Krnov
Znak Krnov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Krnov

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Krnov (2021-2022)

A. Zdraví a sociální služby

A.1 Navýšení počtu stomatologů

Popis / Komentář:
FZM 2016

A.2 Zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro seniory

A.3 Obnova veřejné služby a dalších nástrojů zaměstnanosti

Popis / Komentář:
FZM 2014

Náměty / Záměry:
Aktivity:
- vytváření příznivých podmínek pro pronájem prostor ve vlastnictví města
- jednání se zástupci Úřadu práce Bruntál o rozšíření servisu pro začínající podnikatele
- jednání se zástupci Okresní hospodářské komory Bruntál, Krnov o možnostech spolupráce
- podpora zaměstnavatelů v oblasti sociálních služeb – veřejná finanční podpora
- příprava stavby další etapy průmyslové zóny (předpoklad zahájení podzim 2015)
- záměr zřízení podnikatelského inkubátoru

A.4 Snížit vysokou nezaměstnanost

Popis / Komentář:
Problém je spojen s problémem G.1 = Chybí pracovní příležitosti.

Odpovědnost:
Město Krnov + další subjekty

Náměty / Záměry:
Aktivity města:

- vytváření příznivých podmínek pro pronájem prostor ve vlastnictví města,
- příprava stavby další etapy průmyslové zóny,
- podpora zaměstnavatelů v oblasti soc. služeb a školství,
- veřejně prospěšné práce - příležitost pro nezaměstnané,
- jednání s krajem o zřízení učebních oborů pro dívky

Připravované aktivity:
- jednání s UP o možnosti posílení aktivní politiky zaměstnanosti.

A.5 Zřízení komunitního centra v Kostelci

Popis / Komentář:
FZM 2015

A.6 Protišmejdovská opatření

Popis / Komentář:
FZM 2015

A.7 Podpora pečujících osob

Popis / Komentář:
FZM 2013 + FZM 2014

A.8 Navýšit sociální služby pro osoby s psychickým onemocněním

B. Kultura

I. Mladý stůl

C. Volný čas, sport

C.1 Přestavba zimního stadionu na multifunkční prostor - halu

C.1.1 Dostavba zimního stadionu (i venkovní části - parkoviště) P

C.2 Oprava bazénu a koupaliště

Popis / Komentář:
aktualizováno pro FZM 2016

Náměty / Záměry:
Realizované kroky:
2012: analýza stavu a nákladů
prosinec 2012: statické posouzení lázní
září 2013: studie rozšíření a modernizace lázní - 4 etapy, náklady cca 327 mil. Kč

Další kroky:
- projednání v Zastupitelstvu
- veřejné projednání s občany
C.2.1 Modernizace objektu lázní
Popis / Komentář:
FZM 2014

Náměty / Záměry:
září 2013: "Koncepční studie modernizace a rozšíření Městských lázní":
- investiční rámec: Celkem bez DPH, vč. koupaliště: 371 335 000 Kč

2015 - 2016 - Pracovní skupina v současné době definuje zadání ke zpracování studie proveditelnosti s variantním řešením.

C.3 Dokončení napojení cyklotrasy Chomýž - Bruntálská - Revoluční

C.4 Oprava atletického stadionu

Náměty / Záměry:
Problém: cenný sportovní areál v havarijním stavu
Realizované kroky: zpracována PD na stadion, neúspěšná žádost o dotaci
Další kroky: nové programovací období je novou příležitostí
C.4.1 Rekonstrukce atletického stadionu a Sokolovny
Popis / Komentář:
FZM 2014

Náměty / Záměry:
- byly realizovány demolice starých nefunkčních WC, demolice starých tribun a Brány borců a oprava elektroinstalace v budově Sokolovny.
- na počátku letošního roku byla podána projektová žádost o dotaci na rekonstrukci do programu MŠMT, čeká se na výsledky. Projektové náklady dle projektové dokumentace: 29 881 000 Kč, vč. DPH - výsledky prozatím nezveřejněny.
- v případě neschválení žádosti o dotaci se Město Krnov pokusí zrealizovat záměr z vlastních zdrojů, v méně nákladné variantě (do 20 mil. Kč).

C.5 Budování a rekonstrukce multigeneračních hřišť

Popis / Komentář:
FZM 2015

Náměty / Záměry:
Zpracována studie na multigenerační hřiště na Ježníku. Sportovní komise provedla audit sportovišť s určením priorit.

