Valašské Klobouky
Znak Valašské Klobouky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Valašské Klobouky

Názvy hierarchických úrovní
01. "Oblast"
01.1 "Všeobecné cíle"
01.1.1 "Opatření"

Strategie města Valašské Klobouky 2030 (2023)

GesceSpolugesceSpolupráce
01. VEŘEJNÁ SPRÁVA A ÚZEMNÍ ROZVOJ
01.1 Atraktivní město a územní rozvoj
01.1.1 Zrekonstruovat brownfieldy ve městě
01.1.2 Revitalizace Masarykova náměstí
01.1.3 Revitalizace Zákostelí
01.1.4 Výstavba nových bytů, bytových domů, čtvrtí a lokalit pro individuální výstavbu
01.1.5 Revize městské památkové zóny
01.2 Efektivní a hospodárné využívání prostředků
01.2.1 Realizace strategických výkupů a vypořádání se se strategickými parcelami ve městě
01.2.2 Hospodárný nákup materiálů a služeb
01.2.3 Realizace sdílených služeb
01.2.4 Realizace benchmarkingové iniciativy
01.3 Participativní řízení města
01.3.1 Zavedení systematického participativního plánování rozpočtu
01.3.2 Organizace veřejných fór, veřejných projednávání, kulatých stolů a nových formátů participace
01.3.3 Organizace veřejných projednávání investičních akcí v dotčených lokalitách
01.3.4 Realizace Portálu občana napojeného na jeho celostátní verzi
01.3.5 Dodržovat a rozvíjet komunikační strategii města a vytvořit jednotný vizuální styl pro všechny organizace města
01.4 Údržba a obnova majetku města
01.4.1 Revitalizace sídlišť ve městě
01.4.2 Rekonstrukce stávajícího koupaliště
01.4.3 Regenerace a úprava veřejného prostranství a veřejných prostor
02. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
02.1 Snížení emisí a znečištění (voda, ovzduší)
02.2 Adaptace na změnu klimatu a poškozování krajiny
03. UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA
03.1 Oběhové odpadové hospodářství
03.2 Udržitelná energetika
04. DOPRAVA
04.1 Automobilová doprava
04.1.1 Optimalizace množství parkovacích míst
04.1.2 Nastavení efektivního parkovacího režimu
04.1.3 Reorganizace dopravy a parkování na náměstí
04.2 Podpora pěší dopravy
04.2.1 Zvýšení bezpečnosti chodců
04.3 Podpora cyklistické dopravy
04.3.1 Podpora využívání cyklistické dopravy pro cesty do práce, do škol, na úřady
04.4 Optimalizace automobilové dopravy
04.4.1 Zvýšení plynulosti dopravy
04.5 Podpora hromadné dopravy
04.5.1 Zvýšení využívání/atraktivity veřejné hromadné dopravy
05. ZDRAVÍ
05.1 Realizace preventivních akcí na podporu zdravého životního stylu
05.1.1 Vybudování sportovišť a míst a zařízení pro volnočasové aktivity
05.1.2 Podpora sportovních klubů a vytváření podmínek i pro amatérské sportovce
05.1.3 Rozvoj infrastruktury pro volnočasovou pohybovou činnost
05.1.4 Podpora zdravého životního stylu
05.2 Podpora duševního a duchovního zdraví obyvatel
05.2.1 Podpora duševního zdraví a mentální hygieny
05.2.2 Podpora duchovních aktivit
05.2.3 Podpora boje proti všem patologickým jevům a závislostem
05.3 Zajištění zdravotních služeb ve městě
05.3.1 Podpora specializovaných pracovišť
05.3.2 Udržení standardu zdravotní péče
06. PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, CESTOVNÍ RUCH
06.1 Ekonomické zhodnocení centra a rozvojových lokalit ve městě
06.1.1 Revitalizace a funkční optimalizace browfieldů
06.1.2 Výstavba udržitelného bydlení na strategických greenfieldech
06.2 Optimalizace infrastruktury pro podnikání
06.2.1 Dokončit infrastrukturu ve stávající průmyslové zóně (bývalý areál JZD)
06.2.2 Změnit plochy pro potencionální průmyslovou zónu v územním plánu na plochy, kde je efektivní ji zřídit a reálně tento záměr uskutečnit z hlediska majetkových vztahů
06.3 Vytvoření nabídky šetrného cestovního ruchu
06.3.1 Rozvíjet výkonné struktury cestovního ruchu, efektivní management a ukotvit spolupráci s nadregionálními brandy (Valašsko, jižní Morava, atd.)
06.3.2 Získávat pro spolupráci partnery z byznysu a nevládního sektoru, zajistit stabilní prostředí pro výkon manamegentu
06.3.3 Zbudovat jednu ucelenou lokalitu cestovního ruchu s komplexní nabídkou gastronomie a volnočasových aktivit ve vazbě na tradice a moderní směřování regionu v lokalitě Trhovisko
06.3.4 Rozvíjet glamping a místa pro kempování, jakožto ubytovací kapacity pro žádoucí cílové skupiny v lokalitě Trhovisko, Paseky
