Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR

Kopřivnice

Názvy hierarchických úrovní
1. ""Oblast (Cíl Zdraví 21 WHO)""
1.1 "Místní cíl"
1.1.1 "Opatření"

Zdravotní plán města Kopřivnice 2017-2019

1. ZDRAVÍ MLADÝCH

1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)

1.1.1 Zohlednit cíle města ve vyučovacím předmětu „Výchova ke zdraví“
1.1.2 Podpořit zdravé stravování dětí a mládeže ve školách
1.1.3 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve školách

1.2 Podpora zdraví a prevence úrazů dětí a mládeže

1.2.1 Podpořit realizaci vhodných preventivních programů

1.3 Podpora aktivního trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže

1.3.1 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport dětí a mládeže

1.4 Podpora organizovaného aktivního trávení volného času dětí a mládeže

1.4.1 Podpořit sportování dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi

2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

2.1 Zajištění kapacit pobytových služeb pro seniory

2.1.1 Zajistit vznik domova pro seniory vč. zajištění péče pro seniory se spec. potřebami, např. Alzheimerovou chorobou

2.2 Podpora života seniorů v domácím prostředí a podpora domácí péče

2.2.1 Zajistit informovanost poradny seniorů, jejich rodin a veřejnosti o možnostech domácí péče a podpořit domácí péči

2.3 Podpora zdraví cílená na seniorský věk

2.3.1 Podpořit aktivizační programy cílené na seniorský věk

3. ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

3.1 Rozšíření zdravotních a souvisejících služeb v oboru péče o duševní zdraví

3.1.1 Zvýšit kapacitu zdravotních služeb psychiatrické a psychologické péče

3.2 Osvěta a výchova v oblasti péče o duševní zdraví

3.2.1 Podpořit realizaci aktivit na téma péče o duševní zdraví určených veřejnosti
3.2.2 V rámci dotačních programů podpořit aktivity duševního zdraví

4. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ MÍSTNÍ PODMÍNKY

4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví obyvatel města

4.1.1 Podpořit ekologicky udržitelné chování v dopravě
4.1.2 Vzdělávat a motivovat občany v ochraně životního prostředí
4.1.3 Podpořit ekologické vzdělávání ve školách
4.1.4 Rozvíjet ozelenění města
4.1.5 Trvale dbát na čistotu veřejného prostoru města
4.1.6 Realizace aktivit ke zlepšení ovzduší ve městě

4.2 Podpora bezbariérového prostředí ve městě

4.2.1 Rozšiřovat bezbariérové úpravy a trasy ve městě

4.3 Podpora podmínek pro zdravý životní styl

4.3.1 Zajistit rekonstrukce sportovišť a rozšíření v intravillánu města, které zlepší podmínky pro zdravý životní styl občanů

5. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví

5.1.1 Zajistit informování občanů
5.1.2 Podpořit zdraví prospěšné aktivity rodin

5.2 Podpora společenské sounáležitosti

5.2.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč generacemi
5.2.2 Podporovat mezigenerační aktivity
5.2.3 Podporovat aktivity prohlubující globální odpovědnost

6. SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI

6.1 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu,drog a tabáku

6.1.1 Podpořit aktivity škol ve výchově proti alkoholu, tabáku, drogám a gamblerství
6.1.2 Ztížit přístup mladých lidí k alkoholu, tabáku a drogám
6.1.3 Omezit alkohol a tabák na veřejných místech

6.2 Omezení negativních dopadů konzumace alkoholu a drog na rodiny a komunitu

6.2.1 Rozšířit služby v oboru prevence, poradenství a léčby závislostí

7. MOBILIZACE PARTNERŮ PRO ZDRAVÍ

7.1 Spolupráce s partnery ve městě

7.1.1 Zlepšit spolupráci mezi odbornou zdravotnickou veřejností ve městě
7.1.2 Ve spolupráci s firmami zohlednit téma prevence a podpory zdraví v péči o zaměstnance

7.2 Spolupráce s VŠ a výzkumem

7.2.1 Nastartovat spolupráci mezi vysokými školami a městem ve prospěch zdraví
TISK
i