Břeclav
Znak Břeclav

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaBřeclavStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Břeclav

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BřeclavStrategický plán rozvoje města Břeclav 2022-2030
B.5 Budování a údržba technické infrastruktury viz dokument »
C.1 Efektivní hospodaření města a příspěvkových organizací viz dokument »
D.1 Kvalitní řízení rozvoje města viz dokument »
D.2 Efektivní zajišťování služeb úřadu viz dokument »
Znak BřeclavStrategie rozvoje úřadu Břeclav (2015)
1.1 Zavedení principů projektového řízení do praxe MěÚ (vytvoření a zavedení základních zásad a pravidel pro řízení projektů) viz dokument »
1.2 Analýza, aktualizace a optimalizace procesů, včetně stanovení KPI, pravomocí a odpovědností, ve vazbě na hodnocení a odměňování; vč. vazby na organizační strukturu MěÚ viz dokument »
1.3 Zlepšit úroveň (automatizace) a kvalitu (včasnost, podrobnost, srozumitelnost, jednoznačnost, zacílení) vnitřní komunikace („papírová i elektronická“) viz dokument »
1.4 Zavedení systému komunikace a koordinace MěÚ a městských organizací (založených i zřízených) viz dokument »
2.1 Posílit princip osobní odpovědnosti vedoucích odborů za účelné využití svěřeného rozpočtu; dodržování výdajových stropů a rozpočtové odpovědnosti viz dokument »
2.2 Zavést manažerské řízení financí města a PO a jeho automatizace viz dokument »
2.3 Zajistit koncepční vyhledávání dotačních titulů a dalších zdrojů externího financování viz dokument »
3.1 Redefinovat pravomoci a odpovědnosti v rozložení na všechny úrovně řízení (řízení dle pracovních míst); respektovat odpovědnost jedince (osobní) i celku (společná) viz dokument »
3.2 Optimalizovat systém vzdělávání zaměstnanců (plánování „na míru“ dle pracovních míst) viz dokument »
3.3 Zajistit kvalitní pracovní podmínky, moderní pracovní prostředí, pomůcky, prostředky a vybavení viz dokument »
3.4 Zefektivnit systém a postupy hodnocení zaměstnanců (provázat se vzdělávacím plánem, KPI procesů) viz dokument »
3.5 Prohloubit úroveň motivace zaměstnanců, uspokojení z dobře odvedené práce a posílit sounáležitost s organizací viz dokument »
4.1 Zlepšit orientaci a kvalitu webu, vytvořit „Portál úředníka a občana“ viz dokument »
4.2 Modernizace prostředí na úřadě, zlepšení orientace a dostupnosti, včetně zvýšení komfortu klientů a úspory jejich času (zastupitelnost zaměstnanců, zřízení recepce, eliminace opakovaných osobních návštěv, atp.) viz dokument »
4.3 Zkvalitnit korporátní identitu úřadu a vytvořit Komunikační strategii, včetně prohloubení spolupráce s cílovými skupinami (např. školy – technické obory) viz dokument »
4.4 Zajistit „spokojenost“ klienta klient je „ztotožněný“ s výsledkem (úkonem) úřadu viz dokument »

Strategický dokument

Znak BřeclavStrategický plán rozvoje městského úřadu Břeclav 2022-2030
1.1 Inovace městského úřadu viz dokument »
1.2 Zvyšování kvality řízení viz dokument »
1.4 Správa majetku a rozvoj budovy městského úřadu viz dokument »
1.5 Finance viz dokument »
1.6 Rozvoj lidských zdrojů viz dokument »
1.7 Komunikace viz dokument »
Znak BřeclavStrategie rozvoje ICT města Břeclav 2022-2030
1.1 Rozvoj oddělení informatiky viz dokument »
1.2 Rozvoj ICT MÚ, elektronizace a digitalizace agend viz dokument »
1.3 Rozvoj sdílených služeb a MSBV viz dokument »

