Humpolec
Znak Humpolec

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Humpolec

Názvy hierarchických úrovní
1. "Tematická oblast"
1.1 "Strategický cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Humpolec 2021-2030

1. MĚSTO, URBANISMUS A BYDLENÍ

1.1 Koncepční rozvoj města

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
1.1.1 Pokračovat v naplňování Koncepce proluk, Koncepce bydlení, Koncepce logistiky a průmyslu, Koncepce sportu a rekreace, PUMM
1.1.2 Vytvářet další koncepční materiály a přístupy, které povedou k naplňování vize města
1.1.3 Při výstavbě se prioritně zaměřit na podporu revitalizace brownfileds a proluk uvnitř města
1.1.4 Územní plánování

1.2 Zvyšování architektonické kvality výstavby

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění
XVI.e bytová výstavba
1.2.1 Město jde ve zvyšování arch. úrovně příkladem. Zvyšuje kvalitu veřejných budov a to nejen architektonickou kvalitu, ale i kvalitu provozní, dispoziční a opírající se o požadavky obyvatel.
1.2.2 Nastavení komunikace s developery
1.2.3 Zachovat a chránit historickou stopu města

1.3 Dostupné a kvalitní bydlení

Deskriptory:
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
1.3.1 Zajistit dostatečnou nabídku bydlení. Podpora developerských projektů, případně vlastní komerční investice
Projektová dokumentace na rodinné domy v ul. Panskodomská
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
Jedná se o 4 městské pozemky určené pro domy na bydlení ve stávající vilové zástavbě v ulici Panskodomská. Město Humpolec se rozhodlo pojmout prodej pozemků netradičně a spolupodílet se na vytvoření vizuálu budoucích rodinných domů. Součástí prodeje pozemků budou i projekty rodinných domů s účastí autorského dozoru architekta při jejich realizaci .
1.3.2 Saturovat potřebu bydlení pro různé skupiny obyvatel
1.3.3 Podporovat vznik kvalitního prostředí pro bydlení
Instalace výtahu Fugnerova 19, Humpolec
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Jedná se o instalaci nového výtahu v bytovém domě ve Fugnerově ulici. Původní objekt bytového domu panelového typu s pěti nadzemními podlažími. Dům byl postaven bez výtahu.
Rekonstrukce zpevněných ploch u BD 109-112 Humpolec
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Realizátor:
Dagmar Palánová

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch a zlepšení dopravní obslužnosti v obytné zóně, včetně parkovacích stání, ploch pro odpad a laviček.
Rekonstrukce zpevněných ploch ul. Máchova a Fugnerova
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci zpevněných ploch okolo bytových domů.
Protihluková stěna Stodůlky Humpolec
Odpovědnost:
Odbor životního prostředí a památkové péče

Realizátor:
ing.Kocman

Roky realizace:
2022, 2021, 2020, 2019

Náměty / Záměry:
zřízení nové protihlukové stěny u I/34 při sídlišti stodůlky v Humpolci
Projektová dokumentace - rozšíření zemního poldru u ZTV Blanická
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Jedná se o zadání vypracování projektové dokumentace na rozšíření zemního poldru v lokalitě Blanická. Z důvodu problémů, které se projevily při provozu stávajícího suchého poldru bylo zadáno zpracování odborného posudku. Hlavními problémy v zájmové lokalitě z hlediska odvádění povrchových vod při srážkách o vysoké intenzitě jsou erozní smyvy ze severní části zájmové lokality a nedostatečný retenční prostor stávající suché nádrže. Stávající nádrž je dle posudku dostačující pouze pro zachycení dešťových vod z jižní části zájmového území . V současné době v území probíhá výstavba nebo jsou zde dokončené rodinné domy.
Pro zachycení povodňové vlny ze severní části bylo doporučeno realizovat novou retenční nádrž v severní části lokality. Nádrž bude navržena s minimálním objemem 1200 m3.
Revitalizace území- Na Skalce,Humpolec
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2025, 2024

