Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

X-XI/2017

Stalo se

Co nabízí NSZM (nejen) svým členům? Co mohou města, obce i regiony využívat?

Připravili jsme pro Vás zbrusu nový materiál s přehledem toho, co nabízíme našim členům – městům, obcím a krajům sdruženým v Národní síti Zdravých měst ČR.

V níže uvedeném letáku naleznete přehledný výčet toho, co v oblasti participace, udržitelného rozvoje, projektů, kvality řízení a v mnohých dalších tématech můžeme nabídnout a co umíme.

Vzděláváme, konzultujeme Vám na míru, hledáme dobrou praxi a propagujeme Vaše inspirace. Řadu aktivit mohou volně využívat i další obce a regiony, které zatím členy nejsou. Naše akce jsou otevřené všem, inspirujte se příklady Zdravých měst a staňte se jedním z nich – uvidíte, vyplatí se to!

Proč je dobré být Zdravým krajem: Kraj Vysočina (časopis Pro města a obce, říjen 2017)

Martin Hyský, radní Kraje Vysočina

(člen NSZM od r. 2004, cca 510 000 obyvatel)

NSZM svým členům poskytuje metodickou pomoc při realizaci aktivit, ať již Zdravého kraje, tak při realizaci místní Agendy 21. Pracovníci NSZM jsou prakticky kdykoliv připraveni poradit. Velkou výhodou členství je možnost výměny zkušeností a dobré (ale také té špatné) praxe s ostatními členy sítě, kteří řeší v této oblasti velmi podobné problémy. Koordinátor programu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 využívá možnosti akreditovaného vzdělávání a získávání nových odborných informací na školách NSZM. Tyto vzdělávací akce jsou také příležitostí k osobnímu setkání s koordinátory a politiky Zdravých měst a regionů a dalších významných osobností napříč celou republikou.

Členství kraje v NSZM vnímám také jako prestižní záležitost. Všechny aktivity, které se týkají Zdravého kraje a místní Agendy 21 se velmi prolínají. Při realizaci místní Agendy 21 kraj postupuje dle kritérií MA21 a od roku 2009 dosahuje kategorie C. Každé 2 roky pořádáme veřejné fórum Kraje Vysočina za účasti cca 140 zástupců odborné i laické veřejnosti, kteří diskutují o aktuálních otázkách a problémech kraje. V roce 2017 se uskutečnilo první fórum mládeže Kraje Vysočina. Na tuto aktivitu kraj naváže dalšími pravidelnými setkáními.

Z příkladů dobré praxe v kraji mohu uvést např. koncepční program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina. Jeho hlavním cílem je programově a koncepčně zlepšovat úroveň zdraví a klíčové ukazatele zdravotního stavu obyvatel v našem kraji. Připravujeme nejrůznější aktivity na podporu zdraví a zároveň také finančně podporujeme jejich realizátory v regionu. Na vzniku dokumentu se podíleli odborníci z řady institucí veřejného a neziskového sektoru i medicínských oborů a za metodické pomoci NSZM. Kraj také systematicky finančně podporuje realizátory MA21 a škol v Národní síti Zdravých škol. Roční alokace tohoto nástroje je 2 800 tis. Kč, za což náš kraj získal ocenění NSZM razítko dobré praxe. V roce 2009 jako doprovodná aktivita osvětové kampaně Den Země vznikla akce Čistá Vysočina. Jde o sběr odpadků podél silnic a na veřejných prostranstvích, do kterého se zapojují dobrovolní sběrači ze škol, firem, neziskových organizací, obcí i jednotlivé fyzické osoby. Kraj zajišťuje akci organizačně a ve spolupráci s krajskou správou a údržbou silnic zajišťuje svoz sesbíraného odpadu.


Prezentaci Zdravého kraje Vysočina můžete zažít živě na Konferenci NSZM ČR 2017

 

Jak hodnotit udržitelný rozvoj v městských částech? Experti diskutovali s pracovníky úřadů

9.11, 2017. Jak vyhodnocovat postup k udržitelnému rozvoji na úrovni městských částí Prahy, případně i dalších velkých měst? Tímto tématem se zabýval další ze série workshopů Národní sítě Zdravých měst s experty z univerzitních a jiných odborných institucí i se zkušenými praktiky z místních úřadů. Diskuse probíhala nad dosavadními zkušenostmi z tzv. Auditů udržitelného rozvoje – sadou indikátorů a otázek, kde si dané město samo zhodnotí, jak na je na tom v deseti oblastech udržitelnosti, jako je např. veřejná správa a územní rozvoj, sociální prostředí, kultura, ekonomika a mnohá další. Cílem bylo definovat specifika a potřeby městských částí a diskutovat mimo jiné například dostupnost dat pro stanovené indikátory, která je právě pro Prahu specifická. K účasti byli přizváni i pražský Institut plánování rozvoje a zástupci ministerstev v rámci mezirezortní PS MA21. Shromážděné náměty budou zpracovány a následně promítnuty do „Metodiky hodnocení udržitelných měst“.

