Králíky
Znak Králíky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Králíky

Názvy hierarchických úrovní
1.1. "Oblast"
1.1.1 "Strategické cíle"
1.1.1.1 "Opatření/Projekty"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Králíky 2018-2026 [akt. 2023]

1.1. Podpora podnikání

1.1.1 Zvýšit atraktivitu města pro investory - zaměstnavatele

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.b podnikatelská infrastruktura
III.c služby pro podnikání
1.1.1.1 Ve spolupráci s CzechInvestem získat investory pro objekt č.p.420 (bývalá plynárna) a výrobní haly bývalé Hedvy, případně průmyslovou zónu Za Teslou
1.1.1.2 K plochám určeným pro průmyslovou výstavbu přivést dopravní a technickou infrastrukturu k průmyslové zóně Za Teslou
1.1.1.3 Aktivním přístupem k jednání s ČEZ dosáhnout zvýšení příkonu elektrické sítě
1.1.1.4 Iniciovat a podpořit vznik nových učebních oborů v rámci SOU opravárenské s technickým zaměřením
1.1.1.5 Zkvalitnění informačního systému hlášení závad na městské infrastruktuře
1.1.1.6 Vazba na cíl 2.2.1 (Zlepšit podmínky pro bydlení)

1.1.2 Zlepšit komunikaci s místními podnikateli

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
1.1.2.1 Kulatý stůl pro provozovatele místních obchodů a služeb
Setkání s podnikatelskými subjekty
Odpovědnost:
Kubín Václav, Město

Roky realizace:
2021, 2020

1.1.2.2 Setkání s podnikateli - prezentace záměrů města (diskuse)
Akademie začínajícího podnikání
Odpovědnost:
Cinková Martina, Kubín Václav

Roky realizace:
2023, 2022

1.1.2.3 Zvýšit náklad a zajistit distribuci Králického zpravodaje vč. inzerce místních podnikatelů do domovních schránek
1.1.2.4 Zprostředkovávat nabídku zaměstnání místních firem na webových stránkách města

1.2. Cestovní ruch

1.2 .1 Zpracovat komunikační strategii města (i v oblasti cestovního ruchu)

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
1.2 .1.1 Vytvořit aplikaci pro mobilní telefony - průvodce městem
1.2 .1.2 Zlepšit městský orientační systém a navigační reklamu pro turisty (v regionu i v příhraničním regionu Kladsko-Orlicko)
1.2 .1.3 Koordinovat a podporovat vybrané kulturní, společenské a sportovní akce lákající k návštěvě města (např. obnovit akci Cihelna)
1.2 .1.4 Jednotný vizuální styl komunikace města
1.2 .1.5 Propojit turistickou nabídku s komunikací dalších subjektů a s turistickými objekty v regionu
1.2 .1.6 Využívat regionální produkty v propagaci města
1.2 .1.7 Připravit a propagovat programy pro školní výlety do Králík a okolí
1.2 .1.8 Podporovat výměnné pobyty spolků a mládeže mezi partnerskými městy

1.2 .2 Zvýšit atraktivitu města, rozšířit nabídku aktivního trávení volného času

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
1.2 .2.1 Vybudovat a udržovat turistické trasy, naučné stezky a atraktivní informační mobiliář
1.2 .2.2 Projekt propojení Dolní Moravy a Králík cyklotrasou, nebo cyklostezkou (viz vazba na další cíle - 1.3.1,2 a 4)
1.2 .2.3 Udržovat a zatraktivnit síť cyklostezek
1.2 .2.4 Realizovat projekt úpravy veřejného prostranství kostela sv. Michala Archanděla na Velkém náměstí
Výměna stožárů a lamp v obci Dolní lipka a Prořední Lipka
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2022

1.2 .2.5 Studie úprav Velkého náměstí (zatraktivnění, odpočinkové plochy, regulace parkování apod.)
1.2 .2.6 Zajištění provozu Návštěvnického centra Kralický Sněžník
1.2 .2.7 Prezentovat infrastrukturu ubytování a služeb pro návštěvníky města na webu města
1.2 .2.8 Připravit studii rekonstrukce letního koupaliště

