Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice (2011-2012)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. VEŘEJNÁ SPRÁVA A STRATEGICKÝ ROZVOJ
A.1 Bude se zvyšovat bezpečnost ve městě a pocit bezpečí
A.1.1 Zviditelnit a zvýšit činnost městské policie
A.2.1.1 Zkvalitnit přístup kontroly práce pracovníků MěP ve městě
A.2.1.2 Zdokonalit zavedení okrskových částí města - Community policing
A.2.1.3 Spolupráce MěP na osvětových akcích
A.2 Je zabezpečován rovnoměrný rozvoj všech oblastí života se zapojením veřejnosti (udržitelný rozvoj, místní Agenda 21)
A.2.1 Důležité záměry ve městě vždy posuzovat ze základních hledisek – ekologického, sociálního, zdravotního a ekonomického.
A.1.2.1 posouzení důležitých koncepčních dokumentů (Strategický plán města, Územní plán města, Energetická koncepce města, Urbanistická studie využití kasáren Dukelských hrdinů)
A.2.2 Vyhodnocování nového územní plánu města
A.2.2.1 zpracování územní studie Městké památkové rezervace Litoměřice
A.2.2.2 tvorba a aktualizace digitální mapy a ortofotomapy
SPR
A.2.2.3 pokyny pro dokončení prací na návrhu ÚP
A.2.2.4 dokončení územního plánu
A.2.3 Strategický plán rozvoje města
A.2.3.1 vytvoření a průběžná aktualizace Strategického plánu rozvoje města
SC
A.2.3.2 naplňování a aktualizace rozvojového plánu Zdravého města Litoměřice - Plán zdraví a kvality života
SC
A.2.4 mezinárodní Projekt Zdravé město
A.2.4.1 organizační zajištění Projektu Zdravé město WHO
SC
A.2.5 pravidelný monitoring ukazatelů udržitelného rozvoje (společenské evropské indikátory - ECI)
A.2.5.1 Mobilita a místní přeprava
A.2.5.2 Spokojenost občanů s místním společenstvím
SC
A.2.5.3 Bezpečná cesta do školy a zpět
SC
A.2.5.4 Ekologická stopa
SC
A.3 Je využíváno vícezdrojové financování aktivit
A.3.1 Interní grantový a příspěvkový systém na podporu aktivit v rámci Plánu zdraví a místní Agendy 21
A.3.1.3 podpora aktivit vycházejících z 3.Komunitního plánu plánu sociálních služeb
A.3.1.4 Interní grantový systém Zdravého města Litoměřice
A.3.1.5 dotace na zájmové a výkonostní sporty
A.3.1.6 dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže
A.3.1.7 dotace na kulturní akce
A.3.1.8 granty na opravu malých sakrálních staveb v regionu
A.3.1.9 podpora občanům při pořízení solárního ohřevu TUV
ŽP
A.3.1.10 podpora organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti
SOC
A.3.1.11 podpora aktivit pro děti a mládež připravované školou či školským zařízením
A.3.2 Externí zdroje financování - krajské, národní, evropské zdroje
A.3.2.1 čerpání z vnějších grantových a dotačních systémů
SC
A.4 Budou se zkvalitňovat služby veřejné správy a rozvíjet mezinárodní partnerství města
A.4.1 Rozvíjí se partnerské vztahy se zahraničními městy
A.4.1.1 Euroregion Labe (partnerské město Míšeň)
A.4.1.2 rozvoj mezinárodních vztahů (Filipíny, Francie, Německo a ostatní)
A.4.1.3 podpora společných projektů a akcí s partnerskými městy
A.4.1.4 expozice sesterských a partnerských měst
A.4.1.5 Mosty přátelství Litoměřice – Míšeň – Fulda
A.4.2 Organizování vzdělávacích akcí a programů pro zaměstnance MěÚ
A.4.2.1 vzdělávání v oblasti energetického managementu
A.4.2.2 Vzdělávání v oblasti energetického managementu
A.4.2.3 vzdělávání zaměstnanců v E-govermentu
SPR
A.4.2.4 vzdělávání v projektovém managementu
A.4.3 Zkvalitnění pracovního a technického zázemí MěÚ
A.6.4.1 průběžný nákup informační technologie a kancelářského nábytku
SPR
A.4.4 Rekonstrukce budov MěÚ včetně zajištění bezbariérových přístupů a využívání alternativních zdrojů energie
A.4.3.1 rekonstrukce informačního centra
SPR
A.4.3.2 přestěhování Oddělení spravy bytového hospodářství do nových prostor
SPR
A.4.5 Vytvoření personálních a technických podmínek pro zvýšení absorpční kapacity města z fondů EU
A.4.4.1 Oddělení projektů a strategií na MěÚ
A.4.6 Zkvalitňování a zefektivňování chodu a organizační struktury MěÚ prostřednictvím CAF a ISO
A.4.5.1 Zavádění metody CAF
A.4.7 Zavedení a využívání E-govermentu
A.4.6.1 CZECHPOINT
SPR
A.4.6.2 datové schránky
SPR
A.4.6.3 elektrická spisová služba
SPR
A.4.6.4 technologické centrum
SPR
A.4.6.5 vzdělávání v E-govermentu
SPR
A.4.6.6 spolupráce s obcemi ve správním území ORP
SC
A.4.8 Probíhá komunikace mezi úřadem a občany
A.4.7.1 získávání zpětné vazby od občanů
SC
A.4.7.2 sběr námětů a připomínek veřejnosti: schránka, e-mail, internetové fórum, dotazníková šetření, ankety
A.4.7.3 projednávání důležitých záměrů ve městě s veřejností
A.4.7.4 veřejné projednání konceptu a návrhu územního plánu
A.4.9 Probíhá medializace aktivit ve městě
A.4.8.1 Facebook
A.4.8.2 Český rozhlas SEVER
A.4.8.3 propagační materiály k akcím města
A.4.8.4 internetové stránky města Litoměřice a Zdravého města Litoměřice
A.4.8.5 kabelová televize
A.4.8.6 denní tisk
A.4.8.7 Radniční zpravodaj
A.4.8.8 tiskový mluvčí MěÚ
A.4.8.9 regionální tisk (pozn. elektronické noviny a Měsíc v regionu)
A.5 Děti a mládež se budou zapojovat do dění ve městě
A.5.1 Zapojování mladé generace do rozvoje města
A.5.1.1 veřejné diskuse s mládeží
A.5.1.2 činnost dětského zastupitelstva
