Bolatice
Znak Bolatice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Bolatice

Názvy hierarchických úrovní
F. "Specifický cíl"
F.1 "Priorita"
F.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje obce Bolatice (2007) [akt. 2015]

GLOBÁLNÍ CÍL:
Vytvořit z obce Bolatice aktivní, dynamickou, prosperující, trvale se rozvíjející obec, s čistotou, pořádkem a estetickým vzhledem všech svých částí ve spolupráci s občany, pro které budou vyváženě rozvíjeny a dlouhodobě stabilizovány všechny hlavní složky představující kvalitu života v obci – kvalitní management obce, vysoká úroveň služeb pro obyvatelstvo, dostatečně dimenzovaná infrastruktura, pestrá nabídka trávení volného času a kvalitní životní prostředí.

F. FUNGOVÁNÍ OBCE A EKONOMIKA

F.1 Celkový rozvoj obce

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě
XII.g omezování hluku a vibrací
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
Specifický cíl:
Vytvářet pozitivní obraz obce a posilovat její přitažlivost
F.1.1 Vytvoření systému marketingu obce
F.1.2 Zapojení veřejnosti do přípravy rozhodování v rozvoji obce
F.1.3 Funkční a architektonická modernizace centra obce
F.1.4 Rozvoj vnější spolupráce
F.1.5 Zachování stability obecního rozpočtu s uváženým využíváním zápůjčních prostředků
F.1.6 Dopracování koncepce ochrany a bezpečnosti v obci
F.1.7 Udržení a rozvoj životního stylu v obci

F.2 Rozvoj podnikání

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
Specifický cíl:
Vytvořit systém efektivní podpory místních podniků a podnikatelů
F.2.1 Plné využití a oborová rozmanitost vybudované průmyslové zóny
F.2.2 Podpora podnikání v obci

F.3 Rozvoj bydlení a služeb

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
XVI. Bydlení
Specifický cíl:
Udržet současný trend rozvoje obce
F.3.1 Podpora venkovského bydlení
F.3.2 Rozvoj služeb v obci

I. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I.1 Modernizace dopravní infrastruktury

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
XI.k nemotorová doprava
XI.a silniční doprava
Specifický cíl:
Zvýšit obslužnost, plynulost a bezpečnost dopravy
I.1.1 Rozšíření dopravní obslužnosti obce
I.1.2 Budování komunikací, chodníků a jiných bezpečnostních prvků
I.1.3 Obnova, rozvoj a údržba cyklostezek a turistických tras

I.2 Modernizace technické infrastruktury

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
II.d hospodaření a úspory energie
Specifický cíl:
Zvýšit úroveň technické infrastruktury v obci
I.2.1 Využití alternativních zdrojů energie pro dodávky tepla a elektrické energie
I.2.2 Modernizace a rozvoj inženýrských sítí
I.2.3 Zajištění náhradního zdroje vody

I.3 Zlepšování životního prostředí v obci

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
VI.i celoživotní učení
Specifický cíl:
Zvýšit kvalitu životního prostředí v obci
I.3.1 Vytvoření a údržba uceleného systému zeleně a estetického vzhledu obce
I.3.2 Vzdělávání a osvěta obyvatel obce v oblasti ŽP

L. LIDSKÝ POTENCIÁL A OBYVATELSTVO

L.1 Rozvoj vzdělávání

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
VI.i celoživotní učení
Specifický cíl:
Zvýšit zaměstnatelnost obyvatel obce
L.1.1 Rozvoj aktivit mimoškolního vzdělávání obyvatel obce
L.1.2 Rozvoj využívání informačních technologií při vzdělávání obyvatel obce
L.1.3 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

L.2 Rozvoj základních sociálních a zdravotních služeb

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
IX. Sociální služby
Specifický cíl:
Zkvalitnit sociální a zdravotní služby
L.2.1 Rozvoj sociálních služeb pro různé skupiny obyvatel
L.2.2 Rozvoj vybavení a infrastruktury sociálních a zdravotních služeb

L.3 Rozvoj volnočasových aktivit

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XV. Kultura
Specifický cíl priority:
Vybudovat zázemí pro kvalitní bydlení a zlepšit podmínky pro trávení volného času všech věkových skupin obyvatel
L.3.1 Rozvoj kulturních a volnočasových aktivit
TISK
i