Jilemnice
Znak Jilemnice

Web provozuje NSZM ČR

Jilemnice

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Jilemnice (2022-2023)

A. ROZVOJ MĚSTA, HOSPODAŘENÍ MĚSTA, OBČAN A ÚŘAD

A.1 Městský úřad bude regulovat činnosti ovlivňující vzhled města

Náměty / Záměry:
Regulace reklamních a jiných informačních tabulí v centru města
Uchování tradičních architektonických prvků
A.1.1 Péče o stávající majetek města P
Popis / Komentář:
Do budovy čp.259 by měl být přesunut zdravotnický obor Gymnázia a speciální školy . Zřizovatelem obou škol je Liberecký kraj, jednání o přesunu škol již započalo.

Náměty / Záměry:
Najít využití pro prázdné objekty - kojenecký ústav, budova gymnázia čp. 259
Najít využití pro objekt bývalé spořitelny
U nových investic zvažovat a vyhodnocovat provozní náročnost (hospodárnost a udržitelnost)
A.1.1.1 Zanedbaný objekt čp. 322 (bývalý kojenecký ústav)
Náměty / Záměry:
Najít využití objektu, rekonstrukce objektu.
A.1.2 Řešení dlouhodobého směřování města
Popis / Komentář:
Občané by měli vědět cestu, kam město dlouhodobě směřuje, zda se chce zabývat turismem, ekonomikou, sportem apod.

Náměty / Záměry:
Rozpracovat vizi města
Zrušení stavby zimního stadionu - lepší využití finančních prostředků
Absence smuteční síně - najití vhodného prostoru a zahájení projekčních prací
Pokračovat v hledání vhodného prostoru pro městskou knihovnu

Bude odkoupena budova bývalé spořitelny čp.140 (využití pro knihovnu a kavárnu) P

Popis / Komentář:
Veřejný zájmem o koupi by cena nemovitosti pouze vzrostla, apel na horší využití památky + tlak na údržbu prázdného objektu

A.2 Navázat lepší komunikaci mezi radnicí a veřejností

A.2.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy
Náměty / Záměry:
Lepší umístění úředních desek
Zlepšit informovanost občanů všech věkových skupin pro návštěvu MěÚ (vytvoření rádce občana v životních situacích)
Rozšířit dosah rozhlasu (nyní pouze na náměstí - bude řešeno v rámci krizového řízení)
Zasílání newsletterů
A.2.2 Zajistit zpětnou vazbu mezi veřejnou správou a informovaností
Popis / Komentář:
Na webových stránkách města byla zřízena rubrika závady a nedostatky, kterou administruje vedoucí oddělení malých technických služeb. Občané touto cestou mohou upozornit na závady a nedostatky, které se vyskytnou na území města - např. nefunkční VO, nepořádek kolem sběrných míst, neposekaná tráva atp.

A.2.3 Umožnit diskusi veřejnosti k věcem veřejným
Popis / Komentář:
Pořádání tematických kulatých stolů

A.2.4 Zaručit veřejnosti odpověď na dotaz kompetentní osobou
A.2.5 Zpřístupnit rozvojové dokumenty pro veřejnost
Náměty / Záměry:
Zlepšit internetové stránky města v oblasti informovanosti

A.3 Město bude podporovat činnosti veřejných institucí

A.3.1 Podpora zachování Krkonošského muzea v Jilemnici

A.4 Město bude sledovat hodnoty zdraví a udržitelného rozvoje

A.4.1 Propagovat zdraví a udržitelný rozvoj
Náměty / Záměry:
Zapojit místní školy do Projektu Zdravá škola
A.4.2 Dlouhodobě sledovat místní ukazatele
Popis / Komentář:
V pravidelných intervalech aktualizovat sadu místních ukazatelů a mezinárodní ukazatele (ECI).