A.5.1.3 projektová kancelář pro mládež - podněcování místních projektů mládeže
Kl1
A.6 Je rozvíjeno dobrovolnictví ve městě
A.6.1 Podpora rozvoje dobrovolnictví ve městě
A.6.1.1 činnost dobrovolnického centra DCH Litoměřice
Kl1
A.7 Bude zabezpečena civilní obrana, protipožární a protipovodňová ochrana
A.7.1 Civilní obrana
A.7.1.1 auta s hlásičem
A.7.2 Protipožární ochrana
A.7.3 Protipovodňová ochrana
A.7.3.1 monitoring výšky hladiny Labe
A.7.3.2 protipovodňová opatření - protipovodňový val Žalhostice
A.7.4 Rozvoj integrovaného bezpečnostního systému
B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
B.1 Je komplexně řešeno nakládání s odpady ve městě
B.1.1 Lépe rozmístit odpadkové koše v okrajových částí města
B.3.1.1 výměna poškozených odpadkových košů
B.3.1.2 doplnění odpadkových košů v okrajových částech města
B.1.2 Koncepce odpadového hospodářství
B.3.2.1 odpadkové koše ve městě
B.3.2.2 úklid psích exkrementů
ŽP
B.3.2.3 svoz a ukládání komunálního odpadu
ŽP
B.3.2.4 rozšíření zavedené separace bioodpadu – kompostárna a BIGBAG
ŽP
B.3.2.5 separace bioodpadu - Projekt komunitní kompostování
B.3.2.6 separace nepotřebných věcí
ŽP
B.3.2.7 rozšíření počtu kontejnerů na separovaný odpad, vč. podzemních kontejnerů
ŽP
B.3.2.8 kontejnerová stání a velkoobjemové kontejnery, monitorování stanovišť
B.1.3 Propagace a zlepšená úroveň sběru a likvidace nebezpečného odpadu
B.3.3.1 příprava a distribuce letáků
B.3.3.2 sběr nebezpečných odpadů
B.3.3.3 likvidace autovraků
B.3.3.4 nový sběrný dvůr Nerudova ulice
ŽP
B.3.3.5 pravidelné informace o životním prostředí a odpadech v Radničním zpravodaji
ŽP
B.3.3.6 projekt „Odpady“ na ZŠ
B.1.4 Osvěta, dohled a likvidace černých skládek ve městě a okolí
B.3.4.1 Potlačení neoprávněného ukládání odpadů
ŽP
B.3.4.2 průběžné čištění černých skládek
B.3.4.3 kontrolní činnost proti vzniku černých skládek
B.1.5 Zvyšuje se veškerá kontrolní činnost policie a ostatních orgánů státní správy, včetně represe
B.3.5.1 kontrolní činnost v oblasti znečišťování ovzduší spalováním nekvalitních paliv
ŽP
B.3.5.2 Projekt „Caravan of Europe“ - SEVESO
B.1.6 Dopracování Plánu odpadového hospodářství a odpadové strategie
B.2 Budou zamezovány stavby poškozující životní prostředí
B.2.1 Zastavit chystanou zástavbu v blízkosti Ochranného pásma národní přírodní památky - Bílá stráň
B.4.1.1 Dodržení schváleného Územního plánu Litoměřic zastupitelstvem
B.3 Bude se zlepšovat čistota veřejných prostranství
B.3.1 Zlepšit úklid psích exkrementů
B.1.1.4 Rozšíření zón úklidu ve městě
TSM
B.1.1.5 Navrhutí dalších opatření k řešení navrženého problému Komisí životního prostředí
B.1.1.6 Zintenzivnění úklidu v některých lokalitách města
TSM
B.3.2 Zintenzivnit úklid komunikací, zejm. v zimním odobí
B.2.3.1 Kombinovat zimní údržbu komunikací a běžným úklidem komunikací
TSM
B.3.3 Zvýšená kvalita čištění komunikací
B.2.4.1 úklid komunikací a chodníků
B.2.4.2 používání skrápěcích vozů
B.3.4 Udržování čistoty problémových míst
B.2.5.1 čištění Mostné hory
B.4 Bude docházet ke snižování emisí
B.4.1 Monitoring stavu emisí a imisí
B.4.1.1 program snižování emisí a imisí PM 10 ve volné krajině
B.4.1.2 zpracování studie proveditelnosti nahrazení zdroje Kocanda geoterm.energií
ŽP
B.4.2 Informovanost veřejnosti o stavu ovzduší
B.5.2.1 monitoring SO2, NOX, H2S, CS2 (na Mírovém náměstí 35) + PP
B.5.2.2 rozšíření informačního systému pro občany (internet, mobilní síť)
B.4.3 Podpora využívání alternativních zdrojů energie ve městě
B.4.2.1 finanční podpora pro obyvatele města
ŽP
B.4.2.2 informační podpora veřejným subjektům
ŽP
B.4.2.3 energetické audity
MAJ
B.4.4 Realizace geotermálního projektu
B.4.3.1 spolupráce s geologickými firmami při realizaci monitorovacího vrtu
SC
B.4.3.2 vypracování studie proveditelnosti a příprava prováděcího projektu geotermálního projektu
B.4.3.3 zpracování žádosti o dotace Geotermálního projektu Litoměřice do nového programovacího období
SC
B.4.5 Podpora ekologizace provozu Lovochemie,a.s. a Glanzstoff Bohemia
B.5.5.1 Vyhodnocování stížností na zápach ve spolupráci s vedením Glanzstoff Bohemia
ŽP
B.4.6 Zajištění přesunu benzínové pumpy ze sídliště Kocanda k mostu Generála Chánery
B.5.6.1 zpracování projektové žádosti na vybudování nové pumpy a likvidace staré
B.5.6.2 zpracování projektové dokumentace na sanaci prostorů po bývalé ben. pumpě
ŽP
B.5.6.3 výměna pozemků vlastníka ben. pumpy za pozemek města u nového mostu
MAJ
B.5 Bude zkvalitňována městská zeleň i podmínky pro její rekreační využití
B.5.1 Revitalizace, rozšiřování a údržba městských parků a ostatních ploch zeleně
B.1.3.1 revitalizace parku Jiráskovy sady
ŽP
B.1.3.2 průběžné zajišťování kvalitní údržby zeleně
ŽP
B.1.3.3 výsadba stromů
ŽP
B.1.3.4 klidová parková zóna za pivovarem
B.1.3.5 rekonstrukce zeleně na Střeleckém ostrově
B.1.3.6 revitalizace Pokratického potoka
ŽP
B.1.3.7 květinová výzdoba na veřejných prostranství
TSM
B.1.3.8 zpracováni studie a projektu revitalizace parku Jiráskovy sady
B.6 Bude probíhat ekovýchova a poradenství v oblasti ŽP
B.6.1 Ekovýchovné aktivity
B.5.1.2 osvěta v oblasti spotřeby energ. náročnosti veřejných budov - kampaň Dispaly
