Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IX-X/2019

Připravujeme

Blíží se podzimní Škola Zdravých měst v Hodoníně | 6.11.

Ve dnech 6.-7. listopadu 2019 proběhne v Hodoníně podzimní Škola NSZM ČR. Její součástí je otevřený seminář či akreditované vzdělávání pro koordinátory ZM/MA21.

Během prvního dne (06.11.) se všichni zájemci mohou těšit na novinky a inspirace z obcí i regionů. Po bloku příspěvků národních partnerů (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo životního prostředí či Státní zdravotní ústav) zazní inspirace k tématům: terénní sociální práce s osobami bez přístřeší (Hodonín), Ekovýchovné programy pro školy (Tereza), Sázíme budoucnost (Nadace Partnerství), Rekodifikace stavebního zákona (Zelený kruh), Antifetfest (Praha 12, Lomnice n. P.), Oceňování pěstounů (Val. Klobouky) či Péče o zeleň (Jihlava).

Druhý den naváže školicí blok (07.11.) zaměřený na téma přípravy projektových žádostí a získávání finančních zdrojů. Blok je určen primárně koordinátorům ZM/MA21.

Škola má i tentokráte bohatý doprovodný a kulturní program. Účast na akci je zdarma.

Přijeďte se podívat i Vy, těšíme se na Vás.

Více informací naleznete ZDE.

Těšíme se na Vaši účast. 

Konference NSZM 2020: "Síťujeme a podporujeme obce"

... přijeďte na výroční konferenci a navazující odborný seminář ve dnech 23 a 24. ledna 2020 v Olomouci

konference

Ve Zdravých městech probíhá tradiční kampaň Dny zdraví | říjen 2019

Tradiční kampaň Dny zdraví probíhá zejména v první polovině října. Tematickou různorodostí i zapojením partnerů ve městech se jedná o nejrozsáhlejší akci na podporu zdravého životního stylu v Česku.

Hlavním cílem Dnů zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě. 

Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohou občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty (tělesnou hmotnost, tlak, hladinu cukru v krvi atp.), případně absolvovat další vyšetření nebo získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program je tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů.

Radnice Zdravých měst kampaň každoročně realizují ve spolupráci se všemi partnery, kteří se problematikou zdraví z jakéhokoliv hlediska zabývají (nestátní neziskové organizace, zdravotnická zařízení, školy apod.). 

Pravidelně aktualizovaný přehled aktivit zapojených obcí a regionů naleznete na stránce: www.ZdravaMesta.cz/dzd.

Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosíme, vložte své aktivity ke kampani Dny zdraví prostřednictvím Terminálu. Děkujeme za Vaše informace.

Stalo se

Podepsána dohoda o spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí

Národní síť Zdravých měst ČR staví nejen na výměně dobrých praxí, ale také na aktivní spolupráci s řadou odborných partnerů. Mezi ty patří zejména ministerstva a jejich odborné organizace, univerzity, celostátní NNO a další expertní organizace. S těmi nejvýznamnějšími z nich - na národní i mezinárodní úrovni - uzavírá dohody či memoranda o vzájemné spolupráci.

Zatím poslední z takto stvrzených spoluprací je dohoda s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které je jedním z klíčových partnerů asociace a jejích členů. V dohodě je zmíněna součinnost obou institucí v oblastech systémového přístupu k sociální problematice na místní a regionální úrovni, komunitního plánování sociálních služeb či sdílení dat a informací pro vyhodnocování sociálního prostředí ve městech a regionech. Samozřejmá je výměna dobré praxe a šíření informací souvisejících s možnostmi řešení problémů v sociálních tématech.

Aktivní spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí probíhala i doposud - zejména v oblastech informování o aktuálních výzvách OPZ a prezentace na akcích, ale i v tématu odpovědného zadávání veřejných zakázek apod. Jsme proto rádi, že tato dohoda byla uzavřena, a byl tak podpořen význam Zdravých obcí a regionů v tomto stále aktuálním tématu. Věřím, že se spolupráce nadále upevní a bude přínosná nejen členům asociace, ale bude vnímána i jako možnost pro získání zpětné vazby pro ministerstvo a jeho organizace,“ doplnil Petr Švec, ředitel NSZM ČR.

Tyto zmíněné dohody o spolupráci, přestože jejich součástí není finanční plnění, přinášejí závazek, že dané téma bude řešeno za určité koordinace a za oboustranné spolupráce.

