Jilemnice
Znak Jilemnice

Web provozuje NSZM ČR

Jilemnice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Aktivita"

Rozbalit detaily

Strategický plán města Jilemnice 2008-2025

VIZE města Jilemnice do roku 2025 Jilemnice je malebné město v podhůří západních Krkonoš. Je přirozeným správním centrem regionu a také městem s bohatou tradicí běhu na lyžích. Jilemnice chce stavět svoji prosperitu vedle nabídky kvalitního vzdělávání, zdravotní péče a služeb, také na volnočasových aktivitách sportovního a kulturního rázu jak pro usedlíky a občany spádových obcí, tak i pro návštěvníky západních Krkonoš. ... show

1. LIDSKÉ ZDROJE A KVALITA ŽIVOTA

Popis / Komentář:
Město Jilemnici, které je mimo jiné centrem veřejné správy pro celý mikroregion, lze považovat za regionální středisko dojížďky za prací. Příznivým faktorem pro rozvoj města v oblasti lidských zdrojů je kladný přírůstek obyvatel a ve srovnání s vyššími územními celky i příznivější věková struktura obyvatel. Život v Jilemnici zahrnuje širokou škálu oblastí důležitých pro spokojenost obyvatel a přímo působících na atraktivitu města z pohledu migračních toků a uspokojení různých skupin obyvatel.... »

1.1 Podpora zaměstnatelnosti a rozvoj vzdělanosti obyvatel v souladu s potřebami místního trhu práce

Deskriptory:
VII. Zaměstnanost a trh práce
Popis / Komentář:
Vysoká úroveň vzdělanosti a příznivá demografická struktura obyvatel je důležitým faktorem ovlivňujícím zaměstnanost obyvatelstva a napomáhajícím k naplňování ekonomických aktivit v daném území. Optimální rozvoj ekonomických aktivit v regionu je podmíněn nabídkou a poptávkou pracovní síly. Vzdělávací systém významným způsobem ovlivňuje podnikatelské prostředí v dané lokalitě a tím i jeho další vývoj.... »

1.1.1 1.1.A Rozšíření nabídky celoživotního učení obyvatel a zvyšování (re)kvalifikace obyvatel
Popis / Komentář:
Jednou z podmínek rozšiřování kvalifikace obyvatel Jilemnice a její lepší provázání s poptávkou trhu práce je zajištění cíleného celoživotního vzdělávání. Tato oblast vzdělávání se zaměřuje na tzv. následné vzdělávání, které rozšiřuje, případně mění kvalifikaci jedince.... »

Náměty / Záměry:
- podpora projektů zaměřených na celoživotní učení a vzdělávání
- iniciace a podpora rekvalifikačních kursů (Úřad práce v Semilech)
- podpora nových výukových programů a nástavbových studií
1.1.2 1.1.B Spolupráce města, škol, podnikatelů a úřadu práce; provázání studijních a učňovských oborů s místními ekonomickými činnostmi
Popis / Komentář:
Provázanost systému školství s trhem práce lze v Jilemnici docílit i v rámci středního či základního vzdělávání. Diverzifikace a flexibilita nabízených studijních oborů směrem k poptávce trhu práce zvýší podíl uplatněných absolventů v daném místě a zabrání tak „pracovní migraci“ do jiných regionů. Z pohledu stability trhu práce je důležité reagovat na potřeby podnikatelského sektoru a podporovat vzájemnou spolupráci se samosprávnými institucemi.... »

Náměty / Záměry:
- úzká spolupráce, společná setkání a diskuse s podnikateli a školami z regionu
- podchycení absolventů škol v regionu (motivace, chybějící obory,...)
- spolupráce s Úřadem práce v Semilech (dislokované pracoviště Jilemnice)
1.1.3 1.1.C Udržení a podpora sítě škol včetně komplexního vybavení a využití jejich kapacit
Popis / Komentář:
Kvalitu a rozvoj vzdělání ve městě výrazně ovlivňuje technické, prostorové a materiální vybavení školských zařízení. Opatření se tak zaměřuje i na investice do budov a vybavení vzdělávacích zařízení, zkvalitnění prostorového a materiálního vybavení. Záměrem opatření je proto především koncepčně řešit základní školství ve městě a zaměřit se na nevyhovující stav školních budov a jejich zastaralé vybavení.... »

Náměty / Záměry:
- koncepční řešení základního školství ve městě
- rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů
- modernizace a vybudování odborných učeben včetně jejich vybavení
- řešení nevhodných a nedostatečných prostorových podmínek škol a zkvalitnění jejich hygienických podmínek
Rekuperace do zateplených budov škol a mateřských škol - Rekuperace a fotovoltaika objektu MŠ a DC Spořilovská 994
Odpovědnost:
Hlaváč David

Realizátor:
Petra Novotná

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Po provedených zatepleních budov škol z dotačních titulů je potřeba pro dosažení úspory při požadavku na obsah CO2, provést efektivní vytápění pomocí rekuperace, V případě DC a MŠ Spořilovská bude osazena na jednu střechu pavilonu i fotovoltaika
Rekonstrukce prostor čp.103 (Sevastopol) - odstranění hygienických závad
Odpovědnost:
Hlaváč David, Korbelář Václav

Realizátor:
Václav Korbelář

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Vyřešení nového schodiště a hygienických zázemí pro žáky i pedagogy, včetně provedení nových rozvodů vody, kanalizace, elektřiny a datových sítí.
Snížení energetické účinnosti školní jídelny
Odpovědnost:
Hlaváč David, Šn

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Zpracování podkladů pro podání do 9. výzvy OPŽP - návrh gastronomického provozu, vytipování vhodných technologií, studie VZT.
Rekuperace do zateplených budov škol a mateřských škol - Rekuperace a fotovoltaika objektu MŠ Zámecká
Odpovědnost:
Hlaváč David

Realizátor:
Petra Novotná

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Po provedených zatepleních budov škol z dotačních titulů je potřeba pro dosažení úspory při požadavku na obsah CO2, provést efektivní vytápění pomocí rekuperace, bude osazena i fotovoltaika
Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Jilemnice, Komenského 288, včetně modernizace učeben pro výuku odborných předmětů
Odpovědnost:
Hlaváč David, Korbelář Václav

Realizátor:
Václav Korbelář

Roky realizace:
2027, 2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
rekonstrukce tříd, chodeb, elektrorozvodů, vody a kanalizace a datových rozvodů. Předpoklad využití finančních prostředků z IROPu pro období 2021-27 nebo postupně z ministerstva kultury, předpoklad realizace po ucelených celcích (patra, křídla)

1.2 Udržení a další zvyšování standardů všech potřebných forem sociální a zdravotnické péče

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
IX. Sociální služby
Popis / Komentář:
Specifický cíl 1.2. směřuje ke zvyšování kvality sociální a zdravotnické péče v Jilemnici. Dostupnost a úroveň těchto základních veřejných služeb výrazně determinuje atraktivitu území a ovlivňuje životaschopnost města. V Jilemnici je vcelku dobrá struktura občanské vybavenosti v této oblasti. Významnými zařízeními zdravotní a sociální péče je především Masarykova městská nemocnice a Dětské centrum, které jsou zařízeními s nadregionálním významem.... »

1.2.1 1.2.A Podpora kvalitních a dostupných služeb zdravotnické a sociální péče a dotčených zařízení
Popis / Komentář:
Cílem opatření je zajištění dostupnosti a kvality zdravotnických a sociálních služeb a zařízení ve kterých jsou tyto služby poskytovány. Jedná se především o rekonstrukci a modernizaci Masarykovy městské nemocnice, jakožto nejvýznamnějšího zdravotnického zařízení. Součástí opatření je i podpora realizace Komunitního plánu sociálních služeb. Záměrem opatření je také zkvalitnění fungování pečovatelské služby a s tím související péče o seniory, zdravotně postižené občany a matky s dětmi.... »

Náměty / Záměry:
- rekonstrukce a modernizace Masarykovy městské nemocnice a dalších zdravotnických zařízení včetně jejich materiálově-technického vybavení
- podpora Dětského centra Jilemnice jako zařízení nadregionálního charakteru
- zkvalitňování a rozvoj pečovatelské služby v Jilemnici
- podpora péče o seniory, matky s dětmi a zdravotně postižené občany
- rozšíření počtu sociálních bytů
- podpora charitativní činnosti
- podpora realizace aktivit navržených v Komunitním plánu sociálních služeb regionu Jilemnicko:
stacionář pro seniory vyžadující celodenní péči (moderní dům s pečovatelskou službou)
denní stacionář pro mládež a dospělé mentálně a zdravotně postižené a duševně nemocné
služby osobní asistence
bezbariérové přístupy a bezbariérové trasy v Jilemnici
azylový dům pro Semily, Turnov, Jilemnici (dům pro matky s dětmi, bezdomovci)
otevřený klub a informační centrum pro děti a mládež (nízkoprahové centrum pro děti a mládež)

Magnetická rezonance
Odpovědnost:
Kalenský Jiří, MMN a.s., Jilemnice

Realizátor:
MUDr. Jiří Kalenský, předseda představenstva MMN a.s.

