Hlučín
Znak Hlučín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Hlučín

Názvy hierarchických úrovní
M. "Oblast oro adaptaci"
M.1 "Adaptační cíl"

Rozbalit detaily

Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Hlučín (2017)

M. Modrá infrastruktura a hospodářství s dešťovou vodou

M.1 Vybudování a rekonstrukce infrastruktury pitné vody

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

M.2 Omezovat podíl nepropustných povrchů

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

M.3 Umožnovat zasakování dešťové vody

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

M.4 Snižovat spotřebu pitné vody, využívat dešťovou vodu na zalévání a k dalším účelům.

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

P. Omezení degradace půdy a zvýšené vodní či větrné eroze

P.1 Obnovit tradiční způsoby hospodaření na zemědělské půdě

Deskriptory:
XVIII.a zemědělství
XVIII.b lesnictví

P.2 Zamezení větrné eroze

Deskriptory:
XII.c ochrana a sanace půdy

P.3 Regulovat novou výstavbu a využití zemědělské půdy.

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území

Z. Ochrana před povodňěmi, záplavami

Z.1 Zrekonstruovat Hlučínské jezero tak, aby plnilo protipovodňové, rekreační a rovněž i krajině ekologické funkce.

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

Z.2 Zajistit výstavbu suchých poldrů a dalších retenčních nádrží s cílem zajistit ochranu území před povodněmi

Deskriptory:
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)

Z.3 Zajistit revitalizaci drobných vodních toků na území města a v jeho okolí

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

V. Využití urbanizovaného území

V.1 Zvýšit podíl ploch a prvků v urbanizované části města zmírňujících negativní projevy klimatu (zelené střechy, stromy na parkovištích, zelené fasády, vodní prvky atp.).

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

V.2 Podporovat obnovu a rozvoj veřejné zeleně s využitím druhů odolných proti klimatickým změnám.

Deskriptory:
XII. Životní prostředí

N. Podpůrné nástroje a opatření

N.1 Rozvíjet podmínky pro včasné a přesné předávání informací a eliminaci rizik spojených se změnou klimatu

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT

N.2 Podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie na území města a energeticky úsporných opatření.

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

N.3 Podporovat udržitelnou mobilitu.

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
XI.k nemotorová doprava

N.4 Zajistit informovanost a osvětové programy pro širokou veřejnost města v oblasti změny klimatu, adaptačních a mitigačních opatření.

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT

N.5 Podpora zdravého životního stylu, rekreace efektivnějšího zdravotnictví.

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

N.6 Vytvořit institucionální a finanční zázemí pro realizaci adaptační strategie

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
TISK
i