SC
B.5.1.3 činnost střediska ekologické výchovy
B.5.1.4 propagace a šíření „Ekologického rádce občana Litoměřic“
B.5.1.5 osvěta v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie
B.6.2 Poradenství v oblasti ŽP
B.5.2.1 poradenství odboru životního prostředí MěÚ
ŽP
B.5.2.2 ekoporadna
B.6.3 Podpora vzniku přírodního výukového areálu SEV SEVER
B.6.4 Informační středisko u MVE Litoměřice
B.6.5 Osvětové akce zaměřené na podporu separace odpadů
B.6.5.1 sběr drobného elektroodpadu
ŽP
B.6.5.2 osvětové a výukové programy k separaci odpadů
B.7 Bude podporován kvalitní stav rekreačních oblastí
B.7.1 Podpora rekreační oblasti Kundratice
B.7.1.1 zpevňování komunikací pro pěší turistiku
MAJ
B.7.1.2 budování tras pro koně
ŽP
B.7.1.3 odpočívadlo na Varhošti
B.7.1.4 údržba rozhledny Varhošť
MAJ
B.8 Je řešen problém zvířat ve městě
B.8.1 Veterinární problematika města
B.9.1.1 záchranná stanice pro poraněné živočichy FALCO
B.9.1.2 psí útulek
B.9.1.3 deratizace včetně odchytu holubů
ŽP
B.9.1.4 úklid uhynulých zvířat
ŽP
C. SOCIÁLNÍ OBLAST
C.1 Jsou podporovány a rozšiřují se sociální a sociálně-zdravotní služby pro děti, seniory, handicapované a péče o rodinu
C.1.1 Podpořit bezbariérovost ve městě a vybudování nedaleké zastávky MHD u Domu seniorů
C.1.1.1 zpracování mapy bezbariérových tras a přístupů do veřejných budov
SOC
C.1.1.2 prověření reálnosti vzniku autobusové zastávky podmíněné úpravou jízdní trasy MHD
C.1.1.3 bezbariérový přístup do Domu pro seniory
C.1.1.4 bezbariérové přístupy v arálů Zimní stadion
C.1.1.5 pravidelná údržba a vybudování vodících pásů pro nevidomé a bezbariérových přístupů k přechodům pro chodce
C.1.1.6 vybudování bezbariérových vstupů a cest z ul. Na Valech směrem k Městské nemocnici Litoměřice
C.1.2 Podpora hospicové péče i na LDN -"Důstojné stáří a důstojné umírání"
C.1.2.1 organizace veřejné diskuse s poskytovateli sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, lékaři a psychiatry působícími ve městě
SOC
C.1.2.2 zpracování analýzy o stavu péče na stanicích LDN v Městské nemocnici v Litoměřicích
C.1.3 Péče o zdravotně postižené (ZP)
C.2.4.1 činnosti Hospice sv. Štěpána
C.2.4.2 Centrum denních služeb - integrované zařízení pro osoby ZP nad 18 let
C.2.4.3 Chráněné bydlení pro handicapované, respitní péče
C.2.4.4 chráněná dílna a volnočasové aktivity
C.2.4.5 péče o postižené děti a mládež
C.2.4.6 speciální rehabilitační péče
C.2.4.7 speciální třídy školní a předškolní
C.2.4.8 klub pro rodiče
C.2.4.9 odborná ambulantní péče, klinická logopedie
C.2.4.10 aktivizační výlety
C.2.4.11 Speciální školy pro mentálně postiženou a handicapovanou mládež
C.2.4.12 Vztah k handicapovaným dětem a dospělým v našem městě a okolí – přednášky a aktivní zapojení mládeže (humanitární akce)
DDM
C.2.4.13 osobní asistence pro zdravotně postižené
C.2.4.14 integrace ZP občanů do společnosti
C.1.4 Zájmová činnost pro zdravotně postižené děti a mládež
C.1.4.1 keramické kroužky pro děti
C.1.4.2 potápění ZP dětí a mládeže
C.1.4.3 HELP-TRANS = pomoc v pohybu
C.1.5 Péče o seniory
C.2.5.1 provoz a zajištění služeb v Domově pro seniory včetně respitní péče
C.2.5.2 klubová činnost v Klubu seniorů
C.2.5.3 posezení seniorů (2 krát do roka)
SOC
C.2.5.4 základní poradenská činnost, základní rehabilitační činnost
C.2.5.5 základní péče a ubytování pro seniory - Chráněné bydlení pro seniory
C.2.5.6 základní péče a ubytování pro seniory - Charitní domov sv. Zdislava
C.2.5.7 pečovatelská služba Farní charity
C.2.5.8 jídelna pro seniory (součástí Domu pro seniory)
C.1.6 Péče o rodinu
C.2.6.1 Mateřské centrum Rozmarýnek
DDM
C.2.6.2 Mateřské centrum Klubíčko
C.2.6.3 služby Domu pro matku a dítě
C.2.6.4 Důmu na půli cesty - zařízení Domu křesťanské pomoci Bethel
C.2.6.5 zasílání balíčků vězňům na misie
C.2.6.6 poradenství pro náhradní rodinou péči
CPR
C.2 Bude řešena prevence sociálně patologických jevů v rodinách, podpora zdravého pojetí rodiny
C.2.1 Vytvořit ucelený program zaměřený na prevenci soc. patologických jevů dětí a mládeže
SOC
C.2.1.1 Zvýšit informovanost o problematice a prevenci rizikového chování dětí a mládeže
SOC
C.2.1.2 Provedení analýzy potřeb dětí a mládeže
SOC
C.2.2 Prevence drogové závislosti a kriminality
C.3.2.1 Poradna drogových závislostí
C.3.2.2 podpora a rozšíření streetworkerů
C.3.2.3 denní a nízkoprahové centrum
C.3.2.4 klubové aktivity pro rizikové a ohrožené skupiny mládeže
C.3.2.5 Projekt „Drogy –NE“ na základních školách
C.3.2.6 Hokejbal proti drogám
C.2.3 Pokračovat v projektech v rámci prevence kriminality
C.2.3.1 Keramická dílna v nízkoprahovém klubu OÁZA
C.2.3.2 Pohádkou chránit děti
C.2.3.3 Informační leták pro žáky ZŠ
C.2.3.4 pokračování budování kamerového systému ve městě
C.2.3.5 žáci v bezpečí
C.2.3.6 aktivity v azylových domech ve městě
C.2.3.7 Bezpečný domov pro seniory - montáž přídavných bezp. zámků s řetízky
SOC
C.2.3.8 tísňový systém pro seniory
SOC
C.2.3.9 celková prevence kriminality
SOC
C.2.4 Prevence šíření drogových závislostí mezi dětmi a mládeží
C.2.4.1 semináře, přednášky, videofilmy pro ZŠ, SŠ a SU „Změnit postoje ke svému zdraví“ „Škodlivost tabáku a alkoholu u dětí a mládeže“