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Modernizace stávajícího pracoviště novou technologií
Dostavba MMN a.s. v Jilemnici - stavba "Z"(demolice, obnova komunikací, vybudování parkovacích ploch a parkovacího domu, oplocení, vjezdový parkovací systém;
Odpovědnost:
Kalenský Jiří, MMN a.s., Jilemnice

Roky realizace:
2030

Náměty / Záměry:
zařazeno do databáze LK; oplocení řešit v rámci projektu "Bezpečnost ve městě", v rámci strukturálních fondů jen obtížně
Modernizace koupelen ve stávajících DPS/ výměna za sprchové kouty
Odpovědnost:
Šn

Roky realizace:
2029

Rozšíření kvantity a kvality služeb osobních asistentů - zvýšení počtu pracovních míst, odborná příprava osobních asistentů
Odpovědnost:
Odbor sociálních věcí

Roky realizace:
2029

Náměty / Záměry:
je požádáno o grant z LK; jedná se o organizační složku města (nutno zvážit možnost spojení charitní a pečovatelské služby k zefektivění jejich činností - společné plánování, koordinace akcí, služeb - zlevnění); v této souvislosti vhodné zahájit jednání s Charitou Studenec; vytvoření jednotné "Ošetřovatelské a pečovatelské služby"
Obnova a doplnění přístrojových technologií
Odpovědnost:
Hlaváč David, Kalenský Jiří, MMN a.s., Jilemnice

Realizátor:
MUDr. Jiří Kalenský, předseda představenstva MMN a.s.

Roky realizace:
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030

Náměty / Záměry:
Částky plánované pro jednotlivé roky ze strany MMN a.s., na modernizaci přístrojů a technologie
Podpora denního stacionáře pro mládež a dospělé mentálně a zdravotně postižené a duševně nemocné
Odpovědnost:
Odbor sociálních věcí

Roky realizace:
2029

Rekonstrukce dětského oddělení; propojení mezi dětským oddělením, rehabilitací a hlavní budovou
Roky realizace:
2030

Náměty / Záměry:
návrh: řešit z prostředků LK, města, MMN a.s., ze strukturálních fondů EU jen obtížně, zatím žádná vhodná výzva
Vybudování bezbariérových přístupů na základě návrhu bezbariérové trasy s důrazem na Poštu v Jilemnici, služebnu Policie České republiky a ostatní veřejné budovy
Roky realizace:
2029

Náměty / Záměry:
Propojit s nemotorovou dopravou, řešit propojení městských částí a významných cílů pro pěší a nemotorovou dopravu
Zřízení informačního centra, zahrnujícího otevřený klub. Vytvoření pracovního místa profesionálního pedagogicko-psychologického pracovníka, specialisty na volnočasové aktivity (zajištění zastupitelnosti např. prostředky a silami školských zařízení města Jielmnice)
Odpovědnost:
Odbor sociálních věcí

Roky realizace:
2029

Náměty / Záměry:
zjistit zkušenosti z dlouhodobě fungujícího obdobného klubu v Jičíně
Urgentní příjem - stavba "X"
Odpovědnost:
Kalenský Jiří, MMN a.s., Jilemnice

Realizátor:
MUDr. Jiří Kalenský

Roky realizace:
2030

Náměty / Záměry:
legislativní požadavek pro páteřní nemocnice. Budova, urgentní příjem s helipadem; rozšíření JIP pro všechny odbornosti, laboratoře, ortopedie
Nová rehabilitace , stavba "Y"
Odpovědnost:
Hlaváč David, Kalenský Jiří, MMN a.s., Jilemnice

Realizátor:
MUDr. Jiří Kalenský - předseda představenstva MMN a.s.

Roky realizace:
2030

Náměty / Záměry:
Výstavba nového pavilonu rehabilitace pro ambulantní a lůžkovou část, s centrálními sklady a výukovou místností pro žáky SZŠ.
Zřízení stacionáře pro seniory vyžadující celodenní péči - tzv. "domovenka" (ne dům pro seniory)
Odpovědnost:
Odbor sociálních věcí

Roky realizace:
2029

Bezbarierový přístup do DPS do 4 vchodů 476,477, 482,483: (šikmá schodišťová sedačka nebo výtah ?)
Roky realizace:
2029

Náměty / Záměry:
Byty v nejvyšších patrech již pro jiné (sociální) účely
1.2.2 1.2.B Trvalá aktualizace a následné plnění Komunitního plánu sociálních služeb Jilemnicka
Popis / Komentář:
Cílem opatření je zajištění aktuálnosti Komunitního plánu sociálních služeb regionu Jilemnicko, který vznikl během roku 2006. Vzhledem ke skutečnosti, že klienti nebo potencionální klienti získávají v tomto materiálu přehled o poskytovaných službách v regionu a o možnostech jak řešit různé problémy, je Komunitní plán sociálních služeb regionu Jilemnicko živým dokumentem, který je nutno průběžně aktualizovat a následně i monitorovat jeho plnění.

Náměty / Záměry:
- stanovení osob odpovědných za aktualizaci Komunitního plánu a předávání námětů kompetentním orgánům k realizaci

- setkávání pracovních skupin, zpracování a předávání výsledků z jejich jednání kompetentním orgánům města k realizaci
Rozšíření kvantity a kvality služeb osobních asistentů - zvýšení počtu pracovních míst, odborná příprava osobních asistentů
Odpovědnost:
Odbor sociálních věcí

Roky realizace:
2029

Náměty / Záměry:
je požádáno o grant z LK; jedná se o organizační složku města (nutno zvážit možnost spojení charitní a pečovatelské služby k zefektivění jejich činností - společné plánování, koordinace akcí, služeb - zlevnění); v této souvislosti vhodné zahájit jednání s Charitou Studenec; vytvoření jednotné "Ošetřovatelské a pečovatelské služby"
Podpora zřízení azylového domu pro Semily, Turnov, Jilemnici-krátkodobé ubytování pro matky s dětmi a zvlášť pro bezdomovce - alokovat místa pro Jilemnici dle míry finační participace města
Odpovědnost:
Vébrová Jindřiška, Odbor sociálních věcí

Realizátor:
Jindřiška Vébrová

Roky realizace:
2029

Náměty / Záměry:
zatím finančně podpořit dům pro matky s dětmi v Liberci, dostat informace o službách tohoto zařízení mezi občany města Jilemnice-ne jednorázově, ale dlouhodobá informovanost; zahájit ze strany města Jilemnice jednání s představiteli Římskokatolické církve k možnosti využití chátrajících far v Horní Branné a v Mříčné-prezentovat jako zájem města; pomoc ohroženým skupinám-etnické menšiny, znevýhodněné osoby, bezdomovci, osoby opouštějící výkon trestu, léčící se ze závislosti, rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce
Podpora společných komunálních projektů obcí Turnov, Semily, Jilemnice
Odpovědnost:
Otáhalová Ilona, Vébrová Jindřiška

Roky realizace:
2029

Náměty / Záměry:
všechny priority

1.3 Rozvoj volnočasových aktivit a podpora jejich zázemí

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XV. Kultura
Popis / Komentář:
Změny životního stylu zvyšují zájem jednotlivých skupin obyvatel o specifické možnosti trávení volného času. Možnosti realizace volnočasových aktivit, jejich nabídka a kvalita, jsou tak jedním ze stěžejních faktorů ovlivňujících atraktivitu sídla a spokojenost jeho obyvatel, což může mít vliv na jeho demografickou strukturu, posléze i na ekonomickou prosperitu a další ekonomicko společenské ukazatele. Město Jilemnice má širokou nabídku možností trávení volného času zejména v oblasti sportu.... »

1.3.1 1.3.A Modernizace i budování prostor a zařízení pro trávení volného času či rekreace na území města XXX
Popis / Komentář:
Cílem opatření je především modernizace stávajících zařízení pro trávení volného času a budování nových prostor, které v Jilemnici chybí. Jedním z důvodů je také skutečnost, že kvalita volnočasových zařízení může mít vliv na rozvoj cestovního ruchu ve městě. Větší zařízení (např.... »

Náměty / Záměry:
- údržba, zkvalitnění a zatraktivnění existujících sportovních zařízení, zejména sportovního stadionu (umělá horolezecká stěna ve sportovní hale,...)
- dokončení rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu (rozšíření nabídky aktivit – solno-jodová jeskyně, vodní atrakce)
- vyhledávání vhodných prostor, popř. využití stávajících ploch pro menší sportovní aktivity, jejich podpora a údržba (malá hřiště, dětská hřiště, plácky)
- koncepční rozvoj chybějících či specifických sportovišť (bike-park, skate-park, kluziště, kurty,...)
- modernizace a rekonstrukce kulturních zařízení (SD Jilm – kino, střešní krytina,...)
- výstavba krytého přírodního podia pro menší kulturní akce
Rekonstrukce plaveckého bazénu; rekonstrukce dětského bazénu - nerezová vana, parní komora, infrasauna, skluzavka, vodní chrliče a další služby a zázemí
Odpovědnost:
Hlaváč David, Hornig Jaroslav

Realizátor:
Jaroslav Hornig

Roky realizace:
2021, 2020

Náměty / Záměry:
zařazeno do databáze LK;
Dostavba tenisového areálu - řešení jihovýchodu sportovního areálu (stadion)
Odpovědnost:
Hlaváč David

