KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ ÚSTECKÝStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
1.1 Posílení ekonomické základny Ústeckého kraje a rozvoj podnikatelského prostředí viz dokument »
1.2 Rozvoj inovačního prostředí a modernizace výrobních technologií, snižovaní materiálové a energetické náročnosti ekonomiky Ústeckého kraje a zlepšení nakládání s odpady viz dokument »
1.3 Zvyšováním kvality dopravní infrastruktury a dopravních služeb, podporovat udržitelný ekonomický růst a pracovní mobilitu viz dokument »
1.4 Snižovat nezaměstnanost s cílem dosáhnout v období 2010 – 2020 rovnovážného stavu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce viz dokument »
1.5 Zvýšit vzdělanost, kvalifikaci a konkurenceschopnost obyvatelstva Ústeckého kraje na trhu práce viz dokument »
1.6 Rozvíjet potenciál kraje v oblasti cestovního ruchu a zvýšit povědomí o kraji jakožto cíli pro cestovní ruch viz dokument »
3.3 Zajištění rovných příležitostí pro občany kraje při vstupu do vzdělávání a na trh práce viz dokument »
4.3 Motivovat soukromý sektor k vyšší odpovědnosti za stav životního prostředí v kraji viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
J.3 Zajistit ekonomický růst region viz dokument »
P.3 Zvýšit hospodářskou konkurenceschopnost viz dokument »
R.1 Eliminovat dopady periferní geografické polohy a zvýšit sociální a ekonomickou životaschopnost územ viz dokument »
O.2 Rozvinout potenciál ekonomiky viz dokument »
S.3 Rozvinout ekonomický potenciál viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝProgram rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020
1.1 Konkurenceschopnost regionální ekonomiky viz dokument »
1.2 Význam a efektivita výzkumu a vývoje viz dokument »
1.3 Efektivita regionálního trhu práce viz dokument »
1.4 Udržitelný cestovní ruch viz dokument »
2.1 Eliminace a prevence sociálního vyloučení viz dokument »
5.1 Hospodářská aktivita na venkově viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝKrajská koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji 2022-2030
2.2 Zvýšit objem a kvalitu neformálního EVVO vzdělávání viz dokument »
2.3 Zvýšit EVVO uvědomění ve veřejné správě viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030
1.5 Kulturní a kreativních odvětví viz dokument »
2.2 Zachování, obnova a využití kulturního dědictví na území Ústeckého kraje viz dokument »
2.3 Podpora kulturního dědictví s mezinárodním statusem viz dokument »
3.2 Spolupráce viz dokument »
4.1 Přehled, statistika, evidence viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje (2019) [akt. 2019]
Udržet zásobování hlavních prvků kritické infrastruktury v případě dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny. viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝÚstecký krajský plán vyrovnání příležitostí 2021-2025
8.3 Kvalitní vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením s respektem vůči
individuálním potřebám
viz dokument »
10.1 Vyšší počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením ve veřejném sektoru. viz dokument »
13.1 Vyšší podíl přístupných památek, divadel, muzeí, kin, knihoven a dalších kulturních zařízení, včetně jejich služeb. viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝRegionální inovační strategie Ústeckého kraje (2020)
A.1 - Práce s talenty viz dokument »
A.2 Vzdělávání propojené s praxí viz dokument »
A.3 Získávání talentovaných lidí viz dokument »
B.1 Podpora startupů viz dokument »
B.2 Služby pro růst a rozvoj malých a středních firem viz dokument »
B.3 Moderní technologie pro inovativní malé a střední firmy viz dokument »
B.4 Propojení firem a výzkumných organizací viz dokument »
B.5 Podpora spolupráce firem viz dokument »
C.1 Kapacity a kompetence výzkumných organizací viz dokument »
C.2 Podpora přípravy projektů viz dokument »
C.3 Komercializace výsledků výzkumných organizací viz dokument »
E.1 Data o inovačním ekosystému viz dokument »
E.2 Rozvoj národní a mezinárodní spolupráce viz dokument »
E.3 Marketing inovačního ekosystému viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2015-2020
1.1 Rozvinout systém destinačního řízení a organizačně a personálně zabezpečit rozvoj cestovního ruchu v Ústeckém kraji viz dokument »
2.1 Zkoordinovat marketingovou činnost jednotlivých subjektů v kraji a zacílit ji na rozvoj nosných témat a produktů cestovního ruchu viz dokument »
3.1 Zajistit potřebnou infrastrukturu pro rozvoj cestovního ruchu, zvýšit kvalitu infrastruktury a služeb v jednotlivých turistických lokalitách viz dokument »
TISK
i