Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice (2006)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. VEŘEJNÁ SPRÁVA A STRATEGICKÝ ROZVOJ
A.1 Je zabezpečován rovnoměrný rozvoj všech oblastí života se zapojením veřejnosti (udržitelný rozvoj, místní Agenda 21)
A.2 Rozvíjí se partnerské vztahy v rámci příhraničního regionu
A.2.1 xxx
A.4.1.1 Euroregion Labe (partnerské město Míšeň)
A.4.1.2 rozvoj mezinárodních vztahů (Filipíny, Francie, Německo a ostatní)
A.3 Děti a mládež se zapojují do dění ve městě
A.3.1 xxx
A.5.1.2 činnost dětského zastupitelstva
A.4 Je využíváno vícezdrojové financování aktivit
A.4.1 interní grantový a příspěvkový systém na podporu aktivit v rámci Plánu zdraví a místní Agendy 21
A.3.1.1 dotace na činnost a investice sportovních oddílů
A.3.1.2 dotace a granty na volnočasové aktivity dětí a mládeže
A.3.1.3 dotace na kulturní akce
A.3.1.4 dotace na kulturní aktivity dětí a mládeže
A.3.1.5 granty na záchranu malých sakrálních staveb v regionu
A.3.1.6 podpora občanům na zavádění alternativních zdrojů energie
ŽP
A.3.1.7 příspěvky organizacím v sociální oblasti
SOC
A.4.2 externí zdroje financování
A.3.2.1 čerpání z vnějších grantových a dotačních systémů
SC
A.5 Probíhá komunikace mezi úřadem a občany
A.5.1 Získávání zpětné vazby od občanů
A.5.1.1 sběr námětů a připomínek veřejnosti: schránka, e-mail, fórum (na internetu), dotazníkové šetření, ankety
A.5.1.2 ankety, Dotazník pro občany města Litoměřice v rámci přípravy Strategického plánu rozvoje města
A.5.2 Projednávání důležitých záměrů ve městě s veřejností
A.5.2.1 veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města
A.5.3 Informovanost veřejnosti
A.5.3.1 kabelová televize
A.5.3.2 denní tisk
A.6 Rozvíjí se dobrovolnictví ve městě
A.6.1 xxx
A.6.1.1 činnost dobrovolnického centra DCH Litoměřice
Kl1
A.7 Bude zabezpečena civilní obrana, protipožární a protipovodňová ochrana
A.7.1 xxx
A.7.1.1 civilní obrana
A.7.1.2 protipožární ochrana
B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
B.1 Je komplexně řešeno nakládání s odpady ve městě
B.1.1 Koncepce odpadového hospodářství ve městě
B.1.1.1 kontejnery na separovaný odpad
ŽP
B.1.1.2 kontejnerová stání a velkoobjemové kontejnery
B.3.2.1 odpadkové koše ve městě
B.1.1.4 úklid psích exkrementů
ŽP
B.1.1.5 svoz a ukládání komunálního odpadu
ŽP
B.1.2 Propagace a zlepšená úroveň sběru a likvidace nebezpečného odpadu
B.3.3.1 příprava a distribuce letáků
B.3.3.2 sběr nebezpečných odpadů
B.3.3.3 likvidace autovraků
B.3.3.4 nový sběrný dvůr Nerudova ulice
ŽP
B.1.3 Osvěta, dohled a likvidace černých skládek ve městě a okolí
B.3.3.6 projekt „Odpady“ na ZŠ
B.3.4.2 průběžné čištění černých skládek
B.3.4.3 kontrolní činnost proti vzniku černých skládek
B.1.4 Zvyšuje se veškerá kontrolní činnost policie a ostatních orgánů státní správy, včetně represe
