Havlíčkův Brod
Znak Havlíčkův Brod

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Havlíčkův Brod

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní osa"
1.1 "Strategická oblast"
1.1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod 2014-2024 [akt. 2020]

1. Dopravní a technická infrastruktura

1.1 Kvalita komunikací a dopravní obslužnost

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
1.1.1 Zlepšení stavu místních komunikací
1.1.1.1 Rekonstrukce ul. Havlíčkova, Jahodova
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023, 2022, 2020

Náměty / Záměry:
Jedná se komplexní rekonstrukci veřejného prostranství. Již dokončena ul. Jahodova; ul. Havlíčkova - vydáno stavební povolení.
1.1.1.2 Rekonstrukce komunikace Kyjovská
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2021, 2022

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce komunikace Kyjovská
1.1.1.3 Rekonstrukce komunikace Dobrovského
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2022, 2023

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce komunikace Dobrovského
1.1.1.4 Zvýšení bezpečnosti dopravy v prostoru ulic Mlýnská a Žďárská - studie
Odpovědnost:
Beneš Josef

Náměty / Záměry:
Studie bezpečnosti dopravy a návrh opatření v prostoru ulic Mlýnská a Žďárská. Na základě zpracované studie vypracován projekt řešící doplnění chodníku, parkovacích stání. Záměr nebyl prozatím realizován. Stavba se povoluje.
1.1.1.5 Rekonstrukce mostu ul. Chotěbořská
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Demolice stávajícího mostu + výstavba nového v ul. Chotěbořská
1.1.1.6 Zpevnění komunikace u zastávky Mírovka
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Mírovka - zpevnění komunikace u zastávky. Oprava stávající zpevněné plochy v prostoru autobusové zastávky - stávající štěrkový povrch nahrazen živičným povrchem.
1.1.1.7 Oprava komunikace Suchá
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Oprava úseku místní komunikace v Suché na pozemku parc. č. 1964
1.1.1.8 Rekonstrukce komunikace ul. Dolní Žižkova
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
kompletní rekonstrukce v součinnosti s Krajem Vysočina
1.1.2 Realizace obchvatu města
1.1.2.1 Jihovýchodní obchvat - podíl města na výstavbě
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020, 2021, 2022

Náměty / Záměry:
podíl města na výstavbě obchvatové komunikace
1.1.3 Zlepšení stavu chodníků pro pěší
1.1.3.1 Rekonstrukce chodníků – lokalita Výšina
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce chodníků – lokalita Výšina
1.1.3.2 Chodník v ul. Havířská
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Chodník v Havířské ulici
1.1.3.3 Chodníky a hřiště Třešňovka
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Třešňovka - chodníky a hřiště - úpravy veřejného prostranství (zeleň, komunikace, hřiště)
1.1.3.4 Úprava prostoru před hřbitovem Pražská, HB
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
autobusové nástupiště, chodník +
1.1.3.5 Chodník Spálená stráň
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Spálená stráň - chodník v délce cca 115 m propojující OZ Spálená stráň a ul. Rozkošská + VO
1.1.3.6 Rekonstrukce lávky přes Šlapanku
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce lávky přes Šlapanku - demolice stávající lávky + výstavba nové
1.1.3.7 Rekonstrukce chodníků ul. Kokořínská, ul. Na Spravedlnosti
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce chodníků ul. Kokořínská, ul. Na Spravedlnosti
1.1.3.8 Rekonstrukce chodníků ul. Dobrovského
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2022

1.1.4 Zvýšení parkovací kapacity
1.1.4.1 Parkování, přístupové komunikace a zeleň u bytových domů ul. Ledečská
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
Rozšíření parkování a úpravu přístupových komunikací a zeleně v okolí bytových domů mezi ulicí Ledečská a řekou Sázavou. Studie projednána s veřejností a na jejím základě bylo pokračováno v projekční přípravě tak, že je vydáno stavební povolení. Akce připravena k realizaci a bude podána žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
1.1.4.2 Optimalizace dopravy v klidu ve středu města (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Beneš Josef

Náměty / Záměry:
Na základě studie stanoveno dopravní značení a návrh zón parkování. Dopravní značení postupně realizováno, parkovací zóny doposud ne.
1.1.4.3 Parkovací dům Výšina
Odpovědnost:
Beneš Josef