A.5 Město bude realizovat schválený strategický plán rozvoje města

A.5.1 Aktualizovat Akční plán strategického plánu rozvoje města
Náměty / Záměry:
Pravidelná aktualizace
A.5.2 Všeobecně akceptovat strategický plán
Popis / Komentář:
Přejít od konkrétních hesel ke konkrétním plánům
Realizovat to, co bylo ve strategickém plánu vytyčeno

A.6 Bude vytvořen grantový program Zdravého města Jilemnice

Popis / Komentář:
Podpora místní Agendy 21 je součástí Grantového programu města Jilemnice

Náměty / Záměry:
Finančně podporovat kulturu
Finančně podporovat školství
Finančně podporovat sportovní činnosti
Finančně podporovat obecně prospěšné činnosti
A.6.1 Zvýšit objem financí v grantovém programu města
Popis / Komentář:
Apel grantové komise na zvýšení objemu financí v grantovém programu, ze kterého jsou podporovány kulturní akce, volnočasové aktivity a obecněprospěšné společnosti

A.7 Městský úřad Jilemnice bude pracovat kvalitně a efektivně

A.7.1 Profesionální přístup úředníků a politiků k občanům
Náměty / Záměry:
Dodržovat etický kodex úředníka
Zvýšit účast politiků na veřejných setkáních - minimální účast politiků např. na fóru ZM
A.7.2 Spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru
Náměty / Záměry:
Navázání komunikace mezi podnikatelským sektorem a radnicí
Vytvoření propagačních materiálů ve spolupráci s podnikateli
Absence obchodu s potravinami v severní části města (Kozinec, Hrabačov, Za Lázněmi)
A.7.3 Uplatňovat systém zvyšování kvality veřejné správy
Náměty / Záměry:
Naplňovat kritéria kategorie C místní Agendy 21
A.7.4 Využívat DATAPLÁN NSZM ČR pro provázání strategického a komunitního plánu
Náměty / Záměry:
Pravidelně aktualizovat informace v DATAPLÁNU

B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

B.1 Bude podporováno ekologické chování obyvatel

B.1.1 Nezvyšovat množství emisí a hluku na sídlišti
B.1.1.1 Omezení hluku o nedělích
Popis / Komentář:
Např. pomocí vyhlášky

Bude zpracován plán opatření proti suchu s využitím přívalových srážek P
Popis / Komentář:
V letošním roce s pomocí dotace z OPŽP retenční nádrž (Koníčkův rybníček) obnovena

Náměty / Záměry:
retenční nádrž nad školou
B.1.2 Ochrana vod
Náměty / Záměry:
Obnovit rybníček za ZŠ Komenského - využití při výuce
B.1.3 Ochrana ovzduší
Popis / Komentář:
Silné znečištění ovzduší z rodinných domů během podzimu a zimy.

B.1.4 Zavést zelené úřadování
B.1.5 Podporovat ekologickou osvětu
Náměty / Záměry:
Den Země - v rámci kampaně uklidit např. část města
Spolupracovat s MAS "Přiďte pobejt!" o. s.
B.1.6 Podporovat aktivity vedoucí ke Zdravému městu Jilemnice

B.2 Zdravé město Jilemnice bude atraktivním místem pro život

B.2.1 Dosáhnout uklizeného města a udržovat zeleň
Náměty / Záměry:
Zlepšení soužití se psy - sběr psích exkrementů, zabránit potulování psů po dětských hřištích (úklid, postih, vyhláška, osvěta)
Ochrana ovzduší - snížit prašnost
Řešit přemnožené holuby na Spořilově
Pravidelná deratizace městských částí
Čistota ve městě - komunikací, chodníků, sekání zeleně, zimní údržba
Vytvořit v intravilánu zónu pro volný pohyb psů
Vytvořit kontrolní mechanismus postihu černých skládek na pozemcích zemědělské půdy a po městě
Údržba požární nádrže na Kozinci
Černé skládky - využití fotopastí
Kvalitnější sekání trávy kolem silnic, kvalitnější zimní údržba
B.2.2 Koncepčně řešit péči o zeleň
B.2.3 Zachovat a udržovat polní cesty a biopásy kolem nich
Popis / Komentář:
Zajistit údržbu nově vybudovaných alejí, podpora projektů zaměřených na obnovení původních alejí.

Náměty / Záměry:
Aleje ven z města - dožívají, různí vlastníci a jejich zájmy, vyřešit jejich obnovu
B.2.4 Pečovat o městské lesy
Náměty / Záměry:
Změna způsobu hospodaření v lese z hospodářského na příměstský při dekádní revizi lesního hospodářského plánu (Areál Hraběnky)
B.2.5 Podporovat projekt Čistá Jilemka
Náměty / Záměry:
Regulace Jilemky u Normy

B.3 Bude vyřešena problematika odpadového hospodářství

B.3.1 Informovat o třídění odpadů
Popis / Komentář:
Osvěta - připomínat občanům základní informace o třídění pomocí plošných kampaní, zpravodaje, webových stránek, zapojit do kampaní školy.