1.3. Dopravní a technická infrastruktura

1.3.1 Podporovat udržitelní dopravní módy, zejména veřejnou dopravu a cyklistickou dopravu

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.k nemotorová doprava
1.3.1.1 Aktivně vystupovat v jednání se zřizovatelem a provozovatelem integrovaného dopravního systému v zájmu zachování veřejné dopravy ve stávajícím rozsahu
1.3.1.2 Revitalizace autobusových zastávek
1.3.1.3 Točna a autobusová zastávka na ul. Nádražní
Rekonstrukce ulice Karla Čapka (dlažba)
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022, 2020

1.3.1.4 Bike & ride (forma kombinované přepravy s návazností cyklistické dopravy na veřejnou hromadnou dopravu - modernizace stojanů na kola u vlakového nádraží
Rekonstrukce ulice Karla Čapka (dlažba)
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022, 2020

1.3.1.5 Park & Ride, (forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu) - ul. Nádražní a u Jimexu
Rekonstrukce ulice Karla Čapka (dlažba)
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022, 2020

1.3.1.6 Kiss & Ride, (forma kombinované přepravy, umožňuje se zřizováním míst pro krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel v blízkosti nádraží a jiných zastávek veřejné dopravy, v blízkosti kulturních a sportovních středisek, případně u škol - u ZŠ Moravská
1.3.1.7 Zlepšit propagaci služby Senior taxi
Senior taxi
Odpovědnost:
Město, MĚSTSKÝ ÚŘAD Králíky

Roky realizace:
2023, 2022

Senior taxi
Odpovědnost:
Město, MĚSTSKÝ ÚŘAD Králíky

Roky realizace:
2023, 2022

1.3.1.8 Vazba na opatření 1.2.2.2 (Projekt "cyklo propojení" Dolní Moravy a Králík), 1.2.2.3 (údržba a zatraktivnění sítě cyklostezek) a 1.3.4.7 (osvětlení cykostezky Králíky-Červená Voda)

1.3.2 Zlepšit stav pozemních komunikací a komfort uličního prostoru

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.k nemotorová doprava
1.3.2.1 Vybudovat nový chodník v ulici Pivovarská - 2. etapa
1.3.2.2 Projektová příprava a postupná realizace rekonstrukcí místních komunikací vč. chodníků a uličního prostoru (ulice Nádražní, V Aleji, Karla Čapka a Sadová, Leoše Janáčka)
Oprava ulice Nádražní, V Aleji, Malé náměstí, Sadová, Karla Čapka
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2025, 2024

1.3.2.3 Odstraňování bariér

1.3.3 Regulovat parkování v centru města

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
1.3.3.1 Vazba na opatření 1.2.2.5 (Studie úprav Velkého náměstí)
Proluka v Dlouhé ulici – možnosti řešení
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022, 2021

1.3.4 Zvýšit bezpečnost účastníků provozu

Deskriptory:
XI.j bezpečnost v dopravě
1.3.4.1 Identifikace závad komunikační sítě pomocí systému hlášení závad a názorové mapy (příp. pocitové mapy pro žáky ZŠ a seniory) a následné odstraňování zjištěných závad
1.3.4.2 Kampaně dopravní osvěty Zdravého města Králíky
1.3.4.3 Dopravní výchovu na ZŠ a MŠ podpořit častějším využíváním mobilního dopravního hřiště
Vybudování dětského dopravního hřiště
Odpovědnost:
Šverák Pavel, Město

Roky realizace:
2023, 2022, 2021

1.3.4.4 Studie proveditelnosti a případné zavedení radarových měření rychlosti (zejména měření úsekové rychlosti) za účelem snížení rychlosti a hlučnosti provozu ve vybraných úsecích
1.3.4.5 Zajištění podmínek pro výkon přestupkové agendy po zavedení radarového měření ŘSD na komunikacích I. třídy ve správním obvodu ORP Králíky
1.3.4.6 Instalace mobilního informačního radaru pro měření rychlosti
Radary Dolní Lipka, Červený Potok, Dolní Boříkovice
Odpovědnost:
Kubín Václav, Město, MĚSTSKÝ ÚŘAD Králíky