Náměty / Záměry:
Na základě zpracované studie byla prokázána vhodnost řešení a nyní se zpracovává dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
1.1.4.4 Vypracování Generelu dopravy v klidu
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2014, 2015

1.1.4.5 Parkoviště za objektem Krajské knihovny
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020, 2021

Náměty / Záměry:
výstavba nových parkovacích ploch
1.1.4.6 Parkování Výšina - nové parkovací kapacity
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
výstavba nových parkovacích kapacit v sídlišti Výšina
1.1.5 Optimalizace provozu MHD
1.1.6 Rekonstrukce komunikací I., II., III. tř.
1.1.6.1 Úprava přechodu ul. Žižkova, kruhový objezd LIDL
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
přechod na silnici č.II/150 + nasvětlení v ulici Žižkova, kruhový objezd LIDL
1.1.6.2 Rekonstrukce mostu přes inundační území Šlapanky, ul. Mírová
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce mostu přes inundační území Šlapanky, ul. Mírová - demolice stávajícího mostu + výstavba nového
1.1.7 Využívání alternativního pohonu pro vozový park MHD a vozový park MěÚ

1.2 Cyklostezky

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
1.2.1 Rozšíření sítě cyklostezek
1.2.1.1 Cyklostezka do Perknova
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1.2.1.2 Cyklostezka Herlify
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Cyklostezka Herlify
1.2.1.3 Cyklostezka Ledečská, II. etapa
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Cyklostezka Ledečská, II. etapa
1.2.2 Vytvoření "Zeleného okruhu", včetně výstavby dílčích částí cyklostezek
1.2.2.1 Stezka Cihlář pro pěší a cyklisty - studie
Odpovědnost:
Beneš Josef

Náměty / Záměry:
Studie k realizaci stezky pro pěší a cyklisty po východním břehu rybníka Cihláře, navazující na stávající stezky - studie prokázala nepřiměřené náklady na realizaci
1.2.2.2 Dílčí etapy Zeleného okruhu - proj. dokumentace a stavební povolení
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

1.2.3 Provázání místních stezek se sousedními regiony
1.2.4 Dokončení cyklostezek na obou stranách řeky Sázavy v zastavěném území města
1.2.4.1 Dobudování zbývajících úseků cyklostezek
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Náměty / Záměry:
Vypracování PD a vydání SP na zbývající úseky cyklostezek.
Levý břeh (úsek od „Lávky u Sv. Jána“ k „Mostu u RICO“, úsek od „Mostu svaté Kateřiny“ po „Most na silnici I/38“).
Pravý břeh (úsek od „Mostu na silnici I/38“ k „lávce České armády“).
1.2.4.2 Cyklostezka za hotelem Slunce
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2019, 2020

Náměty / Záměry:
Dokončení budování stezky pro pěší a cyklisty

1.3 Železniční doprava

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
1.3.1 Zajištění významu železniční stanice jako důležitého dopr. uzlu v rámci příprav vysokorychlostní trati
1.3.2 Modernizace železniční stanice
1.3.3 Vyjednání zařazení většího počtu spěšných vlaků a rychlíků ve směru Pardubice / HK

1.4 Technická infrastruktura

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
1.4.1 Čištění odpadních vod a vodovody v osadách / místních částech
1.4.1.1 Odkanalizování místních částí - proj. dokumentace a stavební povolení
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2014, 2015

Náměty / Záměry:
Vypracování projektů a zajištění vydání SP pro odkanalizování místních částí (Papšíkov, Horní Papšíkov, Svatý Kříž, Poděbaby, Suchá u Havlíčkova Brodu, Květnov, Zbožice, Veselice, Mendlova Ves, Klanečná, Březinka).
1.4.1.2 Vodovod Klanečná
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Vodovod Klanečná v délce cca 780 m + přípojky
1.4.1.3 Vodovod Občiny
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Vodovod v délce cca 885 m + přípojky
1.4.1.4 Rozšíření vodovodní sítě v místních částech
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023, 2022, 2020

Náměty / Záměry:
Místní části - vybudování vodovodního řadu s napojením na skupinový řad zásobovaný z vodní nádrže Švihov, v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací.
1.4.1.5 Vodní hospodářství - opravy a rozvoj (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
opakovaný projekt - opravy a rozvoj vodohospodářské infrastruktury města
1.4.2 Zasíťování pozemků k výstavbě
1.4.2.1 Podpora bytové výstavby – lokalita Na Nebi, lokalita za psychiatrickou nemocnicí
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023, 2024