B.3.5.1 kontrolní činnost v oblasti znečišťování ovzduší spalováním nekvalitních paliv
ŽP
B.2 Zlepšuje se čistota veřejných prostranství
B.2.1 Potlačení neoprávněného ukládání odpadů
B.2.2 Zvýšená kvalita čištění komunikací
B.2.4.1 úklid komunikací a chodníků
B.2.3 Udržování čistoty problémových míst
B.2.5.1 čištění Mostné hory
B.3 Zvyšuje se množství vhodné a odborně udržované zeleně na sídlištích, v centru města i v okolí a podmínky pro její rekreační využití
B.3.1 xxx
B.1.3.2 průběžné zajišťování kvalitní údržby zeleně
ŽP
B.1.3.3 výsadba stromů
ŽP
B.1.3.4 klidová parková zóna za pivovarem
B.1.3.5 rekonstrukce zeleně na Střeleckém ostrově
B.1.3.6 revitalizace Pokratického potoka
ŽP
B.4 Dochází ke snižování emisí
B.4.1 Monitoring stavu emisí a imisí
B.4.1.1 program snižování emisí a imisí PM 10 ve volné krajině
B.4.2 Informovanost veřejnosti o stavu ovzduší
B.5.2.1 monitoring SO2, NOX, H2S, CS2 (na Mírovém náměstí 35) + PP
B.4.3 Podpora zavádění alternativních zdrojů energie a úspory energií
B.4.2.1 finanční podpora pro obyvatele města
ŽP
B.4.2.2 informační podpora veřejným subjektům
ŽP
B.4.2.3 energetické audity
MAJ
B.4.4 Realizace geotermální elektrárny
B.4.4.1 příprava monitorovacího vrtu
ŽP
B.4.4.2 geofyzikální měření zlomu
B.4.4.3 příprava prováděcího projektu
B.5 Probíhá ekovýchova a poradenství v oblasti ŽP
B.5.1 Ekovýchovné aktivity
B.5.1.3 činnost střediska ekologické výchovy
B.5.1.2 „Ekologický rádce občana Litoměřic“
B.5.2 Poradenství v oblasti ŽP
B.5.2.1 poradenství odboru životního prostředí MěÚ
ŽP
B.6 Bude podporován kvalitní stav rekreační oblasti Kundratice
B.6.1 xxx
B.7.1.1 zpevňování komunikací pro pěší turistiku
MAJ
B.7.1.2 budování tras pro koně
ŽP
B.7.1.3 odpočívadlo na Varhošti
B.7.1.4 údržba rozhledny Varhošť
MAJ
B.7 Je řešen problém zvířat ve městě
B.7.1 xxx
B.9.1.2 psí útulek
B.9.1.3 deratizace včetně odchytu holubů
ŽP
B.9.1.4 úklid uhynulých zvířat
ŽP
C. SOCIÁLNÍ OBLAST
C.1 Jsou podporovány a rozšiřují se sociální a sociálně-zdravotní služby pro seniory a zdravotně postižené
C.1.1 xxx
C.3.1.1 Hospic sv. Štěpána
C.1.1.2 rozšíření Domova pro seniory (II. etapa)
C.2 Jsou podporovány a rozšiřují se sociální služby pro děti, seniory, handicapované a péče o rodinu
C.2.1 Realizovat omezení bariér v dopravě, ve veřejných budovách
C.2.2 Péče o handicapované
C.2.4.2 Centrum denních služeb - integrované zařízení pro osoby ZP nad 18 let
C.2.4.4 chráněná dílna a volnočasové aktivity
C.3.2.4 komplexní péče o postižené děti a mládež
C.2.4.6 speciální rehabilitační péče
C.2.4.7 speciální třídy školní a předškolní
C.2.4.8 klub pro rodiče
C.2.4.9 odborná ambulantní péče, klinická logopedie
C.2.4.10 aktivizační výlety
C.2.4.11 Speciální školy pro mentálně postiženou a handicapovanou mládež
C.4.2.11 hračky a ošacení pro postižené děti
