Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice (2008)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. VEŘEJNÁ SPRÁVA A STRATEGICKÝ ROZVOJ
A.1 Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení mezinárodních partnerství města
A.2 Je zabezpečován rovnoměrný rozvoj všech oblastí života se zapojením veřejnosti (udržitelný rozvoj, místní Agenda 21)
A.2.1 Důležité záměry ve městě vždy posuzovat ze základních hledisek – ekologického, sociálního, zdravotního a ekonomického.
A.1.2.1 posouzení důležitých koncepčních dokumentů (Strategický plán města, Územní plán města, Energetická koncepce města, Urbanistická studie využití kasáren Dukelských hrdinů)
A.2.2 Kvalitně připravit nový územní plán města
A.2.2.2 tvorba a aktualizace digitální mapy a ortofotomapy
SPR
A.2.2.3 pokyny pro dokončení prací na návrhu ÚP
A.2.2.4 dokončení územního plánu
A.2.3 Strategický plán rozvoje města
A.2.3.1 vytvoření a průběžná aktualizace Strategického plánu rozvoje města
SC
A.2.4 mezinárodní projekt Zdravé město
A.2.4.1 organizační zajištění Projektu Zdravé město WHO
SC
A.2.5 pravidelný monitoring ukazatelů udržitelného rozvoje
A.3 Je využíváno vícezdrojové financování aktivit
A.3.1 Interní grantový a příspěvkový systém na podporu aktivit v rámci Plánu zdraví a místní Agendy 21
A.3.1.1 dotace na činnost a investice sportovních oddílů
A.3.1.2 dotace a granty na volnočasové aktivity dětí a mládeže
A.3.1.3 dotace na kulturní akce
A.3.1.4 dotace na kulturní aktivity dětí a mládeže
A.3.1.5 granty na záchranu malých sakrálních staveb v regionu
A.3.1.6 podpora občanům na zavádění alternativních zdrojů energie
ŽP
A.3.1.7 příspěvky organizacím v sociální oblasti
SOC
A.3.1.8 příspěvky organizacím, institucím a aktivním občanům na rozvoj a zlepšení kvality života obyvatel města
A.3.2 externí zdroje financování
A.3.2.1 čerpání z vnějších grantových a dotačních systémů
SC
A.4 Děti a mládež se zapojují do dění ve městě
A.4.1 xxx
A.5.1.2 činnost dětského zastupitelstva
A.5.1.3 projektová kancelář pro mládež - podněcování místních projektů mládeže
Kl1
A.5 Rozvíjí se dobrovolnictví ve městě
A.5.1 xxx
A.6.1.1 činnost dobrovolnického centra DCH Litoměřice
Kl1
A.6 Bude zabezpečena civilní obrana, protipožární a protipovodňová ochrana
A.6.1 Civilní obrana
A.7.1.1 auta s hlásičem
A.6.2 Protipožární ochrana
A.6.3 Protipovodňová ochrana
A.7.3.1 monitoring výšky hladiny Labe
A.7.3.2 protipovodňová opatření - protipovodňový val Žalhostice
A.6.4 Rozvoj integrovaného bezpečnostního systému
B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
B.1 Je komplexně řešeno nakládání s odpady ve městě
B.1.1 Koncepce odpadového hospodářství
B.3.2.1 odpadkové koše ve městě
B.3.2.2 úklid psích exkrementů
ŽP
B.3.2.3 svoz a ukládání komunálního odpadu
ŽP
B.3.2.4 rozšíření zavedené separace bioodpadu – kompostárna a BIGBAG
ŽP
B.3.2.5 separace bioodpadu - Projekt komunitní kompostování
B.3.2.6 separace nepotřebných věcí
ŽP
B.3.2.7 rozšíření počtu kontejnerů na separovaný odpad, vč. podzemních kontejnerů
ŽP
B.3.2.8 kontejnerová stání a velkoobjemové kontejnery, monitorování stanovišť
B.1.2 Propagace a zlepšená úroveň sběru a likvidace nebezpečného odpadu
B.3.3.1 příprava a distribuce letáků
B.3.3.2 sběr nebezpečných odpadů
B.3.3.3 likvidace autovraků
B.3.3.4 nový sběrný dvůr Nerudova ulice
ŽP
B.3.3.5 pravidelné informace o životním prostředí a odpadech v Radničním zpravodaji
ŽP
B.3.3.6 projekt „Odpady“ na ZŠ
B.1.3 Osvěta, dohled a likvidace černých skládek ve městě a okolí
B.3.4.2 průběžné čištění černých skládek
B.3.4.3 kontrolní činnost proti vzniku černých skládek
B.1.4 Zvyšuje se veškerá kontrolní činnost policie a ostatních orgánů státní správy, včetně represe
B.3.5.1 kontrolní činnost v oblasti znečišťování ovzduší spalováním nekvalitních paliv
ŽP
B.3.5.2 Projekt „Caravan of Europe“ - SEVESO
B.1.5 Dopracování Plánu odpadového hospodářství a odpadové strategie
B.2 Dochází ke snižování emisí