Náměty / Záměry:
Návrh počítá s revitalizací vybraného území u BD Na Skalce. Dojde k vybudování nové dopravní infrastruktury, zpevněných ploch, parkovacích stání, nezpevněných ploch, prvků mobiliáře, prvků inženýrských objektů (vedení VO, odvodnění komunikace) a provedení nových stavebních prvků (zadní snížené vstupy zasažených BD, kontejnerová zástěna a posílení identity vstupu do mateřské školky).
PD-Regenerace sídliště Lužická
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Jedná se o regeneraci zpevněných i zelených ploch v okolí bytových domů, a to včetně vytvoření nových parkovacích míst a úpravy hřiště.
Projektová dokumentace na bytový dům v ul. Hálkova
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Jedná se o novostavbu bytového domu Spirála v ulici Hálkova, dům je umístěný na volném pozemku mezi stávajícím bytovým domem a hasičskou stanicí. Umístění domu respektuje uliční čáru při východní straně Hálkovi ulice a navazuje na zástavbu sídlištních domů. Podélná osa novostavby souběžná s ulicí nabízí téměř ideální orientaci domu východ-západ s možností jednostranně orientovaných bytů. Za domem, na straně odvrácené od ulice, vzniká dvorní prostranství, které náleží všem třem bytovým domům. Je zde navržen park se stromy, altán a dětské hřiště. Dům je navržen se třemi nadzemními podlažími a jedním ustoupeným. Na typickém podlaží je 8 bytů, každý byt obsahuje lodžii. Na ustoupeném podlaží jsou 4 byty. Dispozičně jsou byty členěny na- 6x1kk, 6x2kk,13x3kk,2x4kk. Počet bytů do 100 m2 je 21, počet bytů o jedné obytné místnosti pak 6. Polozapuštěné garáže obsahují 26 stání, každé ze stání obsahuje vlastní sklep. Do garáže se vjíždí z ulice Hálkova, na nejnižší části pozemku. Několik stání je umístěno na povrchu.
Popis konstrukce - stěny jsou vyzděny z keramického akumulačního zdiva a omítnuty z vnější a vnitřní strany. Konstrukční systém domu kombinuje železobetonový suterén, na který navazují vyzděné nosné stěny nadzemních podlaží. Stropy jsou monolitické železobetonové stejně jako lodžie, které jsou uložené na nosníky s přerušeným tepelným mostem. Vnější omítka je hladká až lesklá. Srážkové vody ze střechy jsou akumulovány v podzemní nádrži a určena pro závlahu. Na střeše ustoupeného podlaží je prostor pro umístění panelů pro kombinovaný ohřev vody případně pro vybavení fotovoltaickými panely.
Chodník (lávka) ul. Lužická
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023, 2022

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukce mostku a chodníků v Lužické ulici. Akce je součástí celkové rekonstrukce ul. Lužické, kterou zaštiťuje Kraj Vysočina.
Akce je plánovaná na etapy, v letošním roce je plánovaná rekonstrukce k ul. Raisova.

1.4 Profitovat z výhodné polohy na dopravních tepnách

Deskriptory:
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVI.d dostupné bydlení
1.4.1 Pobídky pro mladé rodiny pro přesídlení z velkých měst

1.5 Vyvážený rozvoj města, včetně jeho místních částí

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
1.5.1 Sjednocení stylu/vzhledu majetku ve správě města
1.5.2 Podpora rozvoje místních částí města
Sportovní areál Plačkov - revitalizace přírodního koupaliště
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Jedná se o úpravu pláže, nová dřevěná mola, úprava terénu a osazení nových herních prvků, převlékáren a mobiliáře.
Most přes Jankovský potok v Kletečné
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2025, 2024

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu. Šířkové uspořádání mostu mezi obrubami je navrženo 6,5 m a respektuje tak původní šířkové uspořádání mostu. Nové římsy jsou navrženy jako monolitické na obou stranách. Na nových římsách bude nově osazeno nové ocelové zábradlí. Dále dojde k vysprávce komunikace v předmostích, kde je značný pokles vozovkového souvrství. Povrch vozovky bude proveden jako asfaltový, okolní plochy v bezprostřední blízkosti mostu budou opevněny kamennou dlažbou do betonu.
Koncept stavby zajišťuje přechod dopravy pomocí etapizace rekonstrukce mostu, kdy most bude rekonstruován ve dvou etapách. Pro průjezd bude sloužit vždy jedna polovina mostu.
Chodník Světlice část A a B
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
Jedná se o nový chodník při hlavní komunikace směr Světlá nad Sázavou včetně instalace veřejného osvětlení. Chodník bude proveden ze zámkové dlažby.
Chodník Hněvkovice
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Jedná se o vybudování nového chodníku včetně veřejného osvětlení při průtahu obcí.

1.6 Územně plánovací dokumentace a strategické studie

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
1.6.1 Aktualizace a plnění územně plánovacích podkladů a strategických dokumentů

2. Doprava

2.1 Kvalitní spojení s regionem. Dopravní spojení s klíčovými městy musí být časté a pravidelné.

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
2.1.1 Zvýšení frekvence spojů do klíčových měst včetně lepšího časového rozložení během dne
2.1.2 Podpora/motivování komerčních společností, aby zastavovali se svými spoji v Humpolci
2.1.3 V rámci kraje lze cestovat na 1 jízdenku všemi prostředky veřejné dopravy. Spoje na sebe v důležitých přestupních směrech navazují
2.1.4 Napojení na terminály sítě VRT
2.1.5 Doplnění zastávek VHD

2.2 Cyklistická a pěší doprava je v rámci města nejrychlejší módem

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
2.2.1 Výstavba cyklostezek
Cyklostezka Hadina 2.etapa
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Jedná se o další etapu cyklostezky kolem rybníka Hadina.
2.2.2 Podpora návazné cyklistické infrastuktury a služeb pro cyklisty
Cyklostezka Hadina 1 etapa
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2022, 2021

Náměty / Záměry:
jedná se o výstavbu stezky pro chodce a cyklisty od ul. Čejovská podél jezdeckého závodiště Zlatá podkova, konec stezky bude navazovat na stávající část stezky.
2.2.3 Zlepšení pěší průchodnosti města
Chodník (lávka) ul. Lužická
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023, 2022

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukce mostku a chodníků v Lužické ulici. Akce je součástí celkové rekonstrukce ul. Lužické, kterou zaštiťuje Kraj Vysočina.
Akce je plánovaná na etapy, v letošním roce je plánovaná rekonstrukce k ul. Raisova.
Chodník Světlice část A a B
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
Jedná se o nový chodník při hlavní komunikace směr Světlá nad Sázavou včetně instalace veřejného osvětlení. Chodník bude proveden ze zámkové dlažby.
2.2.4 Osvěta mezi občany a zaměstanavateli i prospěšnosti cyklistické dopravy
2.2.5 Podpora budování bezbariérových přístupů

2.3 Dostatek parkovacích míst

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
2.3.1 Změna současné koncepce dopravy v klidu, kdy je možné na území celého města parkovat bezplatně.