Roky realizace:
2026, 2025

Náměty / Záměry:
dobudování zázemí pro tenis a volejbal, úprava asfaltové plochy, nevyužívaného tenisového kurtu, diskuse o komplexním řešení areálu ve spolupráci se Sportovním centrem
Obnova dětských hřišť
Odpovědnost:
Hlaváč David

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
možnost rozšířit na zajištění volnočasových aktivit všech generací, modernizace stávajícch + další rozšíření Postupné opravy prvků dle zpracovaných revizních zpráv. V roce 2022 provedena částečná výměna prvků v ulicích J. Buchara, J. Weisse - výměna, u čp. 1000. Další postupné výměny na hřišti ve vnitrobloku, Za nemocnicí, za Tescem. Zamyslet se nad rozvržením ploch hřišť, jejich využití dle věkového složení uživatelů.
Sportoviště pro Hrabačov - Na bělidle
Odpovědnost:
Hlaváč David

Roky realizace:
2026, 2025, 2024

Náměty / Záměry:
Vytipován vhodný pozemek, který mohl v budoucnu navázat na cyklostezku od Víchové nad Jizerou. Záměr uspořádání plánovacího setkání, na kterém by se vyjasnily priority občanů části Hrabačov.
Hoření zahrada, vybudování amfiteátru, vybavení ozvučovací technikou
Roky realizace:
2030

Náměty / Záměry:
V případě přemístění ZUŠ do objektu bývalé spořitelny (čp.141) bezpředmětné
Oplocení stadionu, vybudování zimního kluziště
Odpovědnost:
Hlaváč David, Hornig Jaroslav

Roky realizace:
2030

Náměty / Záměry:
možnost propojení projektů, kluziště přírodní - názor PS 3
"Jilemnice-Rekonstrukce všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka“
Odpovědnost:
Čechová Jana, Šn, Oddělení rozvoje

Roky realizace:
2018, 2017, 2016

Náměty / Záměry:
Cílem přestavby areálu bylo zlepšení tréninkových podmínek pro místní a tradiční oddíly (ČKS SKI Jilemnice, KB Jilemnice, z.s.), rozšíření nabídky prostoru pro užívání pro místní školy a nabídka pro trávení volného času široké veřejnosti (nejen místním občanům) . Areál nabízí špičkové podmínky pro trénink střelby při zátěži biatlonistům na střelnici se 20 stavy a dobré podmínky pro trénink na kolečkových lyžích. Projekt byl rozdělen do tří etap a byl postaven v letech 2017 -2018. Celkové stavební náklady dosáhly výše 69 497 496 Kč (dotace z LK činila 25 mil Kč, dotace z MŠMT 20 mil. Kč a vlastní podíl činil 19 021 093 Kč). Zhotovitelem stavby po proběhlém výběrovém řízení se stala Společnost Hraběnka M - SILNICE a.s. Laušman a Malý. Stavba byla zahájena 10.12.2016 a do roku 2018 bylo vybudováno:
Příloha:
naklady-projektu.pdf [453.5 kB, pdf]

Rekonstrukce všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka, Jilemnice
Odpovědnost:
Čechová Jana, Hornig Jaroslav, Šn

Realizátor:
ing. Jaroslav Hornig

Roky realizace:
2018, 2017, 2016

Náměty / Záměry:
Vybudování nového sportovně rekreačního areálu částečně v prostoru bývalé dráhy pro kolečkvé lyže vybudované v roce 1976. Areál představuje dvě parkoviště s celkovou kapacitou 66 OA, obslužný objekt na začátku areálu (užívaný ČKS SKI Jilemnice), biatlonovou střelnici s osvětlením (20 stavů), trestným kolečkem 150 m a 3 obslužné objekty (mazací buňky, sklad střeliva, kanceláře Klubu biatlonu a WC), osvětlené dráhy v celkové délce 2,5 km a chodník od obslužného objektu k lesu.
Příloha:
naklady-stavby_1.xlsx [15.5 kB, xlsx]

1.3.2 1.3.B Široká nabídka volnočasových, vzdělávacích a preventivních aktivit pro děti mládež i dospělé
Popis / Komentář:
Opatření je zaměřeno na oblast aktivního trávení volného času všech skupin obyvatel a na rozšiřování a zkvalitňování možností kulturních, společenských a sportovních aktivit v Jilemnici. Podpora rozvoje činnosti nejrůznějších spolků a dobrovolných sdružení přispěje k rozšíření nabídky pro cílové skupiny obyvatel s vyhraněnými zájmy a potřebami a k zachování tradic a kultury v celém regionu.... »

Náměty / Záměry:
- podpora místních spolků, sdružení a sportovních klubů a zajištění jejich provozu (Společenský dům JILM, Městská knihovna, Mateřské centrum, Sportovní centrum, ...)
- podpora aktivit NNO a vzájemná spolupráce v pořádání kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí v Jilemnici
- podpora místních tradic a významných kulturně-společenských akcí, prezentace odkazů významných osobností a sportovních úspěchů
- zajištění vhodných prostor pro volnočasové, vzdělávací a preventivní aktivity (zřídit otevřený klub pro děti a mládež, zřídit rukodělnou dílnu,...)
- prevence a řešení sociálně-patologických jevů
Vybudování stezky s lavičkami na Hraběnce (Naplnění cíle 5.2 Zdravotního plánu)
Odpovědnost:
Hlaváč David, Hornig Jaroslav, Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.

Roky realizace:
2022, 2021

Náměty / Záměry:
Instalace laviček při chodníku od vstupního obslužného objektu do areálu Hraběnka čp.1200, směrem k nejvyššímu a výhledovému místu ("U lavičky")

1.4 Optimalizace občanské vybavenosti z hlediska vyvážené nabídky služeb a zajištění bezpečnosti

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
XX.b kriminalita a prevence kriminality
Popis / Komentář:
Bohatá nabídka služeb je jedním ze základních faktorů ovlivňujících celkovou kvalitu života ve městě a širokém okolí. Kvalitní maloobchodní síť, dostatek specializovaných obchodů a přítomnost obchodních center se širokým sortimentem zvyšují nákupní možnosti místních občanů a posilují ekonomické prostředí regionu. V Jilemnici je zároveň žádoucí podporovat drobné maloobchodní provozovny v centru města, jejichž fungování má vazbu i na rozvoj místní ekonomiky a cestovního ruchu.... »

1.4.1 1.4.A Udržení služeb občanské vybavenosti na území města a jejich další rozvoj
Popis / Komentář:
Záměrem tohoto opatření je další rozvoj občanské vybavenosti, drobných služeb a zlepšení nákupních možností obyvatel. Podporován bude především vznik nového nákupního centra, které je občany silně postrádáno. Je také třeba udržet maloobchodní provozovny v centru města a optimalizovat obchodní síť na celém území Jilemnice. Naplněním opatření dojde ke zvýšení spokojenosti občanů v Jilemnici a podpoře dalšího ekonomického rozvoje

Náměty / Záměry:
- zajistit důstojné prostředí pro poslední rozloučení (smuteční síň, urnový háj, hřbitov,...)
- optimalizovat kvalitní obchodní síť, zejména v souvislosti s novou bytovou výstavbou
- urychlit a podpořit výstavbu velkoprodejny ve městě
Městská knihovna, přesun, modernizace
Odpovědnost:
Hlaváč David

Realizátor:
partner Václava Zvelebilová

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Přemístění knihovny z nevyhovujících prostor v čp.1, přizpůsobení moderním trendům v knihovnictví , obsaženo v AP 2020-21
Areál hřbitovů, výstavba smuteční síně, veřejné osvětlení, veřejné WC
Odpovědnost:
Hlaváč David

Realizátor:
Martin Šnorbert

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Vybudování rozlučkové smuteční síně s nezbytným zázemím pro pozůstalé
zařazeno do databáze LK; převedení pozemku církve (hřbitov) na město, obsaženo v AP 2020-2021
1.4.2 1.4.B Prevence kriminality a zkvalitnění bezpečnosti a ochrany veřejných prostranství
Popis / Komentář:
Toto opatření se zabývá prevencí kriminality vzhledem k pocitu bezpečí ve městě. Nízká míra kriminality a dobrá funkce složek ochrany obyvatel pozitivně přispívá nejen k rozvoji bydlení, ale také k rozvoji podnikání a dalších aktivit. V Jilemnici je na území města nízká kriminalita. Cílem opatření je proto udržení tohoto příznivého stavu a podpora fungování složek ochrany obyvatel (Policie ČR, městská policie, hasiči,...).