C.2.4.2 divadelní představení o škodlivosti kouření a jiných látek - pro MŠ
C.2.4.3 přednášky o prevenci drogové závislosti
C.2.4.4 činnost K-centra
C.2.4.5 vliv drog v těhotenství– semináře, přednášky pro SŠ, SOU
C.2.4.6 Linka důvěry
DDM
C.2.5 Podpora vzdělávacích a osvětových kurzů
C.2.5.1 obecně prospěšné práce a resocializační programy nařízené soudem
C.2.5.2 rozvoj počítačové gramotnosti občanů se zdravotním a sociálním handicapem
C.2.5.3 rekvalifikační a resocializační středisko PROGRES – podpora u dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně zaměstnavatelných
C.2.5.4 Agentura podporovaného zaměstnávání – podpora lidem se ztíženým přístupem na otevřený trh práce
C.2.5.5 program podporovaného vzdělávání
C.2.6 Zajištění sociálního poradenství a sociálních služeb ve městě
C.2.6.1 poradenství pro osoby v zadluženosti
C.2.6.2 psychoterapeutické služby pro ZP
C.2.6.3 poradenské a informační centrum zaměřené na romskou minoritu
C.2.6.4 bezplatná sociálně – právní poradna
FOD
C.2.6.5 poradna a půjčovna pomůcek pro domácí péči
C.2.6.6 sociální a sociálně právní poradenství
C.2.6.7 poradna pro uprchlíky a migranty
C.2.6.8 provozování linky důvěry pro dospělé a děti, poradenská činnost
DDM
C.2.6.9 kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy
C.2.6.10 ošacení pro sociálně slabé občany Litoměřic a okolí
C.2.7 Poradenství pro mládež - osvětové projekty pro mládež
C.2.7.1 Projekt "Zdravé zuby pro MŠ (3 - 6 let) a ZŠ (1 - 5 třída)
C.2.7.2 Hrou proti AIDS - program primární prevence HIV a AIDS pro žáky 8. a 9. tříd základních škol
C.2.7.3 projekt „Jak učit děti hodnotám“ – školní věk (1. – 5. třída)
C.2.7.4 projekt „Probuzené pohlaví a pohlavní zrání“ – školní věk (5. – 9. třída)
C.2.7.5 projekt „Sexuální zdrženlivost“ – školní věk (8. – 9. třída)
C.2.7.6 projekt „Pohlavní styk, rovina biologická, psychická a ekonomická“ – školní věk (9. třída)
C.2.7.7 projekt „Početí, těhotenství, porod“ – školní věk (14 -24 let)
C.2.7.8 projekt „Zvládání zátěžových situací v životě člověka“ – školní věk (8. – 9. třída)
C.2.7.9 projekt „Psychologické aspekty nechtěného těhotenství“ – 15 – 20 let
C.2.7.10 projekt „Historie antikoncepce, moderní antikoncepční prostředky a techniky pohlavního styku“ – 15 – 20 let
C.2.7.11 projekt „Rodičovská role a její význam, těhotenství“ – 16 – 20 let
C.2.7.12 projekt „Pohlavní choroby, AIDS a prevence“ – 15 – 20 let
C.2.7.13 projekt "Rizikové chování ve výživě"
C.2.7.14 projekt "Poruchy výživy"
C.2.7.15 sexuální deviace 15-16 let
C.2.7.16 Samovyšetřování prsu a varlat (14 – 24 let)
C.3 Je podporována výstavba vstupních (sociálních) bytů azylového bydlení
C.3.1 Výstavba vstupních bytů pro klienty azylového bydlení
C.1.1.1 Dům Naděje - zařízení Naděje, o.s.
C.3.2 Provoz azylového bydlení
C.3.2.1 Dům pro matky s dětmi
C.3.2.2 Klokánek - okamžití pomoc dětem 0 - 18 let
FOD
C.3.2.3 Azylový dům pro muže
C.3.2.4 Azylová ubytovna a denní centrum pro ženy
C.3.2.5 Ubytovna pro cizince
C.4 Je naplňován a pravidelně aktualizován Komunitní plán sociálních služeb, je podporována manažerská skupina Komunitního plánu sociálních služeb
C.4.1 Podpora realizace a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb
C.4.1.1 zpracování a naplňování 2. Komunitního plánu sociálních služeb
SOC
C.4.1.2 Naplňování 3. Komunitního plánu sociálních služeb
SOC
C.5 Bude nadále probíhat práce s národnostními menšinami
C.5.1 Podporovat aktivity a služby pro národnostní menšiny
C.5.1.1 terénní pracovník pro Romy
C.6 Bude zvýšena informovanost a osvěta v oblasti soc. služeb a činnosti neziskového sektoru
C.6.1 Pravidelná aktualizace Katalogu nabídky soc. služeb
C.6.1.1 sběr dat týkajících se poskytovatelů soc. služeb
SOC
C.6.1.2 vytvoření elektronického katalogu sociálních služeb
SOC
C.6.2 Systémová podpora informovanosti o soc. službách
C.6.2.1 vytvoření webových stránek komunitního plánování soc. služeb ve městě
SOC
C.6.2.2 poskytování informací ze sféry NNO i sociální prostřednictvím místních médií a pomocí web. stránek města
SOC
C.6.2.3 zpracování koncepce informačního centra v oblasti soc. služeb ve spolupráci s NNO
SOC
C.6.2.4 distribuce mapy sociálních a zdravotních služeb
D. PEDAGOGICKO-VÝCHOVNÁ OBLAST
D.1 Budou se zlepšovat podmínky pro vzdělávání
D.1.1 Zlepšit technický stav budovy ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
E.1.1.1 předložena žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken a střešní krytiny
E.1.1.2 předložena žádost o dotaci na výměnu zdroje vytápění na tepelná čerpadla
D.1.2 Zlepšit technický stav a vybavení budov školských zařízení
E.1.1.1 Podání žádosti z OPŽP - zateplení MŠ a ZŠ
E.1.1.2 Opravy sociálních zařízení na MŠ
E.1.1.3 Průběžná obnova nábytku ve školských zařízeních
D.2 Bude se rozšiřovat nabídka volnočasových aktivit
D.2.1 Podpořit vznik aktivit a služeb pro duševně nemocné
SOC
E.2.1.1 Vytvořit denní centrum pro duševně nemocné
E.2.1.2 Podporovat psychoterapeutické služby pro osoby se zdravotním postižením
SOC
E.2.1.3 Podporovat poradenskou činnost pro duševně nemocné organizací Kolumbus o.s.