Náměty / Záměry:
Podpora bytové výstavby – lokalita Na Nebi, lokalita za psychiatrickou nemocnicí
1.4.3 Modernizace veřejného osvětlení
1.4.3.1 Veřejné osvětlení - obnova a rozšíření (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Milichovský Karel

Roky realizace:
2023, 2024

Náměty / Záměry:
rozšíření a obnova veřejného osvětlení
1.4.3.2 Veřejné osvětlení Šmolovy
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Veřejné osvětlení Šmolovy - kabelové rozvody včetně sloupů VO - trasa A,B,C v délce cca 380 m
1.4.3.3 Veřejné osvětlení - ul. Břevnická - Vršovice
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Veřejné osvětlení - ul. Břevnická - Vršovice - kabelové rozvody, včetně sloupů VO v délce cca 350 m
1.4.3.4 Veřejné osvětlení ul. Na Spádu + ul. Olbrachtova
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Veřejné osvětlení ul. Na Spádu + ul. Olbrachtova - kabelové rozvody včetně sloupů VO v délce cca 443 m
1.4.3.5 Veřejné osvětlení Mírovka
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Mírovka - veřejné osvětlení - kabelové rozvody včetně sloupů VO - trasa A, B, C v délce cca 600 m
1.4.3.6 Veřejné osvětlení Klanečná
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Klanečná - veřejné osvětlení - kabelové rozvody včetně sloupů VO v délce cca 320 m
1.4.4 Výměna azbestocementového vodovodního potrubí

1.5 Letecká doprava

Deskriptory:
XI.d letecká doprava
XI.b vodní doprava
1.5.1 Úprava vzletové a přistávací dráhy na letišti
1.5.2 Vybudování zázemí pro další aktivity na letišti

2. Životní prostředí

2.1 Nakládání s odpady

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
2.1.1 Dlouhodobé zkvalitňování odpadového hospodářství, vč. důležitých investic
2.1.1.1 Překladiště odpadů
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023, 2024

Náměty / Záměry:
Překladiště odpadů
2.1.1.2 Monitoring ukončené skládky Březinka
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
monitoring skládky Březinka, na které byla ukončena činnost
2.1.2 Zvýšení míry separace a využití odpadů, modernizace technologií
2.1.2.1 Modernizace sběrného dvora
Odpovědnost:
Milichovský Karel

Roky realizace:
2022, 2023

Náměty / Záměry:
Sociální zázemí, garáže pro techniku
2.1.2.2 Modernizace technologií pro separaci odpadů
Odpovědnost:
Milichovský Karel

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Modernizace technologií pro separaci odpadů (třídička, lis, zařízení sběrného dvoru, apod.).
2.1.2.3 Modernizace svozové techniky
Odpovědnost:
Milichovský Karel

Roky realizace:
2022, 2024

Náměty / Záměry:
Nákup – obměna a modernizace svozové techniky.
2.1.2.4 Kompostéry pro domácnosti
Odpovědnost:
Gerthnerová Marta

Roky realizace:
2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
Distribuce kompostérů pro domácnosti.

2.2 Ochrana vod a ovzduší

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
2.2.1 Posílení retenčních schopností krajiny, protierozní opatření, ochrana vod
2.2.2 Dobrý technický stav a posílení rekreačních funkcí rybníků a vodních ploch v majetku města
2.2.2.1 Běžná údržba, opravy a rekonstrukce rybníků (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Beneš Josef, Gerthnerová Marta

Roky realizace:
2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
Dbát na včasnou údržbu, opravy a rekonstrukce rybníků; sledování stavu (TBD posudky, manipulační řády); snížení intenzity chovu ryb v rybnících.
2.2.2.2 Rekonstrukce rybníka Baštínov + komunikace č. III/03810 + veřejné osvětlení
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce a odbahnění rybníka Baštínov, + komunikace č. III/03810 + veřejné osvětlení (spolupráce s krajem Vysočina)
2.2.2.3 Rekonstrukce malé vodní nádrže (MVN) na pozemku parc.č. 596/2 v k.ú. Perknov
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce malé vodní nádrže (MVN) na pozemku parc.č. 596/2 v k.ú. Perknov (rybník myslivci)
2.2.2.4 Rekonstrukce vodní nádrže Termesivy
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže Termesivy
2.2.2.5 Rekonstrukce malé vodní nádrže (MVN) na pozemku p.č. 454 v k.ú. Perknov
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce malé vodní nádrže (MVN) na pozemku p.č. 454 v k.ú. Perknov
2.2.2.6 Vybudování rybníčku na pozemku p.č. 457/1 v k.ú. Perknov
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Vybudování rybníčku na pozemku p.č. 457/1 v k.ú. Perknov
2.2.3 Zachování a ochrana vybraných městských studní

