdíčko - výměna osvětlení budov 30 a 32 50 0 50 SOC
06.3.11.4 Srdíčko - výměna dlažby, obklady - kuchyň 128 0 128 SOC
06.3.11.5 Srdíčko - rekonstrukce soc. zařízení bud.30 50 0 50 SOC
06.3.11.6 Srdíčko - výměna náklad.výtahu bud. 32 100 0 100 SOC
06.3.17.23 příspěvek na program Centra služeb zaměstnanosti pro osoby se znevýhodněním (osoby se zdravotním postižením, osoby vyššího věku, osoby s nízkou nebo žádnou kvalifikací) 70 0 70 SOC
06.3.17.24 podpora asisitenční služby pro ZP 44 0 44 SOC
06.5.1.1 Azylový dům - příspěvek na mzdy 430 0 430 SOC FCH Ltm
06.5.1.2 Azylový dům - příspěvek na provoz 520 0 520 SOC FCH Ltm
06.5.1.4 Domov pro seniory, ul. Zahradnická - přísp. na mzdy 1080 0 1080 SOC FCH Ltm
06.5.1.5 Domov pro seniory, ul. Zahradnická - přísp. na provoz 900 0 900 SOC FCH Ltm
06.7.1.3 příspěvek na mzdy 950 0 950 SOC Diakonie ČCE
06.7.1.4 příspěvek na provoz (20 agent.pod.zam- 20 den.cent.) 140 0 140 SOC Diakonie ČCE
08.2.4.28 bezbarierové přístupy (město bez bariér) 400 0 400 OÚR
2.4.2 Zpřístupňovat veřejné prostory handicapovaným občanům 0 0 0
03.16.14.4 úprava bezbariérového vstupu (včetně PD) 0 0 0 ŠKAS
3. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ (ZDRAVÍ 21 - CÍL 8) 1014 0 1014
3.1 Bude podpořena prevence kardiovaskulárních onemocnění 14 0 14
3.1.1 Preventivní programy zaměřené na širokou veřejnost 14 0 14
06.2.2.12 Dny zdravi - Bezplatné vyšetření zdravotních ukazatelů 14 0 14 SOC
3.2 Bude posílena prevence onkologických onemocnění 1000 0 1000
3.2.1 Podpora preventivních programů a informovanosti o nutnosti preventivních vyšetření 0 0 0
3.2.2 Zajistit dostatečnou kapacitu diagnostických přístrojů Městské nemocnice Litoměřice 1000 0 1000
06.2.2.15 nemocnice - přístroj 1000 0 1000 SOC
3.3 Bude podpořena prevence cukrovky 0 0 0
3.3.1 Preventivní programy zaměřené na širokou veřejnost 0 0 0
4. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ZDRAVÍ 21 - CÍL 10) 17650 0 17650
4.1 Bude se zvyšovat kvalita ovzduší ve městě 7947 0 7947
4.1.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie 7763 0 7763
04.1.1.5 odhady a geom. plány 93 0 93 MAJ
04.1.4.1 energetický audit (geotermální vrt) 143 0 143 MAJ
05.1.6.3 příspěvek na ekologické vytápění - občané 20 0 20 ŽP
05.1.6.4 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 680 0 680 ŽP
05.1.8.3 FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje 6210 0 6210 ŽP
05.1.8.4 GTE - právní a ekonom. poradenství 40 0 40 ŽP
05.1.12.7 prořezy stromů - výškové práce 419 0 419 ŽP
05.1.12.10 Mostná hora - jih 158 0 158 ŽP
4.1.2 Monitoring znečištění ovzduší 184 0 184
05.1.6.5 příspěvek na monitorvací zařízení - ovzduší 184 0 184 ŽP
4.2 Bude se zvyšovat bezpečnost v dopravě 1116 0 1116
4.2.1 Bezpečnost dětí v dopravním prostředí 251 0 251
14.1.2.10 BESIP 78 0 78 DOP PČR