Místostarosta MČ Prahy 21 Pavel Roušar zhodnotil workshop těmito slovy: "Děkuji všem partnerům z NSZM za skvěle zorganizovaný seminář. Osobně hodnotím jeho přínos velmi pozitivně. Takto hovořit o udržitelném rozvoji všechny posouvá a motivuje. A z mého pohledu má obrovský smysl."

----

Během intenzivního kurzu NSZM k facilitačním dovednostem se vyškolilo 7 městských částí

Zástupci sedmi městských částí Prahy se ve dnech 7. a 8. 11. sešli na kurzu facilitačních dovedností, který byl určen voleným zástupcům a úředníkům veřejné správy. Kurz pro městské části zajišťovala Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu financovaného z OPZ.

Tématem kurzu byly metody a techniky zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů města, řízení diskuze, facilitace, jednání s problematickými typy osobností, formy vedení pracovních skupin či efektivní komunikace s médii

Jiří Hladovec, koordinátor Zdravé MČ Praha 12 okomentoval svou účast na kurzu takto: „Schopnost komunikovat s veřejností je nezbytnou součástí moderní veřejné správy. Jako koordinátor Zdravé městské části Praha 12 jsem proto uvítal pozvání k účasti na seminář zaměřený právě na tuto oblast. Pod vedením lektorky jsme prošli simulacemi nejrůznějších situací, které při vedení veřejných akcí nastávají a vyzkoušeli si, jak je efektivně řešit. Děkuji za tuto příležitost a paní lektorce za vynalézavé vedení. V neposlední řadě děkuji všem dalším účastníkům za jejich zkušenosti a podíl na inspirativní atmosféře setkání.“

Tento kurz, který vychází z potřeby seznámit klíčové aktéry se základními pojmy a dovednostmi, jejichž znalost a uplatňování v praxi vede v dlouhodobém horizontu k udržitelnému rozvoji města (obce, regionu) a ke zvýšení kvality života jeho obyvatel, proběhl v minulém roce rovněž ve městech Jihlava a Kopřivnice a z obou měst byla zpětná vazba velice pozitivní.

Zkušenosti, praxe, inspirace a spolupráce na podzimní Škole Zdravých měst 2017

Již tradičního podzimního setkání nejen Zdravých měst, tentokráte na Vsetíně ve dnech 1. až 3. listopadu 2017, se zúčastnilo více než 130 zástupců měst, obcí a regionů z celé ČR, neziskovek a dalších spolupracujících organizací.  Úvodní seminář podzimní Školy Zdravých měst přinesl inspirace k tématům finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, podpora zdraví, čistá mobilita, práce s daty v území, zapojení podnikatelů, pocitové mapy, školní fóra či festival studentských filmů Antifetfest.

Představení Zdravého města Vsetín se ujala místostarostka Simona Hlaváčová a ve svém příspěvku se zbývala i ukázkou zaměstnávání prostřednictvím veřejně prospěšných prací. Nejaktuálnější informace k MA21 na národní i mezinárodní úrovni, včetně zajímavých informací k široké dotační podpoře sdělila účastníkům předsedkyně Pracovní skupiny MA21 při RVUR Marie Petrová z Ministerstva životního prostředí. Ze stejného ministerstva rezonovalo i téma podpory čisté mobility. Zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu vyzvala účastnická města k zapojení se do soutěže Přeměna odpadu na zdroje. Za resort vnitra zazněla řada informací z oblasti podpory řízení kvality v územních samosprávných celcích, ať už soutěž Přívětivý úřad, oceňování kvality a inovací obecně, metodická podpora pro obce či řada vzdělávacích akcí např. k vybraným ISO normám. Zmíněny byly i aktuální informace k projektům a alokacím na podporu řízení kvality ze zdrojů OPZ.

Hned po představení účastníků, prezentaci aktualit asociace NSZM i širokého portfolia služeb, které tato svým členům poskytuje, byl otevřen blok k tématu zdraví a souvislostem s audity udržitelného rozvoje. Kateřina Janovská z Národní sítě podpory zdraví zmínila význam zdravotních analýz a plánů jako součást strategického plánování a řízení v území. S konkrétním postupem a praktickými tipy, jak zdravotní plán v podmínkách města připravit a jak jej využívat seznámilo účastníky Zdravé město Kopřivnice.

