Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR

Kopřivnice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Zdravotní plán města Kopřivnice 2020-2022

1. ZDRAVÍ MLADÝCH A ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA

1.1 vytvoření podmínek pro zdravý vývoj dětí a mládeže, které jsou zaměřeny na všechny oblasti ovlivňující jejich zdravý fyzický a duševní vývoj. Pomoc dětem s osvojením správných návyků v oblasti výživy, hygieny, pohybu a v dalších oblastech života

1.1.1 Zdravé stravování a výživa
1.1.2 Prevence různých druhů závislosti
1.1.3 Prevence úrazů a nemocí
1.1.4 Zdravý pohyb
1.1.5 Zdravý start do samostatného života aneb Co bych měl vědět či umět
1.1.6 Prevence kriminality a trestní odpovědnost

2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

2.1 vytvoření podmínek, které přispějí k prodloužení aktivního života obyvatel seniorského věku, předejdou jejich sociální izolaci, umožní aktivní zapojení do života ve městě, vytvoří bezpečné podmínky pro život a zajistí potřebnou pomoc a péči v době omezení či ztráty soběstačnosti. Důležitým cílem je i mezigenerační spolupráce a solidarita

2.1.1 Podpora aktivizačních projektů zaměřených na seniory a mezigenerační aktivity
2.1.2 Podpora života seniorů v domácím prostředí a podpora domácí péče včetně mezigeneračních vztahů

3. ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

3.1 zlepšení podmínek pro psychosociální pohodu obyvatel, vytvoření bezpečného prostředí pro osoby ohrožené či postižené duševní chorobou, zajištění informovanosti o duševních nemocech a jejich destigmatizace ve společnosti a jejich odtabuizování

3.1.1 Zvýšení osvěty o duševních onemocněních aneb Duševní nemoc je choroba jako každá jiná

4. PREVENCE NEMOCÍ A ÚRAZŮ

4.1 realizace opatření vedoucích ke snížení výskytu infekčních i neinfekčních nemocí a úrazů

4.1.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví
4.1.2 Šíření informovanosti občanů o první pomoci

5. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY A PROSTŘEDÍ

5.1 vytvoření a rozvoj podmínek a aktivit pro zdravý a spokojený život obyvatel v místě, kde obyvatelé žijí a zdržují se, a to včetně institucí, které využívají (škola, práce apod.)

5.1.1 Podpora rodiny
5.1.2 Podpora společenské sounáležitosti a dobrovolnictví
5.1.3 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví obyvatel

6. SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM

6.1 realizace opatření vedoucích ke zvýšení osvěty a podpory nejen mezi závislými osobami, ale také mezi dalšími osobami, které jsou závislostí ohroženy či ovlivněny. Aktivity jsou zaměřeny i na další novodobé závislosti, jako je gamblerství, netolismus (závislost na internetu)

6.1.1 Omezení negativních dopadů konzumace alkoholu, drog a dalších novodobých závislostí na rodinu a komunitu
TISK
i