Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

I-II/2018

Připravujeme

Jarní Škola Zdravých měst nabízí dobrou praxi i konzultaci k aktuálním evropským dotacím

Ve dnech 21. - 23. března 2018 bude hostit Zdravé město Dačice jarní Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé ČR. Již tradiční akce NSZM ČR je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. Školu zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí a regionů. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci získají nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů. K tématu podpory řízení kvality v obcích se vyjádří přímo zástupci ministerstev.

Druhý den jarní Školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory (nejen) Zdravých municipalit a regionů zaměřené na téma zapojování veřejnosti, na to, jak Zdravé město efektivně využít pro místní rozvoj i komunikaci s veřejností, a čeho se naopak vyvarovat.

Závěrečný den se uskuteční nácvik práce s informačním systémem DataPlán či tematickými portály NSZM, pozornost bude věnována využití sociálních sítí.

Jarní Škola Zdravých měst je součástí akreditovaného vzdělávacího programu NSZM ČR "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé Město WHO". 

Program akce, registrace a další info jsou k dispozici ZDE

Na akci "Dobrá místa pro život" budou představena chytrá řešení

V pondělí 26. února 2018 se uskuteční inspirativní setkání Dobrá místa pro život - Chytře a udržitelně pro města a obce.

Seminář, pod záštitou UN Global Compact, organizuje společnost T-Mobile ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst, Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a Nadací Via. Akce je určena jak zástupcům měst a obcí, tak neziskové i firemní sféry. 

V rámci akce zazní příspěvky na témata: co města a obce potřebují, partnerství jako jeden z předpokladů udržitelnosti, praktické uplatnění udržitelnosti a využití IT ve městech, chytrá řešení pro města a obce, odpovědné chování firem ve světle energeticko-úsporných opatření, či životaschopná komunita a co pro ni můžeme udělat.

Během oběda budou mít účastnící možnost prohlédnout si konkrétní řešení chytrých technologií pro města a obce.

V odpolední části proběhnou interaktivní workshopy na téma: jak mohou města/obce, firmy, organizace a občané přispět k přeměně našeho okolí v lepší místo k životu.

Program akce, registrace a další info jsou k dispozici ZDE.

Dvojwebinář k inovacím v plánování kultury ve městech

V pátek 16. února 2018 od 10:00 hodin proběhl speciální díl webináře NSZM, který byl tentokrát věnován výhradně tématu KULTURY. Byly představeny 2 inovativní přístupy k plánování kultury, které jsou čerstvým produktem z dílny zástupců expertního týmu NSZM. Oba přístupy byly loni pilotně ověřeny ve vybraných městech. Dvojwebinář byl určen pracovníkům odborů kultury (případně odborů strategického a územního plánování), koordinátorům ZM a dalším zájemcům o toto téma.

Pokud jste nestihli živé vysílání v pátek, nebo si jej chcete připomenout či sdílet s dalšími kolegy, záznam naleznete na této stránce: Dvojwebinář o inovativních přístupech k plánování kultury. A co můžete čekat od hodinového záznamu? 5 řečníků (3 odborníci, 2 zástupci Národní sítě Zdravých měst), 2 inovativní přístupy - o územním plánování a o evaluaci kultury, 2 nové metodiky pro česká města a 1 praktická zpráva z aplikace metodiky a 1 prezentace.

 1. MAPOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO KULTURU VE MĚSTĚ VE VAZBĚ NA ÚAP (testováno v ZM Jihlava)
 • - jaký je význam mapování kultury v území?
 • - jak lze přenést výstupy tohoto mapování do existujících informačních systémů?
 • - do jakých datových vrstev UAP získaná data promítnout? 
 • - můžeme tak efektivně ovlivnit další vazbu kultury na strategické plánování města?

 

 1. EVALUACE KULTURNÍCH ORGANIZACÍ MĚSTA (testováno v ZM Litoměřice)
 • - proč je důležité vyhodnocovat činnost kulturních organizací?
 • - jaké nástroje či metody lze v tomto směru využít?
 • - do jaké míry je dobré srovnávat kulturní organizace s jinými?
 • - pro koho je nová metodika evaluace kultury vhodná?

 

Webinář představí 2 inovativní přístupy k plánování kultury

V pátek 16.2.2018 od 10:00 hodin proběhne speciální díl webináře NSZM, který bude tentokrát věnován výhradně tématu KULTURY. Představíme 2 inovativní přístupy k plánování kultury, které jsou čerstvým produktem z dílny zástupců expertního týmu NSZM. Oba přístupy byly loni pilotně ověřeny ve vybraných městech. 

Dvojwebinář je určen pracovníkům odborů kultury (případně odborů strategického a územního plánování), koordinátorům ZM a dalším zájemcům o toto téma.

 1. MAPOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO KULTURU VE MĚSTĚ VE VAZBĚ NA ÚAP (testováno v ZM Jihlava)
 • jaký je význam mapování kultury v území?
 • jak lze přenést výstupy tohoto mapování do existujících informačních systémů?
 • do jakých datových vrstev UAP získaná data promítnout? 
 • můžeme tak efektivně ovlivnit další vazbu kultury na strategické plánování města?
 1. EVALUACE KULTURNÍCH ORGANIZACÍ MĚSTA (testováno v ZM Litoměřice)
 • proč je důležité vyhodnocovat činnost kulturních organizací?
 • jaké nástroje či metody lze v tomto směru využít?
 • do jaké míry je dobré srovnávat kulturní organizace s jinými?
 • pro koho je nová metodika evaluace kultury vhodná?