C.2.4.12 Vztah k handicapovaným dětem a dospělým v našem městě a okolí – přednášky a aktivní zapojení mládeže (humanitární akce)
DDM
C.2.4.13 osobní asistence pro zdravotně postižené
C.2.4.14 integrace ZP občanů do společnosti
C.2.3 Zájmová činnost pro handicapované děti a mládež
C.1.4.1 keramické kroužky pro děti
C.1.4.2 potápění ZP dětí a mládeže
C.1.4.3 HELP-TRANS = pomoc v pohybu
C.2.4 Péče o seniory
C.2.5.1 provoz a zajištění služeb v Domově pro seniory včetně respitní péče
C.2.5.2 klubová činnost v Klubu seniorů
C.2.5.3 posezení seniorů (2 krát do roka)
SOC
C.2.5.4 základní poradenská činnost, základní rehabilitační činnost
C.2.5.5 základní péče a ubytování pro seniory - Chráněné bydlení pro seniory
C.2.5.6 základní péče a ubytování pro seniory - Charitní domov sv. Zdislava
C.2.5.7 pečovatelská služba Farní charity
C.2.5.8 jídelna pro seniory (součástí Domu pro seniory)
C.2.5 Péče o rodinu
C.2.6.1 Mateřské centrum Rozmarýnek
DDM
C.2.6.2 Mateřské centrum Klubíčko
C.2.6.3 služby Domu pro matku a dítě
C.2.6.4 Důmu na půli cesty - zařízení Domu křesťanské pomoci Bethel
C.2.6.10 ošacení pro sociálně slabé občany Litoměřic a okolí
C.2.6.5 zasílání balíčků vězňům na misie
C.2.6.6 poradenství pro náhradní rodinou péči
CPR
C.3 Je podporována výstavba sociálních, startovacích bytů a azylového bydlení
C.3.1 Výstavba sociálních a startovacích bytů pro mladé
C.1.1.1 Dům Naděje - zařízení Naděje, o.s.
C.3.2 Azylové bydlení
C.3.2.3 Azylový dům pro muže
C.3.2.4 Azylová ubytovna a denní centrum pro ženy
C.3.2.5 Ubytovna pro cizince
C.4 Zvyšuje se prevence drogové závislosti a kriminality
C.4.1 Podpora sekundární, primární a terciální prevence dětské kriminality
C.3.2.2 podpora a rozšíření streetworkerů
C.4.1.3 Linka důvěry
DDM
C.3.2.3 denní a nízkoprahové centrum
C.3.2.4 klubové aktivity pro rizikové a ohrožené skupiny mládeže
C.4.2 Pokračovat ve zpracování projektů v rámci prevence kriminality
C.2.3.4 pokračování budování kamerového systému ve městě
C.2.3.6 aktivity v azylových domech ve městě
C.2.6.9 kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy
C.2.3.7 Bezpečný domov pro seniory - montáž přídavných bezp. zámků s řetízky
SOC
C.2.3.9 celková prevence kriminality
SOC
C.4.3 Prevence šíření drogových závislostí mezi dětmi a mládeží
C.2.4.1 semináře, přednášky, videofilmy pro ZŠ, SŠ a SU „Změnit postoje ke svému zdraví“ „Škodlivost tabáku a alkoholu u dětí a mládeže“
C.2.4.2 divadelní představení o škodlivosti kouření a jiných látek - pro MŠ
C.2.4.3 přednášky o prevenci drogové závislosti
C.2.4.4 činnost K-centra
C.1.4.5
C.2.4.5 vliv drog v těhotenství– semináře, přednášky pro SŠ, SOU
C.4.4 Podpora vzdělávacích a osvětových kurzů
C.2.5.1 obecně prospěšné práce a resocializační programy nařízené soudem
C.2.5.2 rozvoj počítačové gramotnosti občanů se zdravotním a sociálním handicapem