Náměty / Záměry:
- spolupráce s Městskou policií Jilemnice a Policií ČR (nepovolené parkování, přednášková činnost o dopravní výchově a osvětové akce,...)
- iniciace programů a akcí dopravní výchovy (dopravní hřiště, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny bez úrazů,...)
- zajištění majetkové a osobní ochrany formou bezpečnostních opatření a systémů
- zpracování strategie prevence kriminality na území města
- zkvalitňování systému krizového řízení a plánování
- aktualizace vyhlášky o veřejném pořádku
- přijetí vyhlášek o výherních hracích automatech a omezení doby provozoven
- zvýšení počtu městských strážníků
Strategie prevence kriminality (Prevence kriminality a zkvalitnění bezpečnosti a ochrany veřejných prostor)
Odpovědnost:
Hlaváč David

Roky realizace:
2029

Náměty / Záměry:
Rozšiřování kamerového systému
Vybudování bezpečnostního systému MMN - parkovací automaty, závory, kamerový systém, elektronický zabezpečovací systém, napojení na pult centrální ochrany městské policie
Odpovědnost:
Kalenský Jiří, MMN a.s., Jilemnice

Realizátor:
Jiří Kalenský

Roky realizace:
2030

Náměty / Záměry:
viz výše - řešit v rámci celkového projektu "Bezpečnost ve městě", zvážit možnost propojení s SC, oplocením SC, dalšími bezp. prvky; možnost vzniku centrálního pultu ochrany mimo Hasičský záchranný sbor, s tímto souvisí vytvoření nových pracovních míst mětských strážníků, možné řešit z projektu v rámci strukturálních fondů EU, z dlouhodobého hlediska ale zůstane městu, zvážit návratnost investice, dle MMN značná, systém se vyplatí; zvážit také možnost řešení prostřednictvím soukromých bezpečnostních firem (ale rizika, omezená míra spolehlivosti, obtížné zapojení v oblasti kizového řízení)
Hasičská stanice Hrabačov
Odpovědnost:
Hlaváč David, Šn

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Dlouhodobá spolupráce při hledání vhodného pozemku pro výstavbu nové stanice na území města Jilemnice. Spolufincování nákupu pozemku pro HZS LK. Nositel projektu HZS LK. Po výstavbě stanice bude nastolena otázka, co s využitím místností v ulici Roztocká čp. 500.

1.5 Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení partnerství, zapojování občanů do věcí veřejných

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XVII.h participace občanů na veřejné správě
XII.g omezování hluku a vibrací
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
Popis / Komentář:
Prostřednictvím fungujícího partnerství a efektivní veřejné správy lze dosáhnout konsensu v krocích směřujících k dalšímu rozvoji města a tím zamezit sporným a neefektivním postupům. K tomu může dopomoci vedle dobré vzájemné informovanosti všech partnerů také výměna zkušeností s orgány veřejné správy, firmami i veřejností a to i v jiných městech a regionech v rámci i mimo rámec ČR.... »

1.5.1 1.5.A Posílení vzájemné spolupráce a informovanosti mezi orgány města, veřejnosti a ostatními subjekty
Popis / Komentář:
Cílem opatření je zlepšení práce veřejné správy, živá komunikace s občany a ostatními subjekty v regionu i jeho okolí a aktivní zapojení veřejnosti do řešení otázek rozvoje Jilemnice. Naplnění opatření přispěje k zapojení veřejnosti do řešení otázek rozvoje města, k zajištění zpětné vazby a k diskusi o věcech veřejných.... »

Náměty / Záměry:
- informovat občany o činnosti veřejné správy (lepší umístění úředních desek,...)
- zajistit jejich zpětnou vazbu a umožnit diskusi veřejnosti k věcem veřejným
- zapojit veřejnost do řešení problémů rozvoje města (pořádání kulatých stolů,...)
- zlepšovat internetové stránky města (zpřístupnit rozvojové dokumenty veřejnosti...)
Hasičská stanice Hrabačov
Odpovědnost:
Hlaváč David, Šn

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Dlouhodobá spolupráce při hledání vhodného pozemku pro výstavbu nové stanice na území města Jilemnice. Spolufincování nákupu pozemku pro HZS LK. Nositel projektu HZS LK. Po výstavbě stanice bude nastolena otázka, co s využitím místností v ulici Roztocká čp. 500.
1.5.2 1.5.B Efektivní veřejná správa a navazování a udržování partnerství
Popis / Komentář:
Cílem opatření je kvalitní veřejná správa v Jilemnici a uplatnění principu partnerství při rozvoji města a současně i zásad místní Agendy 21 ve veřejné správě. Cílem je také využití zkušeností jak tuzemských, tak i zahraničních obcí a regionů a podpora členství města Jilemnice v organizacích usilujících o rozvoj celého regionu.

Náměty / Záměry:
- vzdělávání a zvyšování kvality veřejné správy, profesionální přístup úředníků a politiků k občanům
- zavádění a podpora principů místní Agendy 21 ve veřejné správě
- navazování a udržování spolupráce s tuzemskými i zahraničními obcemi a regiony, rozvoj aktivit s novými partnerskými obcemi a regiony
- podpora akcí založených na partnerství obcí za účelem dosažení společných cílů (mikroregion Jilemnicko, MAS,...)

2. EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH

Popis / Komentář:
Město Jilemnice vždy patřilo mezi nejvýznamnější hospodářská centra západních Krkonoš. Výraznou změnou město prošlo ve druhé polovině 20. století. Změnila se především struktura průmyslu, kdy byl v turistickém letovisku s tradiční textilní výrobou a zemědělstvím podporován rozvoj strojírenského a potravinářského průmyslu. Došlo k potlačení hostinské činnosti, drobných řemesel i soukromých zemědělců. Město tak postupně ztrácelo charakter letoviska přívětivého pro turisty.... »

2.1 Tvorba příznivých podmínek pro rozvoj podnikání na území města

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
2.1.1 2.1.A Zintenzivnění spolupráce mezi městem a místními podnikateli
Popis / Komentář:
K tomu aby byl potenciál rozvoje města Jilemnice náležitě využit, přispějí činnosti realizující toto opatření. Aktivity města a podnikatelské záměry podnikatelů by musí být v souladu. Aby byl podpořen rozvoj podnikání, je nezbytné mít dostatek informací na obou stranách. Proto je nutné vytvoření takového systému, který by vzájemnou informovanost a komunikaci podpořil.... »

Náměty / Záměry:
- pravidelná setkávání představitelů města, městského úřadu a podnikatelů
- podpora pořádání workshopů, poradenských seminářů a setkání podnikatelů
- zlepšení informovanosti (webové stránky s on-line formuláři, katalog podnikatelských aktivit a služeb, katalog nabídek pro rozvoj na území města,...)
2.1.2 2.1.B Nabídka a příprava vhodných lokalit pro podnikání a propagace investičních a podnikatelských příležitostí ve městě
Popis / Komentář:
Záměrem opatření je nabídnout místním podnikatelům k využití vhodné plochy a nebytové prostory, které jsou ve vlastnictví města a u kterých se neplánuje využití v oblasti veřejných služeb poskytovaných ze strany města či jim řízených organizací. Nabídnuté prostory by měly podnítit další podnikatelské aktivity ve městě. Pro investory je nutné mít připravené lokality, případně objekty k realizaci podnikatelského záměru.... »

Náměty / Záměry:
- využití stávajících nebytových ploch a prostor pro podnikání
- podpora zainvestování (zasíťování) ploch pro podnikatelské účely
- společná prezentace a propagace města a investičních příležitostí

2.2 Rozvoj základní a doplňkové infrastruktury cestovního ruchu a zvýšení turistické nabídky města

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch
2.2.1 2.2.A Rozvoj turistické infrastruktury pro návštěvníky
Popis / Komentář:
Cílem tohoto opatření je rozšíření spektra a zvýšení kvality základní infrastruktury cestovního ruchu (stravovací a ubytovací zařízení), která má rozhodující význam pro zatraktivnění města a nalákání tuzemských i zahraničních návštěvníků do celého regionu na vícedenní pobyty a to i mimo turistickou sezónu.... »

Náměty / Záměry:
- podpora vzniku a rozvoj ubytovacích a stravovacích kapacit ve městě (hotely, kemp,...)
- rekonstrukce koupaliště včetně jeho rozšířeného využití mimo jiné i pro cestovní ruch (autocamp, podium, kurty, zdroj vody,...)
- výstavba sportovně-rekreačního areálu - příměstský les (sportovně-rekreační trasy, ohniště,...)
- doplnění a rozšíření turistických atraktivit (expozice muzea v čp.1, měděné doly,...)
- rozšíření a údržba sítě rekreačních tras (rozšíření pěší stezky Jilemnice známá neznámá – okruh u Martinic – spolupráce s Lesy ČR, po stopách začátku lyžování v Krkonoších – Benecko, mohyla Hanče a Vrbaty, „Jabloneček“,...)
- zlepšování systému turistického značení na území města a jeho okolí
Přestavba prostor terminálů - autobusové nádraží v Jilemnici (vlastník BUS line), zastávka v Hrabačově, nádraží ČD (AP 2020-21)
Odpovědnost:
Hlaváč David

Realizátor:
partner Šnorbert

Roky realizace:
2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
Přizpůsobení stávajících prostorů požadavkům 21.století (dopravní řešení AN z diplomové práce pana Rosiny, terminál v Hrabačově studie od J.Langerové, zastávky ČD (Jilemnice, Hrabačov) zatím v záměru , AP 2020-21
Dopravní propojení všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka a městského koupaliště cyklostezkou
Odpovědnost:
Hlaváč David, Kožnar Aleš

Realizátor:
partner Šnorbert

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
Rozšíření dráhy s chodníkem a všesportovního využití areálu (outdoorové hřiště, discgolf atd.), propojení na parkoviště u Roztocké ulice a dále ke koupališti Napojení na sportovní areál, kopíruje stávající kolečkovou dráhu a pokračuje směrem k plánovanému biotopovému koupališti. Je uvažována obousměrná dvoupruhová komunikace s integrovaným provozem pěších. Celková délka 1 600 m, z toho 1 100 m v šíři 6 m, 500 m v šíři 3 m. Navržen povrch z asfaltového betonu.
Měděné doly
Roky realizace:
2030, 2012

