probíhá úprava stránek

Ústí nad Labem
Znak Ústí nad Labem

úvodní stránkaÚstí nad LabemStrategické dokumentyStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Ústí nad Labem

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Ústí nad LabemStrategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
4.1 Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi viz dokument »
4.4 Odstraňovat ekologické zátěže a omezovat rizika s nimi spojená (regenerace brownfields) viz dokument »
4.5 Zlepšit nakládání s odpady viz dokument »

Koncepce

Znak Ústí nad LabemPlán odpadového hospodářství statutárního města Ústí nad Labem 2017-2026
1.1 Trvale podporovat a udržet tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů ve všech obcích kraje viz dokument »
1.2 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností viz dokument »
2.1 Směsný komunální odpad (po vytřídění všech materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených, v souladu s platnou legislativou viz dokument »
4.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995 viz dokument »
5.1 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) viz dokument »
6.1 Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů viz dokument »
6.2 Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů viz dokument »
6.3 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
6.4 Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady viz dokument »
7.1 Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020 viz dokument »
7.2 Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020 viz dokument »
7.3 Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020 viz dokument »
7.4 Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020 viz dokument »
7.5 Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020 viz dokument »
7.6 Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020 viz dokument »
7.7 Dosáhnout cílů pro recyklaci a využití obalových odpadů podle tabulky 35 viz dokument »
8.1 Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení: V letech 2016 – 2021 dosáhnout minimálních úrovní tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení uvedených v tabulce 36 viz dokument »
9.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. Od roku 2016 dosáhnout požadovanou úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů ve výši 45 % (hodnoceným indikátorem je procentuální podíl hmotnosti přenosných baterií a akumulátorů sebraných tříděným sběrem na průměrné hmotnosti přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh v předchozích třech kalendářních letech v České republice) viz dokument »
10.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik. Dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik podle tabulky 37 viz dokument »
11.1 Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů viz dokument »
12.1 Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám nebo zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat viz dokument »
13.1 Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
14.1 Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
15.1 Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení) viz dokument »
Znak Ústí nad LabemStrategie regenerace brownfieldů (2010)
1.1 Využívání všech právních, formálních a neformálních nástrojů pro opětovné využití brownfieldů viz dokument »
1.2 Aktivní vyhledávání finančních možností a pákových efektů pro opětovné využití brownfieldů viz dokument »
1.3 Zvyšování informovanosti a rozvojových dovedností viz dokument »
1.4 Zlepšování kvality života ve městě a image města viz dokument »
TISK
i