C.2.5.3 rekvalifikační a resocializační středisko PROGRES – podpora u dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně zaměstnavatelných
C.2.5.4 Agentura podporovaného zaměstnávání – podpora lidem se ztíženým přístupem na otevřený trh práce
C.2.5.5 program podporovaného vzdělávání
C.4.5 Zajištění sociálního poradenství ve městě
C.2.6.3 poradenské a informační centrum zaměřené na romskou minoritu
C.2.6.4 bezplatná sociálně – právní poradna
FOD
C.2.6.5 poradna a půjčovna pomůcek pro domácí péči
C.4.5.4 sociální poradenství
C.2.6.7 poradna pro uprchlíky a migranty
C.4.5.6 sociálně právní poradenství
SIS
C.4.6 Poradenství pro mládež - osvětové projekty pro mládež
C.2.7.3 projekt „Jak učit děti hodnotám“ – školní věk (1. – 5. třída)
C.2.7.4 projekt „Probuzené pohlaví a pohlavní zrání“ – školní věk (5. – 9. třída)
C.2.7.5 projekt „Sexuální zdrženlivost“ – školní věk (8. – 9. třída)
C.2.7.6 projekt „Pohlavní styk, rovina biologická, psychická a ekonomická“ – školní věk (9. třída)
C.2.7.7 projekt „Početí, těhotenství, porod“ – školní věk (14 -24 let)
C.2.7.8 projekt „Zvládání zátěžových situací v životě člověka“ – školní věk (8. – 9. třída)
C.2.7.9 projekt „Psychologické aspekty nechtěného těhotenství“ – 15 – 20 let
C.2.7.10 projekt „Historie antikoncepce, moderní antikoncepční prostředky a techniky pohlavního styku“ – 15 – 20 let
C.2.7.11 projekt „Rodičovská role a její význam, těhotenství“ – 16 – 20 let
C.2.7.12 projekt „Pohlavní choroby, AIDS a prevence“ – 15 – 20 let
C.2.7.13 projekt "Rizikové chování ve výživě"
C.2.7.14 projekt "Poruchy výživy"
C.5 Je zpracován a průběžně aktualizován komunitní plán sociálních služeb
C.5.1 xxx
C.5.1.1 aktualizace Komunitního plánu péče
SOC
C.6 Bude nadále probíhat práce s národnostními menšinami
C.6.1 xxx
C.5.1.1 terénní pracovník pro Romy
C.6.1.2 projekt Integrace romské komunity
SOC
D. PEDAGOGICKO-VÝCHOVNÁ OBLAST
D.1 Budou se rozvíjet možnosti celoživotního vzdělávání pro občany města
D.1.1 Zvýšená intenzita vzdělávacích a osvětových akcí
E.4.1.1 akce ve školských zařízeních všech stupňů, akce pro dospělé
E.4.1.2 vzdělávání seniorů
SOC
E.4.1.3 projekt „Začít spolu“
E.4.1.4 městská knihovna - průběžné vzdělávání všech kategorií obyvatel ve městě
E.4.1.5 programy pro MŠ, ZŠ, SŠ, tělesně, mentálně a sociálně handicapované
E.4.1.6 výchovné programy
E.4.1.7 soutěže a olympiády
DDM
E.4.1.8 besedy k prevenci negativních jevů ve společnosti
DDM
D.2 Bude se dále zkvalitňovat ekologická výchova, vzdělávání a osvěta
D.2.1 Vytvoření systému ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
E.5.1.1 krátkodobé programy pro školská zařízení všech stupňů
E.5.1.2 kroužky, soutěže a jiné akce pro veřejnost v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání
E.5.1.3 poradenství v ekologické výchově, vzdělávání
E.5.1.4 několikadenní vzdělávací pobyty