Roky realizace:
2025, 2024

Obchůzky státní policie
Odpovědnost:
Kubín Václav, Město, MĚSTSKÝ ÚŘAD Králíky

Roky realizace:
2025, 2024

1.3.4.7 Projekt osvětlení cyklostezky Králíky-Červená Voda solárními lampami

1.3.5 Postupně obnovovat a rozšiřovat síť vodovodů a kanalizací

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
1.3.5.1 Opatření k zajištění obnovy vodohospodářské infrastruktury stanovená v Plánu obnovy kanalizace (Služby města Králíky) a Plánu obnovy vodovodů (VAK Jablonné nad Orlicí)
1.3.5.2 Výstavba vodovodu v Horní Lipce
Vodovod Horní Lipka
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022

1.3.6 Obnovovat veřejné osvětlení a snižovat jeho energetickou náročnost

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
1.3.6.1 Postupná výměna veřejného osvětlení za energeticky úsporné v rámci rekonstrukcí uličního prostoru a v harmonii s jeho charakterem - vazba na opatření 1.3.2.2
Projekt na snížení energetické náročnosti
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2025, 2024

Nové veřejné osvětlení Dolní Lipka + Prostřední Lipka
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022

1.3.6.2 Instalace osvětlení parkoviště u kulturního domu - solární lampy
1.3.6.3 Regulace veřejného osvětlení v rámci norem (po dobu energetické krize)
Nové veřejné osvětlení Dolní Lipka + Prostřední Lipka
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022

2.1. Životní prostředí

2.1.1 Udržovat a revitalizovat parky a veřejná prostranství

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
2.1.1.1 Ve spolupráci s osadními výbory připravit plán revitalizací veřejných prostranství a poptávaných sportovišť, resp. hřišť, v okrajových částech města
2.1.1.2 Revitalizace veřejného prostranství u ZŠ
Revitalizace prostoru mezi klášterem a Poutním domem - projektová dokumentace
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022

2.1.1.3 Revitalizace dětských hřišť
2.1.1.4 Lesopark s dětským hřištěm u sídliště Na Skřivánku
Lesopark - přípravné práce
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022

2.1.1.5 Vazba na opatření 1.2.2.4 (úpravy veřejného prostranství kostela sv. Michala Archanděla) a 1.2.2.5 (Studie úprav Velkého náměstí)
Výsadba javorové aleje k soše Pozorovatele v Dolní Hedeči
Odpovědnost:
Kubín Václav, MĚSTSKÝ ÚŘAD Králíky

Roky realizace:
2025, 2024

2.1.2 Zlepšit podmínky pro třídění odpadu

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
2.1.2.1 Zvýšení dostupnost nádob na tříděný odpad
2.1.2.2 Revitalizace sběrného dvora
Asfaltace obslužné plochy pro sběrný dvůr v ul. Hradecká
Odpovědnost:
Kubín Václav, Město

Roky realizace:
2025, 2024

2.1.2.3 Zkvalitnění stanovišť na tříděný odpad

2.1.3 Adaptovat město na změny klimatu

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
2.1.3.1 Zpracovat tzv. modrozelenou koncepci adaptace města na změny klimatu a žádat o dotace pro její realizaci
Volnočasový areál u Plynárenského potoka v Králíkách
Odpovědnost:
Kubín Václav, Město, MĚSTSKÝ ÚŘAD Králíky

Roky realizace:
2025, 2024

2.1.3.2 Vazba na opatření 2.3.2.1 (opatření při stavbách a rekonstrukcích veřejných budov)

2.2. Bydlení

2.2.1 Podporovat dostupnější bydlení

Deskriptory:
XVI.d dostupné bydlení
2.2.1.1 Iniciovat a podporovat projekt "Družstevní bydlení pro mladé"
Výstavba nových bytů
Odpovědnost:
Kubín Václav, Šverák Pavel

Roky realizace:
2025, 2024

2.2.1.2 Stanovit plán postupné rekonstrukce městského bytového fondu a postupně realizovat (1. etapa)
Bytový dům čp. 660 - nová střecha + fasáda
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022

2.2.1.3 Vytvořit koncepci sociálního bydlení vč. pravidel přidělování bytů
2.2.1.4 Výstavbu pro bydlení plánovat spolu se zajištěním kapacit městské infrastruktury, a to formou plánovací smlouvy s developerem (investorem)
Proluka v Dlouhé ulici – možnosti řešení
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022, 2021