B.2.1 Rozšíření počtu ekobusů ve městě
B.2.2 Monitoring stavu emisí a imisí
B.4.1.1 program snižování emisí a imisí PM 10 ve volné krajině
B.4.1.2 zpracování studie proveditelnosti nahrazení zdroje Kocanda geoterm.energií
ŽP
B.2.3 Informovanost veřejnosti o stavu ovzduší
B.5.2.1 monitoring SO2, NOX, H2S, CS2 (na Mírovém náměstí 35) + PP
B.5.2.2 rozšíření informačního systému pro občany (internet, mobilní síť)
B.2.4 Podpora využívání alternativních zdrojů energie ve městě
B.4.2.1 finanční podpora pro obyvatele města
ŽP
B.4.2.2 informační podpora veřejným subjektům
ŽP
B.4.2.3 energetické audity
MAJ
B.2.5 Realizace geotermálního projektu
B.4.3.1 spolupráce s geologickými firmami při realizaci monitorovacího vrtu
SC
B.4.3.2 vypracování studie proveditelnosti a příprava prováděcího projektu geotermálního projektu
B.4.3.3 zpracování žádosti o dotace Geotermálního projektu Litoměřice do nového programovacího období
SC
B.2.6 Založení solární školy v Litoměřicích
B.2.7 Podpora využívání biomasy na území města
B.2.8 Podpora ekologizace provozu Lovochemie,a.s. a Glanzstoff Bohemia
B.3 Zlepšuje se čistota veřejných prostranství
B.3.1 Potlačení neoprávněného ukládání odpadů
B.3.2 Zvýšená kvalita čištění komunikací
B.2.4.1 úklid komunikací a chodníků
B.2.4.2 používání skrápěcích vozů
B.3.3 Udržování čistoty problémových míst
B.2.5.1 čištění Mostné hory
B.4 Zkvalitňování městské zeleně a podmínky pro její rekreační využití
B.4.1 Revitalizace, rozšiřování a údržba městských parků a ostatních ploch zeleně
B.1.3.2 průběžné zajišťování kvalitní údržby zeleně
ŽP
B.1.3.3 výsadba stromů
ŽP
B.1.3.4 klidová parková zóna za pivovarem
B.1.3.5 rekonstrukce zeleně na Střeleckém ostrově
B.1.3.6 revitalizace Pokratického potoka
ŽP
B.1.3.7 květinová výzdoba na veřejných prostranství
TSM
B.1.3.8 zpracováni studie a projektu revitalizace parku Jiráskovy sady
B.5 Probíhá ekovýchova a poradenství v oblasti ŽP
B.5.1 Ekovýchovné aktivity
B.5.1.3 činnost střediska ekologické výchovy
B.5.1.4 propagace a šíření „Ekologického rádce občana Litoměřic“
B.5.1.5 osvěta v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie
B.5.2 Poradenství v oblasti ŽP
B.5.2.1 poradenství odboru životního prostředí MěÚ
ŽP
B.5.2.2 ekoporadna
B.5.3 Podpora vzniku přírodního výukového areálu SEV SEVER
B.5.4 Informační středisko u MVE Litoměřice
B.5.5 Osvětové akce zaměřené na podporu separace odpadů
B.6.5.1 sběr drobného elektroodpadu
ŽP
B.6 Bude podporován kvalitní stav rekreační oblasti Kundratice
B.6.1 xxx
B.7.1.1 zpevňování komunikací pro pěší turistiku
MAJ
B.7.1.2 budování tras pro koně
ŽP
B.7.1.3 odpočívadlo na Varhošti
B.7.1.4 údržba rozhledny Varhošť
MAJ
B.7 Je řešen problém zvířat ve městě
B.7.1 xxx
B.9.1.2 psí útulek
B.9.1.3 deratizace včetně odchytu holubů
ŽP
B.9.1.4 úklid uhynulých zvířat
ŽP
B.8 Zamezení otevření těžby štěrkopísku v Litoměřické kotlině
C. SOCIÁLNÍ OBLAST
C.1 Prevence sociálně patologických jevů v rodinách, podpora zdravého pojetí rodiny
C.1.1 Pokračovat ve zpracování projektů v rámci prevence kriminality
C.2.3.3 Informační leták pro žáky ZŠ
C.2.2.4 Community policing
C.3.2.6 Hokejbal proti drogám
C.2.3.4 pokračování budování kamerového systému ve městě
C.2.3.5 žáci v bezpečí
C.2.3.6 aktivity v azylových domech ve městě
C.2.6.9 kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy
C.2.3.7 Bezpečný domov pro seniory - montáž přídavných bezp. zámků s řetízky
SOC
C.2.3.8 tísňový systém pro seniory
SOC
C.2.3.9 celková prevence kriminality
SOC
C.1.2 Podpora vzdělávacích a osvětových kurzů
C.2.5.1 obecně prospěšné práce a resocializační programy nařízené soudem
C.2.5.2 rozvoj počítačové gramotnosti občanů se zdravotním a sociálním handicapem
C.2.5.3 rekvalifikační a resocializační středisko PROGRES – podpora u dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně zaměstnavatelných
C.2.5.4 Agentura podporovaného zaměstnávání – podpora lidem se ztíženým přístupem na otevřený trh práce