D.2.2 Najít vhodné prostory pro aktivity neorganizované mládeže
E.2.2.1 Zpracovat Analýzu potřeb dětí a mládeže
SOC
E.2.2.2 Využití uvolněných objektů ve městě
E.2.2.3 Nabídka volnočasových aktivit ve spolupráci s DDM Rozmarýn
D.2.3 Volnočasové aktivity pro děti a mládež
E.2.3.1 nabídka aktivit v oblasti estetické a kulturní
E.2.3.2 nabídka aktivit v oblasti přírodovědné a technické
E.2.3.3 nabídka aktivit v oblasti tělovýchovné
E.2.3.4 nabídka ostatních volnočasových aktivit
E.2.3.5 volnočasové aktivity při školských zařízeních
E.2.3.6 Dům dětí a mládeže Rozmarýn
DDM
E.2.3.7 volnočasové centrum Alfa
E.2.3.8 křesťanský klub Ucho
E.2.3.9 podpora křesťanských morálních hodnot u rizikové mládeže
E.2.3.10 Restart – klub volnočasových aktivit
E.2.3.11 papírový kalich
DDM
D.2.4 Aktivity pro rodiče s dětmi
E.2.4.1 Mateřská a rodinná centra
E.2.4.2 pravidelné přednášky pro rodiče + hlídání dětí
E.2.4.3 aktivity při školských zařízeních
E.2.4.4 víkendové aktivity
D.2.5 Pohybové aktivity ve městě
E.2.5.1 zdravotně pohybový program pro děti ve školských zařízeních
E.2.5.2 okresní sportovní soutěže vyhlašované MŠMT
DDM
E.2.5.3 volně přístupná hřiště pro veřejnost
E.2.5.4 financování správců hřišť
E.2.5.5 finanční podpora Městských sportovních zařízení - zimní stadión, fotbalové hřiště, plavecký bazén
D.2.6 Školní klubová a zájmová činnost
D.2.7.1 Školní klub Rozmarýn
DDM
D.2.7.2 školní kluby a zájmové útvary
D.2.7 Volnočasové aktivity pro další cílové skupiny
E.2.6.1 programy pro tělesně, zrakově, mentálně a sociálně handicapované občany
E.2.6.2 programy pro občany se sociálním znevýhodněním
E.2.6.3 programy pro seniory
D.3 Bude podporován rozvoj školství
D.3.1 Zajistit dostatečnou kapacitu dětí v MŠ
E.3.1.1 rekonstrukce panelových MŠ zřizovaných městem
D.3.2 Spolupráce města se střednímu školami, učilišti a soukromými školami
D.3.3 Metodická podpora při přípravě projektů
D.4 Je podporován rozvoj celoživotního vzdělávání pro občany města
D.4.1 Zvýšená intenzita vzdělávacích a osvětových akcí
E.4.1.1 akce ve školských zařízeních všech stupňů, akce pro dospělé
E.4.1.2 vzdělávání seniorů
SOC
E.4.1.3 projekt „Začít spolu“
E.4.1.4 městská knihovna - průběžné vzdělávání všech kategorií obyvatel ve městě
E.4.1.5 programy pro MŠ, ZŠ, SŠ, tělesně, mentálně a sociálně handicapované
E.4.1.6 výchovné programy
E.4.1.7 soutěže a olympiády
DDM
E.4.1.8 besedy k prevenci negativních jevů ve společnosti
DDM
D.5 Bude se dále zkvalitňovat ekologická výchova, vzdělávání a osvěta
D.5.1 Vytvoření systému ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
E.5.1.1 krátkodobé programy pro školská zařízení všech stupňů
E.5.1.2 kroužky, soutěže a jiné akce pro veřejnost v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání
E.5.1.3 poradenství v ekologické výchově, vzdělávání
E.5.1.4 několikadenní vzdělávací pobyty
E.5.1.5 zapůjčení a prodej pomůcek pro ekologickou výchovu a vzdělávání
D.5.2 Projekty k ekologické výchově ve školských zařízeních všech stupňů
E.5.2.2 Úspora energií na školách
E.5.2.3 Škola pro udržitelný život
E.5.2.4 Škola bez odpadu
E.5.2.5 Ruku v ruce s přírodou po celý rok
E.5.2.6 ekologický projekt
E.5.2.7 Den Země
E.5.2.8 sběr PET lahví, sběr starého papíru
D.6 Bude se dále rozvíjet dopravní výchova
D.6.1 Vzdělávací a osvětové programy
E.6.1.1 osvětová akce "Bez přilby už nevyjedu"
E.6.1.2 dětské dopravní hřiště v Jiráskových sadech přístupné i pro veřejnost (se správcem)
DDM
E.6.1.3 vzdělávací a osvětová akce „Dětský den bez úrazů“
E.6.1.4 vzdělávací a osvětová kampaň „Na kolo jen s přilbou“
E.6.1.5 dopravní soutěž „Mistr na dvou kolech“
DDM
E.6.1.6 dopravní výchova pro žáky 4. ročníků ZŠ
E.6.1.7 přednášky k dopravní bezpečnosti dětí
E.6.1.8 den dopravní výchovy
E.6.1.9 Lidé a technika
E.6.1.10 Bezpečná cesta do školy
E.6.1.11 Do života bez karambolu
E.6.1.12 Dopravní soutěž dětí Masarykovy základní školy
E.6.1.13 dopravní soutěž dětí mladých cyklistů
E.6.1.14 osvětové projekty Policie ČR – Zebra, Jezdíme s úsměvem, Ajaxův zápisník
D.6.2 Rozvoj dětského dopravního hřiště
E.4.1.1 Oprava povrchu komunikací na DH
D.7 Budou iniciovány a rozvíjeny mezinárodní aktivity ve školách
D.7.1 Mezinárodní projekty na školách
E.5.1.1 Nadace UNICEF - šití panenek
E.5.1.2 Evropská kampaň "Display"
D.8 Školy a školky budou svými výchovnými programy směřovat ke zdravému životnímu stylu
D.8.1 Zlepší se soc. klima na školách (prevence sociálně patolog. jevů na školách)
E.8.1.1 Fairtradová škola
E.8.1.3 „Zdravá škola“
E.8.1.4 EKO škola
E. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