Další partnery NSZM ČR je možné nalézt na odkazu www.ZdravaMesta.cz/partneri.

Webinář NSZM se zaměřil na koncepční přístup ke STÁRNUTÍ POPULACE ve městech | říjen 2019

Dne 11. října 2019 se uskutečnil speciální díl webináře NSZM, který byl věnován tématu koncepční přípravy měst v Česku na demografické změny spojené se stárnutím velké části jejich obyvatel.

Webinář je možné sledovat ze záznamu na youtube kanálu NSZM ČR.

Webinář PŘÍPRAVA MĚST NA STÁRNUTÍ POPULACE odpověděl na otázky:

  • Co obnáší demografická změna?
  • Jak se města mohou účinně připravit na stárnutí populace?
  • Kde nalézt příklady dobré praxe a jak na to?
  • Co je to "zdravé stárnutí" a jaké jsou jeho benefity z hlediska jednotlivce a z hlediska obcí?
  • V jakém věku by měla začínat příprava na stárnutí?
  • Jaký je rozdíl mezi sociálními službami a aktivizačními programy?
  • Mezigenerační soužití aneb obec přátelská seniorům je obcí pro všechny generace.

Webinářem Vás prováděli: odborný partner NSZM - Dr. Kateřina JANOVSKÁ za Národní síť podpory zdraví, z.s. a pracovníci NSZM ČR.

Více informací naleznete ZDE.

Starostové a městští energetici si v Mnichově vyměňovali zkušenosti a dobrou praxi

Bavorská metropole hostila na desítku českých starostů a energetiků v rámci studijní cesty s hlavním tématem „Udržitelná energetika a doprava – reálná praxe a jak se inspirovat?“ 

Akci uspořádalo Sdružení energetických manažerů měst a obcí za podpory Energy Cities a ve spolupráci s Národní síť Zdravých měst ČR. Cílem bylo umožnit výměnu příkladů dobré praxe a napomoci rozvoji další spolupráce na poli udržitelné energetiky a dopravy na místní úrovni. Akce se zúčastnila následující města: Litoměřice, Hodonín, Hradec Králové, Prostějov, Rožnov pod Radhoštěm, Tábor, Rakovník, Žďár nad Sázavou.

V rámci akce proběhly různé workshopy, diskuze, byly představeny úspěšné projekty, proběhly exkurze - například do čtvrti Freinham, což je nově vybudovaná nízkoenergetická čtvrť s geotermálním zdrojem a úložištěm energie.

Předmětem diskuzí ohledně témat SmartCity byly například regulace veřejného osvětlení, místa pro dobíjení elektromobilů, sbírání dopravních dat a poskytování wi-fi ze sloupů veřejného osvětlení, multimodální mobilita s důrazem na čisté způsoby dopravy, energetické úspory v domech a domácnostech, či využití geotermální energie.

Účastníci této cesty ocenili, že němečtí hostitelé byli velmi otevření a férově uváděli jak úspěchy, tak i potíže při realizaci projektu SmartCity.

Publicita Evropská komise a CovM

Rodina metodik hodnocení udržitelného rozvoje se rozrostla o malé obce

Na říjnovém zasedání PS pro MA21 byla schválena Metodika hodnocení udržitelných malých obcí. Byla tak doplněna řada metodik hodnocení udržitelných municipalit a regionů, které přinášejí podrobný popis evaluace za pomoci tzv. Auditů udržitelného rozvoje. Audity jsou zaměřeny na 10 základních témat rozvoje v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky a hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj města.

Metodiky jsou využitelné v programech a metodách pro udržitelný rozvoj měst, obcí a regionů v ČR - zejména MA21, dále CSR, Smart City, ad. V metodě MA21 jsou Audity UR přímou součástí hodnocení v pokročilých kategoriích.

Na přípravě Metodik se aktivně podílí asociace NSZM ČR, která doporučuje jejich využití Zdravým městům, obcím a regionům.

Audity UR dle Metodik jsou významnými analytickými podklady pro strategie a koncepce. Metodiky mají návaznost na implementaci dokumentu ČR 2030 a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v územních samosprávních celcích.

Na zpracování se, kromě autorského týmu NSZM ČR a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, podílela skupina 40ti expertů napříč všemi tématy, v rámci nichž hodnocení probíhá.

Více k tomuto tématu a jednotlivé Metodiky naleznete ZDE.

