KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ LIBERECKÝStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027
A1 Pružně reagující pracovní trh viz dokument »
A2 Konkurenceschopné podnikání, výzkum, vývoj a inovace viz dokument »
D1 Vzdělávání pro budoucnost viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ (2021)
Děti sociálně vyloučené/sociálním vyloučením ohrožené s rizikem „drop-outu“ ze vzdělávání chodí do mateřské školy či mají jinou systematickou podporu ve výchově a vzdělávání nejpozději od 3 let věku viz dokument »
Děti/žáci s rizikem „drop-outu“ ze vzdělávání mají individuální podporu, která jim pomůže adekvátně absolvovat základní školu a získat základní stupeň vzdělání viz dokument »
Děti/žáci s rizikem „drop-outu“ ze vzdělávání jsou adekvátně podpořeni při výběru střední školy a přípravě na přijímací řízení tak, aby byla eliminována jejich případně obtížná uplatnitelnost na trhu práce viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2030
1.2 Zaměření EVVO na praxi, terén, místo viz dokument »
1.3 Využití veřejného sektoru jako příkladu dobré praxe viz dokument »
1.4 Podpora integrace principů EVVO do výuky ve školách viz dokument »
2.1 Kvalitní služby využívající aktuální metody viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje 2021-2027
4.2.2 OPERATIVNÍ PODPORA viz dokument »
4.4.6 VĚDA, VÝZKUM A INOVACE viz dokument »
4.4.7 EDUKACE viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2020-2024
Ve spolupráci se zřizovateli nadále udržet dostupnost předškolního vzdělávání viz dokument »
V organizaci mateřské školy se zaměřit na lepší možnosti individuálního přístupu ve třídě viz dokument »
Základní vzdělávání Ve spolupráci se zřizovateli nadále udržet dostupnost povinného vzdělávání spádovým žákům viz dokument »
Síť přípravných tříd povolovat dle aktuálních potřeb zřizovatelů viz dokument »
Nadále podporovat kvalitu vzdělávání na druhém stupni základního vzdělávání viz dokument »
Nadále podporovat cílené vzdělávání pedagogů na přístupy k žákům v prostředí společného vzdělávání viz dokument »
Upravovat skladbu oborů středního vzdělání v souladu s požadavky trhu práce viz dokument »
Zvyšovat uplatnitelnost a flexibilitu absolventů na trhu práce viz dokument »
Snižovat předčasné odchody ze vzdělávání viz dokument »
Vytvářet systém podpory jedinečných, unikátních oborů viz dokument »
Podporovat tradiční řemeslné obory s výučním listem viz dokument »
Podporovat vyšší odborné školy s vysokou uplatnitelností jejich absolventů na trhu práce viz dokument »
Podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v aktuálně definovaných problematikách např.: speciální pedagogika, spolupráce s asistentem pedagoga a poradenským pracovištěm, využívání technických možností ve výuce viz dokument »
Nadále udržovat nabídku oborů středního vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami viz dokument »
Podporovat spolupráci a komunikaci rodičů a školy viz dokument »
Zachovat a zkvalitnit speciální školství jako relevantní možnost inkluzivního vzdělávání viz dokument »
V rámci stávajících subjektů upravit síť pracovišť poradenských zařízení s cílem udržení dostupnosti poradenských služeb viz dokument »
Podporovat užší spolupráci školských poradenských zařízení a škol viz dokument »
Rozvíjet školní poradenská pracoviště ve všech jeho funkcích viz dokument »
Zvýšit dostupnost základního uměleckého vzdělávání v oblastech, kde je vykazována nižší hodnota stanoveného indikátoru viz dokument »
Podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků i managementu ZUŠ viz dokument »
Zachovat stávající dostatečnou síť středisek volného času viz dokument »
Ve spolupráci se zřizovateli podporovat zájmové činnosti reflektující současné požadavky viz dokument »
Podporovat náhradní rodinnou péči tam, kde je pro dítě vhodná viz dokument »
Zkvalitňovat poskytování ústavní výchovy viz dokument »
Zachovat dostatečnou dostupnost domovů mládeže viz dokument »
Zvyšovat kvalitu materiálního a kulturního zázemí domovů mládeže viz dokument »
Zajistit možnost zájmového vzdělávání ve školní družině pro 50 % žáků prvního stupně dané základní školy viz dokument »
Podporovat školská stravovací zařízení v aktivitách vedoucích ke zdravému školnímu stravování viz dokument »
Podporovat začlenění dětí, žáků a studentů, kteří se nemohou účastnit z finančních důvodů školního stravování viz dokument »
Ve spolupráci s pedagogickou fakultou i vedením škol motivovat studenty i stávající pedagogické pracovníky k práci ve školství viz dokument »
Metodicky vést začínající pedagogické pracovníky i ředitele škol viz dokument »
Systematicky využívat DVPP pro zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků viz dokument »
Zvýšit kompetence ředitelů škol v oblastech řízení školy viz dokument »
Podporovat dobré klima a kvalitu vzdělávání na všech stupních viz dokument »
K průběžnému zvyšování kvality zavádět prvky formativního hodnocení viz dokument »
Vzdělávat vedení škol i pedagogické pracovníky v metodách formativního hodnocení viz dokument »
Podporovat další vzdělávání ve školách viz dokument »