2.4 Zklidnění dopravy a bezpečnost

Deskriptory:
XI.j bezpečnost v dopravě
2.4.1 Výstavba SZ obchvatu města
PD - II/347 Humpolec-obchvat, technická studie
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2022, 2021

Náměty / Záměry:
Cílem studie je prověřit možnost obchvatu města Humpolce v návaznosti na schválený územní plán města a vymezení koridoru veřejně prospěšné stavby obchvatu. V rámci studie bude prověřeno technické řešení výstavby obchvatu v délce cca 7,5km v návaznosti na území, kde je obchvat navržen. Vymezený koridor stavby je dále v souladu se schválenými územními plány obcí Čejov, Jiřice, Hněvkovice, Vystrkov.
2.4.2 Zlepšení zabezpečení přechodů na kritických místech, zejména na I/34
2.4.3 Zvýšit podíl přepravovaného zboží po železnici

2.5 Zprůjezdnění města

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.c železniční doprava
2.5.1 Zprůjezdnění komunikace ulice Pelhřimovská

2.6 Kvalitní dopravní infrastruktura, zlepšování stavu místních komunikací a veřejných prostranství

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
2.6.1 Dlouhodobé a kontinuální stedování stavu komunikací v majetku města
Most přes Jankovský potok v Kletečné
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2025, 2024

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu. Šířkové uspořádání mostu mezi obrubami je navrženo 6,5 m a respektuje tak původní šířkové uspořádání mostu. Nové římsy jsou navrženy jako monolitické na obou stranách. Na nových římsách bude nově osazeno nové ocelové zábradlí. Dále dojde k vysprávce komunikace v předmostích, kde je značný pokles vozovkového souvrství. Povrch vozovky bude proveden jako asfaltový, okolní plochy v bezprostřední blízkosti mostu budou opevněny kamennou dlažbou do betonu.
Koncept stavby zajišťuje přechod dopravy pomocí etapizace rekonstrukce mostu, kdy most bude rekonstruován ve dvou etapách. Pro průjezd bude sloužit vždy jedna polovina mostu.
Rekonstrukce MK Mánesova
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně povrchu, chodníku a vodovodu a kanalizace.
PD - rekonstrukce ul. Spojovací
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci vozovky včetně konstrukčních vrstev, vybudování chodníku a nového veřejného osvětlení. Součástí bude nová dešťová kanalizace.
PD-rekonstrukce MK Plačkov (Čihadlo)
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023

PD-rekonstrukce ul. Na Závodí
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci vozovky včetně konstrukčních vrstev, vybudování chodníku.
Rekonstrukce MK ul. Jihlavská
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci komunikace a inženýrských sítí.
Rekonstrukce MK ul. Sluníčkova II.etapa
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Akce navazuje na rekonstrukci I. etapy, která proběhla v roce 2021. Nyní se jedná o úsek od ul. Dvorská po ul. Čejovská.
Jedná se o rekonstrukci vozovky včetně konstrukčních vrstev, oprava chodníků a dále rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynu.
Rekonstrukce zpevněných ploch u BD 109-112 Humpolec
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Realizátor:
Dagmar Palánová

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch a zlepšení dopravní obslužnosti v obytné zóně, včetně parkovacích stání, ploch pro odpad a laviček.
Rekonstrukce zpevněných ploch ul. Máchova a Fugnerova
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci zpevněných ploch okolo bytových domů.
PD - rekonstrukce místní komunikace ul. Vosmíkova
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci ul. Vosmíkova včetně inženýrských sítí.
PD - Stavební úpravy MK Pelhřimovská
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace včetně inženýrských sítí..
Rekonstrukce MK Kletečná
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci komunikace v místní části Kletečná.
PD místní komunikace ul. Na Skalce
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci komunikace a plochy okolo bytových domů v návaznosti na výstavbu nového bytového domu.
PD - rekonstrukce místní komunikace Hradská
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Jedná se rekonstrukci místní komunikace v části od firmy Peugeot ke ZŠ Podhrad, včetně inženýrských sítí.
PD místních komunikací ul.Lipová, Hybešova, Rumunská
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci komunikací včetně inženýrských sítí.
PD rekonstrukce MK ul.Hálkova(od ul.Lnářské k rybníku Cihelna)
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně inženýrských sítí.
PD rekonstrukce Mk ul. Panskodomská
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně inženýrských sítí.
PD-rekonstrukce místní komunikace ul.5.května
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci části místní komunikace ul. 5. května v části od ul. Příčná k ul. Jindráčkové.

