KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Zdravotní politika LK 2018 - akční plán 2019-2020 [akt. 2019]

1. PODPORA ZDRAVÍ BĚHEM CELÉHO ŽIVOTA

1.1 Zdravý start do života a zdraví mladých

Podpora správné výživy, zdravého stravování
Podpora pohybových aktivit dětí a mládeže
Podpora zdravotní gramotnosti rodičů

1.2 Zdravé stárnutí

Podpora pohybových aktivit seniorů
Podpora aktivního života seniorů v bezpečném domácím prostředí
Zlepšení dostupnosti péče o choroby ve stáří
Podpora zdravotní gramotnosti

2. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

2.1 Podpora pohybové aktivity populace

Podpora pohybových aktivit pro děti a dospělé
Snižování rizikových faktorů v rámci výskytu civilizačních nemocí
Podpora zdravotní gramotnosti

2.2 Zlepšení výživy a stravovacích návyků populace

Podpora zdravé skladby výživy v dětském věku
Podpora sběru dat prostřednictvím dozoru nutriční kvality společného stravování OOVZ a jejich analýza
Podpora vědecky podloženého hodnocení zdravotních rizik
Podpora zvyšování zdravotní gramotnosti
Budování multisektorové spolupráce na platformě zdravé výživy a zdraví - spolupráce s ostatními odbory KÚ LK a poskytovateli zdravotních služeb

3. DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

3.1 Duševní zdraví

Preventivní působení k zachování duševního zdraví obyvatel LK
Podpora zlepšování dostupnosti a kvality péče v oblasti psychiatrické péče
Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné (pacienti se SMI) - realizace cílů Reformy psychiatrické péče v LK
Destigmatizace služeb pro duševně nemocné (pacienti se SMI) - realizace cílů Reformy psychiatrické péče v LK
Podpora zvyšování zdravotní gramotnosti

4. OMEZENÍ ZDRAVOTNĚ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

4.1 Úrazy

Podpora dopravní výchovy
Podpora cyklodopravy v LK
Podpora zdravotní gramotnosti v oblasti úrazů

4.2 Návykové látky

Podpora specifické primární prevence v oblasti návykových látek
Podpora rozvoje dostupnosti a provázanosti služeb terciální prevence pro uživatele návykových látek na základě potřeb v území
Podpora procesu léčby a resocializace uživatelů návykových látek
Podpora koordinace a komunikace v oblasti protidrogové politiky

5. SNIŽOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK ZE ŽIVOTNÍHO A PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

5.1 Zdravé a bezpečné životní prostředí

Rozšíření implementace HIA v LK
Podpora implementace GIS v oblasti ochrany veřejného zdraví a zdravotnictví
Podpora udržitelnosti kvality pitné vody - Identifikace pesticidních látek v rámci LK
Sestavení návodu na posuzování rizik kvality pitné vody v LK
Identifikace rizik v rámci ovzduší
Zvyšování informovanosti o rizicích

5.2 Pracovní prostředí

Podpora zajištění zdravotní způsobilosti zaměstnanců
Zamezit uvádění biocidních přípravků bez povolení MZ na trh
Podpora ochrany zdraví mladistvých při přípravě na budoucí povolání
Podpora snížení výskytu nemocí z povolání v LK
Aktualizace údajů zaměstnanců ve zdravotním registru REGEX

6. ZVLÁDÁNÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

6.1 Zvládání infekčních onemocnění

Podpora pravidelného očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

7. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

7.1 Kardiovaskulární choroby

7.2 Nádorová onemocnění

Podpora superspecializované a centrové péče pro onkologicky nemocné
Podpora koordinace a komunikace v oblasti onkologické péče v LK v souladu s Organizací a hodnocením kvality onkologické péče v ČR (Věstník MZ, 13/2017)
Podpora rozvoje paliativní péče
Podpora individuální odpovědnosti za vlastní zdraví

7.3 Diabetes mellitus

Podpora individuální odpovědnosti za vlastní zdraví
Podpora specializované péče o diabetiky
Podpora zdravotní gramotnosti

7.4 Orální zdraví

Podpora primárně preventivních programů pro děti a dospělé - podpora zdravotní gramotnosti
Monitoring orálního zdraví dětské populace

8. ZDRAVÍ, DŮLEŽITÉ HLEDISKO V ČINNOSTI VŠECH REZORTŮ

8.1 Zdraví, důležité hledisko v činnosti všech rezortů

Podpora kumunitních programů zaměřených na zlepšování zdravotního stavu populace a odstraňování nerovnosti ve zdraví

9. MONITORING ZDRAVOTNÍHO STAVU A DETERMINANT ZDRAVÍ

9.1 Monitoring zdravotního stavu a determinant zdraví

Spolupráce se správními úřady, orgány samosprávy na plnění úkolů dané zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
rozvoj ukazatelů zdravotního stavu a jeho determinant
TISK
i