B.3.2 Systém svozu, sběru a zpracování biodpadu
Náměty / Záměry:
Vyřešit sběr bioodpadu z domácností - kompostéry
Rozšířit počet a rozmístění nádob na bioodpad (malých nádob i velkoobjemových kontejnerů)- chybějící nádoby na sběr bioodpadu v lokalitě Spořilov
B.3.3 Zvýšit komfort sběru separovaného odpadu
Popis / Komentář:
Aktualizace svozových míst na separovaný odpad
Úklid stanovišť, zvýšení počtu nádob na tříděný odpad, více odpadkových košů po městě

B.3.4 Snížit objem směsného komunálního odpadu

C. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ OBLAST, BYDLENÍ

C.1 Budou podporovány činnosti vedoucí ke zdravému životnímu stylu a osvětě

C.1.1 Podporovat osvětovou a propagační činnost
Popis / Komentář:
Drogová prevence

Náměty / Záměry:
Vytvořit preventivní program na téma první pomoci - využít inovativních prvků, kurzy krizových situací, first responder
Kampaně - Den bez tabáku, Dny zdraví
Poradna zdraví - bezplatná, zaměřena na prevenci a zdravý životní styl
Preventivní programy zaměřené na děti - netolerovat u dětí kouření, alkohol, drogy
C.1.2 Usilovat o umístění externích defibrilátorů na frekventovaná místa
Popis / Komentář:
Jde o přístroje, které mohou využít laici při první pomoci - umístit např. do DPS, sportovní haly, základních škol, MěÚ apod.

C.1.3 Podporovat zdravý životní styl ve školských zařízeních
Náměty / Záměry:
Zamezit kouření mladistvých na veřejně přístupných místech
C.1.4 Zajistit reprezentativní vzhled veřejně přístupných budov
Náměty / Záměry:
Nádražní budovy - Jilemnice, Hrabačov - konkretizovat úroveň jednání mezi městem a ČD
C.1.5 Zlepšit podmínky pro život seniorů
Popis / Komentář:
V pečovatelských domech čp. 476, 477, 482, 483 je nutná rekonstrukce koupelen, vyžadující je též vybavení kuchyňskými linkami

Náměty / Záměry:
Moderní dům s pečovatelskou službou
Důchodcovská autobusová linka vedoucí od sběrny k nemocnici
C.1.6 Kultivovat vycházkové trasy a odpočinkové zóny
Popis / Komentář:
Vytvoření vycházkových tras pro seniory a maminky s dětmi (včetně umístění mobiliáře)

Náměty / Záměry:
Vycházková trasa "K obrázku"
Vycházková trasa "U lavičky"
Doplnění laviček u odpočinkových zón
C.1.7 Podporovat činnosti Mateřského centra
C.1.8 Zajistit provoz aktivních klubů pro děti a mládež
C.1.9 Zajistit provoz klubů pro obyvatele s využitím zájmových aktivit
Náměty / Záměry:
Vznik centra denních aktivit

C.2 Bude zajištěna infrastruktura pro výstavbu RD

Popis / Komentář:
Postupná zástavba navržených lokalit s developery, příprava podmínek pro výstavbu v lokalitách Buben, Kozinec, Za Lázněmi

C.2.1 Podpora bydlení pro mladé
Náměty / Záměry:
Dostatečná nabídka bytů pro mladé, kteří pracují v Jilemnici (lékaři, sestry, učitelé)
Budou podporovány startovací byty pro mladé a malometrážní byty pro udržení zaměstnanosti ve městě P
C.2.2 Rozvoj ploch pro výstavbu rodinných domů
Popis / Komentář:
Zaměřit rozvoj města na mladé rodiny - dostatečný počet lokalit pro výstavbu rodinných domů.

C.2.3 Podpořit výstavbu technické infrastruktury
Popis / Komentář:
Bydlení, výstavba rodinných domů - zvýhodnit trvale žijící obyvatele

C.2.4 Vytvořit kvalitní obchodní síť v souvislosti s novou bytovou výstavbou

C.3 PODPORA ZDRAVOTNICKÉ PÉČE

C.3.1 Zajistit dostatečný počet lékařů
Náměty / Záměry:
Zajistit dostatek lékařů - stomatologů, oftalmologů
Finanční podpora mladých lékařů
Stipendia pro 4., 5., 6. ročníky lékařských fakult
C.3.2 Zlepšit finanční ohodnocení pracujících ve zdravotnictví
Popis / Komentář:
Současné finanční ohodnocení je demotivující.