Rozšíření ubytovacích kapacit na úrovni, výstavba hotelu pro návštěvníky města, firem
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2030

Pěší turistický okruh v Jilemnici součást trasy„Jilemnice známá neznámá“ – rozšíření?
Odpovědnost:
Hlaváč David, Komise Zdravého města a MA21

Roky realizace:
2030

"Jilemnice-Rekonstrukce všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka“
Odpovědnost:
Čechová Jana, Šn, Oddělení rozvoje

Roky realizace:
2018, 2017, 2016

Náměty / Záměry:
Cílem přestavby areálu bylo zlepšení tréninkových podmínek pro místní a tradiční oddíly (ČKS SKI Jilemnice, KB Jilemnice, z.s.), rozšíření nabídky prostoru pro užívání pro místní školy a nabídka pro trávení volného času široké veřejnosti (nejen místním občanům) . Areál nabízí špičkové podmínky pro trénink střelby při zátěži biatlonistům na střelnici se 20 stavy a dobré podmínky pro trénink na kolečkových lyžích. Projekt byl rozdělen do tří etap a byl postaven v letech 2017 -2018. Celkové stavební náklady dosáhly výše 69 497 496 Kč (dotace z LK činila 25 mil Kč, dotace z MŠMT 20 mil. Kč a vlastní podíl činil 19 021 093 Kč). Zhotovitelem stavby po proběhlém výběrovém řízení se stala Společnost Hraběnka M - SILNICE a.s. Laušman a Malý. Stavba byla zahájena 10.12.2016 a do roku 2018 bylo vybudováno:
Příloha:
naklady-projektu.pdf [453.5 kB, pdf]

Rekonstrukce všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka, Jilemnice
Odpovědnost:
Čechová Jana, Hornig Jaroslav, Šn

Realizátor:
ing. Jaroslav Hornig

Roky realizace:
2018, 2017, 2016

Náměty / Záměry:
Vybudování nového sportovně rekreačního areálu částečně v prostoru bývalé dráhy pro kolečkvé lyže vybudované v roce 1976. Areál představuje dvě parkoviště s celkovou kapacitou 66 OA, obslužný objekt na začátku areálu (užívaný ČKS SKI Jilemnice), biatlonovou střelnici s osvětlením (20 stavů), trestným kolečkem 150 m a 3 obslužné objekty (mazací buňky, sklad střeliva, kanceláře Klubu biatlonu a WC), osvětlené dráhy v celkové délce 2,5 km a chodník od obslužného objektu k lesu.
Příloha:
naklady-stavby_1.xlsx [15.5 kB, xlsx]

Rekonstrukce koupaliště, zeleň, biotopové čištění
Odpovědnost:
Hlaváč David

Realizátor:
partner Jaroslav Hornig

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Revitalizace prostoru bývalého letního koupaliště pomocí biotopového čištění, vybudování nové přístupové cesty, parkoviště obslužného objektu a nových bazénu s herními prvky.
Příloha:
01.jpg [6.9 MB, jpg]

2.2.2 2.2.B Zkvalitnění marketingu a služeb za účelem zlepšení image města a zlepšení dostupnosti informací o nabídce města pro turisty
Popis / Komentář:
Cílem opatření je zlepšení propagace a prezentace města Jilemnice včetně zde pořádaných akcí. S tím souvisí dobře fungující marketing v oblasti cestovního ruchu nejen na úrovni města. Pro další rozvoj turistiky v Jilemnici je důležitá koordinace jednotlivých činností rozvoje cestovního ruchu a kvalitní informační systém.... »

Náměty / Záměry:
- spolupracovat s Městským informačním centrem Jilemnice a vybudovat nové informační centrum v Hrabačově – pod SMO směrování spíše na Jablonec n/J.,...)
- zkvalitnit informační systémy ve městě (tvorba propagačních materiálů, informační plochy a panely, městský informační systém,...)
- zajistit dostatečnou a kvalitní nabídku služeb pro návštěvníky města (on-line systémy, flexibilní provoz dotčených zařízení, rychlá občerstvení,...)
- rozvinout spolupráci s Geoparkem Český ráj (zpřístupnění rarit v okolí,...)

3. INFRASTRUKTURA A BYDLENÍ

3.1 Vytváření podmínek pro bydlení a zefektivnění správy a hospodaření s majetkem města

Deskriptory:
XVI. Bydlení
Popis / Komentář:
Rozvoj bydlení, kvalita domovního a bytového fondu včetně doprovodné infrastruktury má vliv na stabilizaci místního obyvatelstva a zvyšuje atraktivitu dané lokality pro trvalé bydlení, což se následně odráží v demografickém vývoji území. V současné době nedostupnost bydlení v Jilemnici přispívá k migračnímu odchodu obyvatel z města, zejména pak mladých rodin a tím je nepřímo podporován úbytek potenciální pracovní síly. Základním cílem je vytvoření standardního trhu bydlení na úrovni města.... »

3.1.1 3.1.A Budování nového bytového fondu a zainvestování území pro bytovou výstavbu včetně zajištění vlastnických vztahů k uvažovaným rozvojovým lokalitám
Popis / Komentář:
Cílem opatření je zlepšit podmínky pro budování nového bytového fondu, a to jak prostřednictvím výstavby rodinných domků, tak nových bytů a přilákat tak do Jilemnice nové obyvatele, případně nabídnout možnost kvalitnějšího bydlení pro stávající obyvatele města.... »

Náměty / Záměry:
- příprava a prodej ploch pro výstavbu rodinných domků
- zajištění výstavby infrastruktury pro výstavbu rodinných domů
- výstavba nových bytů různých typů na území města
Koordinovaná výstavba OS Nouzov
Odpovědnost:
Hlaváč David

Realizátor:
Martin Šnorbert

Roky realizace:
2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Náměty / Záměry:
Zainvestování pozemků pro umožnění individuální výstavby rodinných a řadových domů (9+6) v lokalitě Nouzov, dle architektonického návrhu ateliéru UNIT s.r.o. Praha. Předpoklad jednotného vzhledu lokality s vyřešením veřejných prostranství. Provedení rozvodu vody, obou kanalizací, plynu, komunikací, veřejného osvětlení, veřejné zeleně a herních prvků.
Příloha:
unit_st_jilemnice_nouzov_072017_.pdf [24.1 MB, pdf]

Rodinné domy u "Zvědavé uličky"
Odpovědnost:
Hlaváč David, Šn

Realizátor:
Trömmerová, Šnorbert

Roky realizace:
2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Umístění stavby čtyř dvojdomů a související infrastruktury, teréních a zahradních úprav v místě bývalé mazutové kotelny včetně dělení dotčených pozemků. Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje dotčených parcel jako celku. Připravit podmínky pro vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výstavbu infrastruktury a souboru rodinných domů. Dne 14.5.2024 proběhla elektronická aukce, které se účastnil 1 zájemce (fy LAMA)
Obytný soubor Buben příprava pozemků pro bytovou výstavbu (dotažení sítí k lokalitě, spolupráce s Developerem, výkup komunikací) (prodej družstvu ?)
Odpovědnost:
Hlaváč David, Kožnar Aleš, Šn

Roky realizace:
2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
1. etapa zahrnuje bydlení a doprovodnou infrastrukturu pro obytný soubor o kapacitě cca 116 obyvatel, vodovod pro distribuci pitné a požární vody, splaškovou kanalizaci pro hospodaření se srážkovými vodami, plynovod pro distribuci zemního plynu, veřejné osvětlení. Předpoklad výběru developera.
Pozemek z vícekriteriálních hledisek z urbanistické vize spíše nedopuručen k zástavbě, jak je uveden v ÚP
3.1.2 3.1.B Revitalizace stávajícího bytového a domovního fondu a koncepční řešení nebytových prostor v majetku města
Popis / Komentář:
Záměrem opatření je postupně rekonstruovat bytový i domovní fond na území města, se zaměřením na objekty postavené panelovou technologií a na veřejné budovy. Většina panelových objektů již vyžaduje potřebnou revitalizaci. V tomto směru je třeba především realizovat další etapy regenerace sídliště Spořilov za podpory dotačních prostředků. Je také třeba koncepčně řešit nebytové prostory ve vlastnictví města a hledat jejich efektivní a plné využití (např.... »

Náměty / Záměry:
- revitalizace stávajícího bytového fondu s důrazem na sídliště - dokončit 7.-10. etapu regenerace panelového sídliště Spořilov (využití prostředků z Programu regenerace panelových sídlišť)
- rekonstrukce ostatních panelových objektů ve vlastnictví města
- koncepční řešení majetku města (pivovar, stará budova gymnázia, stará poliklinika, stabilizovat stav prostoru Areálu služeb – bývalé OSP,...)
Snížení energetické účinnosti školní jídelny
Odpovědnost:
Hlaváč David, Šn

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Zpracování podkladů pro podání do 9. výzvy OPŽP - návrh gastronomického provozu, vytipování vhodných technologií, studie VZT.

