Kroměříž
Znak Kroměříž

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Kroměříž

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Zdravotní plán města Kroměříž (2017)

1. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

1.1 Bude podpořena výstavba nových a rekonstrukce stávajících sportovišť

1.1.1 Zajistit rekonstrukci stávajících sportovišť
1.1.2 Podpořit výstavbu nových sportovišť

1.2 Bude poskytnuta finanční podpora na zdraví prospěšné aktivity

1.2.1 Podpořit komunitní organizování zdraví prospěšných aktivit
1.2.2 Město Kroměříž začne aktivně využívat prostředky ze zdrojů mimo vlastní rozpočet

1.3 Bude podpořeno zdravé stravování občanů

1.3.1 Podpořit správnou výživu na akcích města
1.3.2 Podpořit pití pitné vody

1.4 Bude podpořena nabídka pohybových aktivit pro všechny věkové kategorie

1.4.1 Podpořit prevenci bolestí zad
1.4.2 Zapojit se do kampaně "Do práce na kole a pěšky"

1.5 Posílení schopnosti občanů poskytnout první pomoc

1.5.1 Podpořit kurzy první pomoci pro veřejnost

1.6 Bude podpořena udržitelná mobilita (veřejná hromadná doprava, cyklistická a pěší doprava)

1.6.1 Aktivně veřejnosti prezentovat udržitelnou mobilitu

2. ZDRAVÍ MLADÝCH

2.1 Bude podpořen rozvoj zdatnosti dětí a mládeže

2.1.1 Podpořit pohyb a sportování mládeže

2.2 Bude zajištěna dostupnost aktivit pro děti a mládež

2.2.1 Podpořit pestrou nabídku nízkoprahových zařízení

2.3 Bude podporována péče o zdraví u dětí a mládeže

2.3.1 Zorganizovat informační kampaň o závislosti na el. médiích
2.3.2 Podpořit prevenci nadměrného užívání alkoholu a kouření u dětí a mladistvých
2.3.3 Zorganizovat interaktivní besedy na aktuální témata z oblasti zdraví u dětí a mládeže

3. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

3.1 Tvorba plánu mobility

3.1.1 Vytvořit plán mobility města

3.2 Omezení hlučnosti ve městě

3.2.1 Vymezit pravidla pro provozování hlučných aktivit (používání zábavní pyrotechniky, hudební produkce, hlučné dopravní prostředky atp.)

3.3 Posílení bezpečnosti při aktivní mobilitě

3.3.1 Podporovat aktivní mobilitu a její bezpečnost
3.3.2 Podporovat cyklodopravu ve městě a zajistit návaznost cyklostezek s okolními obcemi

3.4 Snížení prašnosti ve městě

3.4.1 Realizovat opatření na snížení prašnosti, zejména drobného polétavého prachu

4. PREVENCE NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

4.1 Bude podporována účast občanů na screeningových programech neinfekčních nemocí (preventivní vyšetření)

4.1.1 Podpořit různými formami účast občanů na screeningových vyšetřeních

5. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

5.1 Budou podpořeny činnosti zaměřené na zlepšení pohybové aktivity seniorů

5.1.1 Podpořit programy na seznámení seniorů s různorodými pohybovými aktivitami
5.1.2 Podpořit pohybovou aktivitu u seniorů v rámci mezigeneračního soužití

5.2 Zapojit seniory do dobrovolnických aktivit

5.2.1 Podpořit vznik dobrovolnického centra

5.3 Budou podporovány aktivity pro získávání dobrovolníků pro práci se seniory

5.3.1 Podpořit aktivity pro vyhledávání dobrovolníků pro práci se seniory

6. DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

6.1 Budou podporovány aktivity zlepšující duševní zdraví občanů

6.1.1 Rozvíjet komunitní aktivity na podporu duševního zdraví a psychohygieny

6.2 Zvýšit informovanost občanů v oblasti duševního zdraví

6.2.1 Podpořit vzájemnou integraci duševně nemocných osob s veřejností
6.2.2 Zajistit kontakty na odborníky v oblasti duševního zdraví a zveřejnit potřebné kroky při řešení krizových životních situací
TISK
i