C.4 Bude zajištěn optimální rozsah sociálních služeb

C.4.1 Vybudovat sociální byty pro mladé a občany ve finanční tísni
Popis / Komentář:
Nutné změnit přístup města k prodeji sociálních bytů.
Sociální bydlení řešit nejenom pro seniory - rychlejší řešení prostřednictvím volných městských bytů.
Prostupné bydlení pro sociálně potřebné.

Náměty / Záměry:
Vybudovat azylové, krizové bydlení pro matky s dětmi nebo duševně nemocné.
Obnova městské ubytovny.
C.4.2 Zajistit kvalitní sociální a pečovatelskou službu
Náměty / Záměry:
Rozšíření služeb osobní asistence
Azylové (krizové) bydlení
Domácí hospicová péče nebo vytvoření rodinného pokoje pro potřebné
Pomoc pečujícím rodinám na Jilemnicku (help line)
Psychologická linka první pomoci pro pečující
Aktivní stáří v kruhu rodiny v návaznosti na sociální služby (asistence v rodinách, zajištění služeb po 16 hodině)
C.4.3 Podporovat charitativní činnosti
C.4.4 Podporovat Komunitní plán sociálních služeb
Náměty / Záměry:
Vznik nízko prahového centra pro mládež

C.5 Podporovat alternativní zdroje vytápění

C.6 Město bude bez bariér

Vyřešení nejpoužívanějších tras ve města tak, aby umožňovaly bezproblémový pohyb osob s postižením, včetně zpřístupnění veřejných budov po trase
Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
Vyřešení nejpoužívanějších tras ve městě tak, aby umožňovaly bezproblémový pohyb osob s postižením, včetně zpřístupnění veřejných budov po trase (pošta, úřady, autobusové a vlakové nádraží)
Využití programu Mobilita, realizace po etapách

C.6.1 Zajistit bezbariérové přístupy
Popis / Komentář:
Při zamýšlených rekonstrukcích zajistit konzultaci vozíčkáře nebo invalidy. Bezbariérové přístupy řeší také Komunitní plán sociálních služeb Jilemnicka.

Náměty / Záměry:
Výtah nebo pojízdná plošina v DPS
Vybudovat chybějící nájezdy před radnicí a u bazénu
Zpracovat projekt Jilemnice - město bez bariér

C.7 Bude realizována úspora energií v městských objektech

Popis / Komentář:
Zateplení budov v majetku města s využitím programu Zelená úsporám a OPŽP

C.8 Bude dokončena regenerace panelového sídliště

C.8.1 Dokončit VII. - X. etapu regenerace panelového sídliště Spořilov
Popis / Komentář:
Program regenerace panelových sídlišť - Ministerstvo pro místní rozvoj

D. VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA

D.1 Budou podporovány volnočasové aktivity dětí a mládeže

D.1.1 Vyřešit ledovou plochu pro bruslení škol
Popis / Komentář:
Kluziště - např. v místě bývalé teplárny, využití pro školy i veřejnost

D.1.2 Vypracovat studii možného využití volných ploch určených v ÚP pro sport a rekreaci
Popis / Komentář:
Tzv. generel sportovišť

D.1.3 Podporovat Informační centrum mládeže v čp. 1
Popis / Komentář:
Ve spolupráci s IC, spolupráce se školami

D.1.4 Zřídit rukodělnou dílnu
Popis / Komentář:
Ve spolupráci se seniory

D.2 Budou zkvalitněny podmínky v oblasti vzdělávání a výchovy

Náměty / Záměry:
Zkvalitnit hygienické podmínky škol - dispozice prostor a povrchový design
Modernizovat a vybudovat odborné učebny, oživení prostor
Výukové programy rekvalifikačních kurzů a nástavbových studií
Grantový program města - zahrnout do oblasti podpory témat, které podpoří alternativní projektovou výuku škol
D.2.1 Komplexně a koncepčně vyřešit prostorové podmínky školství v Jilemnici
D.2.2 Umožnit vzdělávání seniorům
Náměty / Záměry:
Univerzita 3. věku
D.2.3 Řešit bezpečnost dopravních míst v okolí škol
D.2.4 Podpořit spolupráci základních škol na Jilemnicku

