probíhá úprava stránek

Ústí nad Labem
Znak Ústí nad Labem

úvodní stránkaÚstí nad LabemStrategické dokumentyStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Ústí nad Labem

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Ústí nad LabemStrategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 [v přípravě]
2.1 Dostupné bydlení, sociální a zdravotní služby viz dokument »
Znak Ústí nad LabemStrategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
3.3 Udržet a rozvíjet kvalitní síť sociálních služeb a ostatních služeb v rámci komunitního plánování viz dokument »
3.4 Vytvářet podmínky pro sociální bydlení viz dokument »
3.5 Zvýšit bezpečnost a posílit prevenci kriminality viz dokument »
3.6 Aktivní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a se sociálně vyloučenými lokalitami viz dokument »

Koncepce

Znak Ústí nad LabemStrategie prevence kriminality města Ústí nad Labem 2016-2020
1.1 Prevence viz dokument »
1.2 Bezpečnost občanů a jejich majetku, klid a pořádek ve městě viz dokument »
Znak Ústí nad Labem6. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem 2018-2021
1.1 Zajištění stávající sítě sociálních služeb pro seniory viz dokument »
1.2 Rozvoj stávající sítě sociálních služeb pro seniory viz dokument »
1.3 Vznik nových sociálních služeb pro seniory viz dokument »
1.4 Podpora aktivního života seniorů viz dokument »
2.1 Podpora stávající sítě komunitních sociálních služeb pro cílovou skupinu osob viz dokument »
2.2 Rozvoj služeb v oblasti bydlení viz dokument »
2.3 Vznik nových služeb reagujících na potřeby cílové skupiny viz dokument »
2.4 Podpora ostatních aktivit vztahujících se k naplňování potřeb této cílové skupiny viz dokument »
3.1 Udržet a zajistit, podle poptávky zvyšovat dostupnost sítě spektra služeb pro osoby se závislostmi nebo závislostmi ohrožené z ORP Ústí nad Labem viz dokument »
3.2 Rozvoj služeb terénních programů pro osoby se závislostmi/závislostmi ohrožené v ORP Ústí nad Labem viz dokument »
3.3 Zřízení nízkoprahové služby pro chronické uživatele alkoholu viz dokument »
4.1 Udržení sítě stávajících služeb pro osoby s mentálním postižením, poskytovaných na území města Ústí nad Labem a ORP Ústí nad Labem viz dokument »
4.2 Doplnění a rozvoj stávající sítě služeb pro osoby s mentálním postižením, poskytovaných na území města Ústí nad Labem a ORP Ústí nad Labem viz dokument »
4.3 Doplnění stávající sítě služeb pro osoby s mentálním postižením, poskytovaných na území města Ústí nad Labem a ORP Ústí nad Labem – vznik nové sociální služby domova se zvláštním režimem viz dokument »
4.4 Podpora a rozvoj dalších aktivit a programů pro osoby s mentálním postižením poskytovaných na území města Ústí nad Labem a ORP Ústí nad Labem viz dokument »
5.1 Zajištění stávající sítě sociálních služeb pro děti, mládež a rodiny viz dokument »
5.2 Navýšení kapacit či rozvoj stávajících služeb (včetně rozšíření do obce s rozšířenou působností) viz dokument »
5.3 Multidisciplinární tým pro děti viz dokument »
5.4 Fakultativní služby, další aktivity pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina viz dokument »
6.1 Aktivizace tématu pro‐rodinné politiky ve městě Ústí nad Labem viz dokument »
6.2 Podpora rozvoje a kvality stávajících zařízení péče o rodiny viz dokument »
6.3 Podpora a rozvoj oblasti náhradní rodinné péče formou návazné péče, zvýšení informovanosti a zájmu o oblast náhradní rodinné péče viz dokument »
7.1 Podpora stávajících sociálních služeb viz dokument »
7.2 Rozvoj služeb a navýšení kapacit ve stávajících sociálních službách viz dokument »
7.3 Vznik nových služeb pro osoby se zdravotním postižením viz dokument »
7.4 Rozvoj a podpora aktivit souvisejících se stávajícími poskytovanými službami a podpora vytváření vhodného prostředí pro osoby se zdravotním postižením viz dokument »
8.1 Zajištění stávajících sociálních služeb viz dokument »
8.2 Navyšování kapacity a rozvoj stávajících služeb viz dokument »
8.3 Vznik nových služeb viz dokument »
8.4 Ostatní služby, svépomocné aktivity, nadstandardní služby viz dokument »
9.1 Udržení stávající sítě sociálních služeb viz dokument »
9.2 Navýšení kapacit viz dokument »
9.3 Rozvoj nových služeb viz dokument »
9.4 Podpora integrace lidí ze SVL do většinové společnosti viz dokument »
Znak Ústí nad LabemStrategický rámec MAP pro území SO ORP Ústí nad Labem (2019)
6.2 Prevence sociálně patologických jevů a rozšiřování kompetencí v oblasti mimořádných situací viz dokument »
Znak Ústí nad LabemAkční plán strategického rámce MAP pro území SO ORP Ústí nad Labem 2018-2021
6.2 Prevence sociálně patologických jevů a rozšiřování kompetencí v oblasti mimořádných situací viz dokument »
TISK
i