Stavební pozemky v lokalitě na Skřivánku
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022

2.2.1.5 Podpořit zřízení tzv. dětské skupiny v souvislosti s bytovou výstavbou určenou primárně pro bydlení zaměstnanců investora

2.3. Veřejné budovy a vzhled města

2.3.1 Energetické úspory a snižování energetické náročnosti objektů města

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
2.3.1.1 Příprava a realizace plánu úsporných opatření a opatření ke snížení energetické náročnosti objektů v majetku města
Obnova fasády na městském muzeu směrem do dvora + dlažba
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022, 2021

Posoudit vhodnost budov v majetku města pro instalaci fotovoltaiky
Odpovědnost:
Šverák Pavel, Město

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

2.3.1.2 Zateplení severní strany budovy bývalého gymnázia, příp. budovy ZUŠ
Oprava budovy bývalého gymnázia - č. p. 367
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2025, 2024

Č.p. 483 ZUŠ Králíky - energetická opatření
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2025, 2024

2.3.1.3 Instalace fotovoltaiky na vybrané budovy v majetku města - prioritně areál ČOV
Energetické úspory - areál ČOV - instalace fotovoltaiky
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

Posoudit vhodnost budov v majetku města pro instalaci fotovoltaiky
Odpovědnost:
Šverák Pavel, Město

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

2.3.1.4 Výměna oken ZŠ (budova 5. května)
Oprava budovy č.p. 412 ZŠ Moravská (tzv. Žlutá škola)
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2025, 2024

2.3.1.5 Při všech rekonstrukcích objektů města klást důraz na opatření ke snížení energetické náročnosti objektu
Č.p. 483 ZUŠ Králíky - energetická opatření
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2025, 2024

2.3.2 Revitalizace veřejných budov

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
2.3.2.1 V projekční přípravě staveb a rekonstrukcí objektů města uplatňovat doporučená opatření adaptace na změnu klimatu
Posoudit vhodnost budov v majetku města pro instalaci fotovoltaiky
Odpovědnost:
Šverák Pavel, Město

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

2.3.2.2 Modernizovat interiér budovy polikliniky
2.3.2.3 Rekonstrukce hřbitovní zdi a budovy
Obnova střešního pláště hřbitovní budovy, oprava hřbitovní budovy
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2020

Oprava kostela - Prostřední Lipka
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022

Revitalizace hřbitova Heřmanice
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022

Projektová dokumentace – hřbitovní budova
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2024, 2023, 2020

2.3.2.4 Vazba na cíle 2.3.1 (snižování energetické náročnosti), 2.3.3.2 a 2.3.3.3 (další využití budovy bývalého gymnázia a ZUŠ)
Oprava budovy č.p. 412 ZŠ Moravská (tzv. Žlutá škola)
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2025, 2024

Oprava budovy bývalého gymnázia - č. p. 367
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2025, 2024

2.3.3 Zefektivnit správu a provoz objektů ve vlastnictví města

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
2.3.3.1 Posoudit možnost spojení příspěvkových organizací se stejným nebo velmi podobným zaměřením
Rekonstrukce č.p. 423 - navýšení kapacity (MŠ Pivovarská)
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2025, 2024

2.3.4 Chránit a regenerovat Městskou památkovou zónu Králíky a restaurovat historické památky

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění
2.3.4.1 Posouzení variant budoucího využití domu č.p. 367 (budova bývalého gymnázia) a následná příprava rekonstrukce objektu s ohledem na jeho další využití
Obnova fasády na městském muzeu směrem do dvora + dlažba
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022, 2021

Fasáda směrem do dvora čp. 275
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022, 2021

2.3.4.2 Obnovovat drobné sakrální stavby
Restaurování hrobky Gottfrieda Waltera
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022, 2021, 2007

Oprava kostela - Prostřední Lipka
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022

2.3.4.3 Projekt rekonstrukce budovy městské knihovny
Kompletní fasáda domu čp. 274
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022, 2021

2.3.4.4 Revitalizace veřejného prostranství v okolí kostela sv. Michaela Archanděla
Revitalizace prostranství kolem kostela sv. Michaela Archanděla - projektová dokumentace
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