D.3 Bude politicky podporováno Gymnázium a SOŠ Jilemnice

D.3.1 Zachovat střední školu v Jilemnici

D.4 Školství bude směřovat k ekologizaci provozu a bude vychovávat k šetrnému vztahu k životnímu prostředí

Popis / Komentář:
Zapojovat školy do ekologických kampaní, např. Den Země

D.5 Bude podporován pozitivní vztah mladých lidí k městu

Popis / Komentář:
Spolupráce Gymnázia a Střední odborné školy se základními školami

Náměty / Záměry:
Práce studentského parlamentu
Práce dětského parlamentu

E. VOLNÝ ČAS, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

E.1 Budou podporovány sportovní a kulturní činnosti ve městě

E.1.1 Rozvíjet a udržovat sportoviště
Popis / Komentář:
Vytipovat vhodné prostory pro menší sportovní aktivity, zajištění velkých fotbalových branek proti pádu. Prostor pro sportovní vyžití neorganizované mládeže. Nedostatek letních sportovních aktivit pro širší veřejnost - např. pěší, cyklo závody. Využití prostoru kolem teplárny a sportovní haly pro potřeby venkovního sportoviště.
Apel na kontrolu kvality prolézaček, bezpečnost herních prvků, častější kontroly.

Náměty / Záměry:
Obnova malých hřišť
Hřiště u nemocnice - obnovit sítě branek
Údržba stávajících sportovišť
Zimní stadion/plocha pro bruslení - v místě bývalé teplárny, využití pro školy i veřejnost
Bike park,
Umělá horolezecká stěna ve sportovní hale
Využití sportovní haly pro další sporty (zejména kolektivní typu házené, basketbal, volejbal)
Využití prostoru na "Kuvajtu" pro sport a volný čas
Bude dobudována II. etapa sportovně rekreačního areálu Hraběnka P
Popis / Komentář:
Vypracována vyhledávací studie, 30.9. bude odevzdán jednostupňový projekt propojení areálů cyklostezkou. Pro vydání stavebního povolení bude třeba součinnost s majiteli pozemků

Náměty / Záměry:
Součást propojení areálu Hraběnka s areálem biotopového koupaliště cyklostezkou
E.1.2 Vybudovat dětské hřiště Na Kozinci
E.1.3 Zvýšit počet kulturních aktivit pro seniory
Popis / Komentář:
Pravidelné taneční večery apod.

E.1.4 Podporovat areál sportovního stadionu
E.1.5 Podporovat a prezentovat veškeré sportovní a kulturní činnosti ve městě
Popis / Komentář:
Podporovat činnost společenského domu Jilm
Nalézt prostor pro kulturně-vzdělávací akce
Trvalá kvalitní a zřetelná propagace kulturních zařízení a jejich akcí

Náměty / Záměry:
Zajistit výstavní sál pro ZUŠ Jilemnice - možnost provázání s bodem najití využití budovy bývalé spořitelny
Rekonstrukce a stěhování místní knihovny

E.2 Bude rozvíjen cestovní ruch

E.2.1 Modernizovat a rozvíjet areál koupaliště
Popis / Komentář:
Negativní ohlasy na plánovanou podobu koupaliště, malá informovanost obyvatel, chybějící ekonomická rozvaha.

Náměty / Záměry:
Kulatý stůl k plánované akci.
E.2.2 Dokončit rekonstrukci plaveckého bazénu
Náměty / Záměry:
Wellness produkty, dětský bazén
Rozšířené nabídky aktivit - vodní atrakce
E.2.3 Podpořit rozvoj doplňkových služeb cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Odpovídající ubytovací a stravovací kapacity pro návštěvníky
E.2.4 Zajistit vhodný systém propagace a marketingu města
Náměty / Záměry:
Propagační materiály Jilemnice a okolí
Spolupráce s Jilemnickem - svazkem obcí
E.2.5 Vyznačit rekreační trasy a zajistit jejich údržbu
Náměty / Záměry:
Zpřístupnit vyhlídkové místo nad "Jestrou"

E.3 Bude zajištěna podpora místních tradic

E.3.1 Podporovat činnosti neziskových organizací
Popis / Komentář:
Upřednostnění organizací, které podporují všechny věkové kategorie. Podporovat organizace pracující s dětmi a mládeží - např. v rámci grantového programu.