E.5.1.5 zapůjčení a prodej pomůcek pro ekologickou výchovu a vzdělávání
D.2.2 Projekty k ekologické výchově ve školských zařízeních všech stupňů
E.5.2.5 Ruku v ruce s přírodou po celý rok
E.5.2.6 ekologický projekt
E.5.2.7 Den Země
E.5.2.8 sběr PET lahví, sběr starého papíru
D.3 Bude se dále rozvíjet dopravní výchova
D.3.1 xxx
E.6.1.2 dětské dopravní hřiště v Jiráskových sadech přístupné i pro veřejnost (se správcem)
DDM
E.6.1.3 vzdělávací a osvětová akce „Dětský den bez úrazů“
E.6.1.4 vzdělávací a osvětová kampaň „Na kolo jen s přilbou“
E.6.1.5 dopravní soutěž „Mistr na dvou kolech“
DDM
E.6.1.6 dopravní výchova pro žáky 4. ročníků ZŠ
E.6.1.7 přednášky k dopravní bezpečnosti dětí
E.6.1.8 den dopravní výchovy
E.6.1.9 Lidé a technika
E.6.1.10 Bezpečná cesta do školy
E.6.1.11 Do života bez karambolu
E.6.1.12 Dopravní soutěž dětí Masarykovy základní školy
D.4 Bude se rozšiřovat nabídka volnočasových aktivit
D.4.1 Volnočasové aktivity pro děti a mládež
E.2.3.1 nabídka aktivit v oblasti estetické a kulturní
E.2.3.2 nabídka aktivit v oblasti přírodovědné a technické
E.2.3.3 nabídka aktivit v oblasti tělovýchovné
E.2.3.4 nabídka ostatních volnočasových aktivit
E.2.3.5 volnočasové aktivity při školských zařízeních
E.2.3.6 Dům dětí a mládeže Rozmarýn
DDM
E.2.3.7 volnočasové centrum Alfa
E.2.3.8 křesťanský klub Ucho
E.2.3.9 podpora křesťanských morálních hodnot u rizikové mládeže
E.2.3.10 Restart – klub volnočasových aktivit
D.4.2 Aktivity a informovanost pro neorganizovanou mládež
E.2.2.1 Zpracovat Analýzu potřeb dětí a mládeže
SOC
E.2.2.2 Využití uvolněných objektů ve městě
E.2.2.3 Nabídka volnočasových aktivit ve spolupráci s DDM Rozmarýn
D.4.3 Aktivity pro rodiče s dětmi
E.2.4.1 Mateřská a rodinná centra
E.2.4.2 pravidelné přednášky pro rodiče + hlídání dětí
E.2.4.3 aktivity při školských zařízeních
E.2.4.4 víkendové aktivity
D.4.4 Pohybové aktivity ve městě
E.2.5.1 zdravotně pohybový program pro děti ve školských zařízeních
E.2.5.2 okresní sportovní soutěže vyhlašované MŠMT
DDM
E.2.5.3 volně přístupná hřiště pro veřejnost
E.2.5.4 financování správců hřišť
D.3.4.5 Asociace školských sportovních klubů
D.2.4.6 Městská sportovní zařízení
D.4.5 Školní klubová a zájmová činnost
D.2.7.1 Školní klub Rozmarýn
DDM
D.2.7.2 školní kluby a zájmové útvary
D.3.5.3 školní klub ZŠ Havlíčkova
D.4.6 Volnočasové aktivity pro další cílové skupiny
E.2.6.1 programy pro tělesně, zrakově, mentálně a sociálně handicapované občany
E.2.6.2 programy pro občany se sociálním znevýhodněním
E.2.6.3 programy pro seniory
D.3.6.4 programy pro dospělé
D.5 Budou iniciovány a rozvíjeny mezinárodní aktivity ve školách
D.5.1 xxx
E.5.1.1 Nadace UNICEF - šití panenek
D.6 Školy a školky budou svými výchovnými programy směřovat ke zdravému životnímu stylu
D.6.1 Zlepší se soc. klima na školách (prevence sociálně patolog. jevů na školách)