3. Životní prostředí

3.1 Zlepšování funkce krajiny, zmírňování změny klimatu, udržitelný rozvoj, snížení uhlíkové stopy

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
3.1.1 Zlepšování prostupnosti krajiny
3.1.2 Podpora nízkoemisních dopravních prostředků
3.1.3 Osvěta občanů v tématech energetické efektivity, využívání obnovitelných zdrojů energie a odolnosti
3.1.4 Adaptační opatření na změnu klimatu

3.2 Snižování produkce komunálního odpadu

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
3.2.1 Program snižování produkce komunálního odpadu
Kompostárna - stavební úpravy plochy
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023

3.3 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v krajině

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
3.3.1 Naučné stezky
3.3.2 Zvýšení povědomí občanů o vlastním vlivu na ŽP
Vyznačení ochranných pásem vodních zdrojů v lokalitách Světlice, Kletečná, Vodačka, Šibeňák, Plačkov, Zemanovsko, Vilémovsko
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Jedná se o zajištění zaměření a vyznačení ochranných pásem vodních zdrojů.

3.4 Péče o rovnováhu v krajině, zachování biodiverzity a přírodních a krajinných prvků

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
3.4.1 Výsadby stromů a podpora projektů nového zalesňování
Sadové úpravy Humpolec - u Rákosníčkova hřiště
Odpovědnost:
Odbor životního prostředí a památkové péče

Realizátor:
ing.Kocman

Roky realizace:
2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
doplnění veřejné zeleně
3.4.2 Rozšíření ÚSES
3.4.3 Revitalizace vodních toků
3.4.4 Podpora šetrně hospodařících subjektů (např. včelaři)
3.4.5 Omezení používání průmyslových hnojiv a pesticidů při zemědělské činnosti
3.4.6 Komplexní pozemkové úpravy

4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY

4.1 Dostupné a kvalitní zdravotní a sociální služby

Deskriptory:
IX.d sociální infrastruktura
IX.e financování sociálních služeb
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
4.1.1 Senior taxi pro osoby s omezenou pohyblivostí při cestách za lékařem/do nemocnic
4.1.2 Dostatečná kapacita zařízení pro seniory
4.1.3 Informovanost veřejnosti o dostupné zdravotní a sociální péče
4.1.4 Snadno dosažitelná lékařská péče

4.2 Moderní školství

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
4.2.1 Dostatečná kapacita zařízení v předškolních zařízeních.
4.2.2 Modernizace technického vybavení zřizovaných škol včetně jejich zázemí
Základní škola Humpolec Hálkova Stavební úpravy - výdejní okénko ve školní jídelně
Odpovědnost:
ORGANIZACE MĚSTA Humpolec

Realizátor:
ředitel ZŠ Hálkova

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Budou provedeny stavební úpravy, aby mohlo vzniknout výdejní okénko ve školní jídelně
PD-multifunkční hala Podhrad
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
jedná se o zadání prověřovací studie na umístění nové sportovní haly při ZŠ Hradská.
4.2.3 Rekonstrukce budov
4.2.4 Iniciace setkávání školních orgánů
4.2.5 Podpora talentů
4.2.6 Dostatečná kapacita Mateřských škol
Mateřská školka Podhrad
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Jedná se o vybudování nové mateřské školky v lokalitě Podhrad pro 100 dětí. Školka je situována v parku pod základní školou a při příjezdové komunikaci k bytovým domům.
Školka je navržena třípodlažní, dispozičně je členěna tak, že v 1 patře jsou navrženy třídy, sklady hraček, matrací, kuchyně a výdejna jídel, sociální zázemí, herní prostor, úklid, technologická místnost. Ve druhém patře jsou navrženy třídy, sociální zázemí, herní prostor, výdej jídla, sklady hraček a matrací. Třetí patro je zázemím a pracovním prostorem pro personál. Jsou zde navrženy kanceláře, jednací místnost, denní místnost, sociální zázemí, střešní terasa. Školka bude vybavena výtahem. Součástí budou také parkovací stání.
4.2.7 Spolupráce školských subjektů

4.3 Město i region jako turistický cíl

Deskriptory:
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
4.3.1 Rozvoj pěší turistiky a cykloturistiky
4.3.2 Rozvoj infrastruktury pro hipoturistiku

4.4 Podpora a rozvoj volnočasových aktivit, sportovního a kulturní vyžití obyvatel

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
4.4.1 Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit, zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel
Pumptrack - dráha - plocha po lanové dráze
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Jedná se o uměle vytvořený uzavřený okruh pro jízdu na kole, koloběžce,skateboardu a inline bruslích.
Rekonstrukce hřiště TJ Jiskra - národní házená
Odpovědnost:
Odbor tajemníka

Realizátor:
Mgr. Jiří Fiala, tajemník úřadu

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce hřiště národní házené - výměna povrchu hřiště
Cyklostezka Hadina 1 etapa
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2022, 2021