E.3.2 Prezentovat odkazy významných osobností
E.3.3 Podporovat osvědčené kulturní akce
E.3.4 Koordinovat kalendář kulturních akcí města

E.4 Bude navázána a udržována spolupráce s jinými městy

E.4.1 Podporovat a rozvíjet aktivity s partnerskými městy
Náměty / Záměry:
Spolupracovat s polskými partnerskými městy: Swiebodzice, Świeradów-Zdrój, Karpacz, Kowary

F. PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

F.1 Budou vytvořeny podmínky pro rozvoj podnikání

F.1.1 Stabilizovat areál služeb pro jeho další rozvoj a pro drobné podnikání
Náměty / Záměry:
Začlenit areál OSP do podnikatelských ploch v rámci ÚP
Odstranit či alespoň zmírnit pachové a prachové zátěže
Soustředit služby pro občany a podnikovou sféru do OSP
Neexistující podpora řemesel
F.1.2 Podporovat podnikání v chráněných dílnách
F.1.3 Podporovat farmářské trhy s místními produkty
F.1.4 Podporovat výstavbu velkoprodejny
F.1.5 Zlepšit komunikaci mezi podnikateli a úřady
F.1.6 Vytvořit podmínky vhodné k drobnému a střednímu podnikání
Náměty / Záměry:
Vypracovat katalog podnikatelských nabídek pro rozvoj na území města
Zajistit výkup lokalit vhodných k podnikání
Využití stávajících lokalit k podnikání (např. areál OSP)

F.2 Bude prohloubena spolupráce škol s podnikateli

F.2.1 Motivace žáků k učebním oborům
Náměty / Záměry:
Motivace žáků ze strany základních škol
Obnova učebních oborů v regionu

F.3 Bude vytvořen program podpory zaměstnanosti

F.3.1 Vytvořit katalog podnikatelských aktivit a služeb
Popis / Komentář:
Vytvoření tištěného katalogu, databáze firem na internetu je nedostatečná

F.3.2 Podporovat vytváření nových pracovních míst
Náměty / Záměry:
Podchycení kvalitních absolventů ZŠ, učilišť a středních škol

F.4 Podnikání a zaměstnanost bude na úrovni popsané ve vizi města

Náměty / Záměry:
Umožnit podnikatelům, kteří sem přicházejí, aby investovali

G. DOPRAVA, PREVENCE KRIMINALITY, BEZPEČNOST OBČANŮ

G.1 Budou podporovány vhodné formy dopravy

G.1.1 Výstavba cyklostezek, výhled nových a podpora cyklistiky
Náměty / Záměry:
Cyklotrasa Jizera
Cyklostezka "Na kole za prací" Martinice v Krkonoších - Jilemnice, Jilemnice - Devro
Cyklostezka Jilemnice - Horní Branná - Vejsplachy
Umístění stojanů pro kola u všech budov MěÚ a organizací, umístění stojanů doporučit také u obchodů
Údržba současných cyklistických stezek a jejich oddělení od dopravního prostoru
G.1.2 Zlepšit stav autobusového a vlakového nádraží
Popis / Komentář:
Prostor není ve vlastnictví města
Optimalizovat dopravu kolem autobusového nádraží a v navazujících částech (ul. Jana Buchara a ul. Jaroslava Havlíčka)

G.1.3 Podporovat železniční a autobusovou dopravu
Náměty / Záměry:
Možnost používat budovu na autobusovém nádraží (neslouží svému účelu, nereprezentuje město)a částečně prostor autobusového nádraží pro parkování
Rozšíření regionálních spojů (autobusové, železniční dopravy, soukromí autodopravci)

G.2 Bude předcházeno kriminalitě

G.2.1 Zajistit mimořádné víkendové služby městských strážníků a státní policie
G.2.2 Zrušit provoz NON-STOP herny a obdobných zařízení
G.2.3 Nalezení kompromisu mezi zábavou a pořádkem ve městě
Popis / Komentář:
Zábava a noční život ANO, vandalismus a ničení NE

G.2.4 Kontrolovat noční podniky (i přes den)
Popis / Komentář:
Rušení nočního klidu
Dodržování vyhlášky města o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti

G.2.5 Zajistit veřejný pořádek ve městě
Náměty / Záměry:
Dodržování nočního klidu
Bezpečnost občanů
Dbát na dodržování vyhlášky o veřejném pořádku
Dohled MP nad patologickými jevy žáků jilemnických škol
Objekt bývalého Cedronu - nebezpečná lokalita
G.2.6 Zvýšit počet strážníků Městské policie
Náměty / Záměry:
Zvýšit počet strážníků
Vytyčit vycházkovou trasu pro Městskou policii
Zajistit mimořádné víkendové služby
G.2.7 Pořídit kamerový systém do problémových částí města
Náměty / Záměry:
Rozšíření kamerového systému
G.2.8 Rozvíjet spolupráci Městské policie a Policie ČR
Popis / Komentář:
Spolupracovat při řešení nepovoleného parkování v problémových úsecích

G.3 Bude vyřešena silniční síť, chodníky, doprava v klidu

G.3.1 Modernizovat silniční síť - úpravy povrchů vozovek
Náměty / Záměry:
Snížení prašnosti povrchu silnic
Úprava silničního průtahu
Výstavba III. etapy silničního průtahu (od kruhového objezdu k benzinové pumpě, včetně nové okružní křižovatky ul. Branská, Na Račanech)
Obnova asfaltových povrchů
Omezení průjezdnosti nákladních aut - omezení rychlosti - ul. v Jilmu
Oprava komunikace u čp. 1000 - 1001 (tvorba kaluží)
Při rekonstrukcích komunikací se vyvarovat úplných uzavírek
Oprava výtluk
Vrátit do původního stavu cesty zničené po těžbě dřeva
Budou dobudovány chybějící chodníky a harmonizována doprava ve městě P
Popis / Komentář:
Vypracována vyhledávací studie trasování chodníku v ulici Roztocká, zatím se hledá odvod srážkové vody

Náměty / Záměry:
Chodník v ulici Roztocké
Zprůchodnění města pro nemotorovou dopravu, zejména cyklisty
G.3.2 Vytvořit dostatečnou kapacitu parkovacích ploch
Náměty / Záměry:
Parkoviště u nemocnice
Parkovací plochy na sídlišti Spořilov - jednání a následná realizace krytého stání na sídlišti
Parkovací stání u hřbitova
G.3.3 Zvýšit bezpečnost chodců
Popis / Komentář:
S budováním chodníků souvisí oprava inženýrských sítí, úprava krajnic. Přechod pro pěší mezi I. ZŠ a Eurestem - uvažovat o rozšíření pěší zóny až ke křižovatce k nemocnici a ke kostelu. Světelné označení přechodů pro chodce. Údržba chodníků v zimě (alarmující situace u nádraží!)

Náměty / Záměry:
Přechod pro pěší v Žižkově ulici, u SPŠT, ve Sportovní ulici
Chodníky v ul. Roztocké, spodní část Valdštejnské ulice
Chodníky na sídlišti - šíře z důvodu stání
Výstupní ostrůvek u bazénu (k projednání)
Zpomalovací pásy - ul. Valdštejnská, Za Lázněmi u skautské klubovny, ul. Metyšova, u nemocnice, V Jilmu, Na Račanech
Zlepšit schůdnost a sjízdnost chodníků a vozovek v zimních měsících
Údržba chodníků - vyhrnování sněhu, posyp
Osvětlení přechodů pro chodce
G.3.4 Optimalizace dopravního provozu ve městě
Popis / Komentář:
Aplikovat model "společný prostor" na dopravu v Jilemnici - využití základních pravidel k slušnosti před instalací restriktivních dopravních značek.
Zklidnění dopravy v ulici v Jilmu
Rozšířit parkovací místa v centrální části města

G.3.5 Vyřešit nebezpečné dopravní křižovatky
Náměty / Záměry:
Křižovatka u stadionu a K Břízkám spolu s celkovou rekonstrukcí ul. Žižkova
Křižovatka U Normy
Okružní křižovatka u Atesa

G.3.6 Vyřešit a obnovit dopravní značení ve městě
Náměty / Záměry:
Neoprávněné stání u MŠ
Doplnit nedostatečné vodorovné dopravní značení na území města

G.4 Budou realizovány aktivity rozvíjející dopravní výchovu

G.4.1 Podporovat programy dopravní výchovy
Popis / Komentář:
Projekt Bezpečná cesta do školy
Spolupráce s BESIP

Náměty / Záměry:
Dopravní hřiště
G.4.2 Zajistit přednáškovou činnost o dopravní výchově a osvětové akce za účasti Městské policie
Popis / Komentář:
Spolupráce s Ministerstvem dopravy - BESIP

Náměty / Záměry:
Dny bez úrazů
Evropský týden mobility
TISK
i