Kyjov
Znak Kyjov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Kyjov

Názvy hierarchických úrovní
1. "Klíčová oblast"
1.1 "Strategický cíl"

Rozbalit detaily

Strategie rozvoje města Kyjov s dopadem na území ORP 2021-2030

1. EKONOMICKÝ ROZVOJ

1.1 Zvýšit atraktivitu města pro podnikatele a investory

Deskriptory:
III.b podnikatelská infrastruktura
III.c služby pro podnikání

1.2 Vytvořit pověst města jako místa vhodného pro návštěvu a trávení dovolené

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu
XIV.b služby cestovního ruchu
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

1.3 Kvalitní bytový fond a připravené lokality pro novou výstavbu, zajištěnou dopravní obslužností a občanskou vybaveností

Deskriptory:
XVI.a bytový fond
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba

1.4 Udržet a dále zvyšovat výkonnost úřadu a efektivitu poskytovaných veřejných služeb

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.c veřejné služby

2. KVALITA ŽIVOTA

2.1 Udržet tradice kulturních a společenských akcí ve městě a rozvíjet renomé města na poli kultury

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění

2.2 Naplňovat cíle, priority a opatření plánu rozvoje sportu města

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace

2.3 Naplňovat cíle, priority a opatření aktuálního komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Kyjovska

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.d sociální infrastruktura
IX.e financování sociálních služeb

2.4 Trvale a efektivně podporovat dostupnost zdravotní péče v regionu

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb

2.5 Udržet stávající míru bezpečí a působit na snižování kriminality a výskytu negativních sociálních jevů

Deskriptory:
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.b kriminalita a prevence kriminality

2.6 Efektivní, dostupný a vyvážený systém předškolního a školního vzdělávání, aktivní podpora činnosti škol a institucí na území města a modernizace zařízení

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.f lidské zdroje VaV

3. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

3.1 Zabezpečit efektivní dopravní obslužnosti města a okolí včetně rozvojových zón

Deskriptory:
I.d průmyslové zóny
XI.a silniční doprava
XI.c železniční doprava
XI.h veřejná doprava

3.2 Zajistit kvalitní a bezpečnou dopravní infrastrukturu pro různé druhy dopravy

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.h veřejná doprava
XI.k nemotorová doprava

3.3 Zajistit kvalitní a kapacitně dostačující technickou infrastrukturu pro obyvatele města

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)

3.4 Využít moderní technologie pro rozvoj města a regionu a zvýšení kvality života jeho obyvatel

Deskriptory:
IV.f technické inovace
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Zdravé a čisté město s dostatkem veřejné zeleně

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.g omezování hluku a vibrací

4.2 Efektivní nakládání s vodními zdroji

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů

4.3 Efektivní nakládání s odpady

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

4.4 Udržitelné zásobování energiemi a jejich šetrné využívání na celém území

Deskriptory:
II.a elektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie
II.d hospodaření a úspory energie
TISK
i