E.1 Bude se zvyšovat kvalitní péče ve zdravotnictví
E.1.1 Zachovat mamografické pracoviště
D.1.2.1 zachovat možnosti využití mamografu v Městské nemocnici
E.1.2 Udržet personál ve zdravotnických zařízeních
D.1.3.1 Vtyvořit bytovou politiku podporující stabilzaci zdravotnického personálu
D.1.3.2 Problematika udržení personálu ve zdravotnictví je projednávána Radou města
RM
E.1.3 Podpora zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče ve sféře ambulantní a lůžkové
E.2 Budou rozvíjeny aktivity přispívajících k upevnění zdraví obyvatel
E.2.1 Programy pro dospělé
D.2.1.1 Poradna očkování a infekční medicíny
D.2.1.2 cvičení těhotných žen
DDM
D.2.1.3 Poradna HIV/AIDS
D.2.1.4 cvičení pro starší a pokročilé
D.2.1.5 jóga
DDM
D.2.1.6 keramická dílna
D.2.1.7 bezplatná sociálně – právní poradna pro veřejnost
D.2.1.8 plavání těhotných a maminek s dětmi
D.2.1.9 plavání pro zdravotně postižené
E.2.2 Prevence srdečních, cévních chorob a nádorových onemocnění a informovanost o samovyšetřování
D.2.2.1 prevence kardiovaskulárních onemocnění (akce v rámci kampaně Dny zdraví)
D.2.2.2 Poradna zdravého životního stylu
D.2.2.3 prsní poradna
D.2.2.4 programy "Samovyšetření prsu“ a „Samovyšetření varlat“
D.2.2.5 průběžné semináře pro dospělé
SC
E.2.3 Další zdravotní programy
D.2.3.1 příspěvky dárcům krve
D.2.3.2 Stárnout ve zdraví a v pohodě
E.3 Bude se dále zlepšovat kvalita veřejného a školního stravování
E.3.1 Dobré podmínky pro školní stravování
D.3.1.1 Centrální školní jídelna
D.3.1.2 příspěvky města na režijní náklady obědů žáků a studentů soukromých škol
D.3.1.3 aktivita SPgŠ s CŠJ (s Pohodou)
E.4 Budou se zlepšovat kampaně k podpoře zdravého životního stylu
E.4.1 Kvalitní akce ve spolupráci s partnery
D.4.1.1 Evropský týden mobility
SC
D.4.1.2 Přestaň a vyhraj
D.4.1.3 Přijmi a vydej
D.4.1.4 Národní dny bez úrazů
D.4.1.6 Závod Míru juniorů
D.4.1.7 Sportovní hry tělesně postižených dětí a dospělých
D.4.1.8 Světový den jódu
D.4.1.9 Den bez tabáku
D.4.1.10 Květinový den
LPR
D.4.1.11 Den boje proti AIDS
D.4.1.12 Světový týden respektu k porodu
F. KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS
F.1 Budou se zlepšovat podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života a sportu ve městě
F.1.1 Spravedlivě podporovat různé sportovní oddíly ve městě
KS
F.2.2.1 zpracovat závazná pravidla pro přidělování dotací, které schválí Rada města
F.1.2 Vybudovat další dětská hřiště, popřípadě dovybavit stávající
F.2.2.1 Nalezení vhodných dotačních titulů k podání projektové žádosti – dětská hřiště
F.1.3 Nekumulovat kulturní akce ve shodných termínech
F.1.3.1 Zlepšit informační systém Centra cestovního ruchu
F.1.4 Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a vzájemné spolupráce NMO a kulturních zařízení na území města
F.2.3.1 Fotografická soutěž Život a cestovní ruch v Českém středohoří
F.2.3.2 fungující Letní kino
F.2.3.3 podpora neziskových organizací (zvyšování dotací a grantů) – akce pro děti, mládež a dospělé
F.2.3.4 podpora spolupráce kulturních zařízení na území města
F.2.3.5 fungující kulturní zařízení ve městě
F.2.3.6 Hudebně - sportovní festival Severní Vítr
Kl1
F.2.3.7 fotografická soutěž pro mladé amatérské fotografy Youth Vision
Kl1
F.1.5 Příprava programu využití Gotického hradu
F.1.5.1 Gotický hrad (spol. Sál, vinárna, výstavní plochy)
F.1.6 Rozvoj spolupráce s biskupstvím
F.1.7 Podpora rozvoje aktiv Městských kulturních zařízení
F.1.8 Podpora rozvoje výstaviště formou PP
F.1.9 Obnova interiéru Domu Kultury
F.2 Budou se rozvíjet podmínky pro sportování ve městě
F.2.1 Vytvoření systému dětských hřišť a sportovišť
F.1.1.3 rekonstrukce hřiště ZŠ U Stadiónu
F.1.1.4 vybudování zahrad u MŠ
ŽP
F.1.1.5 hřiště Pohoda
F.1.1.6 oprava hřiště ZŠ Havlíčkova
F.1.1.7 rekonstrukce školních zahrad u MŠ a ZŠ
F.2.2 Rozšíření nabídky sportovních ploch pro všechny věkové kategorie ve městě
F.2.2.1 rekonstrukce a dostavba zimního stadiónu
F.2.2.2 zrekonstruování hřiště na Cihelně
F.2.2.3 rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu
F.2.2.4 podpora provozu koupaliště
F.2.2.5 vytvoření podmínek pro podporu volnočasových a rekreačních aktivit na Písečném a Střeleckém ostrově
F.2.2.6 Rekonstrukce skateparku (zvýšení bezpečnosti)
F.3 Jsou pořádány každoroční kvalitní akce zaměřené na místní tradice a hodnoty
F.3.1 Každoročně pořádané akce
F.3.1.1 Vinobraní
F.3.1.2 Vinobraní
F.3.1.3 Běh do Máchových schodů
F.3.1.4 Hudební festival Litoměřický kořen
F.3.1.5 Den evropského dědictví - Den otevřených dveří kulturních památek
F.3.1.6 Filmový festival Litoměřice po ... (šesté, sedmé,...)