Zdravé kraje si vyměnily zkušenosti a dobrou praxi v Ostravě | říjen 2019

Již tradiční Setkání (nejen) Zdravých krajů se uskutečnilo dne 9. října 2019 v Ostravě. Hostitelem letošní akce byl Zdravý Moravskoslezský kraj, organizátorem Národní síť Zdravých měst ČR. 

Akce se účastnilo více než 20 zástupců z pěti krajů, které využily setkání k představení svých aktivit a současně k diskusi s hostem setkání, MUDr. Alenou ŠteflovouPhD., MPH, náměstkyní ministra zdravotnictví.

Byly představeny příklady z praxe Zdravých krajů v oblastech zapojování veřejnosti, strategické plánování a řízenísystém podpory zdraví a kvality životapřeshraniční spolupráce ad.

Děkujeme za vzájemné inspirace a přátelskou diskuzi.

Více informací je k dispozici ZDE.

Zdravá města diskutovala své zkušenosti z participativních rozpočtů

V úterý, 24. září 2019, se v Konferenčním centru ČAS sešli zástupci Zdravých měst, obcí a regionů, aby diskutovali své zkušenosti na poli participativního rozpočtování.

Participativní rozpočty patří mezi nejčastěji citovaná témata, která Zdravá města, obce a regiony v ČR aktuálně zajímají a v nichž chtějí sdílet svou praxi a postupy. Potvrdila to účast 50 zástupců členů NSZM ČR z 30 měst, obcí a regionů na této diskusní akci.

Témata, o nichž se diskutovalo: zkušenosti / silné a slabé stránky / online hlasování / harmonogram / pravidla / výběr projektů ad.

Děkujeme za přátelské setkání a diskusi s řadou inspirací a zkušeností z praxe. Další prostor k diskusi budeme mít na podzimní Škole Zdravých měst, 6.11. v Hodoníně.

Výstupy naleznete ve svém terminálu v záložkách Participativní rozpočet a Vzdělávací materiály.
Fotodokumentaci z akce naleznete ZDE.

V případě nejasností prosím kontaktujte Kancelář NSZM ČR: nszm@nszm.cz.

Aktivity Zdravých měst v médiích

Vybíráme pro Vás dva články, které se během podzimních měsíců tohoto roku objevily v tištěných médiích. Věříme, že si na jejich přečtení vyhradíte chvilku u dobré kávy nebo čaje a společně s námi se ponoříte do historie, přítomnosti i dalšího směřování Zdravých měst, obcí a regionů.

VYUŽÍVÁNÍ STANDARDŮ PŘI HODNOCENÍ ZDRAVÝCH MĚST V ČESKÉ REPUBLICE (Magazín ČAS 03/2019)

UDRŽITELNÝ ROZVOJ? VÉST LIDI K CELKOVÉMU ROZHLEDU A AKTIVITĚ! (Bedrník, 03/2019)

 

Proběhla kampaň Evropský týden mobility s heslem "Projdi se s námi" | září 2019

Kampaň Evropský týden mobility - ETM (16. až 22. září), která probíhá každoročně od roku 2002, měla i v roce 2019 za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Také letos se do kampaně zapojili členové Národní sítě Zdravých měst, kteří byli již mezi jejími prvními realizátory v Česku.

Přehled aktivit k ETM ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na webu NSZM: ZdravaMesta.cz/etm

V rámci kampaně mohla města (či obce a regiony) prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

Lidské tělo je uzpůsobené k pohybu, přesto v moderním světe se většina práce, ale i zábavy odehrává v sedě. V práci převážně sedíme, sedíme i za volantem automobilu nebo ve vlaku či autobuse při cestě do práce. A večer, abychom si odpočali, si pro změnu sedneme před televizi. Chůze je přitom nejpřirozenější druh pohybu, který nevyděsí ani nesportovně založené lidi. Právě proto by se měla stát součástí každého dne. A ten, pro koho je procházka přece jen trochu nuda, může nasednout na kolo nebo koloběžku. Čím více lidí bude chodit pěšky nebo jezdit na kole, tím hezčí budou naše města a obce a tím zdravější i obyvatelé v nich.

Více informací na webu Ministerstva životního prostředí, které je hlavním koordinátorem této kampaně, a na mezinárodním webu kampaně.

Upozornění pro členy NSZM ČR: Rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Vkládejte své aktivity ke kampani prostřednictvím terminálu


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2019

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.