Vítkov
Znak Vítkov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Vítkov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak VítkovStrategický plán rozvoje města Vítkov 2022-2031
A.2 Sociální oblast: Rozvíjet nabídku kvalitních služeb sociální péče na území města viz dokument »
A.4 Bezpečnost obyvatel: Posilovat bezpečnost a pocit bezpečí a aktivní přístup k prevenci viz dokument »
A.5 Bydlení: Rozvíjet udržitelnou politiku bydlení a zvyšovat tak atraktivitu a dostupnost bydlení viz dokument »
Znak VítkovAkční plán města Vítkov 2019-2022
1.2 Bezpečnost viz dokument »

Koncepce

Znak VítkovKoncepce přípravy na stárnutí populace Vítkov 2018-2033
3.1 Navýšení počtu bytových jednotek, vhodných pro seniory (nízkobariérové nebo bezbariérové byty) viz dokument »
3.2 Řešení přesného označení chat viz dokument »
5.1 Rozšíření zařízení tzv. osobního alarmu viz dokument »
5.2 Zvážit zavedení služby SOS senior viz dokument »
5.3 Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému viz dokument »
5.4 Zařazení bezpečnostních témat do systému informovanosti seniorů - viz kap. 6 viz dokument »
5.5 Další opatření viz dokument »
6.1 Navýšení kapacity pobytových a terénních sociálních služeb viz dokument »
6.2 Senior point a Poradna pro pečující viz dokument »
6.3 Další potřebná opatření v sociální oblasti viz dokument »
8.1 Vytvoření jednotného systému informací o pracovních nabídkách, brigádách i dobrovolných činnostech, vhodných pro seniory viz dokument »
9.1 Zajištění zázemí pro potřeby volnočasových aktivit seniorů I – Senior Point viz dokument »
9.2 Zajištění zázemí pro potřeby volnočasových aktivit seniorů II – vybudování nového Klubu pro seniory viz dokument »
9.3 Podpora činnosti Klubu seniorů viz dokument »
Znak VítkovKoncepce bydlení města Vítkov (2019)
1.1 Vytvoření rozvahy dlouhodobého hodpodaření s obecním bytovým fondem viz dokument »
1.2 Strategický obecní bytový fond viz dokument »
1.3 Specifikace velikosti a struktury bytového fondu určeného pro vymezené cílové skupiny viz dokument »
1.4 Spolupráce města Vítkova se soukromými vlastníky bytového fondu viz dokument »
1.5 Mapování a využivání investičních programů viz dokument »
2.1 Depistáž viz dokument »
2.2 Spolupráce města Vítkova se Správou bytového fondu města Vítkova viz dokument »
2.3 Spolupráce se sociálními službami viz dokument »
2.4 Sociální práce viz dokument »
3.1 Zmapování velikosti vymezených prioritních cílových skupin viz dokument »
3.2 Mechanismus hodnocení bytové situace a vstup do systému sociálního bydlení viz dokument »
3.3 Sociální byty viz dokument »
3.4 Vyhodnocení činnosti azylové ubytovny ve Vítkově viz dokument »
3.5 Sociální práce v systému sociálního bydlení viz dokument »
3.6 Startovací bydlení viz dokument »
3.7 Bydlení pro seniory viz dokument »
3.8 Informační kampaň, komunikace s veřejností viz dokument »
Znak VítkovStrategický plán sociálního začleňování Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku 2017-2019
1.1 Podpora lokální sítě zaměřené na sociální a související služby pro osoby sociálně vyloučené případně ohrožené sociálním vyloučením viz dokument »
1.2 Rozvoj komunitní práce a komunitních center viz dokument »
1.3 Podpora a rozvoj sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi viz dokument »
1.4 Podpora a rozvoj sociálně-právního poradenství a terénní sociální práce viz dokument »
2.1 Podpora lokální sítě na podporu sociálního bydlení viz dokument »
2.2 Rozvoj sociálního bydlení viz dokument »
2.3 Zvyšování sociálních kompetencí obyvatel k přístupu a udržení bydlení viz dokument »
3.1 Vytvoření lokální sítě na podporu místní ekonomiky a zaměstnanosti viz dokument »
3.2 Podpora pracovních příležitostí pro osoby sociálně vyloučené, nebo sociálním vyloučením ohrožené viz dokument »
4.1 Vytvoření lokální sítě na podporu prevence kriminality viz dokument »
4.2 Podpora programů prevence kriminality viz dokument »
5.1 Aktivizace obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit viz dokument »
5.2 Zvyšování znalostí odborné veřejnosti o problematice sociálního začleňování viz dokument »
5.3 Zvyšování občanských znalostí a dovedností obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit viz dokument »
Znak VítkovStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Vítkov 2015-2020
1.1 Zvýšení informovanosti veřejnosti o sociálních službách viz dokument »
1.2 Zajištění koordinace rozvoje sociálních a souvisejících služeb viz dokument »
1.3 Propagace a rozvoj dobrovolnické činnosti viz dokument »
2.1 Podpora bydlení a prevence ztráty bydlení viz dokument »
2.2 Prevence v oblasti sociálně patologických jevů viz dokument »
2.3 Podpora uplatnění na trhu práce viz dokument »
2.4 Poskytování poradenství viz dokument »
3.1 Podpora, udržení a rozvoj služeb sociální prevence viz dokument »
3.2 Podpora, udržení a rozvoj služeb sociální péče viz dokument »
3.3 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením viz dokument »
Znak VítkovKoncepce prevence kriminality města Vítkov 2018-2022
1.1 Komplexní přístup při řešení bezpečnostních problémů a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin viz dokument »
1.2 Podpora realizace efektivních preventivních opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti a zvyšují možnosti dopadení pachatelů viz dokument »
1.3 Zvyšování informovanosti o možnostech účinné obrany a ochrany před trestnou činností viz dokument »
1.4 Zvyšování kompetencí cílových skupin, především pracovníků působících v oblasti prevence viz dokument »
TISK
i