C.6 Rekonstrukce krnovského divadla

Popis / Komentář:
FZM 2015

Náměty / Záměry:
V roce 2015 rekonstrukce střechy divadla. 2016 - projekt - rekonstrukce interiérů v hodnotě cca 24mil Kč., květen 2016 podání žádosti o dotaci.

C.7 Modernizace školních hřišť a sídlištních plácků

Náměty / Záměry:
Problém: 83 venkovních hřišť v nevyhovujícím stavu
Realizované kroky: redukce na 38, otevřené zahrady MŠ pro mladší děti, Rákosníčkovo hřiště, 2 hřiště Smetanovy sady, cvičební prvky u ZŠ Janáčkovo nám. a u SVČ, dokončení skate-bike parku
Další kroky: hřiště u ZŠ Žižkova a Dvořákův okruh

C.8 Zajistit budovu k pořádání spol. akcí pro mladé

C.8.1 Nedostatek prostoru pro zábavu mladých (např. zábavný park, lanové centrum, mládežnická centra, atd.)
Náměty / Záměry:
Problém: absence prostoru pro neformální setkávání mladých
Realizované kroky: fórum mladých – červen 2014, průzkum potřeb (924 respondentů)
Březen 2016 - podána žádost na revitalizaci NKP Karnola - zde je uvažováno zázemí pro klubovou a zájmovou činnost.

C.9 Obnova areálu Cvilína (vč. životního prostředí)

Popis / Komentář:
FZM 2014

C.10 Posunout termín podávání žádostí o veřejnou finanční podporu

D. Životní prostředí, globální odpovědnost, udržitelná spotřeba a výroba

D.1 Kontejnery na bioodpad

Popis / Komentář:
aktual. pro FZM 2016:

Bude řešeno v návaznosti na vybudování kompostárny - v závislosti na schválení změny územního plánu (předpoklad schválení podzim 2016), následně podání žádosti o dotaci a realizace 2017-2018

D.2 Zajistit likvidaci bio-odpadu v domácnostech i obecně

D.2.1 Likvidace biologického odpadu - chybí kompostárna
Popis / Komentář:
FZM 2014

Náměty / Záměry:
Na 22. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného 6. listopadu 2013 byl usnesením č. 677/22 schválen záměr umístění kompostárny na pozemku - parc. č. 2688/1 v k. ú. Opavské Předměstí – lokalita nad letištěm a usnesením č. 678/22 bylo schváleno pořízení změny Územního plánu Krnov spočívající v prověření návrhu vymezení plochy pro realizaci kompostárny. Byla ustavena pracovní skupina, v návaznosti na změnu ÚP Krnova realizace 2017-2018
D.2.2 Zlepšení podmínek sběru bioodpadu

D.3 Vytvoření vodních prvků u Jezu

D.4 Další podpora třídění a nakládaní s odpady

Popis / Komentář:
FZM 2014

D.5 Řešení protipovodňové ochrany města

Popis / Komentář:
Řeší město Krnov ve spolupráci s Povodím Odry. Aktuální stav - viz
http://www.krnov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=7455&id=19441&n=protipovodnova-opatreni-ziskavaji-konkretni-podobu

D.6 Zlepšit přírodní prostředí – parky, řeky, vybavení

D.6.1 Zvýšit kvalitu údržby zeleně

E. Školství, vzdělávání a osvěta

E.1 Školní hřiště (Žižkova, Dvořákův okruh) - rekonstrukce, modernizace

Popis / Komentář:
FZM 2015

Náměty / Záměry:
Kompletní rekonstrukce hřiště u ZŠ Žižkova schváleno k realizaci v roce 2016 (cca 6 mil. Kč). Zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci hřiště u ZŠ Dvořákův okruh
E.1.1 Multifunkční hřiště u ZŠ Dvořákův okruh P

E.2 Lepší stravování ve školních jídelnách

Popis / Komentář:
FZM 2015 i 2016

Podnět od "Mladý stůl"

Náměty / Záměry:
2015 - 2016 kontroly v jídelnách, řešení petice týkající se stravování, možnosti zlepšení projednávány Radou města Krnova

E.3 Bezpečná cesta do škol

Popis / Komentář:
FZM 2014

Náměty / Záměry:
Jsou realizována tato opatření:

1.) Kamerový systém města - bude zřízen 13. kamerový bod na ul. Albrechtická, přičemž dojde k propojení kamerového systému města na služebnu Policie ČR
2.) Preventivní akce na školách
3.) Bezpečnostní nasvětlení přechodů pro chodce
4.) Bezpečnostní brzdný systém (červené pásy před přechody).. aj.