Náměty / Záměry:
jedná se o výstavbu stezky pro chodce a cyklisty od ul. Čejovská podél jezdeckého závodiště Zlatá podkova, konec stezky bude navazovat na stávající část stezky.
Vodní plocha nad rybníkem Dvorák
Odpovědnost:
Kocman František, Odbor životního prostředí a památkové péče

Roky realizace:
2022, 2021, 2019

Náměty / Záměry:
úprava vyústi zatrubnění toku, zřízení tůně v části zaniklého rybníka
4.4.2 Podpora regionální kultury
Nová národopisná expozice v Muzeu Dr. A. Hrdličky
Odpovědnost:
ORGANIZACE MĚSTA Humpolec

Realizátor:
Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS Humpolec, 565 532 479

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
V srpnu 2025 si budeme připomínat 130. výročí založení muzea. V současné expozici renovované pracovníky muzea v roce 2002 byly použity vitríny a panely z předchozích expozic ze 70. let 20. století, ty jsou již nevyhovující. Také je nutné instalovat nové elektrorozvody a provést s tím související stavební práce. Při ceně realizace expozice vycházíme z přibližné ceny realizace antropologické expozice, a to vzhledem k tomu, že se jedná o cca stejně velký prostor.
4.4.3 Propagace kultury a společenských akcí
4.4.4 Využití alternativních prostor pro kulturní využití
4.4.5 Zvyšování kvality infrastruktury a služeb pro trávení volného času
Středisko volného času Humpolec Projektová dokumentace
Odpovědnost:
ORGANIZACE MĚSTA Humpolec

Realizátor:
ředitelka SVČ

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na úpravu zahrady a venkovních prostor SVČ
Sportovní areál Plačkov - revitalizace přírodního koupaliště
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Jedná se o úpravu pláže, nová dřevěná mola, úprava terénu a osazení nových herních prvků, převlékáren a mobiliáře.
PD-Rekonstrukce stupňů na fotbalovém hřišti v Humpolci
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2022, 2021

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci stupňů pro sezení na fotbalovém hřišti v Humpolci. Stupně vykazují značný stupeň poškození jejich oprava bude zadána v rámci revitalizace celého sportovního areálu. Součástí je i obnova přírodního trávníku.
Rekonstrukce hřiště TJ Jiskra - národní házená
Odpovědnost:
Odbor tajemníka

Realizátor:
Mgr. Jiří Fiala, tajemník úřadu

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce hřiště národní házené - výměna povrchu hřiště
Vodní plocha nad rybníkem Dvorák
Odpovědnost:
Kocman František, Odbor životního prostředí a památkové péče

Roky realizace:
2022, 2021, 2019

Náměty / Záměry:
úprava vyústi zatrubnění toku, zřízení tůně v části zaniklého rybníka
4.4.6 Koordinovat kulturní organizace spolky
4.4.7 Podpora v oblasti neprofesionálního umění

4.5 Kvalitní nabídka služeb všech druhů

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.c služby pro podnikání
4.5.1 Zkvalitnění nabídky maloobchodu
4.5.2 Propagace maloobchodu
4.5.3 Zvýšení atraktivity prostředí veřejného prostoru u služeb
Humpolec, Okružní u fotbalového stadionu - doplnění zeleně
Odpovědnost:
Kocman František, Odbor životního prostředí a památkové péče

Roky realizace:
2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
doplnění ploch zeleně při parkovišti proti fotbalovému stadionu
Sadové úpravy Humpolec - u Rákosníčkova hřiště
Odpovědnost:
Odbor životního prostředí a památkové péče

Realizátor:
ing.Kocman

Roky realizace:
2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
doplnění veřejné zeleně
4.5.4 Zvýšení atraktivity prostředí kulturních objektů
Kino Humpolec Úprava manipulační plochy u budovy kina
Odpovědnost:
ORGANIZACE MĚSTA Humpolec

Realizátor:
ředitelka MěKIS

Roky realizace:
2023, 2022

Náměty / Záměry:
Jedná se o plochu z levé strany kina. Plocha je určená pro nouzový východ a také jako manipulační plocha pro navezení kulis do divadelního sálu. V současné době je zpracována projektová dokumentace.
Nová národopisná expozice v Muzeu Dr. A. Hrdličky
Odpovědnost:
ORGANIZACE MĚSTA Humpolec

Realizátor:
Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS Humpolec, 565 532 479

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
V srpnu 2025 si budeme připomínat 130. výročí založení muzea. V současné expozici renovované pracovníky muzea v roce 2002 byly použity vitríny a panely z předchozích expozic ze 70. let 20. století, ty jsou již nevyhovující. Také je nutné instalovat nové elektrorozvody a provést s tím související stavební práce. Při ceně realizace expozice vycházíme z přibližné ceny realizace antropologické expozice, a to vzhledem k tomu, že se jedná o cca stejně velký prostor.
Kino Humpolec Oprava foyer kina
Odpovědnost:
ORGANIZACE MĚSTA Humpolec

Realizátor:
Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS, 565 532 479

Roky realizace:
2023, 2022

Náměty / Záměry:
Cílem je modernizovat foyer kina - vstupní vestibul nově vybudovaného kulturního centra Mikádo. Řešen bude i prostor šatny a sociálního zařízení pro veřejnost.
Humpolec čp.250 - výměna krytiny
Odpovědnost:
Odbor životního prostředí a památkové péče