C.2.5.5 program podporovaného vzdělávání
C.1.3 Prevence drogové závislosti a kriminality
C.3.2.1 Poradna drogových závislostí
C.3.2.2 podpora a rozšíření streetworkerů
C.3.2.3 denní a nízkoprahové centrum
C.3.2.4 klubové aktivity pro rizikové a ohrožené skupiny mládeže
C.3.2.5 Projekt „Drogy –NE“ na základních školách
C.1.4 Prevence šíření drogových závislostí mezi dětmi a mládeží
C.2.4.1 semináře, přednášky, videofilmy pro ZŠ, SŠ a SU „Změnit postoje ke svému zdraví“ „Škodlivost tabáku a alkoholu u dětí a mládeže“
C.2.4.2 divadelní představení o škodlivosti kouření a jiných látek - pro MŠ
C.2.4.3 přednášky o prevenci drogové závislosti
C.2.4.4 činnost K-centra
C.1.4.5
C.2.4.5 vliv drog v těhotenství– semináře, přednášky pro SŠ, SOU
C.2.4.6 Linka důvěry
DDM
C.1.5 Zajištění sociálního poradenství ve městě
C.2.6.3 poradenské a informační centrum zaměřené na romskou minoritu
C.2.6.4 bezplatná sociálně – právní poradna
FOD
C.2.6.5 poradna a půjčovna pomůcek pro domácí péči
C.2.6.6 sociální a sociálně právní poradenství
C.2.6.7 poradna pro uprchlíky a migranty
C.2.6.8 provozování linky důvěry pro dospělé a děti, poradenská činnost
DDM
C.1.6 Poradenství pro mládež - osvětové projekty pro mládež
C.2.7.2 Hrou proti AIDS - program primární prevence HIV a AIDS pro žáky 8. a 9. tříd základních škol
C.2.7.3 projekt „Jak učit děti hodnotám“ – školní věk (1. – 5. třída)
C.2.7.4 projekt „Probuzené pohlaví a pohlavní zrání“ – školní věk (5. – 9. třída)
C.2.7.5 projekt „Sexuální zdrženlivost“ – školní věk (8. – 9. třída)
C.2.7.6 projekt „Pohlavní styk, rovina biologická, psychická a ekonomická“ – školní věk (9. třída)
C.2.7.7 projekt „Početí, těhotenství, porod“ – školní věk (14 -24 let)
C.2.7.8 projekt „Zvládání zátěžových situací v životě člověka“ – školní věk (8. – 9. třída)
C.2.7.9 projekt „Psychologické aspekty nechtěného těhotenství“ – 15 – 20 let
C.2.7.10 projekt „Historie antikoncepce, moderní antikoncepční prostředky a techniky pohlavního styku“ – 15 – 20 let
C.2.7.11 projekt „Rodičovská role a její význam, těhotenství“ – 16 – 20 let
C.2.7.12 projekt „Pohlavní choroby, AIDS a prevence“ – 15 – 20 let
C.2.7.13 projekt "Rizikové chování ve výživě"
C.2.7.14 projekt "Poruchy výživy"
C.2.7.15 sexuální deviace 15-16 let
C.2.7.16 Samovyšetřování prsu a varlat (14 – 24 let)
C.2 Je podporována výstavba sociálních, startovacích bytů a azylového bydlení
C.2.1 Výstavba sociálních a startovacích bytů pro mladé
C.1.1.1 Dům Naděje - zařízení Naděje, o.s.
C.2.2 Azylové bydlení
C.3.2.3 Azylový dům pro muže
C.3.2.4 Azylová ubytovna a denní centrum pro ženy
C.3.2.5 Ubytovna pro cizince
C.3 Jsou podporovány a rozšiřují se sociální a sociálně-zdravotní služby pro seniory a zdravotně postižené
C.3.1 xxx
C.3.1.1 Hospic sv. Štěpána
C.3.1.2 výstavba Domova důchodců
C.4 Jsou podporovány a rozšiřují se sociální služby pro děti, seniory, handicapované a péče o rodinu
C.4.1 Zpřístupnění města pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace – omezení bariér v dopravě a ve veřejných budovách
C.4.2 Péče o handicapované
C.2.4.2 Centrum denních služeb - integrované zařízení pro osoby ZP nad 18 let
C.2.4.3 Chráněné bydlení pro handicapované, respitní péče
C.2.4.4 chráněná dílna a volnočasové aktivity
C.2.4.5 péče o postižené děti a mládež
C.2.4.6 speciální rehabilitační péče
C.2.4.7 speciální třídy školní a předškolní
C.2.4.8 klub pro rodiče
C.2.4.9 odborná ambulantní péče, klinická logopedie
C.2.4.10 aktivizační výlety
C.2.4.11 Speciální školy pro mentálně postiženou a handicapovanou mládež
C.4.2.11 hračky a ošacení pro postižené děti
C.4.2.12 Klokánek – okamžitá pomoc dětem 0 – 18 let
FOD
C.2.4.12 Vztah k handicapovaným dětem a dospělým v našem městě a okolí – přednášky a aktivní zapojení mládeže (humanitární akce)
DDM
C.2.4.13 osobní asistence pro zdravotně postižené
C.2.4.14 integrace ZP občanů do společnosti
C.4.3 Zájmová činnost pro handicapované děti a mládež
