Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak ChrudimEMAS - Systém environmentálního řízení a auditu města Chrudimi (2009)
A.1 Environmentální politika viz dokument »
A.2 Úvodní školení - noví pracovníci viz dokument »
A.3 Všichni pracovníci viz dokument »
B.1 Podávání zpráv o fungování EMAS v průběhu roku viz dokument »
C.1 Manuál EMAS viz dokument »
C.2 Obsah manuálu viz dokument »
C.3 Aktualizace manuálu viz dokument »
D.1 informovanost dodavatelů o zapojení MěÚ do EMAS viz dokument »
D.2 zvyšování informovanosti dodavatelů viz dokument »
D.3 smluvní požadavky viz dokument »
E.1 získání údajů pro každou činnost s významným environ. aspektem viz dokument »
E.2 prezentace výsledků sledovaných indikátorů viz dokument »
F.1 identifikace neshody viz dokument »
F.2 řešení neshod viz dokument »
Znak ChrudimAalborgské závazky města Chrudim (2009)
4.1 snížení množství odpadu a zvýšení znovuvyužití a recyklace viz dokument »
5.1 znovuvyužití a regeneraci opuštěných a znevýhodněných území viz dokument »
Znak ChrudimAdaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu (2017)
2.3 Novou výstavbu budov provádět včetně adaptačních opatření viz dokument »
Znak ChrudimPlán odpadového hospodářství města Chrudim (2015)
1.1 Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů viz dokument »
2.1 Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů viz dokument »
2.2 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50% hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností viz dokument »
3.1 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou viz dokument »
4.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995 viz dokument »
5.1 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů7 pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) viz dokument »
6.1 Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů viz dokument »
6.2 Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů viz dokument »
6.3 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
6.4 Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady viz dokument »
7.1 Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 70% do roku 2020 viz dokument »
7.2 Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň 80% do roku 2020 viz dokument »
7.3 Podpořit zvýšení recyklace plastových obalů na úroveň 50% do roku 2020 viz dokument »
7.4 Podpořit zvýšení recyklace kovových obalů na úroveň 55% do roku 2020 viz dokument »
7.5 Podpořit dosažení 55% celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020 viz dokument »
7.6 Podpořit dosažení 50% recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020 viz dokument »
8.1 Do 31. prosince 2015 dosáhnout úrovně tříděného sběru odpadních EEZ na jednoho občana za kalendářní rok > 5,5 kg/obyv./rok viz dokument »
8.2 V letech 2016 – 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru odpadních EEZ viz dokument »
9.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů: V letech 2015 – 2016 dosáhnout požadovaných úrovní tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz dokument »
10.1 Podpořit zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik: Podpořit dosažení požadované úrovně sběru pneumatik viz dokument »
11.1 Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod viz dokument »
12.1 Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů viz dokument »
13.1 Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat viz dokument »
14.1 Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
15.1 Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
16.1 Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení) viz dokument »
17.1 Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních surovin viz dokument »
18.1 Udržovat a rozvíjet komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území města viz dokument »
19.1 Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená viz dokument »
19.2 Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl viz dokument »
TISK
i