15.1.21.2 akce zaměřené na prevenci úrazů, patalogických jevů 14 0 14 SC
15.1.22.10 Evropský týden mobility 104 0 104 SC
15.1.22.13 Národní dny bez úrazu, reflexivní prvky 55 0 55 SC
4.2.2 Dobře umístěné a označené přechody 865 0 865
14.1.2.6 dopravní značení - střed města 29 0 29 DOP
14.1.2.7 údržba vodorovného dopravního značení 227 0 227 DOP
14.1.2.8 údržba svislého dopravního značení 488 0 488 DOP
14.1.2.9 studie a PD dopravního značení 121 0 121 DOP
4.3 Bude se snižovat hluková zátěž obyvatel města 682 0 682
4.3.1 Snížit intenzitu dopravy v centru města 682 0 682
04.1.2.9 Kopřiva - (řešen je pouze pozemek) 382 0 382 MAJ
08.1.2.27 PD studie řešení západního mostu/přivaděč II/247-2008 300 0 300 OÚR
4.4 Bude se zvyšovat množství a kvalita zeleně ve městě 7905 0 7905
4.4.1 Zelené bezpečné prostředí 696 0 696
05.1.12.6 výsadby dřevin a květin - odborná péče o zeleň 338 0 338 ŽP
05.1.12.15 obnova trávníků - Družba, Pokratice 169 0 169 ŽP
05.1.12.17 Hvězdárna - park 151 0 151 ŽP
05.1.12.19 okolí Richardu - travnaté plochy 38 0 38 ŽP
4.4.2 Rozšiřovat městské parky a ostatní plochy zeleně 7209 0 7209
04.1.2.22 Miřátský - rozšíření sídelní zeleně ve městě 965 0 965 MAJ
05.1.12.5 výsadby dřevin a květin - rozšíření zeleně 115 0 115 ŽP
05.1.12.14 závěsné nádoby - Mírové náměstí 99 0 99 ŽP
08.2.2.1 Dómský pahorek 30 0 30 OÚR
08.2.2.20 Hvězdárna - parkové úpravy 6000 0 6000 OÚR
5. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL (ZDRAVÍ 21 - CÍL 11) 43562 0 43562
5.1 Bude se zvyšovat pohybová aktivita všech věkových kategorií obyvatel 43527 0 43527
5.1.1 Motivovat ke zvýšení tělesné aktivity 34935 0 34935
03.2.2.3 granty a příspěvky na sportovní akce 278 0 278 ŠKAS
03.2.2.4 vyhodnocení nejlepších sportovců 2 0 2 ŠKAS
03.2.2.5 příspěvek sportovcům (nejúspěšní sportovec roku) 12 0 12
03.2.2.7 TJ Slavoj - ME a MS v šermu, Závod dračích lodí 40 0 40 ŠKAS
03.2.2.8 SK GT Ltm. Pokratice - ME juniorů -trampolína 10 0 10 ŠKAS
03.1.2.1 neinvestiční příspěvek 2000 0 2000 ŠKAS
03.2.3.5 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 18 0 18
03.2.3.6 příspěvek TJ - děti 600 0 600 ŠKAS
03.2.3.7 Závod míru juniorů 50 0 50
03.2.3.8 benefiční turnaj II.ročník Kalich dětem 30 0 30 ŠKAS
03.2.3.9 plavání těhotných žen 15 0 15 ŠKAS
03.2.3.10 dotace sportovním odd. na činnost 1700 0 1700
03.2.3.12 dotace na pronájem ledové plochy - uzavření ZS 0 0 0 ŠKAS
03.2.3.14 Lenka Honzáková - olympiáda v Pekingu 20 0 20 ŠKAS
03.2.3.15 SK GT Ltm. Pokratice - MS -trampolína, Sport Judo 10 0 10 ŠKAS
03.2.3.16 TJ Slavoj - ME a MS - sport. aerobik a fitness 60 0 60 ŠKAS
03.3.2.1 neinv. příspěvek PO na provoz 4050 0 4050 ŠKAS
03.2.3.1 neinv. příspěvek PO na energie 4760 0 4760 ŠKAS
03.3.3.1 neinv. příspěvek PO na mzdy 6570 0 6570 ŠKAS
03.4.1.6 výdaje na plaveckou školu 250 0 250 ŠKAS