2.3 Ochrana přírody a krajiny

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
2.3.1 Posílení ekologických a rekreačních funkcí zóny kolem řeky Sázavy
2.3.1.1 Rekreační zóna podél řeky Sázavy - studie
Odpovědnost:
Beneš Josef

Náměty / Záměry:
"Studie rekreační zóny podél řeky Sázavy od bývalého podniku Plastimat po místní část Perknov" - studie opakovně projednána ve výborech, dílčí projekty řešeny v souladu se zpracovanou studií
2.3.2 Zachování obecního vlastnictví vodních ploch a lesů
2.3.2.1 Obnova lesů a infrastruktury v majetku města po kůrovcové kalamitě (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Milichovský Karel

Roky realizace:
2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
obnova lesů a infrastruktury v majetku města po kůrovcové kalamitě
2.3.3 Posílení biodiverzity a ochrany druhů, vč. eliminace nepůvodních druhů
2.3.4 Posílení rekreačního potenciálu krajiny
2.3.4.1 Využití a obnova cest, pěšin a dalších drobných prvků v krajině (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Beneš Josef

Náměty / Záměry:
Na základě studie postupně realizovány opatření - např. v k.ú. Perknov
2.3.4.2 Přetváření vzhledu krajiny v blízkosti města (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Gerthnerová Marta, Jukl Josef

Roky realizace:
2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
Přetváření vzhledu krajiny v blízkosti města - postupné provádění dle stanoveného a schváleného harmonogramu. Např. liniové výsadby
2.3.5 Respektování ekologicky a krajinářsky významných prvků v územním plánu města

2.4 Úspora energií

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
2.4.1 Snižování energetické náročnosti objektů v majetku města
2.4.1.1 Dokončení zateplení budov v majetku města
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Náměty / Záměry:
Realizace - především areál TS, MěÚ Pražská, sportovní zařízení. Realizace je závislá na získání dotace.
2.4.1.2 Výměna stávajících zdrojů tepla za zdroje s vyšší účinností (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Sommer Miroslav

Roky realizace:
2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
Postupná výměna stávajících zdrojů tepla za zdroje s vyšší účinností (kondenzační technologie, tepelná čerpadla).
2.4.2 Postupná modernizace zdrojů vytápění

2.5 Městská zeleň a veřejná prostranství

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
2.5.1 Revitalizace parku Budoucnost a veřejných prostranství
2.5.1.1 Stání pro jízdní kola (kolostoje) na veřejných prostranstvích - studie
Odpovědnost:
Beneš Josef

Náměty / Záměry:
Rada města ukládá odboru rozvoje města v rámci zlepšování podmínek pro cyklisty a podpory cyklodopravy ve městě zadat zpracování studie stání pro jízdní kola (kolostojů) na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě. Studie bude obsahovat technicky vhodná řešení kolostojů a návrh na jejich umístění na území města.
2.5.1.2 Obytná zóna Rozkoš - úprava veřejných prostor Komunitního domu seniorů
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Obytná zóna Rozkoš - úprava veřejných prostor KoDuS I, altán s vodní fontánou, terénní úpravy, ozelenění, mobiliář, zahradní domek
2.5.1.3 Revitalizace parku Budoucnost
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

2.5.1.4 Úprava veřejného prostranství v ul. U Sv. Jána
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
náklady na revitalizaci území
2.5.2 Zlepšení péče o zeleň a následné zlepšení stavu zeleně na území města
2.5.2.1 Dokončení pasportu zeleně
Odpovědnost:
Jukl Josef, Milichovský Karel