Roky realizace:
2022, 2021

Náměty / Záměry:
výměna či oprava krytiny na budově knihovny
Humpolec č.p.250 opravy
Odpovědnost:
Kocman František, Odbor životního prostředí a památkové péče

Realizátor:
ing.Kocman

Roky realizace:
2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
průběžné opravy objektu knihovny

4.6 Vodní rekreace

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
4.6.1 Zmapování možností revitalizace přírodního prostředí v okolí rybníků
Vyznačení ochranných pásem vodních zdrojů v lokalitách Světlice, Kletečná, Vodačka, Šibeňák, Plačkov, Zemanovsko, Vilémovsko
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Jedná se o zajištění zaměření a vyznačení ochranných pásem vodních zdrojů.
Vodní plocha nad rybníkem Dvorák
Odpovědnost:
Kocman František, Odbor životního prostředí a památkové péče

Roky realizace:
2022, 2021, 2019

Náměty / Záměry:
úprava vyústi zatrubnění toku, zřízení tůně v části zaniklého rybníka
4.6.2 Zmapování možností na výstavbu krytého bazénu

5. ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

5.1 Sounáležitosti obyvatel s městem Humpolec a zapojování obyvatel do rozhodovacího procesu

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě
5.1.1 Zapojování obyvatel do života a rozvoje města, marketing města
Elektronická úřední deska
Odpovědnost:
Odbor tajemníka

Realizátor:
Mgr. Jiří Fiala, tajemník úřadu

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Instalace nové elektronické úřední desky, která bude přístupná nepřetržitě pro občany města. Umístění je plánováno v ulici Příčná, vedle současné úřední desky s dokumenty v listinné podobě.

5.2 Efektivnější hospodaření města

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
5.2.1 Zkvalitňování výkonu veřejné správy
Elektronická úřední deska
Odpovědnost:
Odbor tajemníka

Realizátor:
Mgr. Jiří Fiala, tajemník úřadu

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Instalace nové elektronické úřední desky, která bude přístupná nepřetržitě pro občany města. Umístění je plánováno v ulici Příčná, vedle současné úřední desky s dokumenty v listinné podobě.
5.2.2 Efektivní využívání energie, paliv a přírodních zdrojů

