KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ ÚSTECKÝStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
1.2 Rozvoj inovačního prostředí a modernizace výrobních technologií, snižovaní materiálové a energetické náročnosti ekonomiky Ústeckého kraje a zlepšení nakládání s odpady viz dokument »
2.1 Aktivní účast kraje v diskusích a rozhodování o územních limitech těžby viz dokument »
2.2 Zlepšit stav měst a obcí viz dokument »
2.4 Zlepšit ekologické funkce krajiny a posílit její ochranu (zejména ZPF) před zástavbou viz dokument »
4.1 Zlepšit kvalitu ovzduší v Ústeckém kraji viz dokument »
4.2 Zajištění efektivní ochrany životního prostředí včetně odpovídajícího financování ochrany životního prostředí viz dokument »
4.3 Motivovat soukromý sektor k vyšší odpovědnosti za stav životního prostředí v kraji viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
J.4 Revitalizovat fyzicky deprivované objekty a areály a zajistit jejich efektivní využit viz dokument »
P.4 Dokončit obnovu krajiny a revitalizovat fyzicky deprivované objekty a areály a zajistit jejich efektivní využití viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝProgram rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020
3.3 Zásobování energiemi a infrastruktura životního prostředí viz dokument »
3.4 Kvalita životního prostředí viz dokument »
3.5 Revitalizace devastovaných částí kraje viz dokument »
4.2 Revitalizace městských brownfieldů viz dokument »
4.3 Revitalizace upadajících rezidenčních lokalit viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje (2019) [akt. 2019]
Zachování ekonomicky udržitelného rozsahu soustav zásobování tepelnou energií za
konkurenceschopné ceny.
- Zvyšování účinnosti výroby tepla ve zdrojích SZTE.
viz dokument »
Realizace ekonomického potenciálu úspor v konečné spotřebě energie a v primární spotřebě
energie ve všech sektorech s maximálním využitím dotačních prostředků.
- Realizace potenciálu úspor v budovách veřejného sektoru uplatňováním dotací z OPŽP, Zelené
úsporám a využíváním EPC v majetku obcí a kraje.
viz dokument »
Navýšení podílu OZE a DZ na primární spotřebě energie (orientační cíl 11 % v roce 2044).
- Rozvoj OZE v majetku kraje a obcí.
- Energetické využití odpadů po přednostní materiálové recyklaci.
viz dokument »
Zvýšení stávajícího podílu výroby elektřiny v KVET (orientační cíl z 5,5 % v roce 2016 na 8 % v roce 2044).
- Zachování výroby elektřiny v kombinované výrobě ve stávajících soustavách SZTE.
viz dokument »
Snížení emisí tuhých znečišťujících látek o 50 % ze zdrojů v domácnostech do roku 2044 (orientační cíl).
- Snížení emisí tuhých znečišťujících látek v energetice a průmyslu o 50 % do roku 2044 (orientační cíl).
- Monitorovat vývoj emisí skleníkových plynů a následně stanovit cíl snížení.
viz dokument »
Zvýšení spolehlivosti zásobování území kraje elektrickou energií (zejména Šluknovského výběžku).
- Zvýšení spolehlivosti zásobování území kraje zemním plynem.
viz dokument »
Udržet zásobování hlavních prvků kritické infrastruktury v případě dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny. viz dokument »
Zvýšení využití alternativních paliv vozidel v majetku Ústeckého kraje. viz dokument »
Snížení spotřeby uhlí v primární spotřebě energie Průběžně informovat obyvatele o důsledcích transformace. viz dokument »
Snížit podíl v kraji produkovaných a následně skládkovaných směsných komunálních odpadů (ze
100 % na 0 % v roce 2044).
viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝRegionální inovační strategie Ústeckého kraje (2020)
D.2 Krajsky specifická území pro inovace viz dokument »
TISK
i