06.3.5 Rozvíjet marketingové balíčky cestovního ruchu ve vazbě na nabídku a spolupráci s okolnímu regiony Luhačovicka a slovenského příhraničí, v souvislosti s novými aktéry cestovního ruchu Ploština, Bevlava
06.3.6 Rozvíjet destinační management a marketing značky Valašské Klobucko
06.3.7 Vytvořit orientační systém ve městě v rámci jednotného vizuálního stylu města
06.3.8 Zpracovat koncepci kultury města ve vazbě na nabídku stálých expozic pro turisty
06.4 Podpora regionálních výrobků a jejich producentů
06.4.1 Podporovat řemeslníky v regionu Valašské Klobouky ve vazbě na místní tradice a produkci a nové strat – up.
07. VZDĚLÁVÁNÍ
07.1 Podpora proměny a modernizace cílů, obsahu a způsobu vzdělávání se
07.1.1 Podpořit získávání všech kompetencí a dovedností dětí a žáků tak, aby byli plnohodnotně připraveni na život v souladu s principy 21. století
07.1.2 Podporovat badatelskou výuku, pohybovou aktivitu, kulturní a společenské aktivity
07.1.3 Zařazovat do výuky témata udržitelného rozvoje
07.1.4 Učit vést veřejný dialog prostřednictvím podpory práce žákovského parlamentu a organizace školních fór
07.2 Zajištění podmínek pro kvalitní vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných městem
07.2.1 Podporovat zvyšování kvality podmínek pro vzdělávání (technická infrastruktura, zázemí, prostředí školy a jejího okolí)
07.3 Podpora spolupráce
07.3.1 Podporovat spolupráce všech typů škol ve městě včetně škol s alternativním směrem vzdělávání
07.3.2 Podporovat spolupráci všech typů a úrovní škol mimo město včetně mezinárodní spolupráce
07.3.3 Rozvíjet spolupráci škol a institucí ve městě
08. KULTURA A VOLNÝ ČAS
08.1 Podpora a rozvoj tradičních akcí města a spolkové činnosti
08.1.1 Zvýšit využití stávajících historických objektů, jejich oživení a zapojení do propagace a prezentace kulturního dědictví města a regionu
08.1.2 Rozvíjet tradiční akce ve městě, trhy a jarmarky
08.1.3 Trvale podporovat činnost spolků ve městě
08.2 Podpora nově vznikajících kulturních žánrů
08.2.1 Podporovat vznik nových kulturních akcí a aktivit
08.2.2 Rozšířit kulturní aktivity na další lokality města
09. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ
09.1 Zajištění prostupné sítě sociálních a souvisejících služeb pro občany regionu Valašskokloboucka
09.1.1 Zajistit primární prevenci sociálně patologických jevů (činnost nízkoprahového zařízení, drogový koordinátor aj.)
09.1.2 Dluhové poradenství – navýšení pracovního úvazku a rozšíření o terénní formu
09.1.3 Zajistit a zachovat dostupnost služeb poradenských a psychologických
09.1.4 Navýšení kapacit Poradny pro rodinu terénní formou o pracovní úvazek
09.1.5 Vznik Centra duševního zdraví Vsetín, Zlín a Valašské Klobouky s nadregionálními dopady
09.1.6 Udržení pozice školního psychologa
09.1.7 Zřízení služby/aktivity Výukový školní asistent – terénní pomoc s doučováním - dobrovolníci
09.1.8 Vznik Střediska výchovné péče ve Val. Kloboukách s kapacitou 8 lůžek
09.1.9 Zřízení pobytové odlehčovací služby pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením
09.2 Budování nových kapacit bytového fondu s podporou
09.2.1 Vytvořit optimální kapacitu prostupného bydlení pro mladé lidí, rodiny i seniory
09.2.2 Nastavení sociálního bydlení v adekvátní kapacitě podle potřeby
09.2.3 Vznik chráněného bydlení pro dospělé s chronickým duševním, psychiatrickým onemocněním
09.3 Realizace národních kampaní a iniciativ ve prospěch sociálně ohrožených cílových skupin
09.3.1 Realizovat opatření příznivá pro rodiny s dětmi a seniory (senior point, family point)
09.3.2 Zorganizovat nových kampaní pro nové cílové skupiny
09.3.3 Nastavení systémové podpory a poradenství rodinných pečujících a pozůstalých
10. GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST
10.1 Zapojení města do realizace SDG – strategických rozvojových cílů OSN
10.1.1 Zvýšit počet aktivit ke společenské odpovědnosti
10.1.2 Navázat partnerství s vybraným strategickými městy
10.1.3 Spočítat agregovaný indikátor Ekologická (uhlíková) stopa města a pracovat na snížení respektive optimalizaci tohoto indikátoru
TISK
i