C.1.4.1 keramické kroužky pro děti
C.1.4.2 potápění ZP dětí a mládeže
C.1.4.3 HELP-TRANS = pomoc v pohybu
C.4.4 Péče o seniory
C.2.5.1 provoz a zajištění služeb v Domově pro seniory včetně respitní péče
C.2.5.2 klubová činnost v Klubu seniorů
C.2.5.3 posezení seniorů (2 krát do roka)
SOC
C.2.5.4 základní poradenská činnost, základní rehabilitační činnost
C.2.5.5 základní péče a ubytování pro seniory - Chráněné bydlení pro seniory
C.2.5.6 základní péče a ubytování pro seniory - Charitní domov sv. Zdislava
C.2.5.7 pečovatelská služba Farní charity
C.2.5.8 jídelna pro seniory (součástí Domu pro seniory)
C.4.5 Péče o rodinu
C.2.6.1 Mateřské centrum Rozmarýnek
DDM
C.2.6.2 Mateřské centrum Klubíčko
C.2.6.3 služby Domu pro matku a dítě
C.2.6.4 Důmu na půli cesty - zařízení Domu křesťanské pomoci Bethel
C.2.6.10 ošacení pro sociálně slabé občany Litoměřic a okolí
C.2.6.5 zasílání balíčků vězňům na misie
C.2.6.6 poradenství pro náhradní rodinou péči
CPR
C.5 Je naplňován a pravidelně aktualizován Komunitní plán péče a sociálních služeb, je podporována manažerská skupina NNO
C.5.1 xxx
C.4.1.1 zpracování a naplňování 2. Komunitního plánu sociálních služeb
SOC
C.6 Bude nadále probíhat práce s národnostními menšinami
C.6.1 xxx
C.5.1.1 terénní pracovník pro Romy
C.7 Bude zvýšena informovanost a osvěta v oblasti soc. služeb a činnosti neziskového sektoru
C.7.1 Pravidelná aktualizace Katalogu nabídky soc. služeb
C.7.2 Systémová podpora informovanosti o soc. službách
C.6.2.2 poskytování informací ze sféry NNO i sociální prostřednictvím místních médií a pomocí web. stránek města
SOC
C.6.2.3 zpracování koncepce informačního centra v oblasti soc. služeb ve spolupráci s NNO
SOC
C.6.2.4 distribuce mapy sociálních a zdravotních služeb
D. PEDAGOGICKO-VÝCHOVNÁ OBLAST
D.1 Bude se rozšiřovat nabídka volnočasových aktivit
D.1.1 Volnočasové aktivity pro děti a mládež
E.2.3.1 nabídka aktivit v oblasti estetické a kulturní
E.2.3.2 nabídka aktivit v oblasti přírodovědné a technické
E.2.3.3 nabídka aktivit v oblasti tělovýchovné
E.2.3.4 nabídka ostatních volnočasových aktivit
E.2.3.5 volnočasové aktivity při školských zařízeních
E.2.3.6 Dům dětí a mládeže Rozmarýn
DDM
E.2.3.7 volnočasové centrum Alfa
E.2.3.8 křesťanský klub Ucho
E.2.3.9 podpora křesťanských morálních hodnot u rizikové mládeže
E.2.3.10 Restart – klub volnočasových aktivit
E.2.3.11 papírový kalich
DDM
D.1.2 Aktivity a informovanost pro neorganizovanou mládež
E.2.2.1 Zpracovat Analýzu potřeb dětí a mládeže
SOC
E.2.2.2 Využití uvolněných objektů ve městě
E.2.2.3 Nabídka volnočasových aktivit ve spolupráci s DDM Rozmarýn
D.1.3 Aktivity pro rodiče s dětmi
E.2.4.1 Mateřská a rodinná centra
E.2.4.2 pravidelné přednášky pro rodiče + hlídání dětí
E.2.4.3 aktivity při školských zařízeních
E.2.4.4 víkendové aktivity
D.1.4 Pohybové aktivity ve městě
E.2.5.1 zdravotně pohybový program pro děti ve školských zařízeních
E.2.5.2 okresní sportovní soutěže vyhlašované MŠMT
DDM
E.2.5.3 volně přístupná hřiště pro veřejnost
E.2.5.4 financování správců hřišť
D.3.4.5 Asociace školských sportovních klubů
E.2.5.5 finanční podpora Městských sportovních zařízení - zimní stadión, fotbalové hřiště, plavecký bazén
D.1.5 Školní klubová a zájmová činnost
D.2.7.1 Školní klub Rozmarýn
DDM
D.2.7.2 školní kluby a zájmové útvary
D.3.5.3 školní klub ZŠ Havlíčkova
D.1.6 Volnočasové aktivity pro další cílové skupiny
E.2.6.1 programy pro tělesně, zrakově, mentálně a sociálně handicapované občany
E.2.6.2 programy pro občany se sociálním znevýhodněním
E.2.6.3 programy pro seniory
D.3.6.4 programy pro dospělé
D.2 Podpora rozvoje možností celoživotního vzdělávání pro občany města
D.2.1 Zvýšená intenzita vzdělávacích a osvětových akcí
E.4.1.1 akce ve školských zařízeních všech stupňů, akce pro dospělé
E.4.1.2 vzdělávání seniorů
SOC
E.4.1.3 projekt „Začít spolu“
E.4.1.4 městská knihovna - průběžné vzdělávání všech kategorií obyvatel ve městě