V Burze nápadů pak zazněla řada inspirativních příkladů: nástroj Urban Planner a efektivní analýza rozvojového potenciálu území v prostředí GIS (Univerzita Palackého), aktivity v mateřských školách Skutečně zdravá škola (Boskovice), sociální podnikatelský projekt Podaná ruka (Praha 20), studentský filmový festival Antifetfest (Praha 12). Poslední dvě jmenované pražské městské části obdržely razítko Dobrá praxe. Úvodní seminář uzavřel krátký film představující smysl a průběh školních fór, který vznikl z podnětu Zdravého města Litoměřice. Odpoledne bylo zakončeno dvěma doprovodnými bloky - konzultace pro „nováčky“ a druhý na téma pocitových map.

Na seminář přímo navázalo podzimní zasedání Valné hromady NSZM, na němž byl mimo jiné detailně projednán a schválen návrh na snížení administrativní zátěže při plnění Kritérií MA21. Tento návrh bude představen Pracovní skupině pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj.  

Návazné dny se uskutečnily 3 paralelní intenzivní tréninkové bloky zaměřené na témata: tvorba a řízení projektů, zvládání obtížných situací při komunikaci a obecně systémový postup při naplňování programu Zdravé město/obce/region a metoda MA21 - vše s nácvikem dovedností, s řadou metodických doporučení a příkladů z praxe. Závěrečný den proběhl praktický nácvik s info systémem DataPlán NSZM či využití sociálních sítí.

PREZENTACE A FOTOGRAFIE z akce jsou k dispozici na www.nszm.cz/ps2017.

Děkujeme všem prezentujícím a účastníkům za inspirativní atmosféru a hostitelskému Zdravému městu Vsetín za skvěle připravené organizační zázemí celé akce.

Zdravá města: NOVĚ na instagramu a twitteru

Od letošního podzimu nabízí Národní síť Zdravých měst ČR rozšířené možnosti sledování na sociálních sítích. Kromě výborně navštíveného facebooku NSZM, kde informace již odebírá více než 14000 uživatelů, přibyl INSTAGRAM i TWITTER. Obě sítě jsou orientované zejména na  sledování prostřednictvím smartphonů, ale jsou dobře přístupné i v klasických počítačích. Budeme rádi, pokud přijmete pozvání a stanete se našimi fanoušky na sociálních sítích!

Vizuálně orientovaná síť instagram je ideální pro zveřejňování obrázkových informací a fotografií. Bude proto využívána k širší propagaci střípků dobré praxe ze Zdravých měst, obcí a regionů. Na pozvánky a horké novinky je  zaměřena síť twitter, kde je možné nalézt zprávy o celostátních akcích a aktivitách NSZM, ale také sdílené aktuality členů asociace.

Budeme rádi, pokud přijmete pozvání a stanete se fanoušky Národní sítě Zdravých měst ČR na sociálních sítích!

Facebook https://www.facebook.com/NSZM.CZ

Instagram https://www.instagram.com/ZdravaMesta
#zdravamesta  #inspiromat

Twitter https://twitter.com/ZdravaMesta
@ZdravaMesta

 

   

ZDRAVÁ MĚSTA vysoko v žebříčku Indexu participace

Index participace, který zpracovala D21, vyhodnocuje aktivity měst ve vztahu k zapojování veřejnosti, komunikaci a transparentnosti. Index hodnotí situaci pro roky 2015 - 2016 v největších municipalitách České republiky (Praha + 100 největších měst + 50 městských částí nad 10 tisíc obyvatel). Výsledná hodnota indexu je součtem hodnocení 21 indikátorů. Ty jsou mezi sebou propojeny a pokrývají 6 kategorií (transparentnost, komunikace, zapojení, inkluze, implementace, evaluace).

Jsme velmi rádi, že výsledky ukazují, že Zdravá města jsou leadry v participačních procesech a zapojování lidí do rozhodování o místě, kde žijí. Že úročí své zkušenosti, průběžné vzdělávání a spolupráci s odbornými partnery. První padesátka tohoto nezávislého žebříčku je ze 64 % utvářena aktivními členy Národní sítě Zdravých měst, kteří uplatňují MA21. Na prvním místě se umístila Zdravá městská část Praha 10, mezi dalšími dvaceti jsou pak tyto Zdravá města či Zdravé MČ: Praha 8, Jihlava, Praha 20, Litoměřice, Valašské Meziříčí, Vsetín, Kopřivnice, Chrudim, Havlíčkův Brod, Praha 12, Třebíč, Orlová, Turnov či Praha 7.

Nejen Zdravým městům, ale i všem dalším umístěným a spolupracujícím gratulujeme a věříme, že participace bude nadále rozvíjena, že města budou chtít hovořit se svými občany a že mapování jejich potřeb bude dlouhodobě využíváno a reflektováno. Mimo moderní technologie a sociální sítě nadále vkládáme důvěru v přímou komunikaci, mezilidská setkání a následnou dohodu. Věříme také, že ti nejúspěšnější budou své inspirace a postupy dále šířit.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2017

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.