Forma: přes skype účet NSZMinfo@nszm.cz nebo je možné se připojit zde: http://www.culturematters.cz/vysilame/dvojwebinar

Stalo se

Summit starostů evropských Zdravých měst WHO - Kodaň 2018

Ve dnech 12. - 13. února 2018 se uskutečnil významný Summit starostů evropských Zdravých měst WHO, který pořádal Regionální úřad Světové zdravotní organizace (WHO) pro Evropu v centrále OSN v Kodani. Akce se účastnilo 43 starostů evropských měst spolu s 85 dalšími vysoce postavenými politiky, poradci a zástupci spolků a organizací z celého světa. Národní síť Zdravých měst České republiky byla rovněž zastoupena.

Akce byla zaměřena na diskusi o udržitelnosti měst, o roli zdraví a kvalitě života občanů. Důraz byl kladen na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Političtí představitelé, odborníci a akademici ze všech oblastí nejen evropského regionu prezentovali témata:

- zdravotní gramotnost
- psychické zdraví
- snížení ekologické stopy
- plýtvání potravinami
- rovné pracovní příležitosti či rovný přístup ke vzdělání
- dostupné bydlení
- inovativní zelená řešení pro městskou výstavbu
- řešení migrace ve městech
- přístupná, udržitelná a dostupná veřejná doprava
- zdravé stravovaní dětí ad.

Zástupci měst Británie, Dánska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kazachstánu, Německa, Nizozemska, Ruska, Švédska, Turecka, Ukrajiny a dalších, prezentovali své úspěchy a příklady dobré praxe napříč tématy. Společným jmenovatelem celé konference bylo zdraví občanů a mechanismy, jak ve spolupráci s obyvateli měst vytvořit vhodné podmínky pro spokojený život napříč všemi generacemi. Na akci byly také zajímavé dílčí workshopy na téma migrace a genderu v kontextu zdravotnictví a dostupnosti zdravotní péče. Na závěr summitu byl společně přijat Kodaňský konsensus starostů, jehož text naleznete zde.

Hlavní myšlenkou summitu byl stále rostoucí význam starostů jako důležitých hybatelů změn, kteří významně ovlivňují životy lidí ve městech, nejen na lokální úrovni, ale mohou být zároveň hlasem, který je slyšet na úrovni celostátní a mezinárodní. Více k akci.

Další příležitostí ke spolupráci na evropské úrovni bude Mezinárodní konference Zdravých měst WHO v Belfastu, konající se 1. – 4. října 2018. Zde proběhne zhodnocení a oslava výročí 30 let mezinárodního programu Zdravé město. Do Belfastu jsou zváni všichni političtí představitelé Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Více na: https://www.healthycitiesbelfast2018.com/

Vznikly 2 inovativní metodiky pro plánování kultury

Efektivní plánování kultury není v českých městech běžnou praxí. Strategické vize a cíle se zde často zabývají jinými „důležitějšími“ tématy. Přesto hraje kultura v rámci udržitelného rozvoje měst, obcí i regionů zásadní roli. NSZM ve spolupráci s vybranými experty na téma kultury usiluje o vylepšení této situace. Výstupem tohoto snažení jsou 2 inovativní metodiky pro plánování kultury, které jsou v rámci ČR zcela novým počinem.

První metodika se zaměřuje na evaluace kulturních organizací města. Autorka, Tereza Raabová (ředitelka Culture Matters, členka celostátního expertního týmu UR), tuto metodiku v loňském roce pilotně testovala v Litoměřicích. Výstupem je přehledný nástroj, který poskytuje návod, jak efektivně rozvíjet kulturní organizace města, stanovovat jejich cíle, hodnotit výstupy jejich práce ad.

Druhá metodika se zabývá průmětem kultury do „mapy“, přesněji řečeno do územní plánovací dokumentace. Autoři Olga Škochová (Kvas z.s., OnPlan) a Petr Klápště (NatureSystems) v ní přicházejí s řešením, jak mapovat zázemí pro kulturu ve městě, přenést výstupy mapování do existujících informačních systémů města a provázat je do strategického plánování. Metodika byla ověřena v Jihlavě.

Metodiky budou detailněji diskutovány například na jarní Škole NSZM v Dačicích dne 21.3. či proběhne specializovaný tematický webinář plánovaný na 16.2.2018. Obě akce jsou otevřeny všem zájemcům. 

"Manuál pro Zdravotní plán města" v novém kabátě

Plánování pro zdraví je podceňovanou oblastí v řadě měst v Česku. Podle zkušeností Zdravých měst v Evropě je však zdraví obyvatel pro komunální politiky silné téma. Vyplácí se znát hlavní problémy a rizika zdraví lidí v regionu, vědět jak řešit slabá místa a mít k dispozici příklady dobré praxe. 

NSZM ČR společně s expertními partnery (Národní síť podpory zdraví a Zdravá Vysočina) připravila novou verzi návodu, jak připravit a řídit koncepční podporu zdraví - "Zdravotní plán města". Místní postup města v souladu s dokumentem Zdraví 2020 považujeme za součást zvyšování zdravotní gramotnosti, což je téma rozvíjené ve spolupráci Zdravých měst a Ústavu zdravotní gramotnosti.

Otevřený seminář NSZM "Zdraví obyvatel - téma před komunálními volbami" proběhne na Magistrátu hl. města Prahy 25. dubna 2018 (pozvánka bude zveřejněna).


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2018

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.