3.2 Optimalizace vnitřního dopravního systému ve městě a zlepšení jeho dostupnosti individuální i veřejnou dopravou

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
3.2.1 3.2.A Rekonstrukce místních komunikací včetně jejich údržby, rozšíření parkovacích ploch a zavádění opatření pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve městě
Popis / Komentář:
Cílem opatření je koncepční řešení dopravní situace ve městě a optimalizace vnitřního dopravního systému v Jilemnici. Jedná se o rekonstrukce místních komunikací, chodníků, včetně jejich údržby popř. jejich další výstavba. Složité je také dopravní značení ve městě, které by mělo být přehodnoceno a optimalizováno. Záměrem je také optimalizace parkování ve městě z hlediska potřeb obchodníků, obyvatel a návštěvníků.... »

Náměty / Záměry:
- koncepční řešení dopravy ve městě
- zlepšování technického stavu místních komunikací včetně jejich údržby
- rozšíření parkovacích kapacit a výstavba parkovacích ploch ve městě
- budování, zkvalitňování a údržba komunikací pro chodce (chodníky, lávky,...)
- odstranění dopravních závad a řešení nebezpečných dopravních míst a křižovatek
- dopravní opatření vedoucí k bezpečnějšímu provozu (dopravní značení, ostrůvky, ukazatelé okamžité rychlosti,...)
Spořilov - provedení nově koncipovaných komunikací po provedení vodovodu a kanalizace
Odpovědnost:
Hlaváč David

Realizátor:
Ondřej Šimůnek VHS Turnov

Roky realizace:
2021, 2020

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce dožívající infrastruktury v obytné čtvrti Spořilov (vodovod, kanalizace, VO), včetně rozšíření zpevněných povrchů místních komunikací (Zahradní, Jubilejní, Knoblochova, Budovatelská, Spořitelní)
Instalace vysouvacích sloupků do ústí ulice Jana Harracha
Odpovědnost:
Hlaváč David

Realizátor:
František Augustin

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Výsuvné sloupky poskytují vyšší kontrolu a míru zabezpečení před vjezdem aut do pěší zóny. Nabízí maximální ochranu, nezasahují do okolního prostředí a nesnižují jeho estetickou hodnotu. Sloupky lze s využitím přístupového systému či elektrickým ovládáním v případě potřeby a na pokyn jednoduše zasunout do země. Nutnost vyřešit přívod elektrické energie.
Obnova infrastruktury a povrchů v ulicích Na Drahách a Na Žuliánce
Odpovědnost:
Hlaváč David

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce inženýrských sítí, vozovky a chodníků. V roce 2023 realizace ulice Na Drahách, v roce 2024 realizace ulice Na Žuliánce. Akce ve spolupráci s VHS.
Obnova infrastruktury a povrchů ulice Za Lázněmi
Odpovědnost:
Horáček Vladimír

Roky realizace:
2026, 2025

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce inženýrských sítí, vozovky a chodníků. Akce ve spolupráci s VHS.
Chodník v ulici Roztocká
Odpovědnost:
Hlaváč David

Roky realizace:
2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Návrh na vybudování chodníku v Roztocké ulici (silnice III/28411). Délka řešeného úseku 910 m po levé straně silnice ve směru od Roztok u Jilemnice. Optimální šířka chodníku 2 m, což by znamenalo zásah i do vedlejších pozemků i oplocení, proto je uvažováno i s chodníkem v šíři 1,5 m. Aktuální problémy: odvodnění - voda stéká do silničních příkopů, které ústí neznámo kam, bude nutné doplnit uliční vpusti; zásah do stávajících inženýrských sítí - veřejné osvětlení, přeložky NN.
Obnova povrchu komunikace Pod Hatí
Odpovědnost:

Roky realizace:
2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
V návaznosti na akci VHS vodojem Hrabačov
Obnova povrchu komunikace a osvětlení ulice Nádražní
Odpovědnost:

Roky realizace:
2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Od železničního přejezdu k čp. 48.
Vybudování chodníku v ulici Zámecká
Odpovědnost:
Hlaváč David, Kalenský Jiří

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Akce ve spolupráci s MMN a.s., vybudování chodníku, rozšíření místní komunikace Zámecká a umístění VO
Mostní program
Odpovědnost:
Hlaváč David

Roky realizace:
2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Náměty / Záměry:
most v ulici J. Weisse (již opravený 2022, most u Jarmary 2023 -2024, most u SDJ projekce)
3.2.2 3.2.B Podpora vhodných forem dopravy k zajištění dobré dostupnosti města, především z hlediska cestovního ruchu a dojížďky za prací
Popis / Komentář:
Cílem tohoto opatření je podpora zkvalitnění integrovaného dopravního systému v regionu, rozšiřování dopravní obslužnosti a zavádění alternativních způsobů dopravy. Z hlediska intenzity a periodicity spojů je třeba ve spolupráci s místními dopravci zkoordinovat autobusovou a vlakovou dopravu. Železniční trať č. 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou vyžaduje celkovou revitalizaci, ať už z hlediska veřejné přepravy osob, tak jejího alternativního využití.... »

Náměty / Záměry:
- rozšiřování místní sítě cyklotras a cyklostezek (i na území města) včetně související infrastruktury a jejich propojení s ostatními trasami regionálního i nadregionálního významu
- zavádění a podpora sezónních spojů k posílení turistické dopravní dostupnosti (skibusy, cyklobusy,...)
- koordinace autobusové a vlakové dopravy v návaznosti na dopravu obyvatel do zaměstnání a dětí do škol (propojení železniční a autobusové dopravy včetně návaznosti spojů) – spolupráce s dopravci
- revitalizace železniční tratě Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou a podpora železniční dopravy (České dráhy, jízdy parního vlaku,...)
Chodník v ulici Roztocká
Odpovědnost:
Hlaváč David

Roky realizace:
2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Návrh na vybudování chodníku v Roztocké ulici (silnice III/28411). Délka řešeného úseku 910 m po levé straně silnice ve směru od Roztok u Jilemnice. Optimální šířka chodníku 2 m, což by znamenalo zásah i do vedlejších pozemků i oplocení, proto je uvažováno i s chodníkem v šíři 1,5 m. Aktuální problémy: odvodnění - voda stéká do silničních příkopů, které ústí neznámo kam, bude nutné doplnit uliční vpusti; zásah do stávajících inženýrských sítí - veřejné osvětlení, přeložky NN.
Pruh pro pěší Hrabačov - Dolní Štěpanice (kolem KSS LK)
Odpovědnost:
Horáček Vladimír

Roky realizace:
2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Ve fázi záměru.
Lávka Hrabačov
Náměty / Záměry:
zařazeno do databáze LK;
Cyklostezka Jilemnice - Martinice v Krkonoších
Odpovědnost:
Hlaváč David

Roky realizace:
2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Cyklostezka spojující obce Jilemnice a Martinice v Krkonoších. Je navržena
zcela nově, jako obousměrná dvoupruhová komunikace jednotné šířky 3,0 m s celková
délka cca 1547 m. Předurčena je pro zajištění alternativního dopravního spojení za prací, uvažována je s
integrovaným provozem pěších. Navržena je jednotně s povrchem z asfaltového betonu. Mimoúrovňové křížení se silnicí II/293 je řešeno betonovými prefabrikovanými prvky, z nichž budou montovány dva tubusy. Jeden bude sloužit pro převedení vodoteče, druhý zajistí průjezdný profil pro cyklostezku. Křížení s vodním tokem Jilemka je realizováno formou dřevěné věšadlové lávky navvmonolitických betonových opěrách.
Zelení dojde k oddělení cyklostezky od silnice II/293 souvislým stromořadím. Je navržena kombinace dvou dřevin v závislosti na charakteru území. Vysazovány budou stromy dubu letního Quercus robur a třešně ptačí Prunus avium.

Na části katastru obce Martinice v Krkonoších a Roztoky u Jilemnice provede a podá žádost o dotaci z MAS Přiďte Pobejt obec Martinice. Jilemnice žádá o dotaci z IROP.
Budování a značení A ÚDRŽBA cyklotras a návazné infrastruktury (cyklotrasa Jizera)
Odpovědnost:
PN

Vypracování koncepce bezmotorové dopravy (včetněcyklostojanů a doprovdných opatření)
Odpovědnost:
Hlaváč David

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

3.2.3 3.2.C Kvalitní dopravní propojení Jilemnicka s návazností na sousední regiony a centra, modernizace regionální silniční sítě a její napojení na státní silnice vyšších tříd
Popis / Komentář:
Jedním z předpokladů rozvoje Jilemnice a celého regionu v oblasti infrastruktury, ale i ekonomického rozvoje a cestovního ruchu, je kvalitní napojení na sousední regiony, převážně na turistické oblasti Krkonoše a Český ráj. Stav regionálních silnic vyžaduje modernizaci a rekonstrukci, ale i kapacitnější napojení na plánovanou rychlostní komunikaci R35. Pro celý region se jeví jako nejideálnější severní nebo tzv.... »

Náměty / Záměry:
- jednat o „přiblížení“ rychlostních komunikací (R 35), zlepšení dopravního napojení na turistickou destinaci Český ráj (Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR)
- zlepšit dopravní dostupnost Jilemnicka a dopravu do klasických horských center, modernizace krajské silniční sítě (silnice II. a III. tříd – Liberecký kraj)