03.4.1.7 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ (1.600,- Kč/žák) 376 0 376 ŠKAS
03.17.7.3 - oprava dlažby pára ženy a muži - PB 84 0 84 ŠKAS
03.17.7.4 - PB rozšíření sauny + PD 105 0 105 ŠKAS
03.17.7.13 - zkapacitnění technologie páry 70 0 70 ŠKAS
03.17.7.14 PB - výměna ocelového potrubí ve strojovně 547 0 547 ŠKAS
03.16.13.4 - výměna palubovky tělocvičny 1205 0 1205 ŠKAS
03.16.13.5 - tělocvična - výměna osvětlení 150 0 150 ŠKAS
04.1.2.15 zimní stadion 13 0 13 MAJ
04.1.2.23 nákup fotbalového stadionu (doplatek v r. 2008) 4987 0 4987 MAJ
04.1.5.12 nájem cyklostezka + přemost. Labe (ČD) 22 0 22 MAJ
04.1.5.14 věcná břemena (cyklostezky) 34 0 34 MAJ
06.3.17.21 projekt dětského hřiště na Střeleckém ostrově Litoměřice 50 0 50 SOC
08.1.2.23 PD zimní stadion - zadávací dokumentace 1890 0 1890 OÚR
08.1.2.29 PD fotbalový stadion (hala) 1000 0 1000 OÚR
08.2.8.1 ZS - multifunkční hala 3000 0 3000 OÚR
08.2.4.34 dětská hřiště - dopadové plochy 800 0 800 OÚR
08.2.5.15 dětská hřiště - revize EU 85 0 85 OÚR
5.1.2 Zaměřit edukaci na nejrizikovější skupiny 7 0 7
06.3.15.16 Seznámení žáků ZŠ s činností IZS 7 0 7 SOC
5.1.3 Zajistit širokou nabídku volnočasových aktivit 8585 0 8585
03.4.1.9 dotace dětským spol. organizacím 50 0 50 ŠKAS
03.4.1.10 granty a příspěvky na akce volný čas dětí 100 0 100 ŠKAS
03.4.1.11 účelové granty pro školství 0 0 0 ŠKAS
03.4.1.13 projekt Ztracený ráj - publikace, neuznatelné výdaje 70 0 70 ŠKAS
03.5.5.1 KÚÚK - účel.dot. - mimoškolní výchova žáků 10 0 10 ŠKAS ZŠ NV
03.13.1.1 Dotace z KÚÚK - DNY ČESKO-NĚM.PŘÁTELSTVÍ 57 0 57 ŠKAS
03.14.1.7 vypsané granty na kulturní projekty 300 0 300 ŠKAS
03.14.1.9 dotace dětským a mládežnickým aktivitám 200 0 200 ŠKAS
03.14.1.10 A. Richter - výtvarný materiál pro žáky 10 0 10 ŠKAS
03.14.1.18 slavnostní spuštění lodi 117 0 117 ŠKAS
03.14.1.20 Sborové dny - pěvecké soubory 16 0 16 ŠKAS
03.14.1.25 Kinoklub ostrov - filmový festival 50 0 50 ŠKAS
03.14.1.27 Severočeská státní filharmonie Teplice 5 0 5 ŠKAS
03.14.1.28 Oleško - festival Severní vítr 20 0 20 ŠKAS
03.14.2.6 Den evropského dědictví 9 0 9 ŠKAS
03.14.6.1 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funk. knihoven 1570 0 1570 ŠKAS KKHM
03.15.1.1 Účel.dotace z KÚÚK - MKZ - Vinobraní 100 0 100 ŠKAS MKZ
03.15.1.1 KÚÚK - účel. dot. - Litoměřickým. loutk. festival 50 0 50 ŠKAS MKZ
03.15.3.1 fond Vinobraní (25% z nájmu nebyt.prostor) 399 0 399 ŠKAS MKZ
03.16.5.1 příspěvek na rozsvícení vánočního stromu 100 0 100 ŠKAS MKZ
03.16.8.1 MKZ - Vinobraní 2100 0 2100 ŠKAS MKZ
06.4.9.2 granty (projekty zaměřené na volnočasové a pohybové aktivity pro ostatní věkové skupiny) 163 0 163 SOC
08.1.2.26 PD gotický hrad/zadávací dokum.(Svatostánek) 2000 0 2000 OÚR
08.2.11.9 oprava plochy jeviště a zdi estrády 875 0 875 OÚR Výstavy, s. r. o.