2.3.4.5 Studie revitalizace veřejného prostranství na Velkém náměstí

3.1. Sociální služby a zdravotnictví

3.1.1 Podporovat dostupnost sítě zdravotních a sociálních služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.d sociální infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
3.1.1.1 Podpořit rozvoj terénní pečovatelské služby - investice do rozšíření zázemí pro Sociální služby Králicka
3.1.1.2 Vytvořit komunitní plán sociálních služeb
3.1.1.3 Jednáním se zdravotními pojišťovnami usilovat o zajištění dostupné zdravotní péče pro obyvatele města
3.1.1.4 Zajistit a komunikovat atraktivní nabídku benefitů pro lékaře (praktického lékaře a praktického lékaře pro děti a dorost) za účelem zřízení ordinace ve městě Králíky
3.1.1.5 Vazba na opatření 2.3.2.2 (Modernizovat interiér budovy polikliniky)

3.2. Kultura a společenský život, vzdělávání

3.2.1 Podporovat rozvoj kulturního a společenského života

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění
3.2.1.1 Chránit a rozvíjet tradiční akce (Králický karneval, Cihelna, Vánoční jarmark, ArtEx, …)

3.2.2 Podporovat výchovu a osvětu obyvatel

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
XVII.c veřejné služby
3.2.2.1 Zkvalitnit obsah Králického zpravodaje a zajistit jeho distribuci do schránek zdarma
3.2.2.2 Realizovat osvětové kampaně Zdravého města Králíky (např. v oblastech energetických úspor, zdravotní výchovy, bezpečnosti seniorů, bezpečnosti v dopravě, péče o životní prostředí apod.)

3.3. Sportovní a volnočasové aktivity

3.3.1 Udržovat a podporovat rozvoj infrastruktury sportu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
3.3.1.1 Vybudovat multifunkční sportovní halu
Sportovní hala
Odpovědnost:
Kubín Václav, Šverák Pavel

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

Fotbalové kabiny - projektová dokumentace
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022

3.3.1.2 Zřízení Skateparku
Skate park
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

3.3.1.3 Rekonstruovat tenisové kurty
Tenisové kurty
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022

3.3.1.4 Vazba na opatření 1.2.2.2 (Projekt "cyklopropojení" Dolní Moravy a Králík), 1.2.2.3 (údržba a zatraktivnění sítě cyklostezek) a 1.3.4.7 (osvětlení cykostezky Králíky-Červená Voda)

3.3.2 Podporovat volný čas dětí a mládeže

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
3.3.2.1 Prověřit možnosti zřízení Nízkoprahového centra mládeže v Králíkách
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Odpovědnost:
Kubín Václav, MĚSTSKÝ ÚŘAD Králíky

Roky realizace:
2023, 2022

3.3.2.2 Prezentace všech organizovaných sportovních aktivit na webu města a v dalších médiích a na sociálních sítích města
3.3.2.3 Dotační podpora spolkové a kulturní činnosti a sportovní výchovy dětí a mládeže
3.3.2.4 Podpora sportovní výchovy v mateřských školách
3.3.2.5 Vazba na opatření 1.2.2.8 (studie rekonstrukce letního koupaliště), 2.1.1.3 (revitalizace dětských hřišť) a 2.1.1.4 (Lesopark s dětským hřištěm u sídliště Na Skřivánku) a 3.3.1.2 (skatepark), 2.3.4.3 (projekt rekonstrukce městské knihovny)

4.1. Otevřený úřad

4.1.1 Zvyšovat dostupnost a transparentnost veřejné správy v souladu s novou komunikační strategií města

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XVII.h participace občanů na veřejné správě
4.1.1.1 Zajistit nové, přehledné a uživatelsky přívětivé webové stránky města
4.1.1.2 Zajistit transparentnost rozhodovacích procesů samosprávy
4.1.1.3 Veřejně projednávat rozvojové a investiční záměry, přípravu investičních akcí - zejména s obyvateli dotčených částí města
Heřmanice - studie vytvoření prostoru pro společenské akce osadního výboru
Odpovědnost:
Kubín Václav, Šverák Pavel, Město

Roky realizace:
2023, 2022

4.1.1.4 Zlepšit komunikaci radnice s místním částmi
Heřmanice - studie vytvoření prostoru pro společenské akce osadního výboru
Odpovědnost:
Kubín Václav, Šverák Pavel, Město