3.3 Zajištění zásobování technickou infrastrukturou, její modernizace a další rozvoj

Deskriptory:
XVI. Bydlení
Popis / Komentář:
Kvalitní technické sítě jsou nezbytným předpokladem udržitelného rozvoje města. Z oblasti technické infrastruktury patří k největším problémům Jilemnice nevyhovující stav vodovodní a kanalizační sítě. Zásadní prioritou města je proto v této oblasti dobudování a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury. Jedná se o zajištění funkčního systému svedení a čištění odpadních vod, ale i dostatečné kapacity vodovodních sítí.... »

3.3.1 3.3.A Intenzifikace, rekonstrukce a údržba technických sítí na území města
Popis / Komentář:
Opatření je zaměřeno především na rekonstrukci a dokončení kanalizační sítě v chybějících částech města včetně vytvoření generelu kanalizace a na zajištění zásobování pitnou vodou rekonstrukcí vodovodních sítí, které jsou již za hranicí životnosti. Jako náprava stavu je připravován projekt rekonstrukce i intenzifikace úpravny vody Hrabačov, která se tak stane hlavním zdrojem pitné vody, a rekonstrukce vodovodů a vodovodních přivaděčů.... »

Náměty / Záměry:
- zajistit do budoucna zásobování pitnou vodou (rekonstrukce vodovodního přivaděče Bátovka,...)
- vytvoření generelu kanalizace a odkanalizování zbývajících částí města (projekt Čistá Jizera,...)
- údržba a rekonstrukce technických sítí, investice do nových sítí především v rámci nové výstavby
- podpora a rozvoj informačních a komunikačních technologií a systémů
Spořilov - provedení nově koncipovaných komunikací po provedení vodovodu a kanalizace
Odpovědnost:
Hlaváč David

Realizátor:
Ondřej Šimůnek VHS Turnov

Roky realizace:
2021, 2020

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce dožívající infrastruktury v obytné čtvrti Spořilov (vodovod, kanalizace, VO), včetně rozšíření zpevněných povrchů místních komunikací (Zahradní, Jubilejní, Knoblochova, Budovatelská, Spořitelní)
Obnova infrastruktury a povrchů v ulicích Na Drahách a Na Žuliánce
Odpovědnost:
Hlaváč David

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce inženýrských sítí, vozovky a chodníků. V roce 2023 realizace ulice Na Drahách, v roce 2024 realizace ulice Na Žuliánce. Akce ve spolupráci s VHS.
Obnova infrastruktury a povrchů ulice Za Lázněmi
Odpovědnost:
Horáček Vladimír

Roky realizace:
2026, 2025

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce inženýrských sítí, vozovky a chodníků. Akce ve spolupráci s VHS.
Modernizace systémů veřejného osvětlení Jilemnice - 1. část
Odpovědnost:
Hlaváč David

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
1. část rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení spočívající ve výměně stávajících zastaralých výbojkových svítidel veřejného osvětlení za svítidla na bázi LED technologie v závislosti na provedených světelně-technických výpočtech v celkovém počtu 332 ks svítidel. Nové osvětlení komunikací a přilehlých chodníků bylo navrženo svítidly LED na samostatných stožárech s výložníky, resp. bez nich.
Příloha:
plakat-a3_1.pdf [1.3 MB, pdf]

Zásobování pitnou vodou, OPTIMALIZACE VODÁRENSKÉ SOUSTAVY (tlaková pásma)
Odpovědnost:

Roky realizace:
2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Náměty / Záměry:
Přeřešení ulic v místech kde bude probíhat oprava vodovodu i kanalizace (Starý Spořilov)

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍ ROZVOJ

4.1 Zlepšování životního prostředí a celkového vzhledu města

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XII. Životní prostředí
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
Popis / Komentář:
Životní prostředí výrazným způsobem ovlivňuje způsob života všech obyvatel i návštěvníků Jilemnice a jeho blízkého okolí. Naopak samo prostředí je determinováno přírodními podmínkami, geografickými předpoklady a jednak antropogenními faktory tzn. lidskou činností. Pro zachování kvalitního životního prostředí v celém území je nutná prevence a vytváření podmínek pro údržbu a zachování neporušeného vzhledu krajiny. ... »

4.1.1 4.1.A Úpravy a údržba veřejných prostranství a budov, obnova historických staveb včetně kulturních památek a péče o městskou zeleň
Popis / Komentář:
Cílem opatření je zlepšovat celkový vzhled Jilemnice se zaměřením na veřejná prostranství jejich revitalizací a oživením centra města včetně městské památkové zóny. Zlepšením stavu veřejných prostranství se zvýší jejich návštěvnost místními obyvateli, ale i návštěvníky města. Jedná se především o náměstí, parky, zahrady a další prostory včetně zelených ploch mezi zástavbou. Součástí je i údržba a péče o veřejnou zeleň.... »

Náměty / Záměry:
- revitalizace centra města (Masarykovo a Tyršovo náměstí,...)
- regenerace městské památkové zóny (využití prostředků z programu regenerace MPZ)
- revitalizace a rozšíření funkčního využití veřejných prostranství (obnovit venkovní plácky, vycházkové trasy a odpočinkové zóny)
- obnova a údržba kulturně-historických památek (revitalizace Zvědavé uličky,...)
- rekonstrukce domu čp.85 – vstup do Zvědavé uličky
- zvelebení zámeckého areálu
- zpracovat pasport a koncepci zeleně ve městě
- výsadba, údržba a revitalizace zeleně (nemocnice, park, stadion,...)
- intenzifikace péče o pořádek a čistotu města (řešit volný pohyb psů, využít veřejně prospěšné práce,...)
- regulace činností ovlivňujících vzhled města (uchování tradičních architektonických prvků, regulace reklamních a jiných informačních tabulí v centru města, reprezentativní vzhled budov,...)
Revitalizace Tyršova náměstí (nová zádlažba, přeřešení prostoru).
Odpovědnost:
AU, Šn

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Zkvalitnění veřejného prostoru Tyršova náměstí, rozšíření chodníků před vstupem do bazénu a mezi školou a Jungmanovou ulicí, zvětšení chodníkové plochy u pomníků padlých v I. a II. světové válce, přemístění parkovacího automatu, výsadba 2 stromů (lípa a muchovník) a provedení přechodu pro pěší na zvýšený práh. Použití vytěžené žulové dlažby 10/10 z ulice Čsl. legií, osazení pítka a nového mobiliáře
Revitalizace parku u autobusového nádraží
Odpovědnost:
Hlaváč David, Šn

Roky realizace:
2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Celková revitalizace prostoru mezi Tescem a autobusovým nádražím - kácení, výsadba, úprava pěšinek, prvků, případně osvětlení.
Renovace sousoší Panny Marie, sv. Barbory a sv. Máří Magdaleny na Masarykově náměstí
Odpovědnost:
Hlaváč David

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Čistění sousoší, ošetření organokřemičitými konsolidačními prostředky, bodové lepení prasklin, výspravky tmelem, doplnění hostie kalichu, barevné retuše, ošetření hydrofobizačním prostředkem, povrchové úpravy zlacením.
Oprava zámecké ohradní stěny - I. a II. etapa
Odpovědnost:

Roky realizace:
2023, 2022

Náměty / Záměry:
Zámecká stěna lemuje zahradu zámku, umístěna na východní a jižní hranici pozemku. Na jižním okraji odděluje zahradu a dvůr u budovy školy, na východním okraji odděluje zahradu zámku a ulici Valdštejnská. Kompletní restaurace stěny dle zpracované projektové dokumentace.
Revitalizace Zvědavé uličky
Odpovědnost:
Fišerová Petra

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Náměty / Záměry:
zařazeno do databáze LK
Zkulturnění (zvelebení) zámeckého parku , obnova mlatových cest, altán, prostor pod zahradním domkem
Odpovědnost:
Horáček Vladimír, Město

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Založení cest a zpevněných ploch mechanicky zpevněným kamenivem, odvedení srážkových vod v prostoru zámeckého parku, provedení altánu a vytvoření multikurturního prostoru pod zahradním domkem.
Regenerace památkové hlavní budovy ZŠ Komenského 288 (výměna střešní krytiny)
Odpovědnost:
Fišerová Petra, Šn

Roky realizace:
2019, 2020, 2021

4.1.2 4.1.B Ochrana životního prostředí a péče o krajinu (s vazbou na zemědělství a lesní hospodářství)
Popis / Komentář:
Cílem opatření je chránit místní přírodu, revitalizovat a udržovat krajinotvorné prvky, pečovat o biokoridory a biocentra v širokém zázemí města včetně lesních i nelesních porostů a dalších přírodních prvků v krajině. Důležitým aspektem v tomto směru je péče o vodní toky a jejich koryta a vhodná vodohospodářská ovlivnění či regulace. K údržbě a tvorbě krajiny může přispět i vhodně zaměřené hospodaření na zemědělské a lesní půdě.... »

Náměty / Záměry:
- revitalizace a údržba přírodních prvků v krajině (revitalizace vodních toků, vodních nádrží, cenných biotopů, zeleně, cest,...)
- zajištění ekologické stability území a ochrana přírodně cenných prvků (ÚSES, přírodní památky, chráněná území, klidové zóny v krajině,...)
- péče o městské lesy (změna způsobu hospodaření v lese z hospodářského na příměstský při tvorbě nového Lesního hospodářského plánu) – s vazbou na stávající intenzivně využívané lokality (Hraběnka,...)
- posílení mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesního hospodářství při údržbě a tvorbě krajiny (zohlednit životní prostor volně žijících živočichů a rostlin)
Příprava města na změnu klimatu (sucho, přívaly)
Vybudování suché nádrže na vodním toku Jilemka ř.km 3,9 - 4,3 km
Odpovědnost:
Hlaváč David, Šn