Zaměřit aktivity Centra vzdělanosti Libereckého kraje na aktuální požadavky v celoživotním vzdělávání viz dokument »
Zkvalitňovat jazykovou výuku viz dokument »
Podporovat modernizaci vybavení škol viz dokument »
Zavádět znalosti v oblastech digitálních technologií do výuky viz dokument »
Podporovat rozvoj digitálních kompetencí pedagogů viz dokument »
Účelně využívat ICT ve vzdělávání (mezioborová prostupnost ICT) viz dokument »
Podporovat krajský systém EVVO pokrývající všechny oblasti a stupně vzdělávání a celoživotního vzdělávání viz dokument »
Koordinovat specifickou primární prevenci ve školství ve spolupráci s dalšími resorty viz dokument »
Vzdělávat pedagogické pracovníky v oblasti specifické primární prevence viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝChytřejší kraj pro Liberecký kraj (2019)
3.4 Zavádění moderních forem do výuky a příprava na digitální ekonomiku viz dokument »
3.5 Zlepšit prostředí pro vznik nových nápadů, řešení, mikropodniků, start-upů a malých a středních
firem v oblasti chytrých technologií
viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝPlán protidrogové politiky Libereckého kraje 2019-2022
1.1 Funkční koordinace specifické primární prevence ve školství viz dokument »
1.2 Dostupné aktivity specifické primární prevence ve školství viz dokument »
1.3 Vzdělaní pracovníci škol a školských zařízení v oblasti specifické primární prevence ve školství viz dokument »
1.4 Informovaní rodiče v oblasti primární prevence viz dokument »
5.1 Spolupracující a propojená síť všech aktérů protidrogové politiky v rámci LK viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝAktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj 2021-2027
A.1 Zvýšit intenzitu zakládání nových i rozvoje stávajících firem s potenciálem rychlého růstu a mezinárodní konkurenceschopnosti viz dokument »
A.2 Rozvíjet digitální transformaci v kraji ve firemním i veřejném sektoru viz dokument »
B.1 Posílit kvalitu, intenzitu a mezinárodní srovnatelnost výzkumu realizovaného v kraji viz dokument »
B.2 Zvýšit přínosy aktivit výzkumu a vývoje pro firemní sektor i oblasti veřejného zájmu v kraji viz dokument »
C.1 Zvyšovat kvalitu lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace v rámci formálního i neformálního vzdělávání viz dokument »
C.2 Zlepšit dostupnost a kvalitu lidských zdrojů pro mezinárodně srovnatelný výzkum viz dokument »
C.3 Zlepšit schopnosti a kompetence lidských zdrojů v kraji v oblasti digitalizace a průmyslové transformace viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKrajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024
4.1 Bezbariérovost v krajských školách a školských zařízeních viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStrategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023
2.3 Podpora kapacitní dostupnosti předškolního vzdělávání viz dokument »
2.4 Zajištění kapacity školních družin viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝRegionální inovační strategie Libereckého kraje (2009)
B.1 Aktivní podpora systému počátečního vzdělávání pro rozvoj inovací viz dokument »
B.2 Podpora inovativního prostředí v terciárním vzdělávání viz dokument »
B.3 Posílení adaptibility a flexibility lidských zdrojů prostřednictvím dalšího vzdělávání viz dokument »
B.4 Odstraňování bariér dynamického trhu práce viz dokument »
C.2 Podpora VaV infrastruktury viz dokument »
D.3 Podpora komunikace mezi podniky, školami a subjekty VaV viz dokument »
E.1 Podpora zajištění inovačních aktivit z veřejných zdrojů viz dokument »
E.2 Podpora využití komerčních zdrojů pro inovace viz dokument »
E.3 Vytvoření a využívání regionálních zdrojů pro financování inovačních aktivit viz dokument »
F.3 Účast v mezinárodních kooperačních sítích viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015]
Organizovat soutěže pro děti základních škol s tematikou BESIP (znalostní, výtvarné), které budou uveřejněny v regionálním tisku, na deti.bezpecne-na-silnicich.cz a na internetových stránkách LK – výtvarná soutěž "O pohár hejtmana LK", znalostní soutěž "O kolo" a další. viz dokument »
Zabezpečit informovanost ředitelů základních škol ve věci začlenění dopravní výchovy jako nutnou součást zpracovaného školního vzdělávacího programu. viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝAkční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (2021)
F.9 Vzdělávání a osvěta veřejnosti pro adaptaci Libereckého kraje na změnu klimatu viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝAkční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2023
1.2 – Zaměření EVVO na praxi, terén, místo viz dokument »
1.4 – Podpora integrace principů EVVO do výuky ve školách viz dokument »
2.1 – Kvalitní služby využívající aktuální metody viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝAkční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2020)
3.4 Zavádění moderních forem do výuky a příprava na digitální ekonomiku viz dokument »
3.5 Zlepšit prostředí pro vznik nových nápadů, řešení, mikropodniků, start-upů a malých a středních
firem v oblasti chytrých technologií
viz dokument »
TISK
i