Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR

Kopřivnice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast (Cíl Zdraví 21 WHO)"
1.1 "Místní cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Aktivita"

Zdravotní plán města Kopřivnice 2014-2016

1. ZDRAVÍ MLADÝCH

1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ)

1.1.1 Zohlednit cíle města ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví
1.1.2 Provázat preventivní programy a aktivity s výsledky studií o životním stylu dětí a mládeže
1.1.3 Podpořit zdravé stravování dětí a mládeže ve školách
1.1.4 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve školách

1.2 Podpora zdraví na úrovni rodin (malé děti, mladí lidé, rodiče)

1.2.1 Podpořit výchovu zdraví na úrovni Mateřských center

1.3 Prevence úrazů dětí a mládeže

1.3.1 Podpořit realizaci vhodných preventivních programů

1.4 Podpora aktivního trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže

1.4.1 Motivovat dětí a mládež pro dobrovolnou práci ve prospěch zdraví
1.4.2 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport dětí a mládeže

1.5 Podpora organizovaného aktivního trávení volného času dětí a mládeže

1.5.1 Podpořit sportování dětí a mládeže
1.5.2 Podpořit organizace pracující s dětmi a mládeží

2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

2.1 Zajištění kapacit pobytových služeb pro seniory

2.1.1 Zajistit vznik domova pro seniory vč. zajištění péče pro seniory se spec. potřebami, např. Alzheimerovou chorobou, 3-4. PRIORITA OBČANŮ

2.2 Podpora života seniorů v domácím prostředí a podpora domácí péče

2.2.1 Zajistit informovanost seniorů, jejich rodin a veřejnosti o možnostech domácí péče a podpořit domácí péči

2.3 Podpora zdraví cílená na seniorský věk

2.3.1 Podpořit aktivizační programy cílené na seniorský věk, 1. PRIORITA OBČANŮ
2.3.2 Podpořit vzdělávání seniorů 3-4 PRIORITA OBČANŮ

3. ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

3.1 Rozšíření zdravotních a souvisejících služeb v oboru péče o duševní zdraví

3.1.1 Zvýšit kapacitu zdravotních služeb psychiatrické a psychologické péče

3.2 Osvěta a výchova v oblasti péče o duševní zdraví

3.2.1 Podpořit realizaci na téma péče o duševní zdraví určených veřejnosti

4. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví obyvatel města

4.1.1 Podpořit ekologické chování v dopravě
4.1.2 Vzdělávat a motivovat občany v ochraně životního prostředí
4.1.3 Podpořit ekologické vzdělávání ve školách
4.1.4 Rozvíjet ozelenění města
4.1.5 Trvale dbát na čistotu veřejného prostoru města

4.2 Podpora bezbariérového prostředí ve městě

4.2.1 Rozšiřovat bezbariérové úpravy trasy ve městě

4.3 Podpora podmínek pro zdravý životní styl

4.3.1 Zajistit rekonstrukce sportovišť a rozšíření v intravilánu města, které zlepší podmínky pro zdravý životní styl občanů

5. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví

5.1.1 Zajistit informování občanů
5.1.2 Podpořit zdraví prospěšné aktivity rodin

5.2 Podpora společenské sounáležitosti

5.2.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč generacemi
5.2.2 Podporovat mezigenerační aktivity
5.2.3 Podporovat aktivity prohlubující globální odpovědnost

6. SNÍŽENÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI

6.1 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu, drog a tabáku

6.1.1 Podpořit aktivity škol ve výchově proti alkoholu, tabáku, drogám a gamblerství
6.1.2 Ztížit přístup mladých lidí k alkoholu, tabáku a drogám
6.1.3 Omezit alkohol a tabák na veřejných místech
6.1.4 Podpořit nekuřácké prostředí v provozovnách veřejného stravování

6.2 Omezení negativních dopadů konzumace alkoholu a drog na rodiny a komunitu

6.2.1 Rozšířit služby v oblasti prevence, poradenství a léčby závislostí, 2. PRIORITA OBČANŮ

6.3 Podpora výzkumu a vzdělávání

6.3.1 Podpořit aktivity vedoucí k prohloubení znalostí o závislostech, o problémech s řešením a o hrozbách následků

7. MOBILIZACE PARTNERŮ PRO ZDRAVÍ

7.1 Spolupráce s partnery ve městě

7.1.1 Zlepšit spolupráci s odbornou zdravotnickou veřejnosti ve městě
7.1.2 Ve spolupráci s firmami zohlednit téma prevence a podpory zdraví v péči o zaměstnance

7.2 Spolupráce s VŠ a výzkumem

7.2.1 Nastartovat spolupráci mezi vysokými školami a městem ve prospěch zdraví
TISK
i