Vítkov
Znak Vítkov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Vítkov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak VítkovStrategický plán rozvoje města Vítkov 2022-2031
A.1 Vzdělávání: Podporovat kvalitní a dostupné školství a další vzdělávání viz dokument »
Znak VítkovAkční plán města Vítkov 2019-2022
1.3 Školství a sport viz dokument »
1.4 Lidské zdroje viz dokument »

Koncepce

Znak VítkovMístní plán inkluze Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku 2021-2023
1.1 Rozvoj klíčových kompetencí dětí předškolního věku ve formálním i neformálním vzdělávání viz dokument »
1.2 Navázání spolupráce všech aktérů v oblasti předškolního vzdělávání s důrazem na spolupráci s rodiči či jinými pečujícími osobami viz dokument »
2.1 Poskytnout dětem vybavenost v oblasti základních gramotností a dalších dovedností pro lepší připravenost k přechodu na SŠ nebo do zaměstnání viz dokument »
2.2 Vytvořit komplexní systém podpory péče o všechny žáky na Vítkovsku viz dokument »
Znak MAS OpavskoStrategický rámec MAP Opavsko do roku 2023
1.1 Pro úspěšnější vstup 6 letých dětí do základních škol dochází k efektivnější a systematičtější spolupráci pedagogů mateřských škol, základních škol, rodičů a pracovníků poradenských zařízení s cílem usnadnit a připravit dítě na povinné vzdělávání. Mateřské školy budou vybaveny moderními didaktickými pomůckami včetně informačních technologií viz dokument »
1.2 Vytvoření systému péče o nadané děti včetně investiční podpory mateřských škol viz dokument »
1.3 Mateřské školy na Opavsku jsou formou investic do úprav objektů a pořízením odpovídajícího zařízení připraveny na přijímání dvouletých dětí a nabídnou bezpečné prostředí pro kvalitní výchovně vzdělávací proces viz dokument »
2.1 Prostřednictvím pořízení vhodného vybavení a investic do úprav objektů nabízí základní školy na Opavsku důstojné a bezpečné prostředí pro kvalitní vzdělávací proces viz dokument »
2.2 Pro úspěšný vzdělávací proces žáků na Opavsku existují dostatečné odborné kapacity, lidé zainteresovaní v tomto procesu si udržují přehled o nových poznatcích a metodách, spolupráce mezi rodiči, školou a zřizovateli se prohlubuje viz dokument »
2.3 Žáci základních škol na Opavsku efektivně, kontinuálně a systematicky rozvíjejí svůj individuální potenciál a potřebné kompetence v preferovaných oblastech vzdělávání viz dokument »
3.1 Prostřednictvím cílené podpory bezproblémového přechodu dětí z mateřských na základní školy dochází k podstatnému snížení odkladů školní docházky na území Opavska viz dokument »
3.2 Posílením inkluzivní role základních škol a organizací působících ve vzdělávání na Opavsku se snižuje počet žáků ohrožených školním neúspěchem viz dokument »
3.3 Prostřednictvím společných aktivit školek, škol, dalších aktérů a rodičů dochází k vytvoření prostředí pro vzájemnou komunikaci, motivaci, spolupráci a sdílení zkušeností viz dokument »
4.1 Děti a žáci na Opavsku jsou podnikaví a iniciativní viz dokument »
4.2 Rozvojem kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání se zvyšuje zájem o další studium technických oborů na Opavsku viz dokument »
4.3 Na Opavsku je zaveden kvalitní jednotný systém kariérního poradenství viz dokument »
4.4 Rozvojem digitálních kompetencí dětí a žáků disponují žáci ZŠ v roce 2023 kvalitním znalostním potenciálem v této oblasti viz dokument »
Znak VítkovStrategický rámec MAP Vítkovsko do roku 2023
1.1 Rozvoj klíčových kompetencí dětí předškolního věku ve formálním i neformálním vzdělávání viz dokument »
1.2 Zvýšení kvality a zajištění dostupnosti formálního i neformálního vzdělávání a péče v regionu viz dokument »
1.3 Zlepšení a zefektivnění spolupráce všech aktérů v oblasti přeškolního vzdělávání viz dokument »
2.1 Zlepšit podmínky pro rozvoj základních gramotností žáků, které jsou nezbytnou podmínkou k získání klíčových kompetencí pro úspěšný profesní i osobní život viz dokument »
2.2 V návaznosti na kariérové poradenství podpořit na Vítkovsku systém péče o nadané žáky viz dokument »
2.3 Vytvořit účinný systém prevence a péče o žáky s rizikovým chováním včetně investiční podpory viz dokument »
3.1 Snížení počtu odkladů školní docházky (zejména u dětí ze sociálně vyloučeného prostředí) viz dokument »
3.2 Společné vzdělávání žáků a prevence školního neúspěchu selhávajících žáků viz dokument »
3.3 Prevence vzniku segregovaných škol viz dokument »
4.1 Rozvoj a spolupráce v praktickém vzdělávání na Vítkovsku viz dokument »
4.2 Zefektivnění medializace a PR dobrých aktivit subjektů v oblasti praktického vzdělávání na Vítkovsku viz dokument »
4.3 Zvýšit počet aktivit vedoucích k budování hrdosti na řemeslo a dobré praxe v kariérovém poradenství viz dokument »
4.4 Investice do profesního a osobnostního rozvoje zaměstnanců a žáků viz dokument »
TISK
i