Jilemnice
Znak Jilemnice

Web provozuje NSZM ČR

Jilemnice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Plán odpadového hospodářství města Jilemnice (2016)

1. Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností

1.1 Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2. Nakládání s komunálními odpady

2.1 Zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2.2 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

3. Směsný komunální odpad

3.1 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

4. Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady

4.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

5. Stavební a demoliční odpady

5.1 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení)

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

6. Nebezpečné odpady

6.1 Podporovat snižování měrné produkce nebezpečných odpadů při zajištění maximálního třídění nebezpečných složek komunálního odpadu

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

6.2 Zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

6.3 Minimalizaci negativních účinků při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

6.4 Odstranění starých zátěží, kde se nacházejí nebezpečné odpady

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

7. Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru

7.1 Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 70 % do roku 2020

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

7.2 Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

7.3 Podpořit zvýšení recyklace plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

7.4 Podpořit zvýšení recyklace kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

7.5 Podpořit dosažení 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

7.6 Podpořit dosažení 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

8. Odpadní elektrická a elektronická zařízení

8.1 Podpořit dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

9. Odpadní baterie a akumulátory

9.1 Ve spolupráci s kolektivními systémy zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

10. Odpadní pneumatiky

10.1 Podpořit zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

11. Kaly z čistíren komunálních odpadních vod

11.1 Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

12. Odpadní oleje

12.1 Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

13. Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů

13.1 Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

14. Odpady s obsahem persistentních organických látek

14.1 Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

15. Odpady s obsahem azbestu

15.1 Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

16. Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven

16.1 Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení)

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

17. Odpady železných a neželezných kovů

17.1 Podporovat zpracování kovových odpadů a výrobků s ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních surovin

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

18. Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady

18.1 Udržovat a rozvíjet přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území města

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

19. Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl

19.1 Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

19.2 Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
TISK
i