5.3 Zkvalitňování technické infrastruktury

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
5.3.1 Správa a údržba vodovodní a kanalizační sítě, ČOV
Humpolec - oprava kanalizace v ulici Panskodomská
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci stok jednotné kanalizace v ulici Panskodomská v Humpolci. Navrhovaná rekonstrukce stávající kanalizace bude sloužit k odvedení splaškových a dešťových vod z jednotlivých RD a uličního prostoru pomocí uličních vpustí. Potrubí je navrženo z materiálu UR PP DN 250 a 300.Na kanalizaci budou osazeny nové kanalizační šachty betonové DN 1000.
Součástí je i rekonstrukce kanalizačních přípojek . Jsou navrženy z potrubí PPKGEM DN 150.Stávající dešťové svody je nutno opatřit lapači splavenin. Kanalizační přípojky od novostaveb řadových domků budou pouze přepojeny na rekonstruovaný řad.
Oprava vodovodu v ul. Panskodomská Humpolec
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci stávajících vodovodních rozvodných řadů v ulici Panskodomská a jejich propojení na stávající vodovodní síť. Vodovod je napojen na stávající vodovody DN 80. Vodovod je navržen z PVC a PE trub DN 100. Půdorysná délka prodloužení je 447 metrů. Napojení na stávající vodovody v křižovatce ulic Panskodomská a Dvorská bude na stávající sekční šoupata. Po trase rekonstrukce bylo navrženo nové osazení nadzemními a podzemního hydrantu. Součástí je i rekonstrukce vodovodních přípojek k objektům. Jsou navrženy z materiálu PE 100 v profilu DN 32 v celkové délce 160 metrů. Na přípojkách budou osazeny šoupátkové uzávěry.
Hněvkovice - rozšíření kanalizace
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Jedná se o vybudování nové stoky kanalizace C1 a nové sdružené přípojky. Nová stoka bude začínat v místě stávající šachty proti domu čp.159. Ukončena je v křižovatce bezejmenných ulic na pozemku 379/31, blízko domu čp. 95. Celá trasa stoky je umístěna v asf. komunikaci. Stoka bude provedena z hladkostěnného potrubí modré barvy Ultra Solid , celková délka je 93,5 metru. Na stoku bude napojeno 1 potrubí sdružené kanalizační přípojky. Na stoce bude vybudováno 5 nových šachet, prefa DN 1000 mm.
Sdružená kanalizační přípojka bude začínat napojením na stoku C-1 v šachtě Š3. Ukončena je před parcelou č.369/2 v šachtě. Stoka bude provedena z hladkostěnného potrubí modré barvy Ultra Solid DN 200 v délce 58 metrů. Do přípojky budou připraveny 2 otvory pro připojení 2RD.
Hněvkovice - rozšíření vodovodu
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Stavba se nachází v katastrálním území Humpolec v místní části Hněvkovice. Jedná se o stavbu nového vodovodního řadu A6b ke stavebním parcelám na komunikaci na parc.č. 379/31 v severní části obce v celkové délce 300,5 metru. Potrubí bude provedeno z materiálu PVC Mondial De 110. Dále se jedná o navazující řady A4a v délce 19,5 metru, který je navržen z materiálu PVC Mondial De 90 a dále o řad A3b v délce 9,5 metru z materiálu PE 100 RC.
Součástí bude i 7 ks vodovodních přípojek v celkové délce 23 metrů. Přípojky jsou navrženy z materiálu PE 100 RC DN 32 a 40. přípojky budou osazeny vodoměrnými šachtami osazenými ve veřejném prostoru.
Humpolec - oprava kanalizace sídliště Stodůlky
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Jedná se o výměnu kanalizačních stok v ul. Rumunská, Lipová, Hybešova a V Cípku to skok CC - CC3. jedná se o výměnu a zkrácení stok. Rušené potrubí bude zabetonováno. Stoky budou provedeny z materiálu plastového Ultra Rib DN 200 v délce 38,5 metru a DN 300 v celkové délce 381 metrů. Kanalizační přípojky ke každému objektu jsou navrženy z potrubí PVC DN 150 v celkové délce 137 metru, přípojky budou ukončeny šachtami ve veřejném prostoru. Součástí záměru je i výměna potrubí dešťové kanalizace včetně napojení uličních vpustí. Nové potrubí je navrženo z materiálu Ultra Cor DN 300 v celkové délce 178 metrů.
Humpolec-oprava vodovodu sídliště Stodůlky
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Jedná se o stavbu v asfaltových komunikacích v ulicích Rumunská, Lipová, V Cípku a Hybešova. Jedná se o rozvodné řady H1a H2, které byly provedeny v 70-tých letech s výstavbou sídliště RD a budou kompletně vyměněny. Jedná se o výměnu celého řadu H1, který má délku 378 metrů a začíná napojením na řad ve stávající vodovodní šachtě, která je v křižovatce ulic V Cípku a Rumunská. Ukončen je propojením v křižovatce V Cípku a Lipová. Dále se jedná o výměnu vodovodního řadu H2, který má délku 122 metrů. Nový vodovodní řad začíná napojením na řad v křižovatce ulic V Cípku a Hybešova. Ukončen je propojením v křižovatce ulic V Cípku - Rumunská - Lipová. V době opravy vodovodu bude funkční náhradní zásobování suchovodem (povrchovodem). Nové potrubí je navrženo z materiálu PVC Mondial DN 110. Součástí bude i oprava 45 přípojek,na každou bude osazena vodoměrná šachta na veřejném pozemku. Potrubí přípojek je navrženo z materiálu Pe 100 SLMC DN 25 v celkové délce 165 metrů.
Rekonstrukce kanalizační stoky ulice Mánesova
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci kanalizačích stok od křižovatky Pražská-Mánesova a Mánesova-Blanická. Kanalizační stoka DB-1 od č.p.1672 po č.p.887 v délce 95m bude opravena bezvýkopovou rukávcovou metodou -do vyčištěné stávající kanalizace DN 300 a 320 se vtáhne sanační rukávec s formovanou pryskyřicí, následně dojde k nafouknutí rukávu a přilnutí ke stěně potrubí. Poté za udržování stálého tlaku dochází k vytvrzení rukávce pomocí soustavy UV lamp. Stoka DB-2 od č.p.887 po č.p.912 v délce 75 metrů již bude provedeno výměnou stávajícího potrubí za nové z materiálu PVC Ultra Solid DN 250 . Stoka DA4 od č.p.117 po č.p.104 v délce 78 metrů bude rovněž provedena z potrubí PVC Ultra Solid DN 250 a 315.
Součástí rekonstrukce budou i přípojky, které budou provedeny z hladkostěnného potrubí modré barvy Ultra Solid DN 150 v celkové délce 80 metrů a dále potrubí od nových uličních vpustí.
Rekonstrukce vodovodního řadu ulice Mánesova
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Nový vodovodní řad bude začínat za křižovatkou Pražská-Mánesova před č.p.1672. Ukončen bude v křižovatce Mánesova-Blanická. Porubí je nyní v celé trase umístěno v dlážděné asfaltové komunikaci. Řad bude proveden z materiálu PVC Mondial DN100 v celkové délce 362 metrů. Na řad bude připojeno 21 kusů vodovodních přípojek DN 25 v délce 109,5 metrů. Přípojky budou ukončeny vodoměrnou šachtou v chodníku nebo v travnaté ploše.
Kanalizace Humpolec - A.Sběrač dešťové kanalizace ,,ZTV Blanická,, B.Stoka splaškové kanalizace ,,Na Závodí,,
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2025

