KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Zdravotní politika Libereckého kraje 2022 - dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel LK - Akční plán 2023-2025

1. PODPORA ZDRAVÍ BĚHEM CELÉHO ŽIVOTA

1.1 Zdravý start do života a zdraví mladých

- Podpora správné výživy, zdravého stravování
- Zvyšování pohybových aktivit dětí a mládeže
- Rozvíjení zdravotní gramotnosti rodičů
- Posilování psychohygieny u dětí a mládeže

1.2 Zdravé stárnutí

- Podpora pohybových aktivit seniorů
- Podpora aktivního života seniorů v bezpečném domácím prostředí
- Zlepšení dostupnosti péče o choroby ve stáří
- Zvyšování zdravotní gramotnosti v oblasti zdravého stárnutí

2. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

2.1 Podpora pohybové aktivity populace

- Podpora pohybových aktivit pro děti a dospělé
- Analýza dopadu Covid-19 na pohybovou aktivitu populace
- Zvyšování zdravotní gramotnosti v oblasti zdravého životního stylu

2.2 Správná výživa a stravovací návyky populace

- Vytváření zdravé skladby výživy v dětském věku
- Zajišťování sběru dat prostřednictvím dozoru nutriční kvality společného stravování OOVZ a jejich analýza
- Podpora vědecky podloženého hodnocení zdravotních rizik
- Zvyšování zdravotní gramotnosti v oblasti správné výživy

3. DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

3.1 Duševní zdraví

- Preventivní působení k zachování duševního zdraví obyvatel LK
- Zlepšování dostupnosti a kvality psychiatrické péče
- Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné (pacienti se SMI) - realizace cílů Reformy psychiatrické péče v LK
- Destigmatizace služeb pro duševně nemocné (pacienti se SMI) - realizace cílů Reformy psychiatrické péče v LK

4. OMEZENÍ ZDRAVOTNĚ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

4.1 Úrazy

- Zajišťování dopravní výchovy
- Rozvíjení cyklodopravy v LK
- Zvyšování zdravotní gramotnosti v oblasti úrazů

4.2 Návykové látky

- Zajištění specifické primární prevence v oblasti návykových látek
- Podpora rozvoje dostupnosti a provázanosti služeb terciální prevence pro uživatele návykových látek na základně potřeb v území
- Zajištění procesu léčby a resocializace uživatelů návykových látek
- Rozvíjení koordinace a komunikace v oblasti protidrogové politiky

5. SNIŽOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK ZE ŽIVOTNÍHO A PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

5.1 Zdravé a bezpečné životní prostředí

- Rozšíření implementace HIA v LK
- Podpora implementace GIS v oblasti ochrany veřejného zdraví a zdravotnictví
- Podpora udržitelnosti kvality pitné vody - Identifikace pesticidních látek v rámci LK
- Implementace návodů na posuzování kvality pitné vody v LK
- Vyhodnocení kvality vod ke koupání na základě rozborů v proběhlé koupací sezóně
- Měření ovzduší mobilními jednotkami ve vybraných lokalitách
- Zvyšování informovanosti o rizicích odpadů ze zdravotnictví

5.2 Pracovní prostředí

- Podpora zajištění zdravotní způsobilosti zaměstnanců
- Zamezení uvádění biocidních přípravků bez povolení MZ na trh
- Podpora snížení výskytu nemocí z povolání v LK
- Spolupráce Krajské hygienické stanice (KHS), Okresní hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy za účelem edukace zaměstnavatelů v oblasti zdraví zaměstnanců při práci

6. ZVLÁDÁNÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

6.1 Omezení výskytu vakcínami preventabilních infekcí

- Zvyšování zdravotní gramotnosti v oblasti očkování

7. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

7.1 Nádorová onemocnění

- Podpora superspecializované a centrové péče pro onkologicky nemocné
- . Podpora koordinace a komunikace v oblasti onkologické péče v LK v souladu s Organizací a hodnocením kvality onkologické péče v ČR (Věstník MZ, 13/2017)
- Zajištění rozvoje paliativní péče
- Zvyšování podvědomí o individuální odpovědnosti za vlastní zdraví

7.2 Diabetes mellitus

- Budování individuální odpovědnosti za vlastní zdraví
- Zajištění specializované péče o diabetiky

7.3 Orální zdraví

- Podpora primárně preventivních programů pro děti a dospělé v oblasti orálního zdraví
- Aktualizace materiálu na zvýšení gramotnosti v oblasti orální péče

8. ZDRAVÍ, DŮLEŽITÉ HLEDISKO V ČINNOSTI VŠECH REZORTŮ

8.1 Posílení role veřejné správy v oblasti zdraví, přizvání další složky společnosti, sociální skupiny, jednotlivce k řízení a rozhodování

- Podpora komunitních programů zaměřených na zlepšování zdravotního stavu populace a odstraňování nerovností ve zdraví

8.2 Monitoring zdravotního stavu a determinant zdraví

- Spolupráce se správními úřady, orgány samosprávy na plnění úkolů dané zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (§ 82 písm. u)
- Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu a jeho determinant

8.3 Zdravotní gramotnost

- Zvýšit zdravotní gramotnost skrze aktivity pořádanými SZÚ
TISK
i