E.4.1.5 programy pro MŠ, ZŠ, SŠ, tělesně, mentálně a sociálně handicapované
E.4.1.6 výchovné programy
E.4.1.7 soutěže a olympiády
DDM
E.4.1.8 besedy k prevenci negativních jevů ve společnosti
DDM
D.3 Bude se dále zkvalitňovat ekologická výchova, vzdělávání a osvěta
D.3.1 Vytvoření systému ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
E.5.1.1 krátkodobé programy pro školská zařízení všech stupňů
E.5.1.2 kroužky, soutěže a jiné akce pro veřejnost v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání
E.5.1.3 poradenství v ekologické výchově, vzdělávání
E.5.1.4 několikadenní vzdělávací pobyty
E.5.1.5 zapůjčení a prodej pomůcek pro ekologickou výchovu a vzdělávání
D.3.2 Projekty k ekologické výchově ve školských zařízeních všech stupňů
E.5.2.5 Ruku v ruce s přírodou po celý rok
E.5.2.6 ekologický projekt
E.5.2.7 Den Země
E.5.2.8 sběr PET lahví, sběr starého papíru
D.4 Bude se dále rozvíjet dopravní výchova
D.4.1 Vzdělávací a osvětové programy
E.6.1.2 dětské dopravní hřiště v Jiráskových sadech přístupné i pro veřejnost (se správcem)
DDM
E.6.1.3 vzdělávací a osvětová akce „Dětský den bez úrazů“
E.6.1.4 vzdělávací a osvětová kampaň „Na kolo jen s přilbou“
E.6.1.5 dopravní soutěž „Mistr na dvou kolech“
DDM
E.6.1.6 dopravní výchova pro žáky 4. ročníků ZŠ
E.6.1.7 přednášky k dopravní bezpečnosti dětí
E.6.1.8 den dopravní výchovy
E.6.1.9 Lidé a technika
E.6.1.10 Bezpečná cesta do školy
E.6.1.11 Do života bez karambolu
E.6.1.12 Dopravní soutěž dětí Masarykovy základní školy
E.6.1.13 dopravní soutěž dětí mladých cyklistů
E.6.1.14 osvětové projekty Policie ČR – Zebra, Jezdíme s úsměvem, Ajaxův zápisník
D.4.2 Rozvoj dětského dopravního hřiště
D.5 Budou iniciovány a rozvíjeny mezinárodní aktivity ve školách
D.5.1 xxx
E.5.1.1 Nadace UNICEF - šití panenek
D.6 Školy a školky budou svými výchovnými programy směřovat ke zdravému životnímu stylu
D.6.1 Zlepší se soc. klima na školách (prevence sociálně patolog. jevů na školách)
E.8.1.3 „Zdravá škola“
E.8.1.4 EKO škola
D.7 Děti a mládež se budou více zapojovat do dění ve městě
D.8 Bude podporován rozvoj školství
D.8.1 rekonstrukce panelových ZŠ a MŠ zřizovaných městem
D.8.2 Spolupráce města se střednímu školami, učilišti a soukromými školami
D.8.3 Metodická podpora při přípravě projektů
E. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
E.1 Bude se dále zlepšovat kvalita veřejného a školního stravování
E.1.1 Dobré podmínky pro školní stravování
D.3.1.1 Centrální školní jídelna
D.3.1.2 příspěvky města na režijní náklady obědů žáků a studentů soukromých škol
D.3.1.3 aktivita SPgŠ s CŠJ (s Pohodou)
E.2 Budou rozvíjeny aktivity přispívajících k upevnění zdraví obyvatel
E.2.1 Programy pro dospělé
D.2.1.1 Poradna očkování a infekční medicíny
D.2.1.2 cvičení těhotných žen
DDM
D.2.1.3 Poradna HIV/AIDS
D.2.1.4 cvičení pro starší a pokročilé
D.2.1.5 jóga
DDM
D.2.1.6 keramická dílna
D.2.1.7 bezplatná sociálně – právní poradna pro veřejnost
D.2.1.8 plavání těhotných a maminek s dětmi
D.2.1.9 plavání pro zdravotně postižené
E.2.2 Programy pro děti a mládež
E.2.3 Prevence srdečních, cévních chorob a nádorových onemocnění a informovanost o samovyšetřování
D.2.2.1 prevence kardiovaskulárních onemocnění (akce v rámci kampaně Dny zdraví)
D.2.2.2 Poradna zdravého životního stylu
D.2.2.3 prsní poradna
D.2.2.4 programy "Samovyšetření prsu“ a „Samovyšetření varlat“
D.2.2.5 průběžné semináře pro dospělé
SC
E.2.4 Další zdravotní programy
D.2.3.1 příspěvky dárcům krve
D.2.3.2 Stárnout ve zdraví a v pohodě
E.3 Budou se zlepšovat kampaně k podpoře zdravého životního stylu
E.3.1 Kvalitní akce ve spolupráci s partnery
D.4.1.2 Přestaň a vyhraj
D.4.1.3 Přijmi a vydej
D.4.1.4 Národní dny bez úrazů
D.4.1.6 Závod Míru juniorů
D.4.1.7 Sportovní hry tělesně postižených dětí a dospělých
D.4.1.8 Světový den jódu
D.4.1.9 Den bez tabáku
D.4.1.10 Květinový den
LPR
D.4.1.11 Den boje proti AIDS
E.4.1.13 Běh naděje
DDM
