Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Chrudim

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ChrudimStrategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030
C.3 Formovat komplexní síť zdravotních a sociálních služeb viz dokument »

Koncepce

Znak ChrudimZdravotní plán města Chrudim 2022-2025
3.1 Budou zajišťovány podmínky pro kvalitní a aktivní život seniorů viz dokument »
Znak ChrudimAalborgské závazky města Chrudim (2009)
9.1 vytvoření a implementaci programů prevence a zmírnění chudoby viz dokument »
9.2 zlepšení jistoty a bezpečnosti v obci viz dokument »
Znak ChrudimKomunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Chrudim 2019–2020
1.1 Rozšíření dostupnosti tísňové péče viz dokument »
1.2 Zajištění podpory rodinných pečovatelů viz dokument »
1.3 Zajištění dostupnosti pečovatelské služby v maximálním možném rozsahu (celý den, víkendy, i pro osoby s potřebou vyšší podpory) viz dokument »
1.4 Zaměření pobytových služeb pro seniory na osoby s potřebou vysoké míry podpory (3. a 4. stupeň závislosti) viz dokument »
2.1 Udržení, popřípadě rozšíření nabídky sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením viz dokument »
2.2 Snížení zátěže a možnost nezbytného odpočinku pečujících osob při péči o člena rodiny s postižením viz dokument »
2.3 Udržení a rozvoj aktivit a programů, které nejsou poskytovány v rámci sociálních služeb podle zák. č. 108/2006 Sb. viz dokument »
2.4 Udržení, popřípadě rozšíření aktivit směrující k uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce viz dokument »
3.1 Zachycení rizikových skupin dětí a mladých službami prvního kontaktu viz dokument »
3.2 Poskytnutí dostatečné podpory služeb pro rodiny ohrožené odebráním dětí viz dokument »
3.3 Poskytnutí ochrany dětí před dopady rodičovského konfliktu viz dokument »
4.1 Zachování kapacity terénních a ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním viz dokument »
4.2 Zaměření se na problematiku nedostatku terapeutů a psychoterapeutických služeb pro děti viz dokument »
4.3 Zajištění osvěty a podpora odstraňování stigmat lidí s duševní nemocí viz dokument »
4.4 Mapování kapacity pobytových služeb pro osoby s duševním onemocněním viz dokument »
5.1 Zajištění dlouhodobé primární prevence v oblasti závislostního chování na druhém stupni základních škol viz dokument »
5.2 Zajištění služby adiktologického terénního programu na území města minimálně jednou týdně viz dokument »
5.3 Zajištění návazných ambulantních, léčebných, doléčovacích a resocializačních služeb pro širokou skupinu uživatelů (alkoholu, nelegálních drog, včetně gamblerů) viz dokument »
6.1 Zajištění sítě krizových a poradenských služeb pro osoby s mnohačetnými problémy především v oblastech financí, bydlení a zaměstnání viz dokument »
6.2 Zajištění nouzového a krátkodobého bydlení pro osoby v krizi formou sociálních služeb viz dokument »
Znak ChrudimAdaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu (2017)
2.1 Zlepšit (udržet) kvalitu bydlení bez ohledu na dopady klimatické změny viz dokument »
4.3 Zvážit dopady klimatické změny na sociální oblast a rozpočet města viz dokument »
TISK
i