F.3.1.7 Litoměřické Vinobraní
MKZ
F.3.1.8 Litoměřické varhanní léto
F.3.1.9 Máchovy Litoměřice
F.3.1.11 Loutkový festival
MKZ
F.3.1.12 Litoměřická Notička
F.3.1.13 Běh naděje
DDM
F.3.1.14 vítání občánků, zlaté svatby, diamantové svatby
F.3.1.15 hřbitov – výročí
F.3.1.16 čestní občané města
F.3.1.17 Miřejovický vyhnívák
F.3.1.18 Den otevřených dveří v galerii
F.3.1.19 Hasičské slavnosti
F.3.1.20 Sochařské sympozium
F.3.1.21 mezioborové Máchovské setkání
F.3.1.22 Cyklohappening Litoměřice
SC
F.3.2 Širší seznámení veřejnosti s neziskovým sektorem
F.3.2.1 30 dní pro neziskový sektor
F.3.2.2 Dny otevřených dveří v neziskových organizacích
SOC
F.3.2.3 Litoměřický festival soudobé křesťanské kultury
F.4 Průběžně jsou opravovány a vhodně využívány kulturní památky
F.4.1 Rekonstrukce kulturních památek
F.4.1.1 nasvícení městských dominant
F.4.1.2 oprava kostelů – např. sv.Vojtěcha, sv.Václava, Všech Svatých
F.4.1.3 využití opravené kaple sv.Jana Křtitele k expozici litoměřických exteriérových plastik
F.4.1.4 oprava městské památkové rezervace
F.4.1.5 údržba hrobů významných osobností Města Litoměřice na místním hřbitově
F.4.1.6 opravy a údržba ostatních kulturních památek
F.4.1.7 oprava a využití Hvězdárny
G. PODNIKÁNÍ / CESTOVNÍ RUCH / BYDLENÍ / ÚZEMNÍ ROZVOJ
G.1 Bude podporován rozvoj bydlení a zvyšování kvality života na sídlištích, v obytných zónách a centru města
G.1.1 Schválení prodeje bytů v centru města a adekvátně investovat do stávajícího bytového fondu
G.2.2.1 rozhodnutí města je neprodávat byty, ale umožňovat výměnu bytů v centru města za byty mimo centrum v majetku města s následovným odkoupením do osobního vlastnictví
MAJ
G.2.2.2 výše nájemného pro další období bude zohledňováno dle technického stavu domu a bytu a výše příjmů nájemce
MAJ
G.2.2.3 průběžná investice do bytových jednotek na základě provedeného šetření bytovým technikem
MAJ
G.1.2 Výbudovat startovací byty pro mladé rodiny
G.2.3.1 Nalézt vhodný dotační titul k podání žádosti na vybudování startovacích bytů v Jiráskových kasárnách
G.1.3 Regenerace panelových sídlišť dle technického stavu
G.2.4.1 regenerace panelových sídlišť Pokratice I, Pokratice II
G.2.4.2 regenerace panelového sídliště Družba
G.1.4 Příprava a realizace bytové výstavby
G.2.5.1 urychlení prodeje bytů a domů nájemníkům
G.2.5.2 příprava území Bílá stráň na zástavbu rodinnými domky
G.2.5.3 Rekonstrukce ulice Skalická
G.1.5 Příprava ploch pro bydlení
G.2.6.1 nová městská čtvrt na Miřejovické stráni
G.1.6 Revitalizace mezihradebního prostoru – Na Valech, Okružní a Klášterní
G.1.7 Revitalizace Tyršova náměstí
G.2 Je oživováno historické centrum města pro cestovní ruch
G.2.1 Podpora instalace a provozu obč. zařízení na náměstí
G.2.2 Podpora inovace podzemní prohlídkové trasy
G.2.3 Zpřístupnění sakrálních staveb pro turisty
G.2.4 Údržba a obnova památek prostřednictvím realizace programu MPR
G.3 Bude se rozvíjet infrastruktura pro moderní formy cestovního ruchu
G.3.1 Realizace projektu ,,Svatostánek českého vinařství“ v Gotickém hradu
G.3.2 Rozvoj kongresové turistiky ve městě
G.3.3 Dotváření oddechové a sportovní zóny v oblasti Písečného a Střeleckého ostrova
G.3.4 Propojení města s páteřními cyklostezkami Ústeckého kraje
G.3.5 Rozvoj lázeňské turistiky (v případě úspěšné realizace geotermálního projektu)
G.3.6 Rozšíření golfového hřiště v Terezínské kotlině
G.3.7 Podpora rozvoje ubytovacích a stravovacích kapacit
G.3.8 Zvýšení rekreačního využití příměstských lesů a turistických atraktivit v okolí města (Varhošť)
G.4 Budou koncepčně řešeny a využívány potenciální rozvojové lokality
G.4.1 Nalézt vhodné plochy pro podnikatelské účely
G.1.1.1 náměty v novém ÚP na vhodné využití lokalit (Zahrada Čech, Kasárna Dukelských hrdinů, Kasárna pod Radobýlem)
G.4.2 Využití Kasáren Dukelských hrdinů se zaměřením na geotermální projekt, bydlení, občanskou vybavenost, služby, sportovní využití, chráněné dílny atd.
G.4.3 Prohlášení mrazíren kulturní památkou a jejich využití (obč. vybavenost, byty)
G.4.4 Rozvoj výrobních ploch pro podnikatele
G.4.5 Příprava a realizace využití Kasáren Pod Radobýlem
G.4.6 Obnova brownfields města
G.5 Bude se zvyšovat vzájemná spolupráce mezi městem a podnikateli
G.5.1 Rozvoj vzájemné informovanosti – vybudování systému komunikace a zapojení OHK
G.5.1.1 Spolupráce města s OHK při výběrových řízení na veřejných zakázkách města
G.5.2 Podpora vybudování centra podnikatelských služeb ve spolupráci s místními organizacemi
G.5.3 Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních podnikatelských záměrů
G.5.3.1 Atlas služeb (Europodnikatelka 21 století)
G.5.4 Nastavení systému pro hodnocení kvality turistických služeb
G.6 Budou využívány řeky Labe pro cestovní ruch
G.6.1 Výstavba přístaviště a kotvišť
G.6.1.1 půjčovna lodiček
TSM
G.6.2 Úprava přístupových tras do centra města (značení, osvětlení atd.)