E.8.1.3 „Zdravá škola“
E.8.1.4 EKO škola
D.7 Děti a mládež se budou více zapojovat do dění ve městě
E. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
E.1 Budou se zlepšovat kampaně k podpoře zdravého životního stylu
E.1.1 Kvalitní akce ve spolupráci s partnery
E.3.1.4 Běh Terryho Foxe (BTF)
DDM
D.4.1.4 Národní dny bez úrazů
D.4.1.6 Závod Míru juniorů
D.4.1.7 Sportovní hry tělesně postižených dětí a dospělých
D.4.1.8 Světový den jódu
D.4.1.9 Den bez tabáku
D.4.1.10 Květinový den
LPR
D.4.1.11 Den boje proti AIDS
E.2 Budou rozvíjeny aktivity přispívajících k upevnění zdraví obyvatel
E.2.1 Programy pro dospělé
D.2.1.2 cvičení těhotných žen
DDM
D.2.1.4 cvičení pro starší a pokročilé
D.2.1.5 jóga
DDM
D.2.1.6 keramická dílna
D.2.1.7 bezplatná sociálně – právní poradna pro veřejnost
D.2.1.8 plavání těhotných a maminek s dětmi
D.2.1.9 plavání pro zdravotně postižené
E.2.2 Programy pro mládež
E.3 Bude se dále zlepšovat kvalita veřejného a školního stravování
E.3.1 Dobré podmínky pro školní stravování
D.3.1.1 Centrální školní jídelna
D.3.1.2 příspěvky města na režijní náklady obědů žáků a studentů soukromých škol
D.3.1.3 aktivita SPgŠ s CŠJ (s Pohodou)
E.4 Nadále budou probíhat odborné zdravotní programy
E.4.1 Projekty na podporu zdraví a zdravého životního stylu
E.4.1.1 projekt „Začít spolu“ – předškolní věk
E.4.1.2 projekt „Zdravá škola“ – školní věk
E.4.1.3 projekt „Zdravá výživa“ – děti školního věku
DDM
E.4.1.4 projekt „Zdraví - vzácný dar“ – děti předškolního věku
E.4.1.5 projekt „Sportem ku zdraví“ – děti předškolního věku
E.4.1.6 projekt "Bezpečí pro naše děti"
E.4.1.7 S pískovničkou ke správnému držení tužky
E.4.1.8 Paletkou na planetě Zemi
E.4.1.9 projekt „Den zdravých dětí – zdravá výživa“ – děti školního věku
E.4.1.10 projekt „Zdravá rodina a společnost“ – děti školního věku
E.4.1.11 besedy, semináře, soutěže
E.4.1.12 Dny Zdraví
E.4.1.13 Vozíčkáři dětem
E.4.2 Prevence srdečních, cévních chorob a nádorových onemocnění prevence srdečních, cévních chorob a nádorových onemocnění a informovanost o samovyšetřování
E.4.2.1 prevence kardiovaskulárních onemocnění (Dny zdraví)
E.4.2.2 prsní poradna
E.4.2.3 „Nádorové onemocnění tlustého střeva“ – odborné semináře pro dospělé
E.4.2.4 „Samovyšetření prsu“, „Samovyšetření varlat“ na SŠ a SU
E.4.2.5 průběžné semináře pro dospělé
PPP
E.4.3 Programy pro mládež
E.4.4 Další zdravotní programy
E.4.4.1 dechový stacionář
E.4.4.2 příspěvky dárcům krve
E.4.4.3 plavecký výcvik pro MŠ a ZŠ
E.4.4.4 dechový program v MŠ
E.4.4.5 zdravotně pohybový program
E.4.4.6 projekt "Zdravé zuby" (program pro 1-5 ročník ZŠ)
E.4.4.7 projekt "Žloutenka" - předškolní věk
F. KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS
F.1 Pořádají se kvalitní akce, zaměřené na místní tradice a hodnoty
F.1.1 Každoročně pořádané akce
F.3.1.5 Den evropského dědictví - Den otevřených dveří kulturních památek