D.4.1.12 Světový týden respektu k porodu
E.4 Podpora zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče ve sféře ambulantní a lůžkové
F. KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS
F.1 Rozvíjejí se podmínky pro sportování ve městě
F.1.1 Rozšíření nabídky sportovních ploch pro všechny věkové kategorie ve městě
F.2.2.1 rekonstrukce a dostavba zimního stadiónu
F.2.2.2 zrekonstruování hřiště na Cihelně
F.2.2.3 rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu
F.2.2.4 podpora provozu koupaliště
F.2.2.5 vytvoření podmínek pro podporu volnočasových a rekreačních aktivit na Písečném a Střeleckém ostrově
F.1.1.6 výstavba víceúčelové sportovní haly
F.2.2.6 Rekonstrukce skateparku (zvýšení bezpečnosti)
F.1.2 Vytvoření systému dětských hřišť a sportovišť
F.1.1.3 rekonstrukce hřiště ZŠ U Stadiónu
F.1.1.4 vybudování zahrad u MŠ
ŽP
F.1.1.5 hřiště Pohoda
F.1.1.6 oprava hřiště ZŠ Havlíčkova
F.1.1.7 rekonstrukce školních zahrad u MŠ a ZŠ
F.2 Zlepšují se podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života ve městě
F.2.1 Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a vzájemné spolupráce NMO a kulturních zařízení na území města
F.2.3.2 fungující Letní kino
F.2.3.3 podpora neziskových organizací (zvyšování dotací a grantů) – akce pro děti, mládež a dospělé
F.2.3.4 podpora spolupráce kulturních zařízení na území města
F.2.3.5 fungující kulturní zařízení ve městě
F.2.3.6 Hudebně - sportovní festival Severní Vítr
Kl1
F.2.3.7 fotografická soutěž pro mladé amatérské fotografy Youth Vision
Kl1
F.2.2 Příprava programu využití Gotického hradu
F.1.5.1 Gotický hrad (spol. Sál, vinárna, výstavní plochy)
F.2.3 Rozvoj spolupráce s biskupstvím
F.2.4 Podpora rozvoje aktiv Městských kulturních zařízení
F.2.5 Podpora rozvoje výstaviště formou PP
F.2.6 Obnova interiéru Domu Kultury
F.2.7 Vybudování funkčního informačního systému města o společenských, kulturních, sportovních akcích
F.3 Pořádají se každoroční kvalitní akce, zaměřené na místní tradice a hodnoty
F.3.1 Každoročně pořádané akce
F.3.1.4 Hudební festival Litoměřický kořen
F.3.1.5 Den evropského dědictví - Den otevřených dveří kulturních památek
F.3.1.6 Filmový festival Litoměřice po ... (šesté, sedmé,...)
F.3.1.7 Litoměřické Vinobraní
MKZ
F.3.1.8 Litoměřické varhanní léto
F.3.1.9 Máchovy Litoměřice
F.3.1.11 Loutkový festival
MKZ
F.3.1.12 Litoměřická Notička
F.3.1.13 Běh naděje
DDM
F.3.1.14 vítání občánků, zlaté svatby, diamantové svatby
F.3.1.15 hřbitov – výročí
F.3.1.16 čestní občané města
F.3.1.17 Miřejovický vyhnívák
F.3.1.18 Den otevřených dveří v galerii
F.3.1.19 Hasičské slavnosti
F.3.1.20 Sochařské sympozium
F.3.1.21 mezioborové Máchovské setkání
F.3.1.22 Cyklohappening Litoměřice
SC
F.3.2 Širší seznámení veřejnosti s neziskovým sektorem
F.3.2.1 30 dní pro neziskový sektor
F.3.2.2 Dny otevřených dveří v neziskových organizacích
SOC
F.3.2.3 Litoměřický festival soudobé křesťanské kultury
F.4 Průběžně jsou opravovány a vhodně využívány kulturní památky
F.4.1 xxx
F.4.1.1 nasvícení městských dominant
F.4.1.2 oprava kostelů – např. sv.Vojtěcha, sv.Václava, Všech Svatých
F.4.1.3 využití opravené kaple sv.Jana Křtitele k expozici litoměřických exteriérových plastik
F.4.1.4 oprava městské památkové rezervace
F.4.1.5 údržba hrobů významných osobností Města Litoměřice na místním hřbitově
F.4.1.6 opravy a údržba ostatních kulturních památek
F.4.1.7 oprava a využití Hvězdárny
F.5 Rozšíří se nabídka volnočasových aktivit
G. PODNIKÁNÍ / CESTOVNÍ RUCH / BYDLENÍ / ÚZEMNÍ ROZVOJ
G.1 Rozvoj infrastruktury pro moderní formy cestovního ruchu
G.1.1 Propojení města s páteřními cyklostezkami Ústeckého kraje
G.1.2 Realizace projektu ,,Svatostánek českého vinařství“ v Gotickém hradu
G.1.3 Rozvoj kongresové turistiky ve městě
G.1.4 Dotváření oddechové a sportovní zóny v oblasti Písečného a Střeleckého ostrova
G.1.5 Rozvoj lázeňské turistiky (v případě úspěšné realizace geotermálního projektu)