Roky realizace:
2021

2.5.2.2 Náhradní výsadba zeleně (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020, 2021, 2022, 2023

Náměty / Záměry:
realizace výsadby zeleně dle rozhodnutí dotčených orgánů
2.5.3 Kultivace míst pro sběr a separaci odpadů
2.5.3.1 Separační místa ve městě a v místních částech - modernizace, výstavba
Odpovědnost:
Beneš Josef, Gerthnerová Marta

Roky realizace:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
Modernizace stávajících a případná výstavba nových separačních míst ve městě a v místních částech (výstavba nových separačních míst bude realizována na základě výsledků Analýzy systému separace).
2.5.4 Všechny provozy TS na jednom místě

3. Sociální a zdravotní péče / Vzdělávání, kultura, volný čas / Bezpečnost

3.1 Sociální a zdravotní péče

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XIII. Zdravotnictví
3.1.1 Rozvoj sociálních služeb ve vazbě na potřeby občanů
3.1.1.1 Domov pro seniory - rekonstrukce střechy
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce střechy na domově pro seniory .
3.1.1.2 Dům dostupného bydlení
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023, 2022

Náměty / Záměry:
Dům dostupného bydlení Havlíčkův Brod
3.1.1.3 Azylový dům pro ženy na území regionu ORP HB
Odpovědnost:
Fikar Vít

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Vznik nové sociální služby - azylového domu pro ženy sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením.
3.1.1.4 Azylový dům pro muže na území regionu ORP HB
Odpovědnost:
Fikar Vít

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Vznik nové sociální služby pro muže sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením.
3.1.1.5 Azylový dům pro rodiče s dětmi na území regionu ORP HB
Odpovědnost:
Fikar Vít

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Vznik nové sociální služby - azylového domu pro rodiče s dětmi (sociálně vyloučení či ohrožení sociálně vyloučením)
3.1.1.6 Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
Odpovědnost:
Fikar Vít

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, osoby sociálně vyloučené, či ohrožené sociálním vyloučením.
3.1.1.7 Domov pro seniory - nástavba pro zvláštní režim
Odpovědnost:
Beneš Josef, Fikar Vít

Roky realizace:
2023, 2024

Náměty / Záměry:
Na základě zpracovanmého stavebního programu domova pro seniory Reynkova byla zpracována urbanistické studie v širších vazbách na posouzení vhodnosti umístění nového objektu v návaznosti na stávající domov pro seniory. Po zpracování studie bylo rozhodnuto, že vhodnější varianta je nástavba - na tuto byl zpracován projekt a vydáno stavební povolení. Do dnenšího dne nebyl vypsán vhodný dotační titul na realizaci tohoto záměru. Je zpracován projekt - Nástavba pro zvláštní režim
3.1.1.8 Domovinka - rozšíření služeb v DPS, rozšíření denního stacionáře
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
Rozšíření služeb domovinky v domě s pečovatelskou službou, rozšíření denního stacionáře
3.1.2 Vznik hospicové péče
3.1.3 Podpora činnosti okresní nemocnice a psychiatrické nemocnice
3.1.4 Vznik pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením v regionu
3.1.4.1 Komunitní dům pro seniory a zdravotně postižené
Odpovědnost:
Fikar Vít

Náměty / Záměry:
Vznik nové služby pro seniory a zdravotně postižené - zřízení komunitního domu.
3.1.4.2 Komunitní dům pro osoby s duševním onemocněním
Odpovědnost:
Fikar Vít

Náměty / Záměry:
Vznik nové služby pro osoby s duševní nemocí - zřízení komunitního domu pro osoby s duševním onemocněním.

3.2 Vzdělávání

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
IV. Výzkum, vývoj, inovace a technologie
3.2.1 Stabilizovaná síť MŠ, ZŠ, ZUŠ, OU, SŠ a VŠ s dobrou úrovní a různorodou nabídkou výuky
3.2.1.1 ZŠ V Sadech - odborné učebny a výtah
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
ZŠ V Sadech - odborné učebny a výtah
3.2.1.2 ZUŠ - rozvody wifi sítě
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

3.2.1.3 ZŠ Nuselská - oprava sociálního zařízení
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
ZŠ Nuselská - oprava sociálního zařízení
3.2.1.4 ZŠ Nuselská - hřiště
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023

Náměty / Záměry:
Hřiště u základní školy Nuselská
3.2.1.5 ZŠ V Sadech - stavební úpravy
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

