Benešov
Znak Benešov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Benešov

Plán zdraví města Benešov do roku 2030 (2021)

1. Zdravý životní styl a prevence

1.1 Podpora a propagace zdravého životního stylu všech věkových kategorií

1.1.1 Podpora a propagace zdravého životního stylu u dětí a mládeže
1.1.2 Propagace zdravé výživy a stravování
1.1.3 Podpora volnočasových a pohybových aktivit

1.2 Podpora zdraví obyvatel města prostřednictvím preventivních programů

1.2.1 Podpora prevence, zvýšení zdravotní gramotnosti a posílení odpovědnosti za vlastní zdraví

1.3 Podpora a vzdělávání obyvatel v oblasti duševního zdraví

1.3.1 Zvyšování kapacit zdravotních a návazných služeb v oblasti péče o zdraví
1.3.2 Osvěta a výchova v oblasti péče o duševní zdraví

1.4 Využití dotačních titulů města

1.4.1 Dotační program města na podporu zdraví

2. Eliminace výskytu nemocí a úrazů

2.1 Snížení výskytu infekčních onemocnění

2.1.1 Podpora aktivit zaměřených na problematiku alimentárních onemocnění
2.1.2 Podpora aktivit v oblasti problematiky sexuálně přenosných onemocnění

2.2 Snížení výskytu neinfekčních onemocnění

2.2.1 Podpora programů zaměřených na problematiku závislostí a návykových látek

2.3 Prevence násilí a úrazů

2.3.1 Podpora akcí zaměřených na prevenci násilí a úrazů všech věkových kategorií

3. Rozvoj zdravotnických zařízení a služeb

3.1 Vybudování dostupné a kvalitní sítě zdravotnických služeb na území města

3.1.1 Podpořit zapojení neformálních pečovatelů do systému zdravotně-sociálních služeb
3.1.2 Zajištění chybějících oborů lékařské péče, zdravotnických zařízení a lékařů
3.1.3 Spolupráce všech relevantních subjektů

3.2 Vytvoření motivačního programu pro lékaře a další zdravotnický personál

3.2.1 Zajištění stávajících lékařů a přilákání nových lékařů do města

4. Aktivní a zdravé stárnutí

4.1 Zajištění zázemí pro život seniorů prostřednictvím kvalitních a dostupných zdravotních a dalších návazných služeb s ohledem na demografický vývoj

4.1.1 Rozvoj zdravotně sociálních služeb
4.1.2 Podpora dostupného bydlení

4.2 Přispět k prodloužení aktivního a plnohodnotného života seniorů prostřednictvím rozvoje volnočasových a jiných aktivit a příznivého prostředí bez bariér

4.2.1 Včasná příprava na stáří
4.2.2 Odstraňování bariér
4.2.3 Podpora aktivního života seniorů

4.3 Zvýšení bezpečnosti seniorů

4.3.1 Podpora programů zaměřených na úrazy u seniorů

5. Zdravé místní životní prostředí a místní podmínky

5.1 Zvýšení kvality životního prostředí ve městě

5.1.1 Podpora užívání obnovitelných zdrojů energie
5.1.2 Zvýšení množství a kvality půdy a zeleně ve městě
5.1.3 Nakládání s odpady

5.2 Posílení prostředí v oblasti zdravé rodinné politiky

5.2.1 Problematika domácího násilí
5.2.2 Podpora slučitelnosti osobního a pracovního života

5.3 Zvyšování bezpečnosti v dopravě

5.3.1 Podpora programů zaměřených na bezpečnost v dopravě
TISK
i