G.1.6 Rozšíření golfového hřiště v Terezínské kotlině
G.1.7 Podpora rozvoje ubytovacích a stravovacích kapacit
G.1.8 Zvýšení rekreačního využití příměstských lesů a turistických atraktivit v okolí města (Varhošť)
G.2 Oživení historického centra města pro cestovní ruch
G.2.1 Podpora instalace a provozu obč. zařízení na náměstí
G.2.2 Podpora inovace podzemní prohlídkové trasy
G.2.3 Zpřístupnění sakrálních staveb pro turisty
G.2.4 Podpora rozvoje nabídek rekreačních aktivit pro rodiny s dětmi
G.2.5 Údržba a obnova památek prostřednictvím realizace programu MPR
G.3 Rozvoj bydlení a zvyšování kvality života na sídlištích, v obytných zónách a centru města
G.3.1 Regenerace panelových sídlišť dle technického stavu
G.2.4.1 regenerace panelových sídlišť Pokratice I, Pokratice II
G.2.4.2 regenerace panelového sídliště Družba
G.3.2 Příprava a realizace bytové výstavby
G.2.5.1 urychlení prodeje bytů a domů nájemníkům
G.2.5.2 příprava území Bílá stráň na zástavbu rodinnými domky
G.2.5.3 Rekonstrukce ulice Skalická
G.1.2.4 přestavba vojenských budov na byty (Kasárna Dukelských hrdinů)
G.3.3 Příprava ploch pro bydlení
G.2.6.1 nová městská čtvrt na Miřejovické stráni
G.3.4 Revitalizace mezihradebního prostoru – Na Valech, Okružní a Klášterní
G.3.5 Revitalizace parku u Hvězdárny
G.3.6 Revitalizace Tyršova náměstí
G.4 Koncepční řešení a využití potenciálních rozvojových lokalit
G.4.1 Nalézt vhodné plochy pro podnikatelské účely
G.1.1.1 náměty v novém ÚP na vhodné využití lokalit (Zahrada Čech, Kasárna Dukelských hrdinů, Kasárna pod Radobýlem)
G.4.2 Využití Kasáren Dukelských hrdinů se zaměřením na geotermální projekt, bydlení, občanskou vybavenost, služby, sportovní využití, chráněné dílny atd.
G.4.3 Prohlášení mrazíren kulturní památkou a jejich využití (obč. vybavenost, byty)
G.4.4 Rozvoj výrobních ploch pro podnikatele
G.4.5 Příprava a realizace využití Kasáren Pod Radobýlem
G.4.6 Obnova brownfields města
G.5 Zvýšení vzájemné spolupráce mezi městem a podnikateli
G.5.1 Rozvoj vzájemné informovanosti – vybudování systému komunikace a zapojení OHK
G.5.2 Podpora vybudování centra podnikatelských služeb ve spolupráci s místními organizacemi
G.5.3 Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních podnikatelských záměrů
G.5.3.1 Atlas služeb (Europodnikatelka 21 století)
G.5.4 Nastavení systému pro hodnocení kvality turistických služeb
G.6 Využití řeky Labe pro cestovní ruch
G.6.1 Výstavba přístaviště a kotvišť
G.6.2 Úprava přístupových tras do centra města (značení, osvětlení atd.)
G.6.2.1 značení cyklotras do města
DOP
G.6.3 Oživení rekreační lodní dopravy na Labi
G.6.3.1 zajištění pravidelné lodní dopravy po Labi (Porta Bohemica)
G.7 Funkční marketing cestovního ruchu
G.7.1 Zkvalitnění informačních materiálů v cizích jazycích
G.7.1.1 tištěné propagační materiály
G.7.2 Zkvalitnění lidských zdrojů v cizích jazycích
G.7.3 Vytvoření interaktivní mapy města a její umístění na internetových stránkách města
G.7.4 Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu města
G.7.4.1 marketingová studie
G.7.5 Rozvoj partnerství v oblasti cestovního ruchu v regionu
G.7.5.1 Partnerství v rámci sdružení DELITEUS
G.7.5.2 Místní akční skupina „MAS“ České středohoří
SC
G.7.5.3 LABSKÁ PLAVEBNÍ SPOLEČNOST o.p.s. (sdružení obcí v rámci lodní dopravy)
G.7.6 Rozvoj turistického informačního systému
G.7.6.1 účast na veletrzích (ČR, Slovensko, Německo, Holandsko, Polsko)
G.7.6.2 propagační materiály a prezentace města modernizace Informačního centra
G.7.6.3 činnost informačního centra
G.8 Protipovodňová opatření
G.8.1 Vybudování protipovodňového valu Litoměřice – Želetice
G.8.2 Vybudování mostku na Písečný ostrov
G.8.3 Protipovodňová opatření na Písečném ostrově
H. DOPRAVA
H.1 Bude kompletně řešen dopravní systém ve městě /Optimalizace dopravního systému města
H.1.1 Opatření ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu
H.1.9.1 přeložka silnice I/15 východního spojka (odklon dopravy z kruhové křižovatky Českolipská)