F.3.1.7 Litoměřické Vinobraní
MKZ
F.3.1.8 Litoměřické varhanní léto
F.3.1.9 Máchovy Litoměřice
F.3.1.11 Loutkový festival
MKZ
F.3.1.12 Litoměřická Notička
F.3.1.10 Běh Naděje
DDM
F.3.1.14 vítání občánků, zlaté svatby, diamantové svatby
F.3.1.15 hřbitov – výročí
F.3.1.16 čestní občané města
F.3.1.17 Miřejovický vyhnívák
F.3.1.18 Den otevřených dveří v galerii
F.1.2 Širší seznámení veřejnosti s neziskovým sektorem
F.3.2.1 30 dní pro neziskový sektor
F.3.2.2 Dny otevřených dveří v neziskových organizacích
SOC
F.3.2.3 Litoměřický festival soudobé křesťanské kultury
F.2 Průběžně jsou opravovány a vhodně využívány kulturní památky
F.2.1 xxx
F.4.1.2 oprava kostelů – např. sv.Vojtěcha, sv.Václava, Všech Svatých
F.4.1.3 využití opravené kaple sv.Jana Křtitele k expozici litoměřických exteriérových plastik
F.4.1.5 údržba hrobů významných osobností Města Litoměřice na místním hřbitově
F.4.1.4 městská památková rezervace
F.4.1.6 opravy a údržba ostatních kulturních památek
F.3 Rozvíjejí se podmínky pro sportování ve městě
F.3.1 Budování sportovišť pro děti
F.1.1.3 rekonstrukce hřiště ZŠ U Stadiónu
F.1.1.4 vybudování zahrad u MŠ
ŽP
F.1.1.5 hřiště Pohoda
F.3.2 Rozšíření nabídky sportovních ploch ve městě
F.2.2.1 rekonstrukce a dostavba zimního stadiónu
F.2.2.2 zrekonstruování hřiště na Cihelně
F.1.2.3 opravy plaveckého bazénu
F.4 Zlepšují se podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života ve městě
F.4.1 xxx
F.2.3.2 fungující Letní kino
F.2.3.3 podpora neziskových organizací (zvyšování dotací a grantů) – akce pro děti, mládež a dospělé
F.2.3.4 podpora spolupráce kulturních zařízení na území města
F.2.3.5 fungující kulturní zařízení ve městě
F.5 Rozšíří se nabídka volnočasových aktivit
G. EKONOMICKÁ OBLAST
G.1 Připravují se podmínky pro investory ve městě
G.1.1 Vytipovat vhodné plochy pro podnikatelské účely
G.1.1.1 náměty v novém ÚP na vhodné využití lokalit (Zahrada Čech, Kasárna Dukelských hrdinů, Kasárna pod Radobýlem)
G.2 Zlepšují se podmínky pro kvalitní bydlení
G.2.1 Příprava a realizace bytové výstavby
G.2.5.1 urychlení prodeje bytů a domů nájemníkům
G.2.4.2 regenerace panelového sídliště Družba
G.2.1.3 nová městská čtvrt na Miřejovické stráni
G.2.5.2 příprava území Bílá stráň na zástavbu rodinnými domky
G.2.5.3 Rekonstrukce ulice Skalická
G.3 Podpora místních podnikatelských aktivit
G.4 Rozvíjí se cestovní ruch
G.4.1 Propagace města
G.4.1.1 výstavy
SPR
G.4.1.2 propagační materiály a prezentace města
SPR
G.4.1.3 Informační centrum
SPR
H. DOPRAVA
H.1 Budují se cyklistické trasy a stezky
H.1.1 budování cyklotrasy zahrnuté do evropské sítě (Praha-Mělnicko-Roudnicko-Litoměřicko-Ústecko-Děčínsko-Drážďany)
H.1.1.1 cyklistická stezka Litoměřice – Třeboutice
H.1.1.2 cyklistická stezka Litoměřice-Terezín-Kotlina
H.2 Řeší se systém parkování ve městě
