Humpolec
Znak Humpolec

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Humpolec

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Strategický cíl"

Rozbalit detaily

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Humpolec 2019-2021

1. Pomoc nezaměstnaným k návratu/vstupu na trh práce.

1.1 Podporovat nízkoprahové aktivity stimulující aktivní účast na trhu práce.

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.2 Rozvíjet aktivity na podporu slaďování pracovního a rodinného života.

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.3 Rozvíjet systémové vzdělávací aktivity pro nezaměstnané.

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.4 Poskytovat pomoc mladým lidem s osamostatněním a uplatněním v životě.

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.5 Podporovat vznik chráněných pracovních míst.

Deskriptory:
IX. Sociální služby

2. Realizace vzdělávacích a osvětových aktivit pro všechny aktéry v sociálních službách.

2.1 Provádět osvětu mezi zaměstnavateli ohledně zaměstnávání osob s handicapem a z ostatních cílových skupin, např. rodin s malými dětmi.

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
IX. Sociální služby

2.2 Zvýšit informovanost o sociálních službách poskytovaných v regionu Humpolecka.

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
IX. Sociální služby

2.3 Podporovat odborné poradenství pro rodiče.

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

2.4 Rozvinout aktivity pro integraci cizinců a národnostních menšin.

Deskriptory:
VIII. Sociální začleňování

2.5 Pořádat osvětové přednášky pro seniory a jejich rodinné příslušníky.

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení

2.6 Poskytovat podporu sociálním pracovníkům v oblasti prevence syndromu vyhoření.

Deskriptory:
IX. Sociální služby

3. Rozšíření infrastruktury pro poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí.

3.1 Posílit odlehčovací služby.

Deskriptory:
IX. Sociální služby

3.2 Rozšířit terénní a ambulantní služby.

Deskriptory:
IX. Sociální služby

3.3 Propojit sociální a zdravotní služby.

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
IX. Sociální služby

3.4 Zajistit bydlení pro jednotlivé cílové skupiny.

Deskriptory:
XVI. Bydlení

3.5 Posílit bezbariérovost města Humpolec.

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
IX. Sociální služby

3.6 Podporovat seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním v rehabilitační činnosti.

Deskriptory:
IX. Sociální služby

4. Vytvoření zázemí pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy.

4.1 Podporovat existenci zázemí pro volný čas dětí.

Deskriptory:
XV. Kultura
IX. Sociální služby

4.2 Zřídit prostor pro styk rozvedených rodičů s dětmi.

Deskriptory:
IX. Sociální služby

4.3 Rozšířit síť terénních pracovníků pro rodiče dětí ohrožených sociálně patologickými jevy.

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XX.b kriminalita a prevence kriminality

5. Rozvoj spolupráce s Krajem Vysočina.

5.1 Zlepšit informovanost o sociálních službách na Krajské úrovni.

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
IX. Sociální služby

5.2 Usilovat o vznik regionální (krajské) plánovací skupiny, ve které budou zastoupeny všechny lokality Kraje Vysočina a Kraj Vysočina.

Deskriptory:
IX. Sociální služby

6. Zajištění udržitelného financování sociálních služeb.

6.1 Podílet se na tvorbě transparentního modelu financování sociálních služeb.

Deskriptory:
IX. Sociální služby

Zavést sociální fond.

Deskriptory:
IX. Sociální služby
TISK
i