Roky realizace:
2023, 2022

Zlepšit slyšitelnost rozhlasu
Odpovědnost:
Šverák Pavel

Roky realizace:
2023, 2022

4.1.1.5 Zlepšit obsah a formu Kralického zpravodaje a zajistit jeho distribuci do schránek zdarma

4.1.2 Zefektivnit služby úřadu zaváděním moderních konceptů a postupů veřejné správy, vč. zajištění vyšší míry participace občanů na řízení města

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XVII.h participace občanů na veřejné správě
4.1.2.1 Realizovat tzv. participativní rozpočet
4.1.2.2 Pořídit elektronickou úřední desku
4.1.2.3 Aktivněji využívat sociální sítě a komunikační platformy města a zajistit jejich vzájemnou provázanost a podporu
4.1.2.4 Využívat nové osvědčené IT technologie, postupy a nástroje eGovernmentu
Doplnit na web města podněty občanů
Odpovědnost:
Kubín Václav, Město, MĚSTSKÝ ÚŘAD Králíky

Roky realizace:
2025, 2024

Kyberbezpečnost MěÚ Králíky
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2026, 2025, 2024

4.1.2.5 Rozvíjet a prohlubovat využívání moderních metod kvality ve veřejné správě (např. benchmarking)
Elektronická úřední deska
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2023, 2022

4.1.2.6 Rozvíjet místní agendu MA21 v rámci Národní sítě Zdravých měst
4.1.2.7 Vazba na cíl 4.1.1
Kyberbezpečnost MěÚ Králíky
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2026, 2025, 2024

4.1.3 Pravidelně aktualizovat strategické dokumenty, koncepce, právní předpisy a pasporty

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
4.1.3.1 Aktualizace Plánu rozvoje sportu
4.1.3.2 Pasportizace dopravního značení
4.1.3.3 Revize právních dokumentů a interních směrnic ve stanovených termínech
4.1.3.4 Monitoring, pravidelné vyhodnocování a aktualizace strategických rozvojových dokumentů města

4.2. Spolupráce a partnerství

4.2.1 Prohlubovat a rozšiřovat spolupráci s místními spolky i ostatními municipalitami v regionu i se zahraničními partnerskými městy

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
4.2.1.1 Rozvíjet spolupráci v rámci DSO Orlicko, MAS Orlicko a obcí správního obvodu ORP Králíky a Turistické oblasti Kralický Sněžník
4.2.1.2 Monitorovat a v orgánech města diskutovat příklady dobré praxe v ČR (NSZM, SMO ČR, SMS ČR) i v zahraniční (partnerských města)
4.2.1.3 Rozvíjet spolupráci se zahraničními partnerskými městy formou podpory výměnných pobytů sportovních a kulturních spolků
4.2.1.4 Zvát na veřejná jednání příslušných poradních orgánů samosprávy statutární zástupce spolků a podporovat tak výměnu názorů a zkušeností v organizaci sportovních a kulturních aktivit ve městě
4.2.1.5 Zajistit termínovou koordinaci a společnou propagaci všech kulturních a společenských akcí ve městě v kalendáři akcí na webu města i plakátovacích plochách
4.2.1.6 Podporovat propagaci náboru dětí do sportovních, kulturních a zájmových spolků a kroužků

4.3. Řízení financí města

4.3.1 Realizovat doporučená opatření vyplývající z dokumentu "Střednědobý výhled města Králíky s analýzou financí a ratingem" z roku 2021

Deskriptory:
XIX.a finance a finanční trhy
4.3.1.1 Zvýšení provozního salda rozpočtu města
4.3.1.2 Racionalizace sítě městských příspěvkových organizací
4.3.1.3 Zvýšení efektivity výdajů v oblasti kultury a cestovního ruchu
4.3.1.4 Na krytí investic přijmout Investiční úvěrový rámec a monitorovat možnosti získání dotací na krytí prioritních investic města a o dotace průběžně žádat
4.3.1.5 Aktualizovat analýzu financí města a rozpočtový výhled na další období
4.3.1.6 Akční plán Strategického plánu rozvoje města navázat na rozpočtový výhled
TISK
i