3.2.1.6 MŠ Konečná - novostavba objektu
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020, 2021

Náměty / Záměry:
novostavba objektu s třemi třídami a kuchyní včetně nezbytného zázemí
3.2.1.7 ZŠ Wolkerova - oprava sociální zařízení
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
Oprava sociální zařízení v areálu tělocvičny a školního hřiště
3.2.1.8 MŠ Zahradnického - oprava umýváren
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
MŠ Zahradnického - oprava umýváren
3.2.1.9 Školní jídelna Prokopa Holého - oprava schodiště a terasy
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
oprava vstupního schodiště a terasy
3.2.1.10 ZŠ a MŠ Wolkerova - oprava chodníku
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
ZŠ Konečná - oprava chodníku a prostor před vstupem do hlavní budovy
3.2.1.11 Rekonstrukce budovy bývalé Obchodní akademie
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2023, 2024

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce k využití budovy bývalé OA pro vzdělávací účely.
3.2.1.12 Obnova objektů školských zařízení (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2021, 2022, 2023

Náměty / Záměry:
opakovaný projekt údržby za účelem udržitelnosti a rozvoje školských objektů - každoročně rozdělováno na konkrétní účely oprav a obnovy
3.2.1.13 ZUŠ - půdní vestavba, výtah
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
půdní vestavba, výtah

3.3 Volnočasové aktivity

Deskriptory:
XV. Kultura
3.3.1 Stabilita a podpora sportovních, kulturních a zájmových organizací a spolků
3.3.1.1 Rekonstrukce Městského divadla a kina Ostrov
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce Městského divadla a kina Ostrov
3.3.2 Rozšíření volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory
3.3.3 Rozvoj sportovní infrastruktury
3.3.3.1 Rekonstrukce plaveckého bazénu
Odpovědnost:
Milichovský Karel

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce plaveckého bazénu
3.3.3.2 Pumptrack u Sv. Jána
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Pumptrack u Sv. Jána, plocha sportoviště cca 2100m2
3.3.3.3 Nová sportovní hala Na Losích
Odpovědnost:
Beneš Josef

Náměty / Záměry:
Na základě zpracované studie a jejího upřesnění zastupitelstvo rozhodlo o lokaci umístění nové sportovní haly v areálu Na Losích
3.3.3.4 Zázemí atletického oddílu Na Losích - studie
Odpovědnost:
Beneš Josef

Náměty / Záměry:
zpracovaná studie řeší ve variantách zázemí pro atletický oddíl, ktwerý je v současné době ve stísněných a nevyhovujícíh podmínk areálu Na Losích
3.3.3.5 Nový areál skateparku
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020, 2021

Náměty / Záměry:
jedná se o výstavba nového areálu
3.3.4 Zlepšení podmínek činnosti Krajské knihovny Vysočiny
3.3.4.1 Krajská knihovna Vysočiny - investice ve spolupráci s krajem
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2019, 2020

Náměty / Záměry:
investice ve spolupráci s Krajem Vysočina - objekty dle smlouvy o spolufinancování

3.4 Bezpečnost

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality
3.4.1 Primární prevence soc. patologických jevů, práce s osobami ohroženými soc. vyloučením a soc. vyloučenými
3.4.2 Nastavení spolupráce s IZS a dalšími preventivními složkami a dokončení rozhlasového varovného systému
3.4.3 Efektivní služby městského kamerového monitorovacího systému

4. Podnikání a cestovní ruch / Efektivní úřad

4.1 Podnikatelská infrastruktura a propagace podnikání

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
4.1.1 Vytvoření nových podnikatelských možností
4.1.1.1 Vybudování průmyslové zóny – podpora podnikání
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Vybudování průmyslové zóny – podpora podnikání
4.1.2 Zlepšení komunikace mezi městem a podnikateli

4.2 Rozvoj cestovního ruchu

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch
4.2.1 Regionální spolupráce města Havlíčkův Brod s městy/obcemi při propagaci turistických cílů
4.2.1.1 Společné propagační materiály pro obce v regionu (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Nigošová Eva

Roky realizace:
2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
Cílem je přilákat návštěvníky do širšího okolí města HB.
4.2.1.2 Regenerace městské památkové zóny (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Kudrnová Marie

Roky realizace:
2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
opakovaný roční projekt - oprava, udržování