G.6.2.1 značení cyklotras do města
DOP
G.6.3 Oživení rekreační lodní dopravy na Labi
G.6.3.1 zajištění pravidelné lodní dopravy po Labi (Porta Bohemica)
G.7 Je podporován funkční marketing cestovního ruchu
G.7.1 Zkvalitnění informačních materiálů v cizích jazycích
G.7.1.1 tištěné propagační materiály
G.7.1.2 multimediální DVD o městě a regionu
G.7.2 Zkvalitnění lidských zdrojů v cizích jazycích
G.7.3 Vytvoření interaktivní mapy města a její umístění na internetových stránkách města
G.7.3.1 virtuální prohlídka města
G.7.4 Zpracování a realizace rozvojových dokumentů města
G.7.4.1 marketingová studie
G.7.4.2 generel cyklistických a turistických tras
G.7.5 Rozvoj partnerství v oblasti cestovního ruchu v regionu
G.7.5.1 Partnerství v rámci sdružení DELITEUS
G.7.5.2 Místní akční skupina „MAS“ České středohoří
SC
G.7.5.3 LABSKÁ PLAVEBNÍ SPOLEČNOST o.p.s. (sdružení obcí v rámci lodní dopravy)
G.7.6 Rozvoj turistického informačního systému
G.7.6.1 účast na veletrzích (ČR, Slovensko, Německo, Holandsko, Polsko)
G.7.6.2 propagační materiály a prezentace města modernizace Informačního centra
G.7.6.3 činnost informačního centra
G.8 Jsou řešeny protipovodňová opatření
G.8.1 Vybudování mostku na Písečný ostrov
G.8.2 Protipovodňová opatření na Písečném ostrově
H. DOPRAVA
H.1 Bude se rozvíjet ekologicky šetrná doprava
H.1.1 Revitalizace autobusového nádraží, vč. záchytného parkoviště & rekonstrukce ul. M. Pomocné v návaznosti na jižní spojku
H.2.2.1 spolupráce města s ŘSD při přípravě „jižní spojky“ - rekonstrukce ul. M. Pomocné v návaznosti na vznik nové přeložky silnice I. třídy č. 15
H.2.2.2 Průběžná úprava jízdních řádů
DOP
H.2.2.3 přístřešky zastávek MHD
DOP
H.2.2.4 Nízkopodlažní ekobusy
H.2.2.5 předložena žádost o dotaci na revitalizaci autobusového nádraží, vč. záchytného parkoviště
H.1.2 Vytvořit cyklotrasy zahrnuté do evropské sítě (Praha-Mělnicko-Roudnicko- Litoměřicko-Ústecko-Děčínsko-Drážďany)
H.2.2.1 stezka Litoměřice – Třeboutice – II. Etapa (žádost na SFDI)
H.2.2.2 cyklistická stezka Litoměřice-Terezín-Kotlina
H.2.2.3 cyklostezka Ohře (připravují se studie,Trasa LTM-Kadaň)
H.1.3 Podpořit vodní dopravu
H.2.3.1 Spolupráce s Povodím Labe
H.2 Bude kompletně řešen dopravní systém ve městě /Optimalizace dopravního systému města
H.2.1 Řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích a pro rezidenty v centru města
H.1.5.1 organizace veřejné diskuse nad dopravní situací v Litoměřicích
H.1.5.2 rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Na Výsluní a v ul. Ladova
H.1.5.3 hledat investory a pozemky pro vybudování parkovacích ploch na sídlišti Pokratice (pronájem plochy pro soukromého investora)
H.1.5.4 nalézt vhodný dotační titul k podání projektové žádosti - vybudovat parkoviště či parkovací dům na sídlišti Pokratice
H.1.5.5 Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Cihelna, Kocanda
H.1.5.6 nalézt vhodného investora pro vybodování parkovacího domu
H.2.2 Vybudovat II. část Západní komunikace a II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky
H.1.6.1 Spolupráce města s Krajským úřadem a Státním fondem dopravní infrastruktury na realizaci zmíněné komunikace a přivaděče
H.2.3 Zajistit bezpečný průjezd cyklistů městem
KD
H.1.7.1 Instalace dopravního značení
DOP
H.1.7.2 Rozšíření cyklostezek ve městě
KD
H.2.4 Řešení parkování ve centru městě
H.1.8.1 úprava komunikací jednosměrným provozem
H.1.8.2 údržba parkovacích míst Na Valech
H.1.8.3 zvětšení parkoviště u Kulturního domu – vedle parku za Hvězdárnou
H.1.8.4 Zlepšit formu placení parkování v historickém jádru města
DOP
H.2.5 Zlepšit průjezd městem
H.1.9.1 přeložka silnice I/15 východního spojka (odklon dopravy z kruhové křižovatky Českolipská)
H.1.9.2 výstavba kruhové křižovatky Masarykova v. Na Valech (zvýšení lepší průjezdnosti města Pokratice - Valy)
H.1.9.3 výstavba kruhové křižovatky Žernosecká - návaznost na "západní most" (pravobřežní strana Labe – za drůbežárnou)
H.1.9.4 Zvýšení bezpečnosti přechodů a přejezdů na železniční trati Litoměřice - Lovosice (tzv. Pokratický uzel)
H.2.6 Opatření ke zvýšení bezpečnosti automobilového provozu
H.1.10.1 značení pro omezení rychlosti
DOP
H.1.10.2 radar
H.1.10.3 kontrola dodržování předpisů pro řidiče i chodce
H.1.10.4 projekce a realizace podpůrných zařízení pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu (retardéry, radary, signalizační zajištění, semafory)
DOP
H.2.7 Průběžné úpravy komunikací
H.1.11.1 oprava komunikací hist. jádra
H.1.11.2 předláždění Jarošovy ulice (realizace od ul. Máchova k ul. Vodní)
H.1.11.3 opravy komunikací ve městě – Kapucínské náměstí, ul. Vavřinecká a Wintrova
H.1.11.4 ulice Masarykova – realizace v rámci kruhové křižovatky Komenského – Masarykova po ul. Turgeněvova
H.2.8 Obnova a rozšíření pěších tras
H.1.12.1 oprava chodníků
H.2.9 Omezují se bariéry pro pohyb hadicapovaných osob v městské dopravě
H.1.13.1 Zpracování mapy bezbariérových tras a přístupů do veřejných budov
H.1.13.2 jednání odboru MěÚ a Diakonie o námětech k řešení bezbariérovosti
SOC
TISK
i