Koncepce

Znak BřeclavKomunikační strategie městského úřadu Břeclav 2022-2030
1.1 Zlepšení interní komunikace v organizaci viz dokument »
Znak BřeclavKoncepce správy majetku města Břeclav 2022-2030
Hospodárné a účelné využívání majetku města viz dokument »
Znak BřeclavStrategie rozvoje služeb zajišťovaných městem Břeclav 2022-2030
1.1 Standardizace a katalogizace správních služeb úřadu viz dokument »
1.2 Standardizace a katalogizace věcných a sdílených služeb viz dokument »
1.3 Elektronizace služeb viz dokument »
Znak BřeclavMístní komunikační plán města Břeclav 2020-2022
1.1 Všichni obyvatelé města Břeclav budou informováni o vybraných tématech sociálního začleňování viz dokument »
2.1 Obyvatelé města Břeclav budou informováni o aktuálních strategických dokumentech města a jejich naplňování v období 2019 až 2022 viz dokument »
3.1 Každý rok bude publikován jeden osobní příběh v rámci příkladu dobré praxe sociálního začleňování ve městě viz dokument »
Znak BřeclavPlán odpadového hospodářství města Břeclav 2017-2026
11.2 Zajistit účinné zapojení veřejné správy města Břeclav na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu veřejné správy města Břeclav viz dokument »
11.3 Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního odpadu a následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů viz dokument »
Znak BřeclavAkční plán města Břeclav pro oblasti Bezpečnost a prevence kriminality a zaměstnanost 2020-2022
1.1 Posílit spolupráci města při správě domů a řešení problémů v lokalitě prostřednictvím práce domovníků – preventistů viz dokument »
Znak BřeclavInformační strategie města Břeclav (2015)
1.1 Zajistit nabídku a podporu moderních, důvěryhodných, bezpečných a spolehlivých veřejných služeb v ORP Břeclav a jejich poskytovatelů viz dokument »
1.2 Zajistit udržitelnost ICT služeb (finanční, smluvní, technickou a institucionální) viz dokument »
1.3 Dosáhnout vysoké dostupnosti ICT služeb viz dokument »
1.4 Zajistit efektivní a produktivní řízení procesů a výkon agend s podporou ICT viz dokument »
1.5 Dosáhnout efektivní spolupráce subjektů veřejné správy (státní správy a samosprávy) viz dokument »
1.6 Podporovat prvky „otevřené demokracie“ (otevřenost, interaktivita a transparentnost) viz dokument »
1.7 Rozvíjet znalostní předpoklady pro využívání ICT nástrojů (dovednost a gramotnost správy jak pro ICT odborníky, tak pro uživatele služeb) viz dokument »
1.8 Plánovat, projektovat, vytvářet a rozvíjet lokální/metropolitní/regionální systémové služby viz dokument »
Znak BřeclavMetodika zlepšování se systémem zavádění inovací (2015)
1.1 Strategický plán rozvoje města Břeclavi viz dokument »
1.2 Strategií rozvoje úřadu včetně vize a klíčových hodnot úřadu viz dokument »
1.3 Principy Místní agendy 21 (MA21) viz dokument »
3.1 Postupovat plynule, bez skokových změn viz dokument »
3.2 Náklady nesmí převýšit přínosy a z tohoto pohledu přistupovat i k návrhům viz dokument »
3.3 Otevřenost návrhům a pokoušet se využívat pozitivní nápady i u nerealizovatelných a zamítnutých návrhů viz dokument »
3.4 Dobře komunikovat celou aktivitu viz dokument »
3.5 Možnost návratu do původního stavu, ukáže-li se, že jde návrh špatným směrem (vyhodnotit důvody, zkusit inovovat znovu – lépe – jiný postup) viz dokument »
3.6 Sbírat postřehy, náměty (best practice) viz dokument »
4.1 Finance – úspora finančních prostředků viz dokument »
4.2 Investice/provoz - snížit investiční a provozní výdaje viz dokument »
4.3 Procesy – zlepšení práce s procesy na úřadu viz dokument »
4.5 Majetek – zefektivnit správu majetku viz dokument »
5.1 Seznámit s projektem úředníky, vysvětlit jim jeho přínos a přidanou hodnotu pro ně viz dokument »
5.2 Seznámit s projektem občany města, vysvětlit jim jeho přínos a přidanou hodnotu viz dokument »
5.3 Po rozběhnutí aktivity a úspěšné realizaci prvních návrhů na zlepšení zajistit dostatečnou publicitu úspěšným návrhům prostřednictvím široké škály komunikačních kanálů viz dokument »
TISK
i