4.3 Efektivní úřad a péče o majetek města

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
4.3.1 Vytvoření efektivního a úsporného úřadu
4.3.1.1 Modernizace technologického centra ORP Havlíčkův Brod
Odpovědnost:
Stejskal Václav

Roky realizace:
2022

4.3.1.2 Elektronizace vnitřních procesů MěÚ
Odpovědnost:
Stejskal Václav

Roky realizace:
2023, 2024

Náměty / Záměry:
Elektronizace vnitřních procesů Městského úřadu Havlíčkův Brod
4.3.1.3 Rozšiřování a údržba geografického informačního systému (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020, 2021, 2022

Náměty / Záměry:
opakovaný roční projekt
4.3.2 Zefektivnění péče o majetek města
4.3.2.1 Úprava veřejného prostranství - lokality Z96, Z103, Z105, Z173, K13 a lokality Reynkova, Cihlář - studie
Odpovědnost:
Beneš Josef

Náměty / Záměry:
Zpracování Územní studie veřejného prostranství  - „HAVLÍČKŮV BROD – lokality Z96, Z103, Z105, Z173, K13“ a Územní studie veřejného prostranství  - „HAVLÍČKŮV BROD – lokality Reynkova, Cihlář“. Spolufinancováno prostředky EU
4.3.2.2 Úprava veřejného prostranství V Rámech - studie
Odpovědnost:
Beneš Josef

Náměty / Záměry:
Studie veřejného prostranství včetně řešení dopravy klidu v prostoru vedle veřejného WC V Rámech. Na základě zpracované studie řešeny majetkoprávní záležitosti z majiteli pozemků v dotčené lokalitě.
4.3.2.3 Demolice budovy čp. 2853 sv. Vojtěch
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
Demolice budovy čp. 2853 - křižovatka ulice Masarykova - ulice Ledečská
4.3.2.4 Úprava veřejného prostranství - lokality Z92-1, Z92-2 - studie
Odpovědnost:
Beneš Josef

Náměty / Záměry:
Zpracování Územní studie Havlíčkův Brod - lokality Z92-1, Z92-2. Spolufinancováno prostředky EU
4.3.2.5 Úprava nezastavěné části území dle návrhu ÚP - lokalita u Pivovarského rybníka - studie
Odpovědnost:
Beneš Josef

Náměty / Záměry:
Studie dosud nezastavěné části území dle návrhu Územního plánu Havlíčkova Brodu označeného jako plocha Z 77 (tj. lokality u Pivovarského rybníka) pro veřejné využití a zajištění dostatečného odstupu zástavby od rybníka. Spolufinancováno prostředky EU
4.3.2.6 Bývalá kasárna letiště - správa území v revitalizaci
Odpovědnost:
Jukl Josef

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
náklady spojené se správou území v revitalizaci
4.3.2.7 Bytové domy města - udržení a rozvoj bytového fondu (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Jukl Josef

Roky realizace:
2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
opakovaná činnost za účelem udržení a rozvoje bytového fondu města - náklady na opravy a udržování nebytových prostor v majetku města
4.3.2.8 Nebytové hospodářství - opravy a udržování nebytových prostor (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Jukl Josef

Roky realizace:
2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
opakovaná činnost za účelem udržení - náklady na opravy a udržování nebytových prostor v majetku města
4.3.2.9 Projekty osadních výborů (opakovaný roční projekt)
Odpovědnost:
Beneš Josef, Nigošová Eva

Roky realizace:
2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
Opakovaný roční projekt - rezerva - rozpuštěna dle hodnocení požadavků osadních výborů.
4.3.2.10 Územní plán, studie, průzkumy, geometrické plány (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Beneš Josef

Roky realizace:
2020, 2021, 2022

Náměty / Záměry:
opakovaný roční projekt - rezerva na projekty a studie

4.4 Postup k udržitelnému rozvoji - mezinárodní programy a spolupráce

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
4.4.1 Programy OSN - Zdravé město WHO a místní Agenda 21
4.4.1.1 Participace, osvětové kampaně, semináře a workshopy (opakovaný projekt)
Odpovědnost:
Kudrnová Marie

Roky realizace:
2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
Osvětové kampaně pro veřejnost včetně dětí, mládeže a seniorů, spolupráce se školami, NNO, podnikateli.
4.4.2 Prohlubování spolupráce a přátelství s partnerskými městy
TISK
i