Náměty / Záměry:
Rozsah stavby je ohraničen napojením dešťových vod ve stávající šachtě v ulici Mírová a vyústěním sběrače do vodoteče v ulici Spojovací.
Stoka je v celkové délce 668,5 metrů v dimenzi DN 800 mm. Do potrubí sběrače budou napojeny uliční vpusti, které se nacházejí v jeho těsné blízkosti. Dále bude do potrubí z odlučovače ropných látek parkovacích ploch firmy ITTC Stima s.r.o., a potrubí přelivu z rybníka Barevna. Sběrač kanalizace prochází průmyslovými areály a firmy mají individuální čištění odpadních vod. Proto se plánuje dovést do této lokality potrubí veřejné kanalizace. Součástí stavby je i potrubí jednotlivých kanalizačních přípojek a zrušení stávající kanalizace z rybníka ,,Barevna,,.
Nová stoka bude začínat napojením na stoku v ulici Spojovací. Stoka bude provedena z materiálu PP, DN 225 v celkové délce 165 metrů.
Kletečná - výměna vodovodního potrubí od studny do vodojemu
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2025

Petrovice - oprava přivaděče-vodovodní řad a budování rozvodné vodovodní sítě ke stavebním pozemkům
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2030

Humpolec - intenzifikace ČOV
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2025

Náměty / Záměry:
Cílem intenzifikace ČOV je zajistit spolehlivé a účinné čištění odpadních vod pro zadané hydraulické i látkové zatížení a zajistit požadované limity kvality vyčištěných vod. Vzhledem k tomu, že předpokládané navýšení kapacity představuje nárůst pro výhled 5 let o 40% a pro výhled 10 let 57%, je rekonstrukce a intenzifikace navržena pro výhled 10 let, protože dělení do dvou etap není v daném případě výhodné. Hlavní stavební objekty i technologické soubory stávající ČOV se při rekonstrukci předpokládá v maximální míře zachovat a po rekonstrukci, eventuálně po doplnění novém technologickém vybavení využít. Zásadní objekty s potřebou nepřetržitého zachování provozu a jeho kapacity budou navrženy ve dvoulinkovém uspořádání, podle důležitosti a časových možností odstávek pro případné opravy a odstranění poruch.
Kletečná - výměna vodovodního potrubí od studny do vodojemu
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2025

Výhled - oprava vodovodního potrubí v ulicích Máchova, Na Vyhlídce, Východní, Lipnická, Panský Vrch, Na Závodí, Na Skalce, U Kaštanu, Jiřická, Nerudova
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2026, 2025, 2024

Náměty / Záměry:
Jedná se o výměnu eternitového potrubí za nové plastové a to včetně přípojek a instalaci nových vodoměrných šachet.
Odkanalizování obce Hněvkovice, Petrovice a Kletečná
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Náměty / Záměry:
Byla vypracována studie, která řeší odvedení odpadních vod z obcí Hněvkovice, Petrovice a Kletečná a jejich následné čištění na ČOV. Přínosem akce je vyčištění odpadních vod z domácností , které jsou v současné době pouze předčišťovány v septicích a žumpách. Znečištění, které v současnosti uniká přepadem a po odvedení dešťovou kanalizací volně vytéká do vodotečí bude odvedeno a centrálně čištěno na ČOV. Je navrženo několik variant řešení, každá má své výhody a nevýhody. Jako nejlepší řešení se jeví odvádění odpadních vod na ČOV do Humpolce. To znamená nižší investiční náklady vůči pořízení samostatné ČOV, není potřeba povolení nakládání s vodami a jednodušší provoz než samostatná ČOV.
Vypouštění směsi srážkových a komunálních odpadních vod z odlehčovací komory na ČOV Humpolec
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Účelem tohoto investičního záměru je splnění požadavků Krajského úřadu kraje vysočina, odbor životního prostředí a návrh údajů k doplnění pro vypouštění srážkových odpadních vod z odlehčovací komory na ČOV Humpolec. Nově je nutno realizovat měrnou šachtu na obtoku odlehčených srážkových průtoků z ČOV v profilu před nátokem do soutokové šachty s biologicky vyčištěnou odpadní vodou.
Měrná šachta bude vybavena kontinuálním měřením průtoku bezkontaktním radarem a přenosem aktuálních údajů do řídícího počítače ČOV, který bude zajišťovat jejich vyhodnocování a archivací.
Projektová dokumentace - rozšíření zemního poldru u ZTV Blanická
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Jedná se o zadání vypracování projektové dokumentace na rozšíření zemního poldru v lokalitě Blanická. Z důvodu problémů, které se projevily při provozu stávajícího suchého poldru bylo zadáno zpracování odborného posudku. Hlavními problémy v zájmové lokalitě z hlediska odvádění povrchových vod při srážkách o vysoké intenzitě jsou erozní smyvy ze severní části zájmové lokality a nedostatečný retenční prostor stávající suché nádrže. Stávající nádrž je dle posudku dostačující pouze pro zachycení dešťových vod z jižní části zájmového území . V současné době v území probíhá výstavba nebo jsou zde dokončené rodinné domy.
Pro zachycení povodňové vlny ze severní části bylo doporučeno realizovat novou retenční nádrž v severní části lokality. Nádrž bude navržena s minimálním objemem 1200 m3.
Plán obnovy - vodovodu ul. Pražská- Na Kasárnách
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023

Plán obnovy - kanalizace ul. Pražská - Na Kasárnách
Odpovědnost:
Odbor místního hospodářství

Roky realizace:
2023

TISK
i