• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝAkční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2016-2020
1 Systém EVVO viz dokument »
2 Zvyšování kvality poskytovaných služeb v oblasti EVVO pro všechny cílové skupiny viz dokument »
5 Snižování negativního dopadu veřejného sektoru na ŽP viz dokument »
6 Financování systému viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝPlán dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2012-2018 [akt. 2015]
Spolupráce s významnými zaměstnavateli viz dokument »
Zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝRegionální inovační strategie Libereckého kraje (2009)
A.1 Podpora konkurenceschopných odvětví nebo subjektů v LK viz dokument »
A.2 Podpora vzniku a zajištění provozu VT parků, podnikatelských inkubátorů a center apod. pro firmy s inovačním potenciálem a orientací na progresivní obory viz dokument »
A.4 Propagace a prezentace inovací v regionu viz dokument »
A.5 Institucionální podpora inovací v LK viz dokument »
E.1 Podpora zajištění inovačních aktivit z veřejných zdrojů viz dokument »
E.3 Vytvoření a využívání regionálních zdrojů pro financování inovačních aktivit viz dokument »
F.1 Přeshraniční spolupráce viz dokument »
F.2 Mezinárodní projektová spolupráce viz dokument »
F.3 Účast v mezinárodních kooperačních sítích viz dokument »
F.4 Prezentace regionu jako prostředí příznivého pro zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015]
Formou grantů podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikací. viz dokument »
Využít možností spolufinancování projektů ze SF EU prostřednictvím OP 2007-2013 a programů SFDI ČR. viz dokument »
Zabezpečit účinný státní odborný dozor nad stanicemi technické kontroly a nad dopravci. viz dokument »
Využít zpravodaj OŠMTS k pravidelnému zveřejňování informací o nehodách dětí, o aktivitách v oblasti BESIP pro děti. Zveřejňovat informace k problematice BESIP pravidelně v Měsíčníku LK, na internetových stránkách bezpecne-na-silnicich.cz a deti.bezpecne-na-silnicich.cz, v bulletinu Bezpečně na silnicích a postupovat je ostatním médiím. viz dokument »
Pravidelné poskytování informací autoškolám - statistických údajů na úseku dopravy, dat o nehodovosti a seznamování s aktuálními problémy dané oblasti. viz dokument »
Zabezpečit informovanost ředitelů základních škol ve věci začlenění dopravní výchovy jako nutnou součást zpracovaného školního vzdělávacího programu. viz dokument »
Podporovat cyklodopravu zejména ve městech, jako alternativu automobilové dopravy, v souvislosti s projednáváním územních plánů, navrhováním nových pozemních komunikací a stanovováním dopravního značení. Podporu realizovat i prostřednictvím grantového programu LK. viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje [akt. 2014]
1.2 Udržení a zvyšování přírodní a estetické hodnoty krajiny viz dokument »
1.3 Udržet rozvoj využívání krajiny v udržitelných mezích viz dokument »
1.4 Zvýšit gramotnost v oblasti ochrany přírody a krajiny viz dokument »
2.1 Zvýšit druhovou rozmanitost lesních porostů směrem k přirozené druhové skladbě, zvýšit strukturálnírozrůzněnost lesa a podíl přirozené obnovy druhově a geneticky vhodných porostů a posílitmimoprodukční funkce lesních ekosystémů viz dokument »
2.2 V lesích v majetku státu zvýšit podíl geograficky původních druhů melioračních a zpevňujících dřevin (listnáče a jedle) na nejméně 27% v roce 2020 viz dokument »
2.3 Zvyšovat podíl stromů prošlých přirozených vývojem stárnutí a tlejícího dřeva pro zachování biodiverzity a podpory přirozeného cyklu živin viz dokument »
3.1 Obnovovat přirozenou dynamiku vodních toků a jejich niv viz dokument »
3.2 Zachovávat a zvyšovat biologickou rozmanitost a ekologické funkce vodních a mokřadních ekosystémů viz dokument »
4.1 Zamezit dalšímu úbytku biologických a kulturně historických fenoménů horské krajiny, a to zejména v souvislosti s nepřiměřeně vysokou antropogenní zátěží viz dokument »
4.2 Najít optimální vztah mezi využíváním horských ekosystémů k turismu a zachováním jejich přirozených funkcí viz dokument »
5.1 Omezení dalšího snižování výměry zemědělské půdy viz dokument »
6.1 Zvýšit rozlohu ekologicky stabilních lučních porostů viz dokument »
7.1 Zachovat v dobrém stavu reprezentativní zastoupení nejcennějších částí přírody a krajiny viz dokument »
7.2 Zvyšovat podíl cenných částí přírody chráněných prostřednictvím dobrovolných nástrojů ochrany přírody viz dokument »
8.1 Zajistit vysokou úroveň znalostí o významných biotopech a chráněných a ohrožených druzích rostlin a živočichů viz dokument »
8.2 Vytváření příznivých podmínek pro existenci chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů viz dokument »
12.1 Kvalitní spolupráce mezi odbornými organizacemi a institucemi zabývajícími se ochranou přírody a krajiny a Libereckým krajem viz dokument »
13.1 Zvyšovat povědomí o ochraně přírody a krajiny na území Libereckého kraje, o moderních principech ochrany přírody a krajiny a aktivně zapojovat veřejnost do podpory ochrany přírody a krajiny viz dokument »
14.1 Aktivní spolupráce se sdělovacími prostředky viz dokument »
17.1 Zvyšovat kvalitu života v sídlech vyšším uplatňováním přírodních nebo přírodě blízkých prvků do struktury sídel viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝRegionální surovinová politika Libereckého kraje 2003-2020 [akt. 2011]
1 Obecná opatření viz dokument »
2 Opatření pro využívání jednotlivých druhů surovin viz dokument »
3 Opatření pro rekultivace viz dokument »
4 Opatření pro minimalizaci dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2011-2020
4.1 Zaměstnanci úřadů veřejné správy mají základní environmentální znalosti a uplatňují je v rámci praxe úřadů viz dokument »
6.2 Veřejnost má k dispozici aktuální a objektivní informace o stavu životního prostředí v Libereckém kraji a účastní se rozhodování o něm viz dokument »
7.1 Je vytvořena funkční stabilní síť aktérů, partnerů a institucí, která rovnoměrně pokrývá Liberecký kraj a jejíž účastníci vzájemně komunikují a sdílejí informace a zkušenosti viz dokument »
7.2 Je vytvořen stabilní mechanismus efektivní koordinace a metodického vedení v oblasti EVVO viz dokument »
8.1 Indikátory navržené v Akčním plánu na období 2011–2013 jsou ověřovány a průběžně aktualizovány viz dokument »
9.2 Pro rozvoj EVVO jsou využívány prostředky z rozpočtu ČR, EU a finančních mechanismů dalších zemí viz dokument »
TISK
i