H.2.1 xxx
H.2.1.1 parkovací dům v bývalé lahvárně
H.2.1.2 parkovací místa Na Valech
H.2.1.3 parkovací místa v prostorách pivovaru
H.3 Bude řešen systém dopravy ve městě
H.3.1 xxx
H.3.1.1 přeložka silnice I/15 východní spojka (odklon dopravy z kruhové křižovatky Českolipská)
H.3.1.2 výstavba západní komunikace
H.3.1.3 výstavba kruhové křižovatky Masarykova v. Na Valech (zvýšení lepší průjezdnosti města Pokratice – Valy)
H.3.1.4 výstavba kruhové křižovatky Žalhostice – návaznost na „západní most“ (pravobřežná strana Labe – pod starými mrazírnami)
H.4 Probíhá úprava dopravního systému v centru města
H.4.1 Investiční záměry v centru města
H.4.1.1 oprava komunikací hist. jádra
H.4.1.2 oprava Rybářského náměstí
H.4.2 Zvýšení bezpečnosti na průtazích městem
H.4.2.1 omezení rychlosti, zvýšení plynulosti dopravy
H.1.10.3 kontrola dodržování předpisů pro řidiče i chodce
H.4.3 Zvýšení bezpečnosti v jiných lokalitách
H.4.3.1 přechody pro chodce v ulici Dalimilova
H.4.3.2 ulice Masarykova
H.5 Ve městě je kvalitní MHD (nízkopodlažní ekobusy atd.)
H.5.1 Průběžná úprava jízdních řádů
H.5.1.1 jednání s ČSAD
H.5.2 Kvalitní služby pro cestující MHD
H.5.2.1 zajištění provozu MHD
H.5.2.2 přístřešky zastávek MHD
H.6 Omezují se bariéry pro pohyb handicapovaných osob v městské dopravě
H.6.1 xxx (viz též C.2.1)
H.6.1.1 jednání odboru MěÚ a Diakonie o námětech k řešení bezbariérovosti
H.6.1.2 zpracování Programu mobility
H.7 Zvyšuje se dopravní bezpečnost ve městě
H.7.1 xxx
H.1.10.2 radar
H.7.1.2 BESIP
P. PROVOZ A OSTATNÍ
P.1 xxx
P.1.1 Základní provoz úřadu
P.1.1.1 provozní výdaje
SPR
P.1.1.2 osobní náklady - zaměstnanci úřadu
SPR
P.1.1.3 osobní náklady - volené orgány
SPR
P.1.2 Výdaje v oblasti školství, kultury a sportu
P.1.2.1 mateřské školy
P.1.2.2 základní školy
P.1.2.3 Základní umělecká škola
P.1.2.4 Městská kulturní zařízení
P.1.2.5 TJ Slavoj
P.1.2.6 ostatní podpora sportu
P.1.2.7 ostatní výdaje na kulturu
P.1.3 Výdaje v sociální oblasti a zdravotnictví
P.1.3.1 Městská nemocnice
SOC
P.1.3.2 ostatní výdaje v sociální oblasti
SOC
P.1.4 Výdaje v oblasti rozvoje města
P.1.4.1 příprava investic a projektová dokumentace
P.1.4.2 ostatní opravy a menší investiční akce
P.1.5 Provoz veřejných prostranství
P.1.5.1 oprava místních komunikací a chodníků
P.1.5.2 výdaje na veřejné osvětlení
P.1.5.3 zimní úklid komunikací a chodníků
P.1.5.4 nákup strojů a zařízení
P.1.5.5 úklid kontejnerových a popelnicových stání
P.1.5.6 údržba hřbitova
P.1.5.7 veřejné WC
P.1.5.8 Výstavy, s.r.o. - opravy a rekonstrukce
P.1.5.9 ostatní provozní výdaje
P.1.6 Ostatní výdaje
P.1.6.1 správa majetku města
MAJ
P.1.6.2 státní správa v oblasti životního prostředí
ŽP
P.1.6.3 stavební úřad
P.1.6.4 obecní živnostenský úřad
P.1.6.5 výdaje v lesním hospodářství
P.1.6.6 změny a údržba dopravního značení
DOP
P.1.6.7 Městská policie
TISK
i