Červená Voda
Znak Červená Voda

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Červená Voda

Rozbalit detaily

Akční plán rozvoje obce Červená voda (2020)

1. Živá obec

1.1 Finančně a organizačně podporovat aktivity spolků

Deskriptory:
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
XV. Kultura

1.2 Organizovat setkávání s občany formou specificky zaměřených pracovních skupin, veřejných setkání apod.

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě

1.3 Dlouhodobě podporovat stabilizaci a rozšíření aktivit pro děti a mládež v obci

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XV. Kultura

1.4 Zvyšovat prestiž obce jak mezi obyvateli, tak v rámci regionu (stát se Vesnicí roku)

Deskriptory:
XV. Kultura

1.5 Spolupracovat s organizacemi podporující udržitelný a zdravý rozvoj obce

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

1.6 Informovat o službách a dění v obci (jak v obci, tak v regionu)

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT

1.7 Pořádat farmářské trhy v obci

Deskriptory:
XVIII.a zemědělství

2. Obecní infrastruktura

2.1 Budovat a rekonstruovat chodníky v obci

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

2.2 Vybudovat chodník od kruhového objezdu k Dolním Boříkovicím

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

2.3 Vybudovat parkovací plochu u „zdravotního střediska“

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

2.4 Rozšířit parkovací plochu u panelových domů v centru obce

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

2.5 Zvýšit bezpečnost při dopravě dětí do školských zařízení (točna u ZŠ, parkoviště u MŠ)

Deskriptory:
XI.j bezpečnost v dopravě

2.6 Komunikovat s představiteli vyšších územních celků a zvát je na aktivity a akce v obci

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě

2.7 Budovat a udržovat veřejná a školní hřiště a zahrady (s přioritou MŠ1)

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2.8 Vybudovat osvětlení cyklostezky

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava

2.9 Rekonstruovat cestu do Heroltic

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

2.10 Prodloužit chodník od Ječmínku směrem Bílá Voda

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

2.11 Prodloužit cyklostezku na Moravský Karlov

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.k nemotorová doprava

2.12 Udržovat a rozšiřovat bytový fond obce

Deskriptory:
XVI. Bydlení

2.13 Udržovat a rozšiřovat kanalizační a vodovodní síť, včetně systému čištění odpadních vod

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

3. Veřejná prostranství a budovy občanského vybavení

3.1 Vybudovat v centru obce reprezentativní odpočinkové a společenské místo - PARK

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XII. Životní prostředí

3.2 Pokračovat v revitalizaci bývalého kina na komerční prostory a komunitní centrum se sálem a klubovnami

Deskriptory:
XV. Kultura

3.3 Revitalizovat veřejná prostranství v místních částech, včetně místních komunikací

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

3.4 Zpřístupnit veřejná prostranství, budovy občanského vybavení a byty v majetku obce všem skupinám obyvatel (bezbariérovost)

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
VIII. Sociální začleňování

3.5 Rekonstruovat areál bývalého koupaliště jako letní komunitní centrum

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XV. Kultura

3.6 Podporovat ekologické aktivity a činnosti zaměřené na udržování vody v krajině

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

4. Rozvoj sportu

4.1 Přestavba klubovny SDH na Dolní Orlici

Deskriptory:
XV. Kultura

4.2 Vybudování parkoviště na Červenovodském sedle

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

4.3 Vybudovat outdoorové hřiště s venkovním stolem pro stolní tenis, skatepark

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

4.4 Obnovit vybavení pro fotbalový klub

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

4.5 Zajistit vybavení pro orientační běh (buzoly, lampiony, stopky)

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

4.6 Oceňovat skupiny, nebo jednotlivce za mimořádné sportovní úspěchy

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

4.7 Vybudovat sportovní halu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

4.8 Podporovat budování a údržbu tras pro sport a turistiku

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

5. Rozvoj místních částí

5.1 Oprava cesty na Šanově

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

5.2 Úprava přístupových komunikací na hřbitovy a ke kostelům

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

5.3 Zpracování studie úpravy vzhledu veřejných míst

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

5.4 Doplnění dalších herních prvků na hřiště „na posádce“

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

5.5 Oprava památek

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění

5.6 Zajistit osvětlení u Kaple sv. Rocha

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění

5.7 Rekonstrukce budovy klubovny SDH Dolní Orlice

Deskriptory:
XV. Kultura

5.8 Vybudování komunitního centra v centru obce

Deskriptory:
XV. Kultura

5.9 Setkávání zástupců osadních výborů

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě

5.10 Tvorba a správa informačních cedulí a letáků (Horní Orlice, Šanov, centrum Červené Vody).

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch

5.11 Lepší dopravní obslužnost Mlýnického Dvora a Bílé Vody

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

6. Partnerství a přeshraniční spolupráce

6.1 Podporovat spolupráci v rámci pořádání společných akcí

Deskriptory:
XV. Kultura

6.2 Zajistit aktivní účast zástupců obce v orgánech partnerských a členských organizacích

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě

6.3 Podat žádost o členství v Euroregionu Glacensis

Deskriptory:
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce

6.4 Zjistit ochotu k oficiální spolupráci - návštěva

Deskriptory:
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce

6.5 Zajistit oslavu, pozvání partnerů

Deskriptory:
XV. Kultura

6.6 Zajistit výměnné pobyty škol a spolků, podpora pobytu hostů

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch
VI. Vzdělávání
TISK
i