KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaKRAJ LIBERECKÝRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝZdravotní politika Libereckého kraje - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel (2016)
5.1 Zdravé a bezpečné životní prostředí viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝAkční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2016-2020
1 Systém EVVO viz dokument »
2 Zvyšování kvality poskytovaných služeb v oblasti EVVO pro všechny cílové skupiny viz dokument »
3 Metodická podpora EVVO ve školách viz dokument »
4 Přímé aktivity EVVO s okamžitým dopadem - veřejnost viz dokument »
5 Snižování negativního dopadu veřejného sektoru na ŽP viz dokument »
6 Financování systému viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝPlán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025
7.1 Kaly z čistíren komunálních odpadních vod viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015]
Trvale prosazovat moderní způsoby výsadby silniční doprovodné zeleně v souladu se schválenými resortními technickými předpisy. viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje [akt. 2014]
1.1 Analýza ekologických sítí, jejich jádrových území a konektivity, cílené doplňování chybějících článků ekologických sítí v krajině viz dokument »
1.2 Udržení a zvyšování přírodní a estetické hodnoty krajiny viz dokument »
1.3 Udržet rozvoj využívání krajiny v udržitelných mezích viz dokument »
1.4 Zvýšit gramotnost v oblasti ochrany přírody a krajiny viz dokument »
3.1 Obnovovat přirozenou dynamiku vodních toků a jejich niv viz dokument »
3.2 Zachovávat a zvyšovat biologickou rozmanitost a ekologické funkce vodních a mokřadních ekosystémů viz dokument »
4.1 Zamezit dalšímu úbytku biologických a kulturně historických fenoménů horské krajiny, a to zejména v souvislosti s nepřiměřeně vysokou antropogenní zátěží viz dokument »
4.2 Najít optimální vztah mezi využíváním horských ekosystémů k turismu a zachováním jejich přirozených funkcí viz dokument »
5.2 Ekologicky orientované formy zemědělského hospodaření, které pomáhají udržovat tradiční ráz venkova, vedou k podpoře ekologické stability krajiny a biodiverzity; vyrábějí kvalitní a nutričně bohaté potraviny, ochraňují půdu před vodní a větrnou erozí a ochraňují vodní zdroje viz dokument »
7.1 Zachovat v dobrém stavu reprezentativní zastoupení nejcennějších částí přírody a krajiny viz dokument »
7.2 Zvyšovat podíl cenných částí přírody chráněných prostřednictvím dobrovolných nástrojů ochrany přírody viz dokument »
8.1 Zajistit vysokou úroveň znalostí o významných biotopech a chráněných a ohrožených druzích rostlin a živočichů viz dokument »
8.2 Vytváření příznivých podmínek pro existenci chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů viz dokument »
9.1 Sjednotit výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny a posílit odbornost orgánů ochrany přírody akrajiny viz dokument »
10.1 Účelně uplatňované ekonomické nástroje přispívají k naplňování cílů ochrany přírody a krajiny viz dokument »
11.1 Vysoká efektivita ochrany přírody a krajiny, zejména v oblasti výkonu státní správy a uplatňování ekonomických nástrojů pomocí aktuálních, ověřených a vhodným způsobem zpracovaných údajů o stavu, změnách a trendech složek přírody a krajiny Libereckém kraji viz dokument »
12.1 Kvalitní spolupráce mezi odbornými organizacemi a institucemi zabývajícími se ochranou přírody a krajiny a Libereckým krajem viz dokument »
13.1 Zvyšovat povědomí o ochraně přírody a krajiny na území Libereckého kraje, o moderních principech ochrany přírody a krajiny a aktivně zapojovat veřejnost do podpory ochrany přírody a krajiny viz dokument »
13.2 Zapojit do realizace praktických opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny veřejnost a nevládní organizace viz dokument »
14.2 Zlepšování povědomosti veřejnosti o stavu přírody a krajiny v Libereckém kraji viz dokument »
15.1 Vysoká efektivita ochrany přírody a krajiny, zejména v oblasti výkonu státní správy a uplatňování ekonomických nástrojů pomocí aktuálních, ověřených a vhodným způsobem zpracovaných údajů o stavu, změnách a trendech složek přírody a krajiny Libereckém kraji viz dokument »
16.1 Spolupráce při řešení konkrétních opatření v oblasti ochrany přírody, přípravy a realizace projektů viz dokument »
17.1 Zvyšovat kvalitu života v sídlech vyšším uplatňováním přírodních nebo přírodě blízkých prvků do struktury sídel viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝRegionální surovinová politika Libereckého kraje 2003-2020 [akt. 2011]
3 Opatření pro rekultivace viz dokument »
4 Opatření pro minimalizaci dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2011-2020
1.1 Rodiče dětí v předškolním věku mají dostatečné příležitosti k získání informací o vlivu přírodního prostředí na rozvoj a zdraví dítěte a mají možnost využít existující nabídky vzdělávacích a osvětových programů z oblasti EVVO viz dokument »
1.2 Mateřské školy systematicky začleňují principy EVVO v rámci svého provozu a ve výchovně vzdělávacím procesu viz dokument »
2.1 Školy přistupují k EVVO systematicky a aktivně viz dokument »
2.2 Nabídka služeb a programů nabízených základním a středním školám vzdělávacími subjekty v oblasti EVVO je kvalitní a stabilizovaná viz dokument »
4.2 Roste počet podniků a organizací uplatňujících environmentální principy a zavádění environmentálních dobrovolných nástrojů řízení, jejichž součástí je i EVVO zaměstnanců viz dokument »
5.1 Standard a nabídka programů DVPP zajišťuje, že pedagogičtí pracovníci v Libereckém kraji jsou kvalitně připraveni pro zařazení environmentálních témat a souvislostí do vzdělávacích programů viz dokument »
6.1 Veřejnost má možnost využívat nabídku environmentálního zájmového vzdělávání a osvětových programů viz dokument »
7.1 Je vytvořena funkční stabilní síť aktérů, partnerů a institucí, která rovnoměrně pokrývá Liberecký kraj a jejíž účastníci vzájemně komunikují a sdílejí informace a zkušenosti viz dokument »
7.2 Je vytvořen stabilní mechanismus efektivní koordinace a metodického vedení v oblasti EVVO viz dokument »
7.3 Všechny cílové skupiny mají možnost volby kvalitních služeb EVVO viz dokument »
9.1 Pro rozvoj EVVO jsou zajištěny prostředky z rozpočtu Libereckého kraje viz dokument »
9.2 Pro rozvoj EVVO jsou využívány prostředky z rozpočtu ČR, EU a finančních mechanismů dalších zemí viz dokument »
TISK
i