Hlučín
Znak Hlučín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Hlučín

Rozbalit detaily

Plán odpadového hospodářství města Hlučín 2017-2022

1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů

1.1 Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

1.2 Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

1.3 Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí.

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT

1.4 Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů.

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2. Nakládání s komunálními odpady, směsným komunálním odpadem a biologicky rozložitelnými komunálními odpady

2.1 Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita

2.2 Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení

2.3 Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2.4 Do roku 2015 zavést na území kraje tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů.

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2.5 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2.6 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2.7 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

3. Nakládání s obalovými odpady

3.1 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

4. Nakládání s nebezpečnými složkami komunálních odpadů

4.1 Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

5. Nakládání se stavebními odpady, pokud stanovila systém nakládání se stavebním odpadem

5.1 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).

Deskriptory:
XII.c ochrana a sanace půdy
XII.b nakládání s odpady

6. Nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady

6.1 : Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

6.2 Do 31. prosince 2015 dosáhnout úrovně tříděného sběru OEEZ na jednoho občana za kalendářní rok v hodnotě 5,5 kg/obyv./rok.

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

6.3 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
TISK
i