5.1.3.27 Prohlídková činnost) 2 průvodkyně vč.odvodů SP a ZP 122 0 122 SPR
5.1.4 Vybudování cyklotras a cyklostezek na území města 0 0 0
5.2 Bude podporována osvěta v oblasti kouření, drog a alkoholu 5 0 5
5.2.1 Podporovat osvětové akce zaměřené proti kouření, drogám a alkoholu pro různé věkové skupiny 5 0 5
15.1.22.14 Den bez tabáku 5 0 5 SC
5.3 Bude podporováno zdravé stravování 30 0 30
5.3.1 Podporovat konzumaci bezpečných potravin a pitný režim na školách 0 0 0
5.3.2 Podporovat zapojení do programů zaměřených na správnou výživu všech věkových skupin 30 0 30
15.1.22.15 Dny Zdraví 30 0 30 SC
5.3.3 Příspěvky města na režijní náklady obědů žáků a studentů soukromých škol 0 0 0
5.4 Budou posíleny aktivity k prevenci stresu 0 0 0
6. SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI, TABÁKEM (ZDRAVÍ 21 - CÍL 12) 85 0 85
6.1 Bude aktivně podporováno nekuřáctví 85 0 85
6.1.1 Podporovat preventivní programy a osvětové kampaně zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o rizicích kouření 0 0 0
6.1.2 Podporovat prevenci na školách 85 0 85
03.9.1.1 účel.dotace z KÚÚK - preventivní programy MŠMT 37 0 37 ŠKAS ZŠ H
06.4.13.1 podpora terén. soc. práce - (podíl k přizn.dot.) 48 0 48 SOC
6.2 Zajistit informovanost o nebezpečí užívání návykových látek 0 0 0
6.2.1 Cílenými programy na školách usilovat o snížení poptávky dětí a mládeže po alkoholu a drogách 0 0 0
6.2.2 Zajistit informovanost pro rodiče o užívaní návykových látek 0 0 0
7. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY (ZDRAVÍ 21 - CÍL 13) 59 0 59
7.1 Bude realizován a rozvíjen projekt Zdravé město 59 0 59
7.1.1 Realizace mezinárodních kampaní a místních akcí 52 0 52
15.1.22.7 30 dní pro neziskový sektor 3 0 3 SC
15.1.22.8 Podpora dětského zastupitelstva 0 0 0 SC
15.1.22.9 Forum zdravého města, kulaté stoly, propagace ZM 49 0 49 SC
7.1.2 Školení koordinátora projektu Zdravé město 7 0 7
02.1.13.22 strava, ubytování, parkovné - školení koordinátora PZM a MA21 7 0 7 SPR
7.2 Snaha zvýšit zájem všech typů škol o program Škola podporuje zdraví 0 0 0
7.2.1 Motivovat a podporovat školy zapojené do programu ŠPZ 0 0 0
7.3 Bude podporováno zapojení firem do programu Zdravý podnik 0 0 0
7.3.1 Motivovat firmy k zapojení do programu 0 0 0
TISK
i