Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaVsetínStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Vsetín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak VsetínStrategický plán rozvoje města Vsetína 2016-2023
3.5 Snižovat míru znečištění životního prostředí a posilovat hospodárné nakládání s přírodními zdroji na území města Vsetína viz dokument »

Koncepce

Znak VsetínPlán odpadového hospodářství města Vsetín 2016-2026
1.1 Zajistit oddělený sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů viz dokument »
1.2 Zvýšit celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako jsou papír, plast, sklo a kovy, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností viz dokument »
2.1 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou viz dokument »
3.1 Zapojit právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání do obecního systému nakládání s komunálními odpady, včetně odděleného sběru viz dokument »
3.2 Zpoplatnit zapojení právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do obecního systému nakládání s komunálními odpady viz dokument »
4.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky viz dokument »
5.1 Zvýšit u stavebních a demoličních odpadů míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) viz dokument »
6.1 Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů viz dokument »
6.2 Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů viz dokument »
6.3 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
7.1 Zvýšit celkovou recyklaci odpadů obalů všech druhů – plastových, skleněných, kovových, dřevěných, papírových i lepenkových viz dokument »
7.2 Zvýšit celkové využití odpadů z obalů viz dokument »
8.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení s následným předáním k recyklaci a přípravě k opětovnému použití viz dokument »
9.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz dokument »
10.1 Napomoci při zajištění vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou životností viz dokument »
11.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik a jejich předávání k materiálovému využití viz dokument »
12.1 Podporovat zvýšení materiálového a energetického využití odpadních olejů viz dokument »
13.1 Podporovat minimalizaci negativních účinků při nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
14.1 Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
15.1 Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu viz dokument »
15.2 Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak negativní účinky spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
16.1 Zajistit sběr kovových odpadů od obyvatel viz dokument »
17.1 Realizace opatření minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí podporovat přípravu na opětovné použití, recyklaci a využívání komunálních odpadů viz dokument »
18.1 Trvale snižovat množství odpadů z produkce města ukládaných na skládky a podíl biologicky rozložitelné složky v komunálním odpadu viz dokument »
Znak VsetínSmart koncepce Vsetín (2020)
6.1 Využít potenciál alternativních zdrojů energie (OZE) viz dokument »
6.2 Efektivně nakládat s odpady, s energií, zavést efektivní osvětlení pro zvýšení úspor viz dokument »
TISK
i