Velké Meziříčí
Znak Velké Meziříčí

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaVelké MeziříčíRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Velké Meziříčí

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Velké MeziříčíIntegrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí 2021-2028
2.1 BEZPEČNOST viz dokument »

Koncepce

Znak Velké MeziříčíStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí 2021-2023
1.1 Zachování podílu města Velké Meziříčí na financování sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny s využitím vlastní příspěvkové organizace a přerozdělováním finančních prostředků na podporu činnosti NNO pracující s jednotlivými cílovými skupinami. viz dokument »
1.2 Zachování nabídky a rozsahu stávajících sociálních služeb v ORP Velké Meziříčí, včetně zajištění souvisejícího financování stávajících služeb ze strany města Velké Meziříčí. viz dokument »
1.3 Rozšíření procesu KPSS do dalších obcí v rámci ORP Velké Meziříčí. Poskytování obcím v rámci ORP informační a metodické podpory v sociální oblasti. Informování o možnostech sdílení finančních prostředků určených pro podporu sociálních služeb působících v rámci ORP na tzv. solidárním principu, tj. podle počtu obyvatel, a navýšení tak objemu finančních prostředků, které směřují do sociální oblasti viz dokument »
1.4 Rozšíření povědomí o možnostech využívání Elektronického katalogu sociálních služeb do obcí participujících na procesu KPSS v rámci ORP Velké Meziříčí, ale také do dalších obcí v rámci ORP. Zvyšování míry povědomí o možnostech využívání elektronického katalogu sociálních služeb mezi lékaři, neformálními pečovateli a dalšími skupinami potenciálních uživatelů této aplikace. viz dokument »
1.5 Cíleným způsobem zvyšování kompetencí a informovanosti tzv. neformálních pečovatelů, tj. osob pečujících o osobu závislou na péči jiné osoby, např. podporou jejich setkávání, přenosem informací apod. viz dokument »
1.6 Postupné řešení problematiky bariér (bezbariérovosti města) ve spolupráci s ostatními relevantními složkami města Velké Meziříčí. Další rozvíjení systematického a komplexního přístupu k řešení této problematiky ve správním území ORP Velké Meziříčí. viz dokument »
1.7 V návaznosti na možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních titulů České republiky zřizování kapacit sociálního bydlení (byty se sociálně dostupným nájmem) především pro skupinu – senioři, ale také kapacity sociálně dostupného bydlení pro další skupiny osob v nepříznivé sociální situaci (např. matky samoživitelky apod.). viz dokument »
1.8 Postupné zvyšování kapacitních možností služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytovaných terénní formou (pečovatelská služba, osobní asistence) v rámci ORP Velké Meziříčí viz dokument »
1.9 Rozšíření provozní doby terénních služeb sociální péče (alespoň jedna pečovatelská služba v ORP Velké Meziříčí) po 16 hod. včetně víkendového provozu. Případné zabezpečení u jedné ze služeb sociální péče poskytovaných terénní formou nepřetržitý provoz. viz dokument »
1.10 Postupné zvyšování kapacitních možností odlehčovacích služeb pro různé cílové skupiny. viz dokument »
1.11 Zajištění služeb dětského psychologa, psychiatra. Zajištění dostupnosti specializovaných lékařů ve městě Velké Meziříčí (např. poskytnutím bydlení těmto specialistům nebo nabídkou jiných benefitů). viz dokument »
1.12 Podpora služeb souvisejících s dopravou seniorů a OZP, jako je např. nízkopodlažní autobus, senior taxi apod. viz dokument »
1.13 Podpora konání osvětových přednášek v oblasti prevence kriminality (tzv. šmejdů) s využitím např. městské policie, neziskových organizací Bílý kruh bezpečí apod. Zaměření těchto aktivit nejen na seniory a osoby zdravotně postižené, ale také na cílovou skupinu děti, mládež a rodina (např. finanční gramotnost, problematika závislostí, prevence kriminality apod.). viz dokument »
Znak Velké MeziříčíZdravotní plán města Velké Meziříčí 2021-2025
1.2 BUDE POSÍLENA PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE viz dokument »
1.4 BUDE PODPOROVÁNO SETRVÁVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ VE MĚSTĚ (OMEZENÍ ODCHODŮ MLADÝCH LIDÍ A RODIN Z MĚSTA) viz dokument »
2.1 BUDE ZVÝŠENA DOSTUPNOST SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY viz dokument »
2.3 BUDE ZLEPŠENA CELKOVÁ KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ viz dokument »
TISK
i