Další aktivity:
- jednání OŠKS s řediteli ZŠ o možnostech rozšíření výuky žáků I. stupně v oblasti dopravy (červen 2016)
zpracovává se projektová dokumentace k územnímu řízení k řešení předprostoru a okolí školních budov a jídelny ZŠ Žižkova, která reflektuje potřebu zvýšení bezpečnosti školáků
- v plánu je také jednání vedení se zástupci ZŠ Janáčkovo nám. týkající se stávající dopravně-bezpečností situace (červen 2015)

E.4 Bezpečné přechody u škol - hlídané

E.5 Rekonstrukce hřiště u SVČ

E.6 Podpořit integraci dětí se zdravotním postižením do ZŠ a MŠ +podpora pozice asistenta pedagoga

Náměty / Záměry:
Řešení:
- Zastupitelstvo po Fóru uvolnilo prostředky na měsíce 09 – 12/2012,
- v roce 2013 je příspěvek na asistenty zahrnut do rozpočtu města,
- také pro rok 2014 je příspěvek na asistenta zahrnut do návrhu rozpočtu.

Problém k budoucímu řešení:
- pouze 1 ZŠ v Krnově Janáčkovo nám. je bezbariérová

E.7 Financování pedagogických asistentů

Popis / Komentář:
FZM 2015

E.8 Nedostatek učebních oborů pro dívky

E.8.1 Málo učebních oborů pro žáky s nedokončenou školní docházkou a žáky praktických škol

H. Pocit bezpečí ve městě, doprava

H.1 Příprava západního obchvatu P

H.2 Bezpečné řešení křižovatek ve městě

H.2.1 Řešení křižovatky u Atletického stadionu: Petrovická - Smetanův okruh - Jesenická
Popis / Komentář:
FZM 2014

Náměty / Záměry:
- je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na vybranou variantu, kterou je tříramenná okružní křižovatka - předpokládané náklady: 14 300 000 Kč
- Ředitelství silnic a dálnic tuto akci nebude v nejbližší době realizovat – prioritou je nyní obchvat Krnova. Město Krnov nyní zvažuje další možnosti financování (dotační programy, financování z vlastních zdrojů…).
H.2.2 Řešení křižovatky Říční okruh - Šmeralova
Popis / Komentář:
FZM 2013 + FZM 2014 součástí problému "Koncepční řešení dopravy ve městě"

Náměty / Záměry:
Problém: bezpečí chodců a cyklistů
Realizované kroky:
do konce 2014 budou předloženy varianty řešení
Další kroky: výběr nejvhodnější varianty a její realizace

AKTUALIZOVÁNO:

Předběžně vybraná varianta:
- spočívá v úpravě s uspořádáním dvou odsazených stykových křižovatek s dělícím ostrůvkem zvýrazňujícím jejich situování.
- předběžné náklady: 5 819 702 Kč, bez DPH
- během roku by měla být zpracována projektová dokumentace
H.2.3 Zlepšit viditelnost na křižovatce ulic Partyzánská - Albrechtická
Popis / Komentář:
FZM 2012

H.3 Postavit okružní křižovatku u Sokolovny

H.4 Opravit chodník na Revoluční ulici

H.5 Bezpečný přechod u Sokolovny

Popis / Komentář:
Podnět od "Mladý stůl"

Náměty / Záměry:
Realizace přechodu v návaznosti na plánované řešení křitovatky kruhovým objezdem. Předpoklad realizace v roce 2018. (v závislosti na jednáních města Krnova s ŘSD)

H.6 Lepší propojení cyklostezek, cyklopruhy, propojení PZ

Popis / Komentář:
FZM 2015

Náměty / Záměry:
V roce 2015 vstup Krnova do Asociace měst pro cyklisty ČR. Ustanoven oficiální cyklokoordinátor a pracovní skupina. Záměr vytvořit cyklostrategii do konce roku 2016.