Roky realizace:
2029, 2028, 2027, 2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Suchá nádrž schopná transformovat povodňovou vlnu, umožnit její rozliv před zastavěným územím. Vybudování ochranné hráze pro RD čp. 580. Hráz bude zároveň sloužit jako propojení cyklostezek Jilemnice - Martinice a Hraběnka - koupaliště. Spolupráce se spolkem Mnoho světů v Jilemnici - vybudování hrázek. DOTAČNÍ MOŽNOSTI OPŽP - specifický cíl 1.3, odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině - realizace protipovodňových opatření, dotační podpora 85 - 100 % z celkových způsobilých výdajů, aktuálnív ýzva do 20.9.2023
Péče o krajinu a revitalizace říčních systémů
Odpovědnost:
Hlaváč David

Roky realizace:
2030

Ošetření stromů a vzrostlé zeleně
Odpovědnost:
Steinerová Jana

4.2 Zdokonalování systému hospodaření s odpady a zvyšování účinnosti využití energie

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
II.d hospodaření a úspory energie
Popis / Komentář:
Nový postoj k ochraně životního prostředí související s udržitelným rozvojem vede stále častěji k potřebám účinně využívat stávající zdroje energie, popř. hledat nové, které by byly k životnímu prostředí šetrné. Obnovitelné zdroje energie jsou nevyčerpatelným zdrojem alternativní energie a představují energetický trend budoucnosti. Město Jilemnice, které je členem Národní sítě Zdravých měst ČR, podporuje takové zdroje energie.... »

4.2.1 4.2.A Vyřešení nakládání s odpady se zaměřením na bioodpad
Popis / Komentář:
Cílem opatření je zkvalitnit systém odpadového hospodářství na území města Jilemnice. Jedná se hlavně o neustálé zlepšování sběru separovaného odpadu, který povede ke snížení objemu směsného odpadu. S tím souvisí i osvětové a motivační akce, mající za cíl posílit vztah obyvatel k separaci odpadů v domácnostech. Největším problémem v této oblasti je však bioodpad.... »

Náměty / Záměry:
- snížit objem směsného odpadu
- zvýšit komfort sběru separovaného odpadu (včetně aktualizace svozových míst na separovaný odpad)
- vyřešit sběr bioodpadu z domácností
- materiálové využití biologicky rozložitelného odpadu (např. zpracování zelené biomasy rychlokompostováním,...)
Založení a provoz firmy zajišťující svoz komunálního a tříděného odpadu (systém door to door?) + provoz (rozšíření ?) kompostárny
Odpovědnost:

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Zefektivnění svozu, překladiště odpadu
4.2.2 4.2.B Šetrné využívání zdrojů energie a snižování energetické náročnosti veřejných budov
Popis / Komentář:
Je nutné realizovat takové aktivity, které povedou k šetrnému využívání energetických zdrojů, ke zvyšování účinnosti využití energie a zavádění nových zdrojů energie. Cílem opatření je snižovat v rámci technických možností energetickou náročnost veřejných budov v Jilemnici prostřednictvím realizace „zateplovacích“ opatření (výměna oken, zateplení obvodových plášťů budov atd.).... »

Náměty / Záměry:
- zavádění energeticky úsporných opatření v provozu veřejných budov (zateplení MŠ, nemocnice,...)
- podpora využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie (využití solárních panelů v energeticky náročných veřejných budovách - bazén, sportovní hala,...)
Pokračování v projektu EPC a zavedení energetického managementu a revize energetického plánu
Odpovědnost:
Šn

Roky realizace:
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027

Náměty / Záměry:
snížení energetické náročnosti, optimalizované užívání budov,
Vlastní zdroj energie/geotermální zdroj
Odpovědnost:
Hlaváč David

Roky realizace:
2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Využití geotermální energie - k vytápění nebo výrobě elektřiny. V ČR není příliš rozšířené, využívá např. město Ústí nad Labem, Děčín. Průzkumné vrty provedeny v Litoměřicích a Liberci (viz Wikipedie)

4.3 Zvýšení osvěty a odpovědnosti obyvatel k životnímu prostředí

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
VI.i celoživotní učení
Popis / Komentář:
Vztah k životnímu prostředí a jeho ochraně je vhodné pěstovat již od raného věku. Podporovat vzdělávání, výchovu a osvětu je jedna z podstatných složek ekologického vědomí obyvatel a budování jejich odpovědnosti a respektu k životu budoucích generací. Tyto aktivity napomáhají k vytvoření stabilního systému pro dlouhodobou podporu environmentální výchovy na všech úrovních. Důležitou roli zde hraje osvěta, zapojení veřejnosti ve snaze zvýšit zájem o ochranu životního prostředí.... »

4.3.1 4.3.A Rozvoj environmentálních vzdělávacích a osvětových programů pro děti, mládež a širokou veřejnost
Popis / Komentář:
Cílem opatření je dosáhnout zvýšení dopadu i oslovení obyvatel města Jilemnice k ekologickému chování v jednotlivých cílových skupinách (děti a mládež, pedagogičtí a odborní pracovníci, veřejná správa, široká veřejnost ad.) a zkvalitnění environmentálních aktivit. Přísun informací a vzdělávání v této oblasti je náplní tohoto opatření. Cílem je tedy podporovat takové aktivity, které povedou k podpoře environmentálního vzdělávání, vytváření osvětových programů pro děti, mládež i širokou veřejnost.... »

Náměty / Záměry:
- iniciovat přednáškovou činnost a osvětové akce, výchovné programy k tématům životního prostředí
- znovu zařadit do pracovní výchovy na školách „pozemky“ a zpřístupnit školám jeden městský skleník
- podporovat ekologického chování obyvatel a podpora zdravého životního stylu (školy, „zelené úřadování“)
- zvýšení povědomí veřejnosti o využívání obnovitelných zdrojů energie a možnostech podpory, vzdělávání a poradenství pro zájemce
4.3.2 4.3.B Podpora akcí celostátně podporovaných Národní sítí Zdravých měst ČR a zavádění principů udržitelného rozvoje a MA 21
Popis / Komentář:
Město Jilemnice je členem Zdravých měst České republiky. V rámci tohoto členství bude podporovat a rozvíjet osvětové akce a aktivity celostátně podporované Národní sítí Zdravých měst ČR. Součástí opatření je možnost využití grantového programu a postupná aktualizace Plánu zdraví a kvality života za účasti široké veřejnosti. Cílem opatření je propagovat a podporovat zdraví, udržitelný rozvoj a posunout město Jilemnici do kategorie „B“ Zdravých měst (místní Agenda 21).... »

Náměty / Záměry:
- podporovat aktivity vedoucí ke Zdravému městu Jilemnice (Den Země, Den zdraví, Týden mobility, Den bez tabáku)
- zajistit postup města Jilemnice do kategorie „B“ – do roku 2012 (MA 21)
- zavést grantový program Zdravého města Jilemnice
- propagovat zdraví a udržitelný rozvoj a sledovat hodnoty (zapojit školy do Projektu Zdravá škola)
- postupně aktualizovat komunitní Plán zdraví a kvality života a využít možností DATAPLÁNU NSZM ČR
Národní síť zdravých měst (udržitelnost v rozvoji města, šetrná doprava a energetika
Odpovědnost:
Faistauer Petr, Hlaváč David, Šn

Roky realizace:
2012, 2025

Grantový program Zdravého města Jilemnice, Kampaně ZMJ (Den Země, Týden mobility…)

4.4 Zajištění kvalitního a udržitelného územního a strategického plánování na místní i regionální úrovni

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
Popis / Komentář:
Jilemnice neměla dosud žádný dlouhodobý rozvojový dokument na úrovni města, proto se rozhodla pro zpracování strategického plánu. Tato koncepce rozvoje je živý dokument, který vyžaduje pravidelnou aktualizaci a především implementaci jednotlivých opatření včetně monitorování realizovaných aktivit a potažmo naplnění stanovených cílů. Stávající územní plán už není zcela vyhovující pro další rozvoj města, proto se v současné době zpracovává nový.... »

4.4.1 4.4.A Podpora tvorby a respektování územních a strategických dokumentů
Popis / Komentář:
Cílem opatření je schválení nového Územního plánu města Jilemnice a převádění Strategického plánu města Jilemnice do realizační fáze. Součástí procesu schválení územního plánu je také projednání a připomínkování návrhu územního plánu. Implementaci SPM bude zajišťovat implementační skupina pomocí tzv. akčních plánů, které budou sestavovány na období 2 let.... »

Náměty / Záměry:
- návrh, připomínkování a schválení nového Územního plánu města Jilemnice
- zajištění naplňování stanovených cílů Strategického plánu města Jilemnice
Nový strategický plán
Odpovědnost:
Hlaváč David, Kalenský Jiří, Šn

Roky realizace:
2008, 2025

Náměty / Záměry:
zapracovat do diskuse v rámci tvorby strategie města
Územní plán Jilemnice
Náměty / Záměry:
sladit s urbanistickou vizí - využitelnost ploch
TISK
i