KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Strategie Jihomoravského kraje pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování 2020-2028

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor školství JMK
Datum schválení
13.1.2020
Doba platnosti
2020 - 2028
Popis dokumentu
Strategie Jihomoravského kraje pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování na období 2020-2028 vychází z Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 schválené usnesením vlády České republiky ze dne 13. show
Implementace
K implementaci dochází pomocí krátkodobého realizačního plánu, který rozvíjí Strategii protidrogové politiky. V realizačním plánu jsou definovány jednotlivé specifické cíle protidrogové politiky JMK včetně aktivit k jejímu dosažení. Zodpovědnost za plnění strategie bude mít Odbor školství JMK. show
Výchozí legislativa
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních,
ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů
• Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí
• Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí,
včetně jejích akčních plánů Strategie reformy psychiatrické péče
• Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2019-2027
• Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním
chováním 2019–2027
• Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016-2020
• Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období
2018–2021
• Koncepce prevence kriminality JMK na období 2017–2021
• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období
2018-2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Radou Jihomoravského kraje usnesením č. 9122/20/R 130
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Příloha dokumentu obsahuje krátkodobý realizační plán pro období 2020–2021.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 2-3 rok neuvedeno
TISK
i