H.7 Zajištění bezpečnosti na přechodech pro chodce u škol (veřejná služba)

Popis / Komentář:
FZM 2015

H.8 Řešení cyklostezky do průmyslové zóny Krnov - Červený Dvůr

Popis / Komentář:
FZM 2014

H.9 Opravit chodníky na ul. Opavské a Albrechtické

H.10 Kontrola parkování – sídliště u Nemocnice, SPC

H.11 Zvýšit dohled na dětských parcích a hřištích

G. Podnikání, ekonomika a cestovní ruch

G.1 Nádraží Cvilín - zprovoznění zázemí pro cestující P

G.2 Zatraktivnění centra - oživení nabídkou služeb a řemesel

G.3 Propojení školství s trhem práce (již od ZŠ - podpora polytechnické výchovy)

G.4 Získat do majetku města lokalitu Šelenburku

Popis / Komentář:
FZM 2014

G.5 Chybí koordinace a spolupráce odborů MěÚ

Popis / Komentář:
FZM 2015

G.6 Oživení atraktivity Šelenburku

Popis / Komentář:
FZM 2015

Náměty / Záměry:
Ve spolupráci s Lesy ČR byly provedeny úpravy – doplněno zábradlí kolem zříceniny a vysekány nejhorší zarostlé oblasti. Bylo doplněno značení, včetně infotabulí.

G.7 Chybí pracovní příležitosti

Popis / Komentář:
Problém je spojený s problémem A1. = Snížit vysokou nezaměstnanost

Odpovědnost:
Město Krnov + další subjekty

Náměty / Záměry:
Aktivity města:

- vytváření příznivých podmínek pro pronájem prostor ve vlastnictví města,
- příprava stavby další etapy průmyslové zóny,
- podpora zaměstnavatelů v oblasti soc. služeb a školství,
- veřejně prospěšné práce - příležitost pro nezaměstnané,
- jednání s krajem o zřízení učebních oborů pro dívky

Připravované aktivity:
- jednání s UP o možnosti posílení aktivní politiky zaměstnanosti.

G.8 Chybí nabídka prostor pro střední a větší podnikání

F. Fungování a rozvoj města

F.1 Rekreační zóna podél řeky Opavy u Alberta a městských lázní P

F.2 Vybudování obchodní zóny P

F.3 Hlášení nápadů, připomínek, závad prostřednictvím internetových stránek + zpětná vazba a kontrola odstranění závad (SMS)

Popis / Komentář:
SPLNĚNO červen 2016.
Odkaz "Závady a nedostatky" na internetových stránkách města Krnova

F.4 Koncepční řešení dopravy ve městě

Popis / Komentář:
FZM 2014

Náměty / Záměry:
V současné době definuje odbor dopravy zadání k vypracování komplexní dopravně-bezpečnostní studie města Krnova, která poslouží jako podklad k případné koncepci dopravy ve městě jako celku.
V rámci aktualizace Strategického plánu rozvoje města Krnova vyjádřili členové pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a životní prostředí shodu nad potřebností zpracování Plánu udržitelné městské mobility.
- vstup Krnova do asociace měst pro cyklisty – čerpání dobré praxe, poskytování poradenství týkající se koncepčního řešení cyklodopravy na území města

F.5 Zajistit vodní prvek (kašnu) na Hlavním náměstí

F.6 Pracovní příležitosti

Popis / Komentář:
FZM 2015

Náměty / Záměry:
Zahájeny stavební práce na rozšíření průmyslové zóny. Jednání vedení města o využití brownfieldů ve městě.

F.7 Zlepšit dopravní dostupnost města a vybudovat obchvat

Popis / Komentář:
Odpovídá:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Náměty / Záměry:
Aktivity města (2013):
- zapojení ve Sdružení 1/11 – 1/57,
- jednání s ministrem dopravy,
- schválení záměru koupě posledního dotčeného domu ZM.

Současný stav a výhled na rok 2014:
- stavba připravena, vč. stavebního povolení,
- SFDI alokoval 15 mil. Kč – inž. činnost, geo. průzkum, zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.
F.7.1 Zahájení výstavby obchvatu
Náměty / Záměry:
Problém: denně 12 500 vozidel, z toho 4 830 těžká tranzitní doprava
Realizované kroky: RPD do dubna 2015.

Aktuální stav - obchvat ze strany města připraven k realizaci - v současné době probíhají jednání s EU o nutnosti nově zpracovat EIA.

F.8 Zajistit protipovodňovou ochranu města

Popis / Komentář:
Odpovědnost:
Povodí Odry

Náměty / Záměry:
Stav přípravy:
- Povodí Odry dokončuje výkupy,
- 2012 vydáno kladné EIA MŽP ČR,
- postupné zajišťování územních rozhodnutí a stavebních povolení,
- Konference o stavu přípravy akce "Opatření na ochranu před povodněmi"
F.8.1 Dokončit protipovodňová opatření na Opavě a Opavici

F.9 Posílení role městského architekta

TISK
i