Valašské Klobouky
Znak Valašské Klobouky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaValašské KloboukyRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Valašské Klobouky

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Valašské KloboukyStrategie města Valašské Klobouky 2030 (2023)
03.1 Oběhové odpadové hospodářství viz dokument »
03.2 Udržitelná energetika viz dokument »
06.1 Ekonomické zhodnocení centra a rozvojových lokalit ve městě viz dokument »

Koncepce

Znak Valašské KloboukyKoncepce ochrany životního prostředí města Valašské Klobouky (2020)
1.2 Vodní eroze a meliorace nebudou způsobovat degradaci půdního profilu, ani snižování biodiverzity lokalit. Vodní režim krajiny z pohledu protierozních, protipovodňových prvků a krajinných prvků zabraňuje výskytu eroze a negativních jevů spojených s nedostatečnou retencí vody. viz dokument »
Znak Valašské KloboukyPlán odpadového hospodářství Valašské Klobouky 2017-2022
1.1 Podporovat oddělený sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů viz dokument »
1.2 Zajistit zvýšení celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci u odpadů pocházejících z domácností z materiálů papír, plast, sklo a kovy viz dokument »
2.1 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou viz dokument »
3.1 Zpoplatnit zapojení právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do městského systému nakládání s komunálními odpady, včetně odděleného sběru viz dokument »
4.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky viz dokument »
5.1 Zvýšit u stavebních a demoličních odpadů míru přípravy k opětovnému použití, míru recyklace, případně jiných druhů jejich materiálového využití viz dokument »
6.1 Zvýšit celkovou recyklaci obalů - papírových a lepenkových, plastových, skleněných, kovových a dřevěných viz dokument »
6.2 Zvýšit celkové využití odpadů z obalů viz dokument »
7.1 Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů viz dokument »
7.2 Zvyšovat podíl materiálového využití nebezpečných odpadů viz dokument »
7.3 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
8.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení viz dokument »
9.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz dokument »
10.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik viz dokument »
11.1 Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů viz dokument »
TISK
i