H.1.6.1 Spolupráce města s Krajským úřadem a Státním fondem dopravní infrastruktury na realizaci zmíněné komunikace a přivaděče
H.1.9.2 výstavba kruhové křižovatky Masarykova v. Na Valech (zvýšení lepší průjezdnosti města Pokratice - Valy)
H.1.9.3 výstavba kruhové křižovatky Žernosecká - návaznost na "západní most" (pravobřežní strana Labe – za drůbežárnou)
H.1.1.5 výstavba mimoúrovňových přechodů v ul. Mezibrání a u horního nádraží ČD
H.1.9.4 Zvýšení bezpečnosti přechodů a přejezdů na železniční trati Litoměřice - Lovosice (tzv. Pokratický uzel)
H.1.10.1 značení pro omezení rychlosti
DOP
H.1.2.7 Kontrola dodržování předpisů pro řidiče i chodce
H.1.10.4 projekce a realizace podpůrných zařízení pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu (retardéry, radary, signalizační zajištění, semafory)
DOP
H.1.2.9 radar
H.1.2 Řešení parkování ve městě
H.1.5.6 nalézt vhodného investora pro vybodování parkovacího domu
H.1.8.1 úprava komunikací jednosměrným provozem
H.1.8.2 údržba parkovacích míst Na Valech
H.1.8.3 zvětšení parkoviště u Kulturního domu – vedle parku za Hvězdárnou
H.1.8.4 Zlepšit formu placení parkování v historickém jádru města
DOP
H.1.3 Opravy komunikací
H.1.11.1 oprava komunikací hist. jádra
H.1.11.2 předláždění Jarošovy ulice (realizace od ul. Máchova k ul. Vodní)
H.1.11.3 opravy komunikací ve městě – Kapucínské náměstí, ul. Vavřinecká a Wintrova
H.1.11.4 ulice Masarykova – realizace v rámci kruhové křižovatky Komenského – Masarykova po ul. Turgeněvova
H.1.4 Obnova a rozšíření pěších tras
H.1.12.1 oprava chodníků
H.1.5 podpora zřízení železniční zastávky u nemocnice
H.1.6 Omezují se bariéry pro pohyb hadicapovaných osob v městské dopravě
H.1.13.1 Zpracování mapy bezbariérových tras a přístupů do veřejných budov
H.1.13.2 jednání odboru MěÚ a Diakonie o námětech k řešení bezbariérovosti
SOC
H.2 Rozvoj ekologicky šetrné dopravy
H.2.1 Budou vytořeny cyklotrasy zahrnuté do evropské sítě (Praha-Mělnicko-Roudnicko- Litoměřicko-Ústecko-Děčínsko-Drážďany)
H.2.2.1 stezka Litoměřice – Třeboutice – II. Etapa (žádost na SFDI)
H.2.2.2 cyklistická stezka Litoměřice-Terezín-Kotlina
H.2.2.3 cyklostezka Ohře (připravují se studie,Trasa LTM-Kadaň)
H.2.2 Podpora vodní dopravy
H.2.3.1 Spolupráce s Povodím Labe
H.2.3 Zajištění provozu kvalitní MHD a optimalizace tras v závislosti na budoucím rozvoji města
H.2.2.2 Průběžná úprava jízdních řádů
DOP
H.2.2.3 přístřešky zastávek MHD
DOP
H.2.2.4 Nízkopodlažní ekobusy
H.2.2.5 předložena žádost o dotaci na revitalizaci autobusového nádraží, vč. záchytného parkoviště
P. PROVOZ A OSTATNÍ
P.1 xxx
P.1.1 Základní provoz úřadu
P.1.1.1 provozní výdaje
SPR
P.1.1.2 osobní náklady - zaměstnanci úřadu
SPR
P.1.1.3 osobní náklady - volené orgány
SPR
P.1.2 Výdaje v oblasti školství, kultury a sportu
P.1.2.1 mateřské školy
P.1.2.2 základní školy
P.1.2.3 Základní umělecká škola
P.1.2.4 Městská kulturní zařízení
P.1.2.5 TJ Slavoj
P.1.2.6 ostatní podpora sportu
P.1.2.7 ostatní výdaje na kulturu
P.1.3 Výdaje v sociální oblasti a zdravotnictví
P.1.3.1 Městská nemocnice
SOC
P.1.3.2 ostatní výdaje v sociální oblasti
SOC
P.1.4 Výdaje v oblasti rozvoje města
P.1.4.1 příprava investic a projektová dokumentace
P.1.4.2 ostatní opravy a menší investiční akce
P.1.5 Provoz veřejných prostranství
P.1.5.1 oprava místních komunikací a chodníků
P.1.5.2 výdaje na veřejné osvětlení
P.1.5.3 zimní úklid komunikací a chodníků
P.1.5.4 nákup strojů a zařízení
P.1.5.5 úklid kontejnerových a popelnicových stání
P.1.5.6 údržba hřbitova
P.1.5.7 veřejné WC
P.1.5.8 Výstavy, s.r.o. - opravy a rekonstrukce
P.1.5.9 ostatní provozní výdaje
P.1.6 Ostatní výdaje
P.1.6.1 správa majetku města
MAJ
P.1.6.2 státní správa v oblasti životního prostředí
ŽP
P.1.6.3 stavební úřad
P.1.6.4 obecní živnostenský úřad
P.1.6.5 výdaje v lesním hospodářství
P.1.6.6 změny a údržba dopravního